Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 112

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  stability analysis
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
PL
Ideą pracy badawczej była analiza wybranych właściwości mechanicznych lokomotywy EP09. Za główny cel artykułu obrano analizę stabilności lokomotywy EP09, poprzez określenie prędkości krytycznej pojazdu. W tym celu w powyższej publikacji opisano w jaki sposób został zamodelowany układ obliczeniowy, jakie parametry i założenia zostały przyjęte do przeprowadzenia symulacji oraz zaprezentowano końcowe wyniki na podstawie których określono prędkość krytyczną pojazdu. Aby wyniki symulacji były w jak największym stopniu tożsame z wynikami rzeczywistymi, do stworzenia modelów symulacyjnych lokomotywy oraz wózka wykorzystano materiały i wyniki badań uzyskane z Instytutu Pojazdów Szynowych Tabor w Poznaniu. Większość obliczeń została wykonana w programie SIMPAK. W wyniku przeprowadzonej symulacji i analizy uzyskanych wyników określona została prędkość krytyczna lokomotywy EP09, przy której pojazd traci stabilność ruchu.
EN
The idea of the research was analysis selected mechanical preferences of the locomotive EP09. As the main objective of article was chosen analysis of the stability of the locomotive EP09 by define the critical speed of the vehicle. With this and in view in this publication was described how the calculative model was built, what parameters and assumptions were taken to simulate and presented the final results on the basis of which identified the critical speed of the vehicle. In order to simulation results were as much as possible the same as the real results, to create simulation models locomotive and trolley, there have been used information and the research results obtained from the Institute of Rail Vehicles Tabor in Poznan. Most of the calculations has been made in the computer software SIMPLE. As a result of the simulation and analysis of the results was defined the critical speed of locomotive EP09, at which the vehicle loses stability movement.
2
Content available Model geomechaniczny LW „Bogdanka”
PL
Artykuł prezentuje model geomechaniczny kopalni LW „Bogdanka”, wykonany w środowisku FLAC3D. Poza tym opisano cechy górotworu, krytyczne do odwzorowania w analizie numerycznej, a także problematykę modelowania numerycznego eksploatacji ścianowej. Po części opisowej zaprezentowano także przykład zastosowania narzędzia w analizie wpływu eksploatacji pola V na infrastrukturę zlokalizowaną w filarze na poziomie 960. Wykonano także analizę numeryczną stateczności wyrobiska objazd południowy, szukając mechanizmu zniszczenia, który doprowadził do utraty funkcjonalności wyrobiska. Użycie modelu sprężysto-plastycznego z osłabieniem oraz powierzchnią ubiquitous joint pozwoliło uzyskać zadowalające odzwierciedlenie rzeczywistości.
EN
A thorough description of Bogdanka’s coal mine geomechnical model may be found in this article. The model itself has been prepared in numerical code FLAC3D. A brief rock mass characteristic, fundamental to the numerical analysis, together with problems concerning numerical modeling of longwall mining was presented. Apart from the description, use of the model in an analysis of the effects of the exploitation of longwall panels adjacent to the underground infrastructure located on 960 level was prepared. A numerical analysis of a drift size model was back analyzed to obtain the failure mechanism that led to its destruction. Use of strain softening ubiquitous joint model allowed to obtain satisfactory results.
3
Content available remote Effect of magnetic and temperature variation on Al2O3 nanofluid convection
EN
Nonlinear dynamics of Aluminium Oxide (Al2O3) nanofluid convection under variation of the external magnetic field and temperature variation is studied using a system of partial differential equations arising from equations of conservation of momentum and energy. Applying Galerkin approximation the system of first-order ordinary differential equations is obtained. In the above system, by stability analysis, a critical condition for stability is obtained which is verified through numerical simulations. The influence of variation of magnetic field and temperature is examined through variation of Hartmann number Ha and Rayleigh number Ra As Ra increases, the system enters into a chaotic phase which can be transformed into a stable state of convection by the increase of the external magnetic field. Thus, the external magnetic field is useful in controlling the undesired chaotic state of nanofluid convection. The present study is significant in applications as nanofluids are used in medical treatment, coolants in nuclear reactors and engines, environmental engineering, industrial engineering, and many other applications in the industries.
PL
Artykuł poświęcony jest nieliniowej dynamice tlenku glinu (Al2O3). Konwekcja nanocieczy w warunkach zmienności zewnętrznego pola magnetycznego i zmian temperatury jest badana za pomocą układu równań różniczkowych cząstkowych wynikających z równań zachowania pędu i energia. Stosując przybliżenie Galerkina uzyskuje się układ równań różniczkowych zwyczajnych pierwszego rzędu. W powyższym systemie, za pomocą analizy stateczności, uzyskuje się krytyczny warunek stateczności, który jest weryfikowany za pomocą symulacji numerycznych. Wpływ zmienności pola magnetycznego i temperatury bada się na podstawie zmiany liczby Hartmanna Ha i liczby Rayleigha Ra. Wraz ze wzrostem Ra układ wchodzi w fazę chaotyczną, która może zostać przekształcona w stabilny stan konwekcji poprzez wzrost zewnętrznego pola magnetycznego. Zatem zewnętrzne pole magnetyczne jest przydatne w kontrolowaniu niepożądanego chaotycznego stanu konwekcji nanofluidu. Niniejsze badanie ma istotne znaczenie w zastosowaniach, ponieważ nanociecze są wykorzystywane w leczeniu, chłodziwach w reaktorach jądrowych i silnikach, inżynierii środowiska, inżynierii przemysłowej i wielu innych zastosowaniach przemysłowych.
EN
In this paper, a stability analysis of interconnected discrete-time fractional-order (FO) linear time-invariant (LTI) state-space systems is presented. A new system is formed by interconnecting given FO systems using cascade, feedback, parallel interconnections. The stability requirement for such a system is that all zeros of a non-polynomial characteristic equation must be within the unit circle on the complex z-plane. The obtained theoretical results lead to a numerical test for stability evaluation of interconnected FO systems. It is based on modern root-finding techniques on the complex plane employing triangulation of the unit circle and Cauchy’s argument principle. The developed numerical test is simple, intuitive and can be applied to a variety of systems. Furthermore, because it evaluates the function related to the characteristic equation on the complex plane, it does not require computation of state-matrix eigenvalues. The obtained numerical results confirm the efficiency of the developed test for the stability analysis of interconnected discrete-time FO LTI state-space systems.
EN
This paper studies the problem of robust stability analysis for uncertain neutral-type neural networks with discrete and distributed delays. By constructing an appropriate Lyapunov- Krasovskii functional, new delay-dependent criteria are obtained. We utilized the free-weighting matrices approach and bounding lemmas to estimate the derivative of the Lyapunov-Krasovskii functional. The stability criterion are established in terms of linear matrix inequalities (LMIs). Finally, a numerical example is presented to illustrate the effectiveness of the proposed method.
EN
The main goal of introducing Active Suspension System in vehicles is to reduce the vehicle body motion under road obstacles which improves the ride comfort of the passenger. In this paper, the Full Car Model (FCM) with seven Degrees of Freedom is considered and simulated by MATLAB/Simulink. The Terminal Sliding Mode Controller (TSMC) and Fractional Order Terminal Sliding Mode Controller (FOTSMC) are designed to enhance the ride quality, stability and passenger comfort for FCM. The designed FOTSMC has the ability to provide higher control accuracy in a finite time. The performances of the designed controllers are evaluated by measuring the vehicle body vibration in both angular and vertical direction under bump input and ISO-8608 random input against passive suspension system. The Frequency Weighted Root Mean Square (FWRMS) and Vibration dose value of Body Acceleration as per ISO-2631 are evaluated for FOTSMC, TSMC and PSS. The stability of the FCM is proved by Lyapunouv theory. Further analysis with sprung mass and speed variation of FCM demonstrate the robustness of proposed controller. To investigate the performances of designed controllers, comparison is made with existing Sliding Mode Controller (SMC) which proves that the designed FOTSMC performs better than existing SMC.
EN
This paper proposes a new type of bolted glulam joint for small-span and medium-span reticulated timber dome structures. The joint fastens the timber elements and the angled slotted-in steel plates together with steel bolts. Reasonably simplified experiments were designed and conducted to understand the mechanical properties of the proposed joint. Finite element models were also developed and calibrated with the tested results. A four-line model was provided to explain the mechanical properties of the joints, which were observed from the tests and simulations. To facilitate the future use of the proposed joint, theoretical derivations were provided to estimate its mechanical features. According to the estimation equations, bilinear moment–rotation curves could be easily obtained for the joints with different wood species, member sizes, joint designs, and/or bolt diameters. Finally, full-size structural models were created to investigate the static stability of K6 single-layered reticulated timber domes with the proposed joints. The influences on the ultimate structural stability capacity from the span, the rise-to-span ratio, the joint model (i.e., stiffness), the initial geometric imperfection introduced from the construction, and the load distribution were systematically investigated.
EN
The family of transcription factors NF-κB plays a crucial role in immune response regulation, cell proliferation and cell survival; therefore, deregulated NF-κB activation results in severe health problems. However, its elaborate regulatory network is not yet fully understood. In this paper, we propose and analyze modifications of a mathematical model of the regulatory network that considers the positive feedback between NF-κB and cytokines and the negative feedback between NF-κB and its inhibitors. This mathematical framework captures the transient dynamics of NF-κB while remaining simple enough to obtain a stability condition of the equilibria. We anticipate that a deeper understanding of the NF-κB framework will increase the effectiveness of therapeutic strategies based on NF-κB inhibition. Moreover, the modified model is generic enough to prove useful in modelling different biological processes.
PL
Rodzina czynników transkrypcyjnych NF-κB pełni ważną rolę w regulacji odpowiedzi immunologicznej oraz profliferacji i przeżyciu komórek, w związku z czym niepoprawna aktywacja NF-κB prowadzi do poważnych problemów zdrowotnych. Jednak skomplikowany sposób aktywacji i regulacji NF-κB nie jest jeszcze w pełni zbadany. W tej pracy proponujemy i analizujemy dwie wersje modelu matematycznego uwzględniającego dodatnie sprzężenie zwrotne między NF-κB i cytokinami oraz ujemne sprzężenie zwrotne między NF-κB i jego inhibitorami. Ten model matematyczny obrazuje przejściową aktywację NF-κB, i jest jednocześnie na tyle prosty, aby pozwolić na otrzymanie analitycznych warunków na stabilność stanów stacjonarnych. Oczekujemy, że lepsze zrozumienie systemu regulacji NF-κB zwiększy efektywność terapii opartych na inhibicji tego czynnika transkrypcyjnego. Ponadto, zmodyfikowany model jest na tyle ogólny, że jego analiza może się okazać przydatna w modelowaniu innych procesów biologicznych.
9
Content available remote Analysis of delay differential equations modelling tumor growth with angiogenesis
EN
Angiogenesis is a crucial process for the survival of cancer cells. Due to the rapid growth of the tumor, blood vessels delivering oxygen become insufficient, which leads to hypoxic regions inside the tumor and therefore death of the cells. Cancer cells deal with this problem by stimulating the growth of new vessels, thus providing the necessary amount of oxygen. The understanding of this process allowed to develop antiangiogenic therapy, which attack tumor vasculature instead of the cells themselves. It is believed that an effective treatment combines antiangiogenic factors with radio- and chemotherapy. Our aim is to construct a mathematical model describing this process, which would further allow to select an optimal dosage. In this paper we propose a delay differential model of tumor growth and perform its preliminary analysis. We then introduce a method, which enables further study of this model. The results are illustrated by numerical simulations.
PL
Angiogeneza jest procesem szczególnie istotnym w przypadku komórek nowotworowych. Na skutek gwałtownego wzrostu objętości guza, naczynia krwionośne zaopatrujące nowotwór stają się niewystarczające. Powoduje to tworzenie się niedotlenionych obszarów wewnątrz guza, a w konsekwencji obumarcie komórek. Komórki rakowe przeciwdziałają temu problemowi, stymulując rozrost nowych naczyń krwionośnych i zapewniając tym samym dopływ tlenu. Poznanie tego procesu pozwoliło na opracowanie terapii antyangiogenicznej, atakującej naczynia zaopatrujące nowotwór zamiast samych komórek. W tym artykule proponujemy model różniczkowy z opóźnieniem opisujący wzrost guza, uwzględniający proces angiogenezy. Przeprowadzamy jego wstępną analizę oraz formułujemy kilka wniosków dot. stabilności rozwiązań. Numerycznie symulacje ilustrują uzyskane wyniki.
EN
This paper presents control method for multiple two-wheeled mobile robots moving in formation. Trajectory tracking algorithm from [7] is extended by collision avoidance, and is applied to the different type of formation task: each robot in the formation mimics motion of the virtual leader with a certain displacement. Each robot avoids collisions with other robots and circular shaped, static obstacles existing in the environment. Artificial potential functions are used to generate repulsive component of the control. Stability analysis of the closed-loop system is based on Lyapunov-like function. Effectiveness of the proposed algorithm is illustrated by simulation results.
EN
Electro-dynamic passive magnetic bearings are now viewed as a feasible option when looking for support for high-speed rotors. Nevertheless, because of the skew-symmetrical visco-elastic properties of such bearings, they are prone to operational instability. In order to avoid this, the paper proposes the addition of external damping into the newly designed vibrating laboratory rotor-shaft system. This may be achieved by means of using simple passive dampers that would be found among the components of the electro-dynamic bearing housings along with magnetic dampers, which satisfy the operational principles of active magnetic bearings. Theoretical investigations are going to be conducted by means of a structural computer model of the rotor-shaft under construction, which will take into consideration its actual dimensions and material properties. The additional damping magnitudes required to stabilize the most sensitive lateral eigenmodes of the object under consideration have been determined by means of the Routh-Hurwitz stability criterion.
EN
This paper presents an analysis of the stability of Timoshenko beams which uses Eringen'snonlocal elasticity theory. A numerical algorithm based on the exact solution for the freevibration of segmental Timoshenko beams was formulated. The algorithm enables one tocalculate, with any degree of accuracy, the critical load levels in the beams on the macro andnanoscale. The beams were subjected to conservative and nonconservative static loads. Thelevels of critical loads in the beams were analysed assuming a functional dependence of thenonlocal parameters on the vibrational frequency and the state of stress.
PL
W artykule przedstawione zostało porównanie zakresów stabilności estymatorów prędkości MRASCV oraz MRASCC jak również estymatora MRASCC z zastosowaniem metody poprawy stabilności w generatorowym trybie pracy. Analiza teoretyczna potwierdzona została wynikami badań symulacyjnych i eksperymentalnych.
EN
In this article a comparison of stability ranges of speed estimators MRASCV and MRASCC, as well estimator MRASCC with application of stability extension method in regenerating mode was presented. Theoretical analysis was validate by simulation and experimental result.
EN
The article presents the results of the use of SPC tools, i.e. control charts and indicators of the qualitative capability to assess the stability and capability of the production process of rolled products - I-sections. Statistical analysis of the collected data regarding the selected feature of the analysed product - the width of the foot, and the normality of the distribution were done, which showed that the obtained distribution of measurement results is not a normal distribution. As a result, appropriate SPC procedures for non-normal distribution were used. The Pareto-Lorenzo diagram and FMEA method were also used to obtain information about the structure of non-conformities of the analysed product and the level of risk associated with them. This information was used to propose corrective actions and improve the production process of rolled products.
15
Content available remote Estakada E2 – kluczowy obiekt Obwodnicy Wałcza
PL
W artykule przedstawiono uwarunkowania i przebieg projektowania estakady E2 z betonu sprężonego w ciągu Obwodnicy Wałcza. Pokazano efekt procesu optymalizacji projektu pierwotnego. Opisano przeprowadzone analizy wynikające z przyjętej technologii nasuwania podłużnego oraz istotne aspekty, które należy poruszyć przy wyborze tej technologii. Zaprezentowano modele numeryczne konstrukcji przęseł i metodę analizy z uwzględnieniem pracy konstrukcji w fazach budowy. Podkreślono ważną rolę, jaką odegrało zaprojektowanie dziobów montażowych (awanbeków) oraz podano zasady stosowane przy doborze konstrukcji awanbeków i pokazano istotne rezultaty przeprowadzonych analiz.
EN
Polish road infrastructure is still dynamically growing. The most popular material for bridge structures is concrete. Conditions and design process of the prestressed concrete overpass in line of Walcz’s bypass are presented. Original project and the effects of optimization is described. Analyses dictated bychosen technology – incremental launching – were done. Key aspects in this kind of technology are indicated. Numerical FEM model of spans and analysis method with construction phases are shown. Significant step in the project was designing of launching noses. The authors present rules which were preserved during designing of launching noses. Results of analyses are presented.
EN
In this paper, we perform the frequency-expansion formula for the nonlinear cubic damping van der Pol’s equation, and the nonlinear frequency is derived. Stability conditions are performed, for the first time ever, by the nonlinear frequency technology and for the nonlinear oscillator. In terms of the van der Pol’s coefficients the stability conditions have been performed. Further, the stability conditions are performed in the case of the complex damping coefficients. Moreover, the study has been extended to include the influence of a forcing van der Pol’ oscillator. Stability conditions have been derived at each resonance case. Redoing the perturbation theory for the van der Pol oscillator illustrates more of a resonance formulation such as sub-harmonic resonance and super-harmonic resonance. More approximate nonlinear dispersion relations of quartic and quintic forms in the squaring of the extended frequency are derived, respectively.
EN
This paper presents a complex study of anhydrite interbeds influence on the cavern stability in the Mechelinki salt deposit. The impact of interbeds on the cavern shape and the stress concentrations were also considered. The stability analysis was based on the 3D numerical modelling. Numerical simulations were performed with use of the Finite Difference Method (FDM) and the FLAC3D v. 6.00 software. The numerical model in a cuboidal shape and the following dimensions: length 1400, width 1400, height 1400 m, comprised the part of the Mechelinki salt deposit. Three (K-6, K-8, K-9) caverns were projected inside this model. The mesh of the numerical model contained about 15 million tetrahedral elements. The occurrence of anhydrite interbeds within the rock salt beds had contributed to the reduction in a diameter and irregular shape of the analysed caverns. The results of the 3D numerical modelling had indicated that the contact area between the rock salt beds and the anhydrite interbeds is likely to the occurrence of displacements. Irregularities in a shape of the analysed caverns are prone to the stress concentration. However, the stability of the analysed caverns are not expected to be affected in the assumed operation conditions and time period (9.5 years).
PL
W artykule przedstawiono kompleksowe studium wpływu wkładek anhydrytowych na stateczność kawern magazynowych w złożu soli kamiennej Mechelinki. Rozważany był także wpływ wkładek anhydrytowych na kształt kawern magazynowych i koncentrację naprężeń. Analizę stateczności przeprowadzono z wykorzystaniem metod modelowania numerycznego. W symulacjach numerycznych została zastosowana metoda różnic skończonych i program FLAC3D v. 6.00. W celu wykonania symulacji numerycznych zbudowano model numeryczny analizowanego obszaru. Model numeryczny w kształcie sześcianu i wymiarach 1400 × 1400 × 1400 m obejmował część złoża Mechelinki oraz trzy kawerny magazynowe (K-6, K-8, K-9). Siatka modelu składała się z 15 milionów teraedrycznych elementów. Występowanie wkładek anhydrytowych w obrębie pokładu soli kamiennej przyczyniło się do redukcji średnicy i nieregularności kształtu analizowanych kawern magazynowych. Wyniki modelowania numerycznego 3D wykazały, że strefy kontaktu pomiędzy warstwami soli kamiennej i wkładkami anhydrytowymi są podatne na występowanie przemieszczeń. Ponadto, obszary koncentracji naprężeń są związane z nieregularnością kształtu komór magazynowych. Symulacje numeryczne wykazały, że stateczność analizowanych komór w przyjętych warunkach eksploatacji i analizowanym 9.5-letnim okresie nie zostanie naruszona.
EN
In this article, an engineering/physical dynamic system including losses is analyzed inrelation to the stability from an engineer’s/physicist’s point of view. Firstly, conditions for a Hamiltonian to be an energy function, time independent or not, is explained herein. To analyze stability of engineering system, Lyapunov-like energy function, called residual energy function is used. The residual function may contain, apart from external energies, negative losses as well. This function includes the sum of potential and kinetic energies, which are special forms and ready-made (weak) Lyapunov functions, and loss of energies (positive and/or negative) of a system described in different forms using tensorial variables. As the Lypunov function, residual energy function is defined as Hamiltonian energy function plus loss of energies and then associated weak and strong stability are proved through the first time-derivative of residual energy function. It is demonstrated how the stability analysis can be performed using the residual energy functions in different formulations and in generalized motion space when available. This novel approach is applied to RLC circuit, AC equivalent circuit of Gunn diode oscillator for autonomous, and a coupled (electromechanical) example for nonautonomous case. In the nonautonomous case, the stability criteria can not be proven for one type of formulation, however, it can be proven in the other type formulation.
EN
The southern part of Poland is mostly covered by Carpathian mountains. Carpathian Flysch is especially predisposed for the landslides type of the subsoil. Around 98% of all occurring in the country landslides are located in Carpathians. Many of them became active in May 2010, when periodically dormant landslides and new landslide were activated after intensive rainfall. In addition to the main causes of landslides such as rainwater and its infiltration into the ground layers also the Carpathian Flysch tectonic construction (rock layers collapsing in one direction, with numerous jumps and discontinuity) and some anthropogenic influences (loading, slopes undercutting, improper dehydration, etc.) are typical triggering factors. Landslide activity contributes not only to a significant progress of the relief to which occur, but it also carries devastating consequences for the population living nearby. Landslides are a natural threat for economic activities and people’s lives. They are the cause of the damage not only residential buildings but also road and railways and other infrastructure. The landslide analysed here is located in Tymbark, Limanowa district. This article discusses the influence of the building foundation for initiation and growth of the landslide zone in the Carpathian Flysch. Two types of foundations are analysed – base plate foundation and a continuous footing. In both cases, there is a high risk to occur slip zones (FoS < 1.5). Base plate turns out to be more favorable foundation in this subgrade conditions. Although the displacements are relatively larger than in the other case, slip zone is located quite shallow. In the case of the continuous footing, landslide may form deeper reaching the bedrock.
PL
Szczególnie predysponowanym obszarem na terenie Polski do powstawania osuwisk są Karpaty fliszowe. Właśnie na tym obszarze zlokalizowanych jest ok 95% wszystkich osuwisk występujących w kraju. Wzmożona aktywizacja osuwisk na tym terenie miała miejsce w maju 2010 roku, kiedy po intensywnych opadach atmosferycznych doszło do aktywizacji wielu okresowo nieaktywnych osuwisk oraz do inicjacji nowych stref osuwiskowych. Oprócz głównej przyczyny powstawania osuwisk jaką jest woda opadowa oraz jej infiltracją wgłąb warstw gruntowych wyróżnić możemy również budowę tektoniczną Karpat fliszowych (warstwy skalne zapadające się w jednym kierunku, liczne uskoki i nieciągłości) oraz wpływy antropogeniczne (obciążenie, podcinanie skarp, błędne odwodnienie itp). Aktywność osuwisk przyczynia się nie tylko do znacznego rozwoju rzeźby terenu w jakim występują, ale również niesie za sobą katastrofalne skutki dla ludności zamieszkującej pobliskie tereny. Osuwiska są naturalnym zagrożeniem dla działalności gospodarczej oraz życia ludzi. Są przyczyną uszkodzeń nie tylko budynków mieszkalnych ale również m.in. elementów infrastruktury drogowej i kolejowej. Analizowane osuwisko zlokalizowane jest w Tymbarku, w powiecie limanowskim. W artykule omówiono wpływ warunków posadowienia na inicjację i rozwój strefy osuwiskowej we fliszu karpackim. Przeanalizowano dwa przypadki posadowienia obiektu budowlanego – posadowienie na płycie fundamentowej oraz na ławach fundamentowych. W obu przypadkach istnieje duże ryzyko wystąpienia stref poślizgu (FoS < 1,5). Korzystniejszym warunkiem posadowienia okazuje się płyta fundamentowa. Pomimo, że występujące przemieszczenia są stosunkowo większe od przemieszczeń w przypadku posadowienia na ławach fundamentowych mamy do czynienia ze strefą osuwiskową zlokalizowaną dość płytko. W przypadku posadowienia na ławach fundamentowych może dojść do wystąpienia głębokiego, strukturalnego osuwiska sięgającego warstw skalnych.
EN
The paper discusses the applicability of the generalized Padé approximation to stability analysis of systems with time delays, which proves to be inapplicable. As the result of the approximation, the stability margin of the resulting fractional-order closed-loop system is strongly dependent on the order of the fractional-order approximation, leading to inaccuracies.
PL
W artykule przedstawiono dyskusję możliwości zastosowania uogólnionej aproksymacji Padégo w analizie stabilności układów regulacji zawierających opóźnienia transportowe, w wyniku czego stwierdzono niecelowość stosowalności metody. Na skutek aproksymacji, zapas stabilności otrzymanego zamkniętego układu ułamkowego rzędu silnie zależy od ułamkowego rzędu transmitancji aproksymującej opóźnienie, co prowadzi do niedokładności.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.