Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 40

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  journal bearings
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The purpose of this paper is to analyse the distribution of hydrodynamic pressure, load carrying capacities, and friction force in the gap of the slide bearing on account of the type, number, and size of micro-grooves on the surface of the sleeve. It was assumed that micro-grooves were distributed equally on the circumference of the sleeve as well as parallel to its axis. Micro-bearings with micro-grooves are more and more of ten utilized in the technical applications, e.g., in HDD disks or in computer fans. It is advisable to carry out a numerical analysis on the influence of the number and the size of micro-grooves on the value of the Basic flow parameters in the slide micro-bearing. A laminar flow of lubricating fluid and an isothermal model of the lubrication of the slide bearing was used for the analysis. A classical Newtonian model was applied as the constitutive equation. A cylindrical slide Bering with the finished length and smooth sleeve, and a full wrap angle was used for the research. The density and thermal conductivity of the oil were considered to be constant in the thin film of oil. The results of measurements of shape and sizes of micro-grooves in real micro-slide bearings were presented by the author in the previous publications. The results of that research are used at present to determine the preliminary assumptions concerning the shape and the size of the micro-grooves. The results obtained in the research show the minor influence of micro-grooves on the value of the friction force and a few percentages rate influence of micro-grooves on the value of load carrying capacity.
PL
Celem niniejszej pracy jest analiza rozkładu ciśnienia hydrodynamicznego, siły nośnej i siły tarcia w szczelinie poprzecznego łożyska ślizgowego ze względu na rodzaj, liczby i wielkość mikrorowków na powierzchni panewki. Do analizy przyjęto mikrorowki rozłożone równo po obwodzie panewki i równoległe do osi panewki. Mikrołożyska ślizgowe z mikrorowkami są coraz częściej stosowane w technice, np. w dyskach HDD czy też wentylatorach komputerowych. Celowym jest dokonanie analizy numerycznej, jaki wpływ na wartość podstawowych parametrów przepływowych ma liczba i wielkość mikrorowków. Do analizy hydrodynamicznego smarowania przyjęto laminarny przepływ cieczy smarującej oraz izotermiczny model smarowania łożyska ślizgowego. Jako równanie konstytutywne zastosowano klasyczny model newtonowski. Do rozważań przyjęto walcowe łożysko ślizgowe o skończonej długości z gładką panewką o pełnym kącie opasania. W cienkiej warstwie filmu olejowego przyjęto niezmienność gęstości i współczynnika przewodzenia ciepła oleju. Wyniki pomiaru kształtu i wymiaru mikrorowków w rzeczywistych mikrołożyskach ślizgowych autor przedstawiał we wcześniejszych publikacjach. Wyniki tych badań służą obecnie do określenia wstępnych założeń dotyczących kształtu i wielkości mikrorowków. Uzyskane wyniki badań wskazują na znikomy wpływ mikrorowków na wartość siły tarcia i kilkuprocentowy wpływ mikrorowków na wartość siły nośnej.
2
Content available remote Friction Forces of Low Speed, High Loaded Cylindrical 2-Grooves Journal Bearing
EN
Heavy duty, low speed 2-axial-groove cylindrical journal bearings are applied in the bearing system of the hoisting machinery of coalmine. For the proper operation of such bearings it is necessary to know their static characteristics including the friction forces. The knowledge of these forces, which are generated in the bearings gives, can give information on the possible power savings. The static characteristics were obtained by the solution of the Reynolds, energy and viscosity equations on the assumption of adiabatic oil film.
3
Content available Active rotor vibration control
EN
The article deals with the analysis of active vibration control of a rotor which is supported by journal bearings. The oil fi lm between the journal and bushing induces the rotor instability, which causes rotor vibrations if rotational speed is greater than a threshold of system stability. This phenomenon is very important for high-speed rotational machines for which restricts the operational range of the rotational speed. Therefore increasing the rotor stability threshold is very important for preventing rotor vibrations. The rotor instability results in lateral vibrations which do not conform to the forces of the unbalanced masses or other external forces. The frequency of the lateral vibration is slightly less than half of the rotational frequency. The main result of the article is the analytical determination of the infl uence of the setting of the PD type controller on the threshold of stability.
PL
Artykuł omawia analizę aktywnego sterowania drganiami wirnika podpartego łożyskami ślizgowymi. Film olejowy w szczelinie pomiędzy czopem i panwią łożyska wywołuje niestabilność wirnika, co dla prędkości obrotowej większej od progu stabilności systemu powoduje jego drgania. Zjawisko to jest bardzo ważne dla maszyn o wysokich prędkościach obrotowych, ponieważ ogranicza zakres prędkości roboczych. Dlatego podwyższenie progu stabilności wirnika jest bardzo znaczące dla zapobiegania drgań wirnika. Niestabilność wirnika przejawia się drganiami poprzecznymi, które nie są w zgodzie z siłami niewyważenia oraz pozostałymi siłami zewnętrznymi. Częstotliwość tych drgań poprzecznych jest nieco mniejsza niż połowa częstotliwości obrotowej wirnika. Podstawowym wkładem artykułu jest analityczne pokazanie wpływu regulatora PD na próg stabilności wirnika.
EN
The performances of journal bearing can be obtained from experimental investigations on the computerized test rig. The coupling of theoretical results with experimental ones gives the designer of journal bearing the possibility to choose the best bearing parameters that allow for the design of bearing with lower friction losses. This paper presents the experimental and theoretical investigations into friction losses of journal bearings.
EN
The ground for the safe operation of multilobe journal bearings at proper oil film temperature is the full knowledge of bearing thermal performances particularly the oil film temperature distribution and its maximum value. This paper describes the theoretical and experimental investigation into the operating temperatures of pericycloid, 3-lobe journal bearings supporting the spindle of grinding machine. The oil film pressure, temperature and viscosity fields have been obtained by iterative solution of the Reynolds', energy and viscosity equations. Adiabatic, laminar oil film and the static equilibrium position of the journal were assumed. Experimental investigation consisted in the measurements of temperatures in the bearings.
PL
Wielopowierzchniowe łożyska ślizgowe [L. 1-3], stosowane są w lekko obciążonych, wysokoobrotowych maszynach wirnikowych. W praktyce stosowane są łożyska ślizgowe 3-powierzchniowe z perycykloidalnym zarysem panewki (łożysko "falowe" – "wave") [L. 2, 3]. Przykładem ich zastosowania jest układ łożyskowania wrzeciennika szlifierki lub łożyska satelitów przekładni planetarnej [L. 3]. W części teoretycznej wyznaczono rozkłady ciśnienia i temperatury w filmie smarowym 3-powierzchnowego łożyska z zarysem perycykloidalnym rozwiązując równania Reynoldsa, energii i lepkości środka smarowego. Obliczenia przeprowadzono metodą różnic skończonych [L. 2] dla przypadku adiabatycznego filmu. W doświadczalnej części badań pomierzono temperatury na powierzchniach roboczych 3-powierzchniowych łożysk z zarysem perycykloidalnym. Stanowisko badawcze skonstruowano na bazie rzeczywistego układu łożysk ślizgowych [L. 4]. Każde z łożysk ślizgowych wyposażono w trzy czujniki temperatury umieszczone w środkowej płaszczyźnie łożyska w odległości około 0,2 mm od powierzchni roboczej panewki. Pomierzone wartości temperatur porównano z wartościami wyznaczonym teoretycznie.
6
Content available Calculation of journal bearings with cavitation
EN
The design and calculations of hydrodynamic journal bearings often requires taking into account the fact that in the bearing lubricating gap occurs the phenomena of cavitation. The literature on the cavitation problem can be found in many publications, however they do not give the practical method of calculation. The analysis of the oil flow on the boundary of cavitated zone and the conditions that allow solving the described problem, has be formulated. The results of carried out calculations were compared to the results of experimental investigation. The conclusions recommend the developed method as well as they point on the need to add to this method an experimental determination of cavitation coefficient.
PL
Parametry pracy poprzecznych łożysk ślizgowych takie jak nośność, opory ruchu, zapotrzebowanie oleju, położenie czopa względem panewki i stabilność tego położenia są funkcją przepływu oleju w szczelinie smarowej. Projektowanie hydrodynamicznych łożysk ślizgowych często wymaga uwzględnienia w obliczeniach faktu, że w szczelinie smarowej występuje zjawisko kawitacji, które na ogół ma negatywny wpływ na nośność i stabilność pracy łożyska. W wykazach literatury przedmiotu wymieniane są liczne prace, ale żadna nie podaje praktycznej metody obliczeniowej. Po analizie przepływu oleju na granicy strefy skawitowanej sformułowano warunki brzegowe pozwalające rozwiązać przedstawiony problem. Wyniki obliczeń porównano z rezultatami badań eksperymentalnych. We wnioskach podano zalecenia do stosowania proponowanej metody i wskazano potrzebę uzupełnienia jej procedurą eksperymentalnego wyznaczania współczynnika kawitacji.
7
Content available remote Friction Loss of Multilobe Journal Bearings with the Pericycloid Profile
EN
The multilobe journal bearings are characterized by higher friction losses than the cylindrical bearings. Among the static characteristics of journal bearing the friction losses are very important from the point of energy savings. This paper presents the results of theoretical investigation into the friction losses of pericycloid 3-lobe journal bearings operating with the laminar, adiabatic oil film.
8
Content available remote Development of the Foil Bearing Technology
EN
Development of the bearing technology with deformable elements of the bearing sleeve utilization are presented in the paper. Foil or a set of foils with the viscoelastic properties comprise the deformable element. Foil bearing technology is utilized mostly in the high-speed turbo machines, such as the energetic microturbines. This results the bearing operating regime: high rotational speed, high temperature, work in the friction conditions during machine start-up and rundown. Three foil bearing generations, which differ in the structure and properties with regard to load capacity, stiffness and undesirable variation damping, were distinguished in such bearing development. Technical solutions of the foil journal and thrust bearings were shown.
PL
W artykule przedstawiono rozwój technologii łożyskowania z wykorzystaniem odkształcalnych elementów panwi łożyska. Element odkształcalny stanowi folia lub zespół folii o właściwościach lepko-sprężystych. Technologia łożysk foliowych jest wykorzystywana głównie w szybkoobrotowych maszynach wirnikowych, jak mikroturbiny energetyczne. Wynikają z tego warunki pracy łożyska: duża prędkość obrotowa, wysoka temperatura, praca w warunkach tarcia podczas rozruchu i wybiegu maszyny. W rozwoju tego typu łożyskowania wyróżniono trzy generacje łożysk foliowych, które różnią się konstrukcją i właściwościami pod względem nośności, sztywności oraz zdolności tłumienia niepożądanych drgań. Przedstawiono rozwiązania techniczne łożysk foliowych poprzecznych i wzdłużnych.
9
EN
The article presents the research results of a simulation of oil flow in a circumferentially grooved journal bearing. A three-dimensional, adiabatic flow was considered and the Navier-Stokes equations together with the equation of energy were used to describe it. The system of equations was solved applying the finite element method. The numerical flow analyses carried out showed that an appropriately sized groove on the journal not only does not impair the load capacity of a hydrodynamic journal bearing, but it can even increase it. The calculations were also made for an analysis of flow effects in the oil film.
PL
W artykule przedstawiono rezultaty komputerowej symulacji przepływu oleju w poprzecznym łożysku ślizgowym z rowkiem na czopie. Rozważono trójwymiarowy adiabatyczny przepływ oleju opisany równaniami Naviera-Stokesa wraz z równaniami ciągłości przepływu i energii. Układ równań rozwiązano metodą elementów skończonych. Wyniki analiz numerycznych wskazały, że obwodowy rowek na czopie o odpowiednio dobranych wymiarach nie powoduje zmniejszenia nośności łożyska. Na podstawie przeprowadzonych obliczeń zidentyfikowano także zjawiska przepływowe w filmie olejowym analizowanego łożyska.
10
Content available remote High Speed Needle Punching Machine with Cylindrical Journal Bearings
EN
The development process of non-woven technology and needle-punching machines assumes an increase in machine output. which can be achieved by an increase in machine speed. These machines are heavy, dynamically loaded and their operation depends on reliable journal bearings. The design of such bearings depends on the application of computer programs that allow to obtain the journal centre trajectory under a dynamic external load. This paper contains the results of evaluation of journal bearings of needle punching machines that can run at high speeds in dynamic load conditions. The programs applied and the results create a robust tool for the design of dynamically loaded journal bearings for both needle-punching machines and internal combustion engines.
PL
Proces rozwoju włóknin i igłowarek wymaga zwiększenia wydajności poprzez, m.in. wzrost prędkości obrotowej igłowarki. Maszyny te oraz ich podzespoły poddane są znacznym obciążeniom dynamicznym. Niezawodna praca igłowarki zależy od właściwie skonstruowanych i wykonanych łożysk ślizgowych wału głównego. Konstrukcja tych łożysk opiera się na wykorzystaniu odpowiednich programów komputerowych pozwalających na obliczenie toru środka czopa łożyska o skończonej długości, obciążonego dynamicznie. W artykule przedstawiono wyniki obliczeń łożysk ślizgowych igłowarki, która może pracować przy wysokiej prędkości obrotowej w warunkach obciążenia dynamicznego. Zastosowane oprogramowanie i otrzymane wyniki dają odpowiednie narzędzie do konstrukcji dynamicznie obciążonych łożysk igłowarki, jak również łożysk głównych i korbowodowych w silnikach spalinowych.
11
Content available remote Journal bearing with an intensive axial oil flow - experimental investigation
EN
The article presents the results of the experimental investigation on a bearing with a spiral groove cut on the journal. The presented research results review the theoretical research conducted previously. The results of the investigation on a bearing with a spiral groove on the journal (load capacity, oil temperature, and oil flow rate) were compared with those obtained for a standard bearing with a plain journal. The effect confirmed the previous computer simulation results, which indicated that a groove of appropriate dimensions on the journal intensifies axial oil flow and does not impair load capacity.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych łożyska ślizgowego ze śrubowym rowkiem na czopie. Była to kontynuacja wcześniej wykonanych badań teoretycznych. Wyniki badań łożyska z czopem ze śrubowym rowkiem (nośność, temperatura filmu olejowego, wydatek oleju) zostały porównane z wynikami badań klasycznego łożyska ślizgowego. Potwierdzono wyniki wcześniejszych symulacji komputerowych i wykazano, że śrubowy rowek na czopie poprzecznego łożyska ślizgowego, przy odpowiednio dobranych wymiarach, powoduje intensyfikację osiowego przepływu oleju i nie skutkuje zmniejszeniem nośności.
12
Content available remote Journal bearing with an intensive axial oil flow - computer simulations
EN
The paper presents some selected calculation results whose purpose is to find the dimensions of the spiral groove on the journal bearing that the load capacity should not be impaired. A three-dimensional oil flow was considered which was described with the Navier-Stokes equations and the equation of energy. The system of equations was solved by applying the finite element method. It is proved that a 0.1 mm deep and 0.4 mm wide triangular groove does not cause a reduction in the load capacity of the bearing and ensures an intensification of the axial oil flow.
PL
W artykule przedstawiono wyniki komputerowych symulacji przepływu oleju w łożysku ślizgowym, ukierunkowanych na poszukiwanie takich wymiarów śrubowego rowka na czopie, który nie będzie powodował zmniejszenia nośności łożyska. Rozważano trójwymiarowy przepływ oleju, który został opisany równaniem Naviera-Stokesa oraz równaniem energii. Opisujący przepływ oleju układ równań rozwiązano metodą elementów skończonych. Stwierdzono, że trójkątny rowek o głębokości 0,1 mm oraz szerokości 0,4 mm powoduje zmniejszenie nośności łożyska, a jednocześnie intensyfikuje osiowy przepływ oleju.
13
Content available remote Power Loss of Tilting Multi-Pad, Large Overall Dimensions Journal Bearings
EN
Large overall dimensions, tilting multi-pad journal bearings are applied in the hydro-generating power plants. The power loss of such bearings are comparatively high and can be determined on the basis of the equations of hydrodynamic theory of lubrication, i.e. Reynolds', energy, viscosity. This paper considers the power loss of the tilting multi-pad journal bearing of large overall dimensions. Applied code of calculations allows obtaining the power loss at different design parameters of bearing.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań eksploatacyjnych zmiany lepkości olejów smarowych użytkowanych w bezwodzikowych silnikach okrętowych. Przeanalizowano czynniki mające wpływ na zmiany lepkości oleju smarowego w eksploatacji oraz wpływ tych zmian na pracę łożysk ślizgowych silnika. Przeprowadzono dyskusję wartości granicznych dotyczących lepkości olejów smarowych zalecanych przez producentów, rozpatrywanych w artykule silników okrętowych. Niektóre z tych wartości (dotyczące maksymalnego dopuszczalnego spadku lepkości oleju) budzą pewne wątpliwości i powinny być traktowane z rezerwą. Przy ocenie tych wartości powinno się uwzględniać stan techniczny silnika (zużycie łożysk).
EN
The paper presents research results of lubricating oils viscosity changes in trunk piston marine diesel engines in real operation. The analysis of factors having influence on marine engines journal bearings work was executed. Discussion of lubricating oils limit values recommended by engines makers was carried out. Some of these values related to maximum fall of lubricating oil viscosity are doubtful and should be treated with reserye. Estimating these values we should take into consideration engine technical condition (wear of journal bearings).
EN
The subject of this paper is the theoretical investigation of low-speed, mechanically and thermally heavy loaded journal bearings of calendaring and similar type machines operating under identical conditions. A heated press cylinder had hollowed journals of large diameters with a heating system inside. The temperature of the heated cylinders even reaches 300 °C and the temperature of the journal reaches about 250 °C. These large overall dimensions, journal bearings, heavy loaded mechanically and thermally, require a very precise analytical investigation. Application of the developed program of calculations of heavy loaded, pressurized or not journal bearings should allow the durable and reliable design of bearings to be obtained.
PL
Przedmiotem pracy były badania dotyczące mechanicznie i cieplnie obciążonych łożysk ślizgowych wałów kalandrów i maszyn podobnego typu, pracujących w podobnych warunkach. Ogrzewany walec dociskowyposiada drążone czopy o dużej średnicy i wewnętrznym systemie grzewczym. Temp. ogrzewanych cylindrów osiąga nawet temp. 300 °C, a temp. czopów osiąga ok. 250 °C. Te wielkogabarytowe łożyska ślizgowe wymagają bardzo dokładnych badań analitycznych. Zastosowanie opracowanego programu obliczeń w przypadku łożysk zasilanych ciśnieniowo lub nie powinno pozwolić na opracowanie trwałych i niezawodnych łożysk ślizgowych.
EN
This paper presents the results of numerical solutions modified by the Reynolds equation of laminar unsteady lubrication of a cylindrical slide journal bearing. The particular solutions are limited to isothermal models of bearing with infinite length, lubricated by Newtonian oil with the dynamic viscosity dependent on pressure. The disturbances are related with unsteady velocity of oil flow on the sleeve and on the journal. The results are shown in the diagram of hydrodynamic pressure and capacity forces in the dimensionless form in time intervals of dispacement duration.
PL
W prezentowanej pracy analizowano zmianę siły nośności hydrodynamicznej przy niestacjonarnym, laminarnym smarowaniu cylindrycznego poprzecznego łożyska ślizgowego. Prezentowane rozwiązania dotyczą izotermicznego modelu łożyska o nieskończonej długości. Rozważano niestacjonarność przepływu spowodowaną zaburzeniami prędkości oleju smarującego w kierunku obwodowym na czopie i na panewce łożyska. Zaburzenia prędkości przepływu czynnika smarującego w kierunku obwodowym na czopie mogą być spowodowane drganiami skrętnymi czopa podczas ruchu obrotowego wału. Drgania skrętne nakładają się na ruch roboczy wirującego czopa i powodują zaburzenia prędkości oleju na powierzchni czopa łożyska. Wielkości tych zaburzeń są proporcjonalne do amplitudy drgań skrętnych, częstości wymuszenia oraz promienia czopa łożyska. Zaburzenia prędkości oleju w kierunku obwodowym na panewce mogą być spowodowane drganiami obwodowymi panewki wraz z obudową łożyska. Izotermiczny model łożyska może być przybliżonym modelem pracy łożyskowego węzła tarcia przy ustalonych warunkach obciążenia cieplnego, np. łożyska w agregatach prądotwórczych na statkach.
EN
Roughness surface plays very important role in relation to the those machines where the high speed rotors are used. In the presented paper work authors assumed that topography of the shaft and the bearing can be described by the Gaussian distribution. This idea refers to the the stochastic structure called an anisotrophy surface. Based on this idea the film thickness (the oil gap) and then the hydrodynamical uplift forces for the so-called short slide bearing were calculated. The mathemetical model of the hydrodynamical uplift forces was used to evaluate the self-excited vibration in relation to functioning between shaft and slide bearing.
18
Content available remote Dynamic Characteristics and Stability of 3-Lobe Offset Journal Bearing
EN
The dynamic characteristics and stability were determined for the simple symmetric, elastic rotor operating in 3-lobe offset journal bearings. The oil film pressure, temperature, viscosity fields and the hydrodynamic oil film forces allow to calculate these coefficients. Adiabatic, laminar oil film was assumed. The perturbation method was used for the calculation of the stiffness and damping coefficients.  
19
Content available remote Pomiar sił tarcia w poprzecznym łożysku ślizgowym smarowanym ferrosmarem
PL
W niniejszej pracy autor przedstawia wyniki badań eksperymentalnych związanych z pomiarem wartości sił tarcia i mimośrodowości względnej w poprzecznym łożysku ślizgowym smarowanym czynnikiem o właściwościach nienewtonowskich. Pomiar siły tarcia i mimośrodowości względnej został wykonany na stanowisku badawczym zbudowanym w Akademii Morskiej w Gdyni. Jako czynnik smarujący zastosowano olej bazowy SAE 15W40 oraz ferrosmar wyprodukowany z oleju bazowego SAE 15W40. Pomiaru siły tarcia i mimośrodowości względnej w łożysku ślizgowym smarowanym ferrosmarem dokonano bez pola magnetycznego oraz z polem magnetycznym wytwarzanym przez elektromagnes.
EN
This paper presents results of experimental research connected with measurements of friction forces and relative eccentricities of slide journal bearing lubricated with ferrolubricant and basis engine oil. The measurements of friction forces are performed on the test stand constructed in Gdynia Maritime University. As a lubricant was applied basis engine oil SAE 15W40 and ferrolubricant manufactured from the basis oil SAE 15W40. Measurements of friction forces and relative eccentricities in slide journal bearing lubricated with ferrolubricant are performed without magnetic field and with magnetic field produced by the electromagnet. The results of measurements indicate that ferrofluid lubrication of slide journal bearing significant increases capacity and insignificant increases friction forces. Ferrolubricant has not influences on the wear effects. The measurements show that dynamic viscosity of ferrolubricants especially in external magnetic induction field is much greater than dynamic viscosity of basis oil. An increase of viscosity implies always capacity increases and relative eccentricities decreases. Present investigations indicate the possibility of ferrolubricant viscosity control by the changes of values where the magnetic field lines have the important meaning.
20
Content available remote Łożyska ślizgowe smarowane wodą
PL
Ochrona środowiska, wymagania technologiczne, higieniczne i zdrowotne wymuszają w wielu przypadkach stosowanie wody jako czynnika smarującego. Zasadnicze wady wody jako smaru to mała lepkość, niekorzystne cechy smarnościowe i względnie niska temperatura wrzenia. Łożyska ślizgowe smarowane wodą zarówno poprzeczne, jak i wzdłużne wykonywane są obecnie z kompozytów polimerowych, kompozytów gumowych, kompozytów metalowych i ceramiki. Coraz więcej wytwarza się łożysk ceramicznych, które w przyszłości mogą być dominującymi. Problem niekorzystnego rozkładu nacisków w klasycznej konstrukcji łożyska poprzecznego został rozwiązany przez A. i O. Olszewskich w opatentowanym przez nich tzw. "konforemnym" klockowym ceramicznym łożysku ślizgowym poprzecznym, w którym uzyskano kilkakrotnie większą obciążalność w porównaniu z konstrukcją klasyczną.
EN
In many cases a necessity of use of water-lubricated bearings is caused by environment, health, hygienic and technological reasons. The water as natural and common accessible part of environment is an advantageous lubricant. Main weaknesses of this lubricant are small viscosity, bad boundary lubrication properties, corrosive activity and low boiling temperature. Water - lubricated sliding bearings as well journal and thrust are nowadays made of polymer composites, rubber composites, metal composites and ceramics. The first successfully operated water - lubricated bearings were made of "Lignum vitae" (a special kind of wood) and used at the end of XIX century in ship driving shaft supporting. The first rubber bearings were used in mining water pumps at the 20 ties of XX century. The main maintenance problems connected with water lubricant features are very thin water film and necessity of high sliding velocity to attain fluid film lubrication. Many known bearing factories produce water-lubricated sliding bearings. Among them are Thordon, Waukesha, Duramax Marine, Orkot and Federal-Mogul. These are at first bearings with bushes or pads made of polymer or rubber composites and in increasing amount ceramics. In the future ceramics should be the best choice. Up to now in classically designed ceramic sliding journal bearings the big problem is disadvantageous pressure distribution in shaft - bush contact which unable high load ability of a bearing. This problem was solved by A. and O. Olszewski in patented design of so called conformed journal tilting pad sliding bearing which load ability is more than five times higher than that of classic design and the same diameter. Sliding layer in this bearing was made of thin ceramic cover.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.