Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mapa geologiczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Złoże ropy naftowej Łodyna położone jest w bardzo skomplikowanych warunkach tektonicznych wynikających z istnienia wieloetapowych procesów geologicznych jakie miały wpływ na obecny układ strukturalny omawianego obszaru. W oparciu o dostępne powierzchniowe dane geologiczne oraz zinterpretowane przekroje opornościowe wykonane na podstawie prac magnetotellurycznych opracowano modele budowy geologicznej otoczenia złoża Łodyna. Skomplikowana budowa geologiczna omawianego obszaru, ograniczona ilość danych geofizycznych z otworów wiertniczych (w tym głównie danych elektrometrycznych) były elementami znacznie utrudniającymi szczegółową interpretację układu strukturalnego obszaru złoża Łodyna, dlatego prezentowane w pracy przekroje geologiczne są jedynie pewnym uproszczeniem budowy tego rejonu.
EN
Łodyna oil field is located in a very complex tectonic conditions resulting from the existence of multi-stage geological processes that have an impact on the current structural layout of the talked area. Accumulations of hydrocarbon occur in the five Oligocene sandstone horizons among the menilites beds. Based on the available geological surface data and interpreted resistive cross-sections wrought on the work of magnetotelluric, few geological models were developed. Complex geological structure of this area and the limited amount of geophysical data from borehole (mainly electrometric data) were significantly hindering elements which clearly hampered to elaborate detailed interpretation of the structural system of Łodyna vicinity, which is why the work presented in the geological cross-sections are merely a simplification of the real geological settings.
EN
A new geologic map of the crystalline basement of NE Poland has been constrained on the basis of the magnetic and gravity imaging, data from seismic profiles of POLONAISE'97 and CELEBRATION'2000, and extensive geochemical, isotopic and U-Pb dating studies of drill core samples. This updated reconstruction of the hidden southwestern margin of the East European Craton revealed of several late Svecofennian orogenic domains with ages in the range 2.0–1.74 Ga, belonging to the Fennoscandia. The age of these Paleoproterozoic domains is becoming regionally younger towards NW. Furthermore, there is two Paleoproterozoic domains, which form integral part of the westernmost youngest rim of the Sarmatia block. During the early Mesoproterozoic between 1.54 and 1.45 Ga intracratonic plutons of the AMCG suite intruded a large area of the Mazury-Warmia, Pomorze and SE Baltic region. Several deep-sourced ultramafic-alkaline bodies of Early Carboniferous age (354–338 Ma) are related to the youngest magmatic event.
3
PL
Przedstawiono początki, postępy oraz rezultaty poszukiwań i kartograficznej dokumentacji złóż węgla brunatnego na obszarze Wielkopolski i południowej części Pomorza. Zwrócono uwagę na osiągnięcia w tym zakresie A. Makowskiego (1876÷1943), a zwłaszcza na Jego kartograficzne dzieło pt. „Węgle brunatne w Polsce. Arkusze IV i V”. Zaprezentowane wyniki prac zaprzeczają poglądom i przekonaniom, że w okresie dwudziestolecia międzywojennego węgiel brunatny nie był przedmiotem większego zainteresowania i nie odegrał znaczącej przemysłowej roli. Faktem jest jednak, że dopiero po II wojnie światowej rezultaty prac geologiczno-poszukiwawczych zostały wykorzystane w górniczej eksploatacji.
EN
The beginnings, progress and results of prospecting and cartographic documentation of brown coal deposits in the area of Great Poland and southern part of Pomerania were presented. Attention was drawn to the achievements in this field of A. Makowski (1876 ÷ 1943), and especially to his cartographic work entitled ”Brown coals in Poland, Sheets IV and V”. The presented results deny the views and opinions that in the period of twenty years between the two World Wars brown coal was not the subject of greater interest and did not play a considerable industrial role. However, it is a fact that only after World War II the results of geological and prospecting works were used in mining exploitation.
PL
Celem omawianej publikacji (Marks & Karabanov, 2011) jest przestrzenna korelacja osadów czwartorzędowych w strefie przygranicznej Polski i Białorusi. Po stronie polskiej opracowanie, które wykonali głównie pracownicy Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego, obejmuje dużą część Wzgórz Sokólskich z „wyspami” morenowymi Sztabina, Jastrzębnej i Lipska oraz część Wysoczyzny Białostockiej i Równiny Augustowskiej. Przygotowano mapy geologiczne odkrytą i zakrytą w skali 1 : 250 000 i tekst objaśniający (74 str.) z pięcioma przekrojami geologicznymi. Uwagi dotyczą mapy zakrytej i zagadnień związanych ze zlodowaceniami Odry i Wisły. Sformułowano je, ponieważ mapy stanowią według Autorów pracy „nową jakość w geologicznych opracowaniach kartograficznych” i zwiastują nową generację map geologicznych w krajach Unii Europejskiej.
EN
The selected duties of a mining geologist performed in underground coal mines of USCB were presented. Mapping of underground workings, estimation of deposit structure influence (measurement of seam parameters, faults, folds and sedimentation dislocations), performing and documenting underground drillings and sampling of deposit were discussed. All abovementioned geological works provide information collected in the mining geological data base and their results are presented as cross-sections, profiles and maps. The setting-ups of cross-sections, profiles and maps allow to correlate and identify coal seams. The geological documentation of a deposit (with hydrogeological and geological-engineering documentations) made on the basis of mining geological data base was characterized. Other documents made on the basis of this documentation - like the project of deposit management, coal mine activity scheme and protocol of changes in resources - were shown as well. These documentation materials force the necessity of undertaking geological activity in other fields: estimation of coal quality in the seams, documentation, prevention and control of hazards, estimation of exploitation influence on the rock mass (roofs and floors classifications, prevention and control of rock bursts, prevention and repair of mining damages), classification and keeping record of resources and spacing of coal in deposit).
PL
W artykule przedstawiono wybrane obowiązki geologa górniczego w podziemnych zakładach górniczych Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Omówiono: kartowanie wyrobisk podziemnych, wpływ struktury złoża na prowadzenie robót górniczych, wykonywanie i dokumentowanie podziemnych otworów wiertniczych oraz opróbowanie złoża. Ukazano znaczenie prac geologicznych w: szacowaniu jakości węgla w pokładach, dokumentowaniu, zabezpieczaniu i kontroli zagrożeń, określaniu wpływu robót górniczych na masyw skalny oraz w klasyfikacji i szacowaniu zasobów. Pokazano także ich udział w dokumentacji geologicznej złoża, projekcie zagospodarowania złoża, planie ruchu zakładu górniczego oraz w operacie ewidencyjnym zasobów.
7
Content available remote Mapa geologiczna fałdu Strachociny. Nowe dane na starej mapie. Część I
PL
Fałd Strachociny położony jest na NW od Sanoka. Rejon ten, ze względu na naturalne wypływy gazu na powierzchnię oraz odkrycie złoża gazu w piaskowcach istebniańskich, był miejscem intensywnych badań geologicznych; zarówno powierzchniowych, jak i wiertniczych. Efektem tych prac geologicznych, prowadzonych przez wielu geologów, było opracowanie w 1954 roku mapy geologicznej fałdu Strachociny przez S. Depowskiego, przy wykorzystaniu materiałów także innych badaczy – m.in.: S. Wdowiarza i J. Hempla. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie wyników prac tych geologów i poprzedza drugą część artykułu, w której zostaną przedstawione wyniki aktualnie prowadzonych badań kartograficznych na fałdzie Strachociny. Badania te wykonywane są przez autora artykułu w związku z pracami na PMG Strachocina i mają na celu uściślenie dotychczasowej budowy geologicznej, w oparciu zarówno o dane terenowe, jak i prace wiertnicze wykonane na fałdzie w ostatnim czasie.
EN
The Strachocina fold is located to NW of Sanok. Due to the natural outflows of natural gas to the surface and finding a gas reservoir in the Istebna sandstones, the area was intensively geologically surveyed both on the surface and by boreholes drilling. In 1954, as a result of the geologists’ work, a geologic map of the Strachocina fold was devised by S. Depowski, who also used the materials prepared by other researchers, including S. Wdowiarz and J. Hempel. This paper presents the results of the work of those geologists and it will precede the second part of the article in which the results of present cartography studies (mapping) of the Strachocina fold are going to be shown. The surveys and studies are being conducted by the author of this article in connection with massive earthwork on the Strachocina UGS facility and they are aimed at more specific studies of the geological structure of the fold on the basis of both field data and drilling jobs performed on the fold in recent times.
PL
W rejonie Mrzygłodu żwirowe osady jury dolnej występują w formie izolowanych, rozciętych erozyjnie płatów o zróżnicowanej miąższości. Piaskowo-żwirowe utwory jury odgrywają istotną rolę jako kruszywa naturalne dla rynku materiałów budowlanych. W celu oszacowania ich możliwości złożowych ważne jest wyznaczenie miąższości, głębokości zalegania spągu oraz obecności ewentualnych przerostów ilastych w obrębie żwirów. Dla tak określonych celów dokumentacyjnych odpowiednie są metody elektrooporowe. Wysoka oporność warstwy wskazuje na obecność osadów jury dolnej z dużą zawartością żwiru. Utwory o średniej oporności związane są z występowaniem zailonych osadów piaskowo-żwirowych. Warstwy o najniższej oporności oznaczone zostały jako ilaste osady triasu górnego.
EN
In the Mrzygłód area the Lower Jurrasic gravel sediments form into isolated, erosionally cut planes with variable thickness. The Jurassic sand and gravel are played important role as natural aggregates for building trade. To estimate its resources for the prospective exploitation it is important to assign a thickness, depth to the floor and to find possible clay lenses inside the gravel mass. For this documenting is proved the resistivity method. The high resistivity structure is the indication layers of Lower Jurassic sediments with high content of pure grave,. The sediments of medium resistivity can be connected with clayey sand-gravel mix. The layer with the lowest resistivity is recognized as clayey sediment of Upper Triassic.
PL
Artykuł przedstawia losy Saksonczyka, Fryderyka Krumpla, uczestniczącego aktywnie w procesie rozpoznawania geologiczno-górniczego Królestwa Polskiego, a w tym przede wszystkim przemysłowego Okręgu Zachodniego. Wyodrębnienie samodzielnej dyscypliny nauki, jaką jest geologia kopalniana - zajmującej się poszukiwaniami i rozpoznawaniem złóż surowców mineralnych oraz opracowywaniem specjalistycznych map - następowało w górnictwie sukcesywnie. Niewątpliwie duży udział miały tutaj osiągnięcia nauczycieli i uczniów Akademii Górniczej we Freibergu.
EN
The article presents the fate of the Saxon, Fryderyk Krumpel, participating actively in process of geological-mining exploration of the Polish Kingdom, and in this first of all the industrial Western District. The separation of an independent discipline of science, that is the mining geology - dealing with the search for and exploration of the deposits of mineral materials as well as the working out of the specialist maps took place step by step. The teachers' and students' achievements of the Mining Academy in Freiberg had no doubt a great share in this process.
EN
An Oligocene basaltoid (basanite), unique in terms of its morphology, geology and biology, located in Mały Kocioł Śnieżny in the west part of Polish Karkonosze Mountains has been characterized. A history of researchern, as well as the results of authors’own examination, consisting mainly of the morphology analysis of the basaltic body and structural analysis results, have been presented. Having thoroughly characterized the complex structure of this sub-volcanic intrusion, the authors rejected the opinion persisting in literature, that two thin veins exist there.
11
PL
W artykule zaprezentowano dwie metody usprawniające wizualizację powierzchniowej budowy geologicznej i jej bezpośrednich związków z ukształtowaniem oraz obecnym zagospodarowaniem powierzchni terenu. W pierwszej wykorzystano cieniowany relief powierzchni terenu utworzony z numerycznego modelu wysokościowego (DEM). Cieniowany relief posłużył jako tło dla mapy geologicznej. Dzięki połączeniu dwóch obrazów uzyskano pseudo-trójwymiarowy model wychodni geologicznych, prezentujący w sposób czytelny geomorfologiczne cechy powierzchni terenu. W drugiej metodzie obraz geologii powierzchniowej zestawiono z fragmentem satelitarnej mozaiki archiwalnych obrazów Landsat 5 w formacie kompresji danych MrSID. Obraz jest udostępniony przez NASA i doskonale nadaje się do ogólnej oceny zagospodarowania powierzchni terenu. Zasięg prezentowanego opracowania ograniczono do obszaru województwa śląskiego. Autorzy wskazują inne możliwości praktycznego wykorzystania przez różnych użytkowników metod wizualizacji przestrzeni geologicznej w opracowaniach dokumentacyjnych i naukowych.
EN
On the base of geological map of the Silesia province two methods of significant improvement of surficial geology visualisation are presented in the paper. The application of digital techniques to image processing combined with spatial information makes presentation clear and more understandable regarding interaction between geology and topography. According to the first method the shaded relief of DEM is overlaid by geological map what gives pseudo three-dimensional impression. According to the second method, the geological map is combined with the Landsat image (NASA) available in the MrSID format, what improves the understanding of relationships between geology and landuse.
12
Content available remote The southern Baltic Sea : test field for international co-operation
EN
Selected results of the joint geological investigations of the Southern Baltic are presented, mainly related to geological cartography and environmental geology (e.g., sea bottom contamination). The results of international projects expand the knowledge of bathymetry, seabed sediments in the Polish Exlusive Economic Zone and other data obtained by the Marine Geology Branch of the Polish Geological Institute during its 35 year research activity on the Baltic Sea. The PGI participates in research co-operation with neighbouring Baltic countries (especially Germany, Lithuania, Russia, Sweden, and Finland), but also with geological surveys of Great Britain and the Netherlands conducting joint research in the Polish part of the Baltic Sea.
EN
The article presents the cross-border cooperation of geologists from the Lower Silesian Branch of Polish Geological Institute and the national geological surveys of the Czech Republic and Germany. The current cooperation is discussed on the basis of Geological Map Lausitz–Jizera–Karkonosze as well as on geological research of the Muskau Arch. The Geological Map Lausitz–Jizera–Karkonosze, in 1 : 100,000 scale, with Comments, presents the geology of the north-western part of the Bohemian Massif. A short geotectonic evolution of the area from Neoproterozoic to Cenozoic is presented. The results of Polish-German geological research and inventory of so-called “geotopes” are the basis to establish a cross-border Muskau Arch Geopark.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.