Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 38

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  association
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
EN
The aim of the paper is to present how some of the data mining tasks can be solved using the R programming language. The full R scripts are provided for preparing data sets, solving the tasks and analyzing the results.
PL
Związek Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów to nowa inicjatywa, która powstała na początku roku. Za cel stawia sobie ochronę interesów projektantów i inżynierów, którzy dotychczas nie mieli swojego stowarzyszenia zajmującego się tylko ich pozycją w całym procesie inwestycyjnym. Jakie były powody powstania, jakie są plany i cele na przyszłość i jak obecna sytuacja wpłynęła na organizację?
PL
W artykule przedstawiono historię udziału członków Koła SITPH przy Politechnice Częstochowskiej w renowacji i utrzymaniu zabytków Muzeum Zagłębia Staropolskiego w Sielpi Wielkiej. Jest ono poświęcone tradycjom polskiego przemysłu, a mieści się w budynku kompleksu metalurgicznego, który powstał w latach 1821-1841. Inicjatorami budowy byli wówczas Stanisław Staszic i książę Franciszek Ksawery Drucki-Lubecki. Muzeum dla zwiedzających otwarto po raz pierwszy w 1934 roku. Niestety podczas II Wojny Światowej obiekty kompleksu zostały zniszczone przez Niemców. Do planów odbudowy Muzeum powrócono na przełomie lat 50-tych i 60-tych XX wieku, a ostateczną decyzję o powtórnym uruchomieniu obiektu podjęto w 1962 roku. Od tego czasu pracownicy i studenci Politechniki Częstochowskiej, a także członkowie Koła SITPH rozpoczęli prace mające na celu przywrócenie sprawności możliwie wielu obiektów technicznych znajdujących się na terenie Muzeum. Wkład pracy tej grupy oraz pomoc finansowa wielu instytucji: rządowych, społecznych oraz przedsiębiorców doprowadziły do przywrócenia stanu obecnego Muzeum, w którym można zobaczyć sprawne urządzenia techniczne wykorzystywane przemysłowo w XIX wieku.
EN
The article presents the history of the participation of members of the SITPH Section at the Częstochowa University of Technology in the renovation and maintenance of monuments in the Museum of the Old Polish Basin in Sielpia Wielka. It is devoted to the traditions of Polish industry and is located in the building of the metallurgical complex, which was built in the years 1821-1841. The initiators of the construction at that time were Stanisław Staszic and Prince Franciszek Ksawery Drucki-Lubecki. The museum was first opened to visitors in 1934. Unfortunately, during the Second World War, the facilities of the complex were destroyed by the Germans. The plans to rebuild the Museum were resumed at the turn of the 1950s and 1960s, and the final decision to reopen the facility was made in 1962. Since then, employees and students of the Częstochowa University of Technology, as well as members of the SITPH Section have begun work aimed at restoring the efficiency of as many technical facilities located on the premises of the Museum as possible. The contribution of the work of this group and financial aid from many institutions: government, social and entrepreneurs led to the restoration of the present state of the Museum, where you can see operational technical devices used industrially in the nineteenth century.
PL
Kontynuując dyskusję nad opisem asocjacji adsorbat-adsorbat na homogenicznych powierzchniach ciał stałych podjęto próbę sformułowania analitycznej postaci równania adsorpcji dla wielowarstwowej fazy adsorpcyjnej. Przedyskutowano zasadność założenia Berezina i Kiselewa na temat niezależności adsorpcji w warstwach dalszych od modelu zjawiska w pierwszej z nich. Wykazano zasadniczą słuszność tego założenia uwalniając je równocześnie od arbitralnego charakteru. Jako zasadniczy cel pracy przyjęto wykazanie możliwości sformułowania opisu zakładającego asocjację molekuł w całej fazie adsorpcyjnej (a nie tylko w pierwszej warstwie). Rozważania teoretyczne ograniczono do przypadku dimeryzacji w zakresie koncentracji usprawiedliwiającym przybliżenie właściwe modelowi Berezina i Kiselewa. Otrzymane finalne równanie adsorpcji wykazuje fizycznie akceptowalne właściwości brzegowe; przy odpowiednich założeniach sprowadza się do równania Brunauera, Emmetta i Tellera, równania sformułowanego wcześniej przez jednego z autorów niniejszej pracy lub równania Langmuira.
EN
Continuing the discussion on the description of adsorbate-adsorbate association on homogeneous surfaces of solids, an attempt was made to formulate an analytical form of adsorption equation for a multilayer adsorption phase. The validity of Berezin's and Kiselev's assumptions concerning the independence of adsorption in further layers from the model of the phenomenon in the first of them was discussed. The fundamental validity of this assumption has been demonstrated, simultaneously ridding it of its arbitrary character. The main aim of the study was to demonstrate the possibility of formulating a description assuming molecule association in the entire adsorption phase (and not only in the first layer). Theoretical considerations are confined to the case of dimerisation in the concentration range thus warranting the approximation characteristic of the Berezin and Kiselev model. The obtained final adsorption equation exhibits physically acceptable boundary properties; with adequate assumptions it amounts to the Brunauer, Emmett and Teller equation, the equation formulated earlier by one of the authors of this paper or the Langmuir equation.
EN
This review paper presents a shortcoming associated to data mining algorithm(s) classification, clustering, association and regression which are highly used as a tool in different research communities. Data mining researches has successfully handling large amounts of dataset to solve the problems. An increase in data sizes was brought a bottleneck on algorithms to retrieve hidden knowledge from a large volume of datasets. On the other hand, data mining algorithm(s) has been unable to analysis the same rate of growth. Data mining algorithm(s) must be efficient and visual architecture in order to effectively extract information from huge amounts of data in many data repositories or in dynamic data streams. Data visualization researchers believe in the importance of giving users an overview and insight into the data distributions. The combination of the graphical interface is permit to navigate through the complexity of statistical and data mining techniques to create powerful models. Therefore, there is an increasing need to understand the bottlenecks associated with the data mining algorithms in modern architectures and research community. This review paper basically to guide and help the researchers specifically to identify the shortcoming of data mining techniques with domain area in solving a certain problems they will explore. It also shows the research areas particularly a multimedia (where data can be sequential, audio signal, video signal, spatio-temporal, temporal, time series etc) in which data mining algorithms not yet used.
DE
Hauptziel dieser Arbeit war es, ausgewählte Aspekte des Marketings in gemeinnützigen Organisationen, die in ländlichen Gebieten tätig sind, am Beispiel eines Vereins vorzustellen und zubewerten. In der Arbeit wurde die Fallstudie Methode verwendet. Die Kriterien für die Auswahl einer Organisation waren Standort und Betriebszeit. Sekundärdaten wurden von internen Dokumenten der Organisation und Websites erhalten. Sie betrafen die Jahre 2002-2018. Primäre Daten wurden von mehreren Gruppen von Befragten erhalten - Mitglieder des Vereins, Präsidenten des Verbandes, Sponsoren und Bewohner der Gemeinde (Interview und Fragebogenmethode). Dadurch konnte man die Aktivitäten von Verein umfassend evaluieren. Im Laufe der Forschung wurde Fragebogen als Messinstrument verwendet. Die erhaltenen Daten wurden einer Marketinganalyse unterzogen. Während der Studie wurde auch die Literatur zu diesem Thema überprüft. Die Untersuchung zeigt, dass der Verein ein Beispiel für eine Non-Profit Organisation ist, die richtige Marketingaktivitäten durchführt. Die Mission und die Ziele waren klar definiert, die Bedürfnisse der Empfänger wurden genau ermittelt und die eingesetzten Marketinginstrumente wurden gut geplant und umgesetzt und vor allem an die angenommenen Aufgaben und Ziele angepasst. Das physische Umfeld des Produkts und die menschlichen Ressourcen waren die am besten bewerteten Elemente des Marketing-Mix. Im Bereich der Promotion sind in der Zukunft Veränderungen notwendig, die den Einsatz moderner Medien in einem größeren Rahmen berücksichtigen.
PL
Celem głównym pracy było przedstawienie i ocena wybranych aspektów marketingu w organizacjach non-profit działających na obszarach wiejskich. W pracy posłużono się metodą studium przypadku. Organizację non-profit wyłoniono przyjmując jako kryteria wyboru lokalizację oraz okres funkcjonowania. Dane wtórne uzyskano z dokumentów wewnętrznych organizacji oraz stron internetowych. Dane te dotyczyły lat 2003-2018. Dane pierwotne pozyskano metodą ankiety audytoryjnej oraz wywiadu bezpośredniego w 2018 roku od kilku grup respondentów – członków stowarzyszenia, prezesa, sponsorów oraz mieszkańców korzystających z imprez przygotowanych przez organizację. Dzięki temu uzyskano możliwość kompleksowej oceny działalności prowadzonej przez stowarzyszenie. W badaniach posłużono się przygotowanym instrumentem pomiarowym - kwestionariuszem ankiety. Uzyskane dane poddano analizie marketingowej. Z przeprowadzonych badań wynika, że Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Wielgie „Przyszłość” jest przykładem organizacji non profit realizującej właściwe działania marketingowe. Misja i cele zostały dobrze określone, potrzeby odbiorców zostały właściwie zidentyfikowane, a zastosowane instrumenty marketingu zostały dobrze zaplanowane i wdrożone, a przede wszystkim dostosowane do przyjętej misji i celów. Najlepiej ocenianym elementami marketingu mix było otoczenie fizyczne produktu oraz zasoby ludzkie. W zakresie promocji z czasem konieczne będą zmiany uwzględniające wykorzystanie w większym zakresie nowoczesnych mediów.
PL
Obecna polityka transportowa miast ukierunkowana jest na dążenie do zrównoważonego rozwoju transportu poprzez m.in. kształtowanie zrównoważonej mobilności w miastach. Różnego rodzaju działania w tym celu podejmują władze na szczeblu unijnym, krajowym i regionalnym. W kształtowaniu kierunków tych działań i ich realizację włączają się także fundacje czy organizacje stowarzyszeniowe, pełniąc ważną rolę opiniotwórczą i wspierającą przez wzgląd na posiadanie branżowego doświadczenia i fachowej wiedzy. Taką rolę pełni Odział SITK RP w Krakowie, którego jednym z podstawowych celów statutowych jest działalność na rzecz postępu i rozwoju transportu w kontekście obecnych trendów. W Stowarzyszeniu prowadzone są prace w obszarze zagadnień naukowo-technicznych, prawnych, ekonomicznych i organizacyjnych transportu. Ze względu na przynależność wielu znanych ekspertów z obszarów kształtowania miejskich systemów transportowych, duży zakres działań związany jest z krzewieniem idei zrównoważonej mobilności w ośrodkach zurbanizowanych. Niniejszy artykuł przedstawia po krótce ideę zrównoważonej mobilności oraz przedstawia szereg działań edukacyjnych, wydawniczych i eksperckich, jakie odgrywają znaczącą rolę w popularyzowaniu zrównoważonej mobilności i rozwiązań jej sprzyjających.
EN
To prevent the negative impacts of suburbanization, the transport policy of the most cities is focused on trends of sustainable transport and, especially, on the creation and the development of sustainable urban mobility. Activities in this field are done on a large scale by the authorities at different levels including EU, national and regional ones. The great role in the development of sustainable urban mobility plays also different kinds of funds and associations, which bring together different experts in particular topics as members of these organization. This fact gives them an opportunity to have an important influence on the processes by sharing their opinions and supporting the activates of local authorities. This paper describes the role of the SITK RP Department in Krakow, which this organization plays the development of sustainable urban mobility. It presents examples of activities, which are done by the SITK RP Department to help in promotion of the sustainable urban mobility idea. Among these activities, the special attention is paid to the work of publishing house, conferences and experts. Taking into account that a number of members are well-known experts in the field of urban transport system development, the large range of actions is connected with the propagation of sustainable mobility ideas in different urban centers and, especially, in the Krakow agglomeration.
PL
W pracy przedstawiono komunikat nt. wybranych form aktywności CKMiS SEP w środowisku młodzieży studenckiej. Omówiono początki działalności oraz wybrane centralne imprezy młodzieżowe. Wspomniano jej pierwszych organizatorów oraz podano listę przewodniczących CKMiS w latach 1965-2015. W drugiej części referatu scharakteryzowano wybrane formy działalności, m.in. Ogólnopolskie Dni Młodego Elektryka oraz Konkurs „Wyróżniający się nauczyciel, opiekun i sojusznik młodzieży”. Zaakcentowano starania młodych o swoją tożsamość w Stowarzyszeniu, zakończone powołaniem Studenckiej Rady Koordynacyjnej SEP i włączeniem się w działalność międzynarodowej organizacji IEEE. W końcowej części pracy przedstawiono strategię działania CKMiS oraz sformułowano wnioski, wśród których uznano za celowe opracowanie i wydanie monografii przedstawiającej działalność młodzieżową w SEP.
EN
The article presents a statement on the CKYAS and APEE. There has been described the beginning of its activity as well as some most important youth events. Apart from the first activists, there has also been given the list of the presidents acting from 1965 to 2015. The second part of this text refers to two projects which have been taken by the students within the last 50 years: The Polish Nationwide Young Electrician’s Day and the contest The Distinctive Teacher, Protector and Ally of the Youth. The effort of the young people to prove their identity in the association has been presented, the establishing of CCS of APEE and joining in the international organization IEEE activities. The final part of the research presents the strategy of the CKYAS and conclusions among which elaboration and issuing a monograph on youth activity in APEE was considered significant.
EN
The engineering sector is the backbone of industrial production in Slovakia. In recent years this sector has experienced record lows and highs nearly simultaneously. In Slovakia, it represents a kind of mother industry. Production for automotive vehicles is the strongest branch of engineering manufacturing, followed by the production of electrical and optical equipment. In summary, there is a view that engineering businesses in Slovakia have weak capital strength and financing their development is very risky. It is therefore necessary to look for other sources of financing, which would offer these businesses a competitive edge in a market economy, while adhering to legal requirements. The aim of the authors is to determine, using mathematical and statistical methods, for funding opportunities that engineering companies in the Slovak Republic can take advantage of. This paper deals with the analysis of financial metrics for the period 2007-2013.
PL
Sektor inżynieryjny jest podstawą produkcji przemysłowej na Słowacji. W ostatnich latach sektor ten doświadczał niemal równocześnie rekordowych upadków i wzlotów. Na Słowacji sektor ten stanowi rodzaj przemysłu matki. Produkcja pojazdów samochodowych jest najsilniejszą gałęzią inżynierii produkcji, następnie wymienić należy produkcję urządzeń elektrycznych i optycznych. Podsumowując, istnieje pogląd, że firmy inżynieryjne na Słowacji mają słabą siłę kapitału i finansowanie ich rozwoju jest bardzo ryzykowne. Konieczne jest, zatem szukanie innych źródeł finansowania, które mogłyby zaoferować tym firmom przewagę konkurencyjną w gospodarce rynkowej, przy przestrzeganiu wymogów prawnych. Celem autorów jest określenie, za pomocą metod matematycznych i statystycznych, możliwości finansowania, które mogą wykorzystać firmy inżynieryjne w Republice Słowackiej. Niniejszy artykuł dotyczy analizy wskaźników finansowych w latach 2007-2013.
PL
Streszczenie Na zdewastowanych eksploatacją siarki terenach kopalni „Jeziórko”, przeprowadzona została rekultywacja oraz zagospodarowanie łąkarskie znacznej części pokopalnianego obszaru. W roku 2014 przeprowadzono badania fitosocjologiczne istniejącej roślinności. Miały one pokazać jakie zmiany gatunkowe nastąpiły w runi utworzonej z mieszanek trawiasto-motylkowych i w jakich kierunkach zmierza zachodząca w tych zbiorowiskach sukcesja roślinna. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że z upływem czasu zachodzą zmiany gatunkowe w zasianej runi prowadzące to do jej renaturalizacji. Ruń upodobnia się do zbiorowisk roślinnych z jakimi mamy do czynienia na trwałych użytkach zielonych, gdzie wykształcone są typowe dla ekosystemów trawiastych asocjacje roślinne.
EN
The terrain of the Sulphur mine of “Jeziórko” new Tarnobrzeg was recultivated by seeding grasslands on the larger part of the area. In 2014 phitosociological researches were conducted on the vegetation of the grasslands. The aim of the research was to determine botanical composition and indicate the plants that succeeded in the area. It was found that with years, botanical composition of grasslands was totally different form the original composition of seeds used. The changes lead to the reneutralization of grassland swards which change from the areas which are regularly mowed. After a number of years without mowing, the plant associations were the same as on natural grassland ecosystems.
PL
Przedstawiono metody syntezy oktakarboksyftalocyjanin, MPcOC. Omówiono ich widma absorpcyjne UV-Vis, asocjację oraz wybrane właściwości fotochemiczne i katalityczne. Opisano wpływ czwartorzędowych soli amoniowych na widma UV-Vis i asocjację CuPcOC, fluorescencję roztworów wodnych ZnPcOC oraz aktywność katalityczną CoPcOC w homogenicznym aerobowym utlenianiu L-cysteiny.
EN
The article presents synthesis methods of octacarboxyphthalocyanines, MPcOC. Their UV-Vis absorption spectra, their association and selected photochemical and catalytic properties are also discussed. Moreover, the article describes the impact of quaternary ammonium salts on UV-Vis spectra and CuPcOC association, fluorescence of aqueous solutions of ZnPcOC and catalytic activity of CoPcOC in homogeneous aerobic oxidation of L-cysteine.
PL
Na podstawie 143 zdjęć fitosocjologicznych, wykonanych w latach 2009–2010 w zbiorowiskach muraw napiaskowych na terenie województwa podkarpackiego i południowo–wschodniej Lubelszczyzny metodą Brauna-Blanqueta, wyróżniono sześć zespołów oraz trzy zbiorowiska, które zaliczono do klasy Koelerio glaucae-Corynephoretea canescentis Klika in Klika et Novak 1941. Na podstawie składu florystycznego zdjęć fitosocjologicznych obliczono metodą fitoindykacyjną Ellenberga średnie wartości wskaźników ekologicznych (L – nasłonecznienie, T – warunki termiczne, F – uwilgotnienie gleby, R – odczyn, N – zasobność gleby w azot), a następnie średnie dla wyróżnionych zbiorowisk. Płaty zespołu Spergulo vernalis-Corynephoretum (R.Tx. 1928) Libb. 1933 dominowały na najlżejszych piaskach nieużytków porolnych niżowych regionów województwa podkarpackiego. Zespoły i zbiorowiska ze związków Koelerion glaucae (Volk 1931) Klika 1935 oraz Vicio lathyroidis-Potentillion argenteae Brzeg in Brzeg et M. Wojt. 1996 występowały głównie na Lubelszczyźnie. Zbiorowiskiem pośrednim między fitocenozami związków Corynephorion Klika 1934 i Koelerion glaucae (Volk 1931) Klika 1935 był Festuco-Thymetum serpylli (R.Tx. 1928) Kornaś 1957. Najmniej zaawansowanym w rozwoju sukcesyjnym był pionierski zespół Spergulo Corynephoretum typicum (R.Tx. 1928) Libb. 1933 Czyżewska 1992 typicum w wariancie typowym, a najbardziej – zespół Diantho-Armerietum Krausch 1959. Skład gatunkowy wyróżnionych zespołów i zbiorowisk bardziej różnicowały czynniki edaficzne niż klimatyczne ocenione metodą fitoindykacyjną. W fitocenozach badanego terenu stwierdzono 142 gatunki roślin naczyniowych oraz 15 gatunków mchów i porostów. Zagrożeniem dla muraw zespołu Spergulo vernalis-Corynephoretum R.Tx. 1928) Libb. 1933 jest sukcesja leśna oraz budownictwo mieszkaniowe i rekreacyjne, a dla pozostałych dodatkowo wydobywanie piasku, deptanie oraz zrywanie gatunków leczniczych.
EN
Based on 143 phytosociological relevés made in 2009–2010 in the grassland communities developer on sands in the Podkarpacie province and in SE part of Lubelskie province we distinguished six associations and three communities assigned to the class Koelerio glaucae-Corynephoretea canescentis Klika in Klika et Novak. Based on floristic composition we calculated average values of Ellenberg ecological indices (L – insolation, T – thermal conditions, F – soil moisture, R – soil reaction, N – nitrogen availability) for the phytosociological releves and then the averages for the distinguished communities. The association of Spergulo vernalis-Corynephoretum (R.Tx. 1928) Libb. 1933 dominated on lightest sands of post-agricultural fallows in lowland parts of the Podkarpacie province. The associations and communities of the Koelerion glaucae (Volk 1931) Klika 1935 and Vicio lathyroidis-Potentillion argenteae Brzeg in Brzeg et M. Wojt. 1996 alliances occurred mainly in the Lubelskie province. Festuco-Thymetum serpylli (R.Tx. 1928) Kornaś 1957 was an intermediate community lin king phytocoenoses of the Corynephorion Klika 1934 and Koelerion glaucae (Volk 1931) Klika 1935 alliances. While the least advanced in successional development was a pioneering association of Spergulo Corynephoretum typicum (R.Tx. 1928) Libb. 1933 Czyżewska 1992 typicum in the typical variant, the most advanced was the community of extensive meadows with Dianthus delthoides. According to the phytoindication, the species composition of distinguished associations and communities was more diversified by the edaphic than by climatic factors. We identified as many as 142 species of vascular plants and 15 species of mosses and lichens in the distinguished associations and communities. Housing and recreational development pose major threat to grasslands of the Spergulo vernalis-Corynephoretum R.Tx. 1928) Libb. 1933 association, and sand exploitation, trampling and collection of medicinal plants to the other phytocoenoses.
EN
The influence of the aerosols particles on the lung function was investigated by the measurements of lung function parameters in children at secondary school located in the centre of city Wroclaw (south – west of Poland). Simultaneous daily indoor and outdoor measurements of PM1, PM2,5, PM10 have been conducted with the use of Harvard cascade impactors (MS&T Area Samplers). In the study 186 children age 13–14 yrs underwent repeated spirometry (Blue Spiro) at the same time of day, 5 times during the winter/spring (heating season) and 5 times in summer/autumn. Exposure to indoor fine particulate matter PM2,5 significantly worseness FEV1 in the lung function of secondary school children (Pearson correlation: median versus indoor PM2,5, r = -0,95; p < 0.05). Correlation of the lung function parameters with other particles PM1, PM10 measured indoor and outdoor were not statistically significant. PM2.5 measured outdoor was also not significantly correlated with lung function parameters. Considerable effort should be made to improve ambient air quality. Especially there is a need to measure and control the fine particulate matter PM2,5 in winter as it has the highest impact on lung function in children.
PL
Artykuł poświęcony jest problematyce funkcjonowania nazw własnych w kontekście społeczno-komunikacyjnym. Podkreśla konieczność rozdzielenia procesów tworzenia i funkcjonowania onimów, ze względu na to, że w użyciu nazwa własna obrasta w nowe konotacje, staje się przyczyną generowania nowych motywacji, które są tworzone z reguły podświadomie. Te motywacje ujawniają się w postaci tzw. reinterpretacji nazewniczych zewnętrznych i wewnętrznych. Pierwsze dotyczą przekształceń dokonywanych w świadomości użytkownika, a zatem bez naruszenia formy nazewniczej. Mechanizm drugiego typu przekształceń pozwala na dokonywanie zmian w obrębie leksykalnym onimu.
EN
This paper deals with proper names functioning issues in the social-communicative context. It underlines the necessity to divide creating and functioning names processes, because while using the proper names receive new connotations, and becomes a reason for generating new motivations, which are usually created subconsciously. These motivations come to the light in the shape of so called outward and inward onomastic (name) reinterpretations. The first concern transformations taking place in the user’s awareness, thus without reshaping a name. Mechanism of the other type of transformations allows making changes within lexical name.
19
Content available remote Strategie w działalności organizacji pozarządowych
PL
Zdolność podmiotów do przetrwania i rozwoju zależy od tego, jak osoby zarządzające ustalają cele na przyszłość i jak dążą do ich osiągnięcia. Ponieważ do podstawowych narzędzi zarządzania należy strategia, celem niniejszego artykułu jest analiza kwestii jej tworzenia w aspekcie skutecznego podejmowania decyzji na przykładzie wybranych stowarzyszeń i fundacji.
EN
Ability of market organizations to survive and develop depends on ways of management connected with futurę aims and manners of reaching it. Because to the basie tools of management a strategy is ranked, therefore in this paper an analysis of strategy settling is considered as a main goal. Discussion, based on chosen associations and founds, is conducted in accordance with the resultant decision making.
EN
The proton transfer reactions in solutions have attracted the attention of a number of laboratories for many years. These processes seem to be quite simple as they proceed without perturbation of bounding electrons and have low steric demands what enables study of their mechanism. However, many factors influences the mechanisms of these reactions. Among them and not the trifling ones, are dissociation-association effects accompanying them. The definition, behavior and reactivity of carbon acids (C-acids) depending on the type of electron withdrawing group are given [1-57]. Also the values of dissociation constants of C-acids in protic and aprotic solvents are collated in Tables 4, 5 and 7 [11, 38, 49]. The nature of products, free ions and ion pairs, of proton transfer reactions of various C-acids and strong organic bases are carefully discussed. Also their spectral characteristics are given. The equilibria and the possible routes between the substrates and the products of these reactions are also shown [58-66]. The reasons of the homoconjugation effects as a result of an association of the ionic products of the proton transfer reactions in different solvents are discussed in the context of their solvation abilities [67-86]. The formation constants of the homoconjugation complexes of amidine and guanidine bases in relation to their pK? values are quoted in Table 6 [87-95]. The nature of heteroconjugation complexes formed as the result of hydrogen bonding of different entities in the system of proton transfer reactions is discussed [96-116]. The pK? values of a number of C-acids, derivatives of nitromethane, measured in acetonitrile by potentiometric method, are given in Table 7. The pK? values of these derivatives measured in DMSO/H2O systems are compared with those obtained in acetonitrile [18, 38]. The general view of these problems is discussed and carefully reviewed.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.