Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 60

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  reluctance motor
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available remote Silniki 3-fazowe reluktancyjne – nowe aspekty zastosowań
PL
Dobór silnika do układu napędowego najczęściej dokonywany jest ze względu na moc znamionową i prędkość obrotową. W układach napędowych często wymagane jest utrzymanie stałej lub ściśle określonej prędkości obrotowej urządzenia napędzanego, a w napędach grupowych wymagana jest jednakowa prędkość obrotowa wielu wspólnie zasilanych silników. Osiągnąć można to na wiele sposobów, a jednym z nich jest zastosowanie silników reluktancyjnych.
PL
W artykule przedstawiono sterownik przeznaczony do sterowania przełączalnymi maszynami reluktancyjnymi (SRM). System sterowania został zaprojektowany w układzie programowalnym FPGA z rodziny Artix-7 oraz zaimplementowany w module prototypowym Nexys 4 DDR firmy Digilent. Opracowany układ pozwala na sterowanie maszynami posiadającymi od 2 do 6 pasm z rozdzielczością kątową wyznaczania położenia wirnika do 0,25°, przy wykorzystaniu enkodera inkrementalnego o rozdzielczości 360 imp./obr. System wyposażono w interfejs użytkownika posiadający wyświetlacz LCD i klawiaturę czteroprzyciskową. Interfejs ten umożliwia programowanie parametrów zasilania oraz sterowanie pracą maszyny. Dodatkowo podstawowe parametry pracy, takie jak prędkość obrotowa wirnika, wartość napięcia zasilania oraz prądów pasm wyświetlane są na 8 wyświetlaczach siedmiosegmentowych.
EN
In the work is described a control system for a reluctance switch machine. The controller was designed and made based on the programmable FPGA of the Artix-7 family, which is placed on the Nexys 4 DDR board designed and manufactured by Digilent. The designed control system enables powering 2 to 6 band SRM machines. The controller determines the position of the rotor with an accuracy of 0,25° using an incremental encoder with a resolution of 360 impulses per revolution. The system enables operation of the user interface equipped with an LCD display and a four-button keyboard, with the help of which it is possible to set the operating parameters and control the drive. In addition, support was provided for eight seven-segment displays displaying current values of currents, voltages and speeds.
EN
This paper describes performance comparison and result verification of author's finite element method solver for electromagnetic problems "GPU_FEM" [1]. Model of reluctance motor has been used as test object. FEMM program has been used as a reference point for results and performance.
PL
W niniejszym artykule przedstawione zostały wyniki badania momentów statycznych modelu fizycznego silnika reluktancyjnego.
EN
In this article the results of static torque measurements of the physical model of common magnetic circuit reluctance motor are presented. The aim of the study was to determine the degree of the impact of common circuit on the motor performance.
5
Content available remote Modelowanie strat w jednofazowym przełączalnym silniku reluktancyjnym
PL
W pracy omówiono straty mocy w silniku reluktancyjnym. Szczególnie przedstawiono straty w żelazie. Straty te są zależne od kąta obrotu wirnika względem stojana. Powodują one zależność rezystancji zastępczej silnika od kąta obrotu. Zależność rezystancji i indukcyjności silnika wyznaczono eksperymentalnie zasilając uzwojenia napięciem przemiennym 50Hz. Przyjęto model strat w żelazie jako straty w dodatkowym uzwojeniu. Przeprowadzono analizę relacji między indukcyjnością i rezystancją zastępczą silnika, zmierzoną i określoną dla przyjętego modelu.
EN
Power losses in switched reluctance motor were discussed in the paper. Especially iron losses were analyzed. The losses are depend on the rotation angle of the rotor in relation to stator. Its cause that the equivalent resistance of the motor depends in the rotation angle. The dependence of the resistance and inductance of the motor was carried out experimentally. The winding was powered alternating voltage 50Hz. Iron losses were modeled as losses in resistance, which was connected in additional single turn windings. Analysis of the relationship between the equivalent inductance and resistance of the engine was carried out.
PL
W niniejszym artykule przedstawione są badania wpływu parametrów sterowania przełączalnego silnika reluktancyjnego na kształt jego charakterystyk mechanicznych. Silnik zasilano z konwertera energii, umożliwiającego niezależną regulację wartości prądu pasma fazowego oraz kątów załączenia, i odłączenia uzwojeń fazowych od źródła napięcia. Otrzymano rodziny charakterystyk mechanicznych oraz sprawności. Stwierdzono znaczący wpływ wartości kątów sterowania na kształt charakterystyk mechanicznych.
EN
The results of double phase switched reluctance motor tests were presented in this paper. The energy converter allows to control phase current and switching angles independently. Torque versus speed characteristics were executed for different control parameters. It is found, that the shape of motor characteristics heavily depends of the switching angles and maximum phase current.
PL
W artykule przedstawiono modele dwóch napędów z dwupasmowym przełączalnym silnikiem reluktancyjnym. Model silnika oparto na charakterystykach strumienia i momentu uzyskanych na podstawie obliczeń rozkładu pola magnetycznego. Model dynamiczny napędu o parametrach skupionych opracowano w programie Matlab-Simulink. Układ energoelektroniczny zasymulowano w programie PLECS. Z zastosowaniem opracowanych programów symulacyjnych wykonano obliczenia porównawcze parametrów dwóch układów napędowych, bazujących na tym samym silniku, a różniących się układami zasilania.
EN
The paper presents models of two-phase for switched reluctance motor-based drives. Model based on the flux and torque characteristics obtained by calculation of magnetic field distribution. Dynamic drive model was developed in Matlab-Simulink. For power electronics simulation program PLECS was used. Using this model were made a series of calculations for both drives. Then the characteristics of both drives were compared.
PL
W artykule przedstawiono wpływ wymiarów wirnika w trójfazowym przełączalnym silniku reluktancyjnym. Wykorzystano stojan silnika indukcyjnego klatkowego. Przeprowadzono analizę ze względu na wysokość oraz szerokość bieguna wirnika. Zmieniając szerokość bieguna wirnika w zakresie od 60 do 160 stopni z krokiem 10 stopni wyznaczono optymalną jego szerokość. Wyznaczono charakterystyki indukcyjności i pochodne indukcyjności w funkcji kąta obrotu. Na tej podstawie zdeterminowano wymiary wirnika. Analizę przeprowadzono przy użyciu metody elementów skończonych. Przeprowadzono pomiary dla różnych szerokości biegunów wirnika i porównano je z wynikami symulacji.
EN
In the article the effect of dimensions of rotor in a three-phase switched reluctance motor was presented. The stator of squirrel cage induction motor was used. Analysis of the height and width of the rotor pole was carried out. By changing the rotor pole width in the range from 60 to 160 degrees with 10 degrees the optimal width was determined. Inductance and derivatives inductances characteristics as a function of the rotation angle were determined. On this basis, the dimensions of the rotor were determined. The analysis using the finite element method was carried out. Measurements for different widths of the poles of the rotor were carried out and with of the simulation results were compared.
PL
W pracy przedstawiano model matematyczny przełączalnego silnika reluktancyjnego wykorzystującego stojan trójfazowego silnika indukcyjnego. Parametry tego modelu określano eksperymentalnie. Uzwojenie jednej z faz silnika zasilano napięciem przemiennym o różnych częstotliwościach. Na podstawie pomiarów prądu i napięć wyznaczano zastępczą rezystancję i indukcyjność poszczególnych uzwojeń silnika wykorzystując metodę najmniejszych kwadratów w funkcji częstotliwości. Pomiary prowadzono dla różnych kątów obrotu wirnika. Otrzymana rezystancja była istotnie większa od wartości stałoprądowej rezystancji uzwojeń. Dlatego dodatkowo do modelu wprowadzono „straty w żelazie”. Przedstawiono je jako straty w pojedynczym zwartym zwoju, nawiniętym na rdzeniu wirnika, reprezentującym prądy wirowe. Straty te są zależne od kąta obrotu wirnika względem stojana. Na podstawie relacji między indukcyjnością i rezystancją zastępczą silnika, zmierzoną i określoną dla przyjętego modelu wyznaczono parametry tego modelu. Określono współczynnik sprzężenia magnetycznego uzwojeń silnika. Przedstawiono parametry dodatkowego uzwojenia reprezentującego straty w żelazie.
EN
The paper deals with the mathematical model of a switched reluctance motor 3/2, with the stator of an induction motor. Parameters of this model were determined experimentally. The AC voltage of different frequencies was applied to the motor winding. Based on the measurements of the current and voltage, the equivalent resistance and inductance of the motor windings as the function of frequency were determined using the least squares method. The measurements for different rotation angle of the rotor were carried out. The measured resistance was significantly higher than the value of the winding resistance. The model includes "iron losses". They are modeled as the losses of a single turn wound on the rotor core, representing the eddy currents. These losses are dependent on the angle of the rotor rotation relative to the stator. On the basis of the relationship between the equivalent inductance and resistance of the motor (that were measured and specified), the model parameters were determined.
EN
The paper deals with a single-phase reluctance motor used to test the motion equations of an electromechanical system. The identification of the motor electric parameters as a function of the rotation angle of the rotor was carried out using AC 50 Hz voltage source. A mechanical part of the system was designed as a physical pendulum containing the motor rotor and a metal bar mounted on the rotor axis. The parameters of the mechanical part were measured during the pendulum oscillations. The work presents the characteristics and motion equation parameters of the motor dynamics. The reluctance motor motion equation does not fullfil the power balance. The parameters of the motion equations obtained from the experiment and from the second order Lagrange’a equations are compared. The derivation of motion equation, together with a discussion of holonomicity of electromechanical systems is also presented.
PL
W artykule zaprezentowano wybrane wyniki badań symulacyjnych przeprowadzonych w oparciu o uproszczony model silnika asynchronicznego synchronizowanego momentem reluktancyjnym. Uproszczenie modelu polega na rozkładzie struktury wirnika takiego silnika na trzy niezależne wirniki reprezentujące odpowiednio wirnik reluktancyjny, wirnik klatkowy z klatką symetryczną oraz wirnik z klatką niesymetryczną o symetrycznym rozłożeniu grup nieprzerwanych prętów. W pracy skupiono się na analizie przede wszystkim zjawisk występujących w wirniku z klatką symetryczną. W przypadku tego modelu silnika stwierdzono występowanie zjawiska Görgesa, które to zjawisko może prowadzić do zakłócenia lub uniemożliwienia rozruchu silnika. Zbadano wpływ wybranych parametrów konstrukcyjnych – rezystancji prętów klatki i wartości zastępczej grubości szczeliny powietrznej – na to zjawisko.
EN
There are selected results of simulation investigations for a simplified model of the induction motor synchronized by reluctance torque presented in the paper. The aim of the investigations was to analyze so-called Görges effect which is well-known in the big synchronous machines having electromagnetic excitation winding in the rotor. The Görges phenomenon occurs in the induction motor synchronized by reluctance torque as well. The phenomenon can cause some problems during starting up the motor. It was assumed that the main reason for it is the presence of the big slots with embedded big bars in the rotor. Primarily the influence of selected constructional parameters i.e. big bars resistance of the cage and the equivalent air-gap length to Görges phenomenon was investigated as well.
PL
W artykule przedstawiono model elektrohydraulicznego układu napędowego dla maszyn, urządzeń i pojazdów używanych w technologicznej obróbce drewna oraz wyniki badań laboratoryjnych układu. Wspomniany napęd jest kontynuacją wcześniejszej opracowanego i prezentowanego na ogólnopolskiej konferencji naukowej Modelowanie, symulacja i Zastosowania '11 (Kościelisko 2011) napędu elektrohydraulicznego dla pojazdu pogotowia technicznego. W nowej wersji napędu elektrohydraulicznego zastosowano tani trójfazowy indukcyjny silnik reluktancyjny z klatką. w miejsce drogiego silnika BLDC. Układ napędowy wyposażony jest w trójfazowy falownik PWM, zapewniający rozdzielone sterowanie momentem i prędkością silnika indukcyjnego oraz sinusoidalne prądy fazowe niezależnie od rozwijanego momentu i prędkości obrotowej. Układ zapewnia rewersyjne sterowanie silnika ze zwrotem energii hamowania do możliwej baterii akumulatorów.
EN
In the paper the construction and laboratory research results of drive including hydraulic pump and hydraulic and electric motors are presented. The previous version of this drive based on high cost BLDC motor. The new version has a low cost reluctance motor and three phase PWM inverter, which realize independent control of torque and speed of motor. The system allows to send braking energy back to a vehicle battery.
PL
W literaturze występują różne postacie równań opisujących część elektryczną. Dla sprawdzenia postaci równań ruchu wykonano jednofazowy silnik reluktancyjny. Przeprowadzono identyfikację parametrów tego silnika w funkcji kąta obrotu wirnika zasilając uzwojenia napięciem przemiennym 50Hz. Na osi wirnika zamocowano prostopadle metalowy pręt, który umożliwiał oscylacje układu mechanicznego. Na podstawie oscylacji tego wahadła określono parametry układu mechanicznego. Przeprowadzono badania charakterystyki statycznej oraz parametrów dynamiki układu. Porównano parametry równania ruchu otrzymanego z eksperymentu z równaniami ruchu Lagrange’a drugiego rzędu. Przedstawiono metodykę otrzymywania tego równania wraz z dyskusją holonomiczności układów elektromechanicznych.
EN
In the literature there are different forms of equations describing the electrical component. The authors performed single-phase reluctance motor to test the motion equations. The identification of the motor parameters as a function of the rotation angle the rotor. Was carried out for 50 Hz alternating supply alternating voltage. Mechanical system was assumed as a system which can oscillate as the element of physical pendulum containing the motor rotor and perpendicularly to axis mounted metal bar. The mechanical system parameters were measured during the pendulum moving. The work deals with the characteristics and parameters of system dynamics. The article compares parameters of the equations motion obtained from experiment with Lagrange’a equations of second order. It presents the methodology of obtaining this equation, along with a discussion of holonomic electromechanical systems.
EN
The paper presents a modeling method of fragment winding short circuit of phase coil of switched reluctance motor (SRM). In this method the simulation model parameters were calculated with the implementation of finite elements method (FEM). The processed numeric model of a switched reluctance motor Allowi to analyze different cases of inter coil short circuits for a different number of short circuit windings. Results of numeric simulation and laboratory tests for the prototype SRM motor are enclosed. Conclusions are presented
PL
W referacie przedstawiono elektrohydrauliczny układ napędowy dla pojazdów użytkowych i wyniki jego badań laboratoryjnych z wykorzystaniem silnika reluktancyjnego z klatką. Wspomniany napęd jest kontynuacją wcześniejszej opracowanego i prezentowanego na ogónopolskiej konferencji naukowej MSiZwT'11 (Kościelisko 2011) napędu elektrohydraulicznego dla pojazdu pogotowia technicznego MONTRAKS w oparciu o silnik BLDC. W unowocześnionej wersji napędu elektrohydraulicznego zastosowano tani trójfazowy indukcyjny silnik reluktancyjny w miejsce drogiego silnika BLDC. Układ napędowy wyposażony jest w trójfazowy falownik PWM, zapewniający rozdzielone sterowanie momentem i prędkością silnika indukcyjnego oraz sinusoidalne prądy fazowe niezależnie od rozwijanego momentu i prędkości obrotowej. Układ zapewnia rewersyjne sterowanie silnika ze zwrotem energii hamowania do pokładowej baterii akumulatorów.
EN
In the paper the construction and laboratory research results of drive including hydraulic pump and hydraulic and electric motors are presented. The previous version of this drive (last year presented on this conference) based on high cost BLDC motor. The new version of drive has a low cost reluctance motor and three phase PWM inverter, which realize independent control of torque and speed of motor. The system allows to send braking energy back to a vehicle battery.
16
Content available remote Wpływ grubości szczeliny powietrznej na charakterystyki statyczne silnika SRM
PL
Współczesne układy napędowe przeznaczone do sprzętu AGD wymagają stosowania silników elektrycznych umożliwiających regulację prędkości obrotowej w szerokim zakresie i pracujących jednocześnie z jak największą sprawnością. Dodatkowym kryterium jest minimalizacja kosztów takiego układu napędowego. Wiele obecnie produkowanych układów napędowych spełnia częściowo te wymagania. Klasyczne silniki komutatorowe powszechnie stosowane w sprzęcie AGD umożliwiają regulację prędkości obrotowej w szerokim zakresie, są relatywnie w miarę tanie w produkcji masowej, ale są stosunkowo zawodne i sprawność takich napędów jest niezadowalająca. Silniki z magnesami trwałymi (BLDC) oferują znacznie większą sprawność przetwarzania energii w szerokim zakresie zmian prędkości. Trwałość takiego rozwiązania znacznie przewyższa maszynę komutatorową, w której zawsze po pewnym czasie następuje zużycie szczotek lub uszkodzenie zestyku szczotka-komutator. Natomiast wadą układów napędowych z silnikami z magnesami trwałymi jest zmiana właściwości silnika związana z procesem tzw. starzenia się magnesu trwałego oraz stosunkowo duża cena z uwagi na konieczność zastosowania magnesów stałych.
EN
In the article we discuss the influence of an air-gap thickness on the switched reluctance motor with 6/4 configuration static characteristics. This motor has been projected for household equipment purpose and it is characterized by non-symmetrical construction of magnetic circuit. In the work we present field computation results of motor magnetic circuit tor particular changes of air-gap thickness range for two different (because of non-symmetrical construction) motor phases. There is also presented dependences of mean value of motor torque versus current on air-gap thickness changes for two different phases. We present laboratory research results of self-inductances windings profile estimation versus rotor angle tor few cases of motor air-gap thickness.
PL
Duży postęp w ostatnich latach w dziedzinie wydajności elektrochemicznych źródeł zasilania [1–3] spowodował intensywny rozwój badań pojazdów z napędem elektrycznym [4, 5]. Zasadniczą zaletą tych pojazdów jest możliwość pracy w pomieszczeniach zamkniętych, w strefach o ograniczonej emisji spalin czy też w strefach ograniczonego hałasu. Napędy elektryczne w porównaniu do pojazdów spalinowych są cichobieżne i mają znacznie większą sprawność przetwarzania energii. Głównymi elementami, mającymi duży wpływ na właściwości eksploatacyjne i zasięg pojazdu, są bateria akumulatorów oraz silnik elektryczny. Napęd elektryczny pojazdu powinien charakteryzować się wysoką sprawnością, dużym momentem rozruchowym, szerokim zakresem regulacji prędkości oraz możliwością zwrotu energii do źródła zasilania podczas hamowania. W większości produkowanych dotychczas lekkich pojazdów elektrycznych były stosowane silniki szeregowe albo obcowzbudne prądu stałego. W ostatnim czasie, ze względu na większą niezawodność oraz sprawność, są wdrażane silniki bezkomutatorowe. W lekkich pojazdach elektrycznych są stosowane silniki o mocach rzędu kilku kilowatów.
EN
The paper presents project descriptions of two switched reluctance motors. The motors are assigned to drive light electric vehicles. 12/8 and 16/12 types SRM have been analyzed. Static characteristics of the designed motors have been presented. The characteristics were received by field calculations with finite element method. Current and torque waveforms were generated with the use of transient analysis of the simulation model. Both motors were compared and checked if they are useful for electric vehicle drive.
PL
W artykule przedstawiono wyniki optymalizacji magnetowodu dwumodułowego silnika reluktancyjnego (TFM) z wirnikiem zewnętrznym. Istotną wadą omawianej podstawowej konstrukcji maszyny jest zerowy moment rozruchowy dla dwóch położeń wirnika względem stojana. W celu wyeliminowania powyższej niedogodności autorzy przeprowadzili optymalizację z wykorzystaniem dwóch postaci funkcji celu. W procesie optymalizacji zastosowano algorytmy ewolucyjne w sprzężeniu z bazą danych umożliwiającą znaczne zmniejszenie kosztów obliczeniowych.
EN
The paper presents optimization results for a twomodule reluctance motor (Transverse Flux Motor) with an outer rotor. The main disadvantage of the considered motor structure is a zero starting torque in some rotor positions. The main optimization instrument is Matlab and its evolutionary algorithm connected with field computations software and a database to limit the computation costs. Two objective functions are taken into account for the motor integral parameter improvement.
EN
In the paper a novel mathematical model of electromechanical actuator is presented. It is based on application of Hamiltonian equations in the description of electromechanical energy conversion. It results in employment of flux linkages as state variables in the state space equations. A 3-phase wye connected stator winding without a neutral wire is considered in detail as the most important connection schema in practical applications. The procedure can be generalised to any number of phases and arbitrary connection schema. Topology- based approach is used in the model implementation. Eddy currents and hysteresis phenomenon are neglected in formulation of the model to enable application of Hamiltonian description. Simulation analysis is performed using data from FEM model of reluctance cageless motor.
EN
The paper presents dynamics simulation results for the three-module reluctance motor (Transverse Flux Motor -TFM) with an outer rotor. Calculations of the most important integral parameter used in the circuit model, are performed using the Flux3D package based on the finite element method. A mathematical model for a dynamics analysis of TFM is built in the Matlab/Simulink environment. The model has a hierarchical structure with its fundamental part being a single phase-belt of the motor. The basis for the construction of the laboratory setup is a DS1104 R&D Controller Board with a CP1104 Connector Panel. The experimental validation is divided into two parts. In the first step, the mathematical model of TFM under steady-state operation is examined. In the second step, experimental validation of the results obtained from the dynamical circuit models is performed. Results of the simulations, confirmed by the experimental validation presented in this work, allow to determine the most important characteristics of TFM in both dynamic and steady-state conditions.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.