Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 130

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  technological process
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
EN
The study aimed to develop a system supporting technological process planning for machining and 3D printing. Such a system should function similarly to the way human experts act in their fields of expertise and should be capable of gathering the necessary knowledge, analysing data, and drawing conclusions to solve problems. This could be done by utilising artificial intelligence (AI) methods available within such systems. The study proved the usefulness of AI methods and their significant effectiveness in supporting technological process planning. The purpose of this article is to show an intelligent system that includes knowledge, models, and procedures supporting the company’s employees as part of machining and 3D printing. Few works are combining these two types of processing. Nowadays, however, these two types of processing overlap each other into a common concept of hybrid processing. Therefore, in the opinion of the authors, such a comprehensive system is necessary. The system-embedded knowledge takes the form of neural networks, decision trees, and facts. The system is presented using the example of a real enterprise. The intelligent expert system is intended for process engineers who have not yet gathered sufficient experience in technological-process planning, or who have just begun their work in a given production enterprise and are not very familiar with its machinery and other means of production.
PL
Artykuł opracowano na podstawie referatów Janusza Węgrzyna, Artura Groszewskiego oraz Krzysztofa Niemca, wygłoszonych podczas seminarium firmy Valmet (patrz PP 12/2019 s. 744-746). Tematem seminarium były zagadnienia dotyczące stosowanych rozwiązań, systemów i narzędzi zapewniających bezpieczeństwo systemu Valmet DNA przed atakami cybernetycznymi. Ryzyko obniżenia bądź utraty produkcji staje się większe bez zastosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, które chronią przemysłowe systemy sterowania i sieci kontroli procesów technologicznych.
EN
The aim of the study was to determine the knowledge of the correct production operations during preparation of meals for children in Warsaw’s kindergartens. A survey was conducted among 220 people preparing meals in kindergarten canteens. It was stated, that respondents don’t understand GCP principles, despite declaring proper technological practices. The correctness of pretreatment of potatoes and vegetables, as well as meat was confirmed, respectively by about 60% and 78–92% of respondents. Technological incorrectness declared by respondents were related to skipping vegetable washing after peeling, long soaking of peeled potatoes, not used proper rules when meat thawing and chops coating. A significant percentage of respondents (over 60%) declared cooking potatoes starting with cold water, which contributes to the loss of vitamin C, as well as the cooking of green vegetables in a small amount of water, which effects in lower sensory quality. Estimation of the end of the meat roasting process by temperature measuring was used by a small percentage of respondents (33%). Identified the lack of technological knowledge and non-application of HACCP rules in practice, which indicates the need to educate canteen personnel.
PL
Celem pracy przedstawionej w artykule jest określenie wiedzy na temat prawidłowego postępowania technologicznego podczas przygotowywania posiłków dla dzieci w warszawskich przedszkolach. Przeprowadzono badania ankietowe wśród 220 osób przygotowujących posiłki w stołówkach przedszkolnych. Stwierdzono, że respondenci nie w pełni rozumieją zasady GCP, mimo iż deklarują właściwe wykonywanie wielu procesów technologicznych. Prawidłowe prowadzenie obróbki wstępnej ziemniaków i warzyw deklarowało około 60% ankietowanych, natomiast mięsa 78–92%. Błędy technologiczne wskazane przez respondentów dotyczyły nie stosowania mycia warzyw po obieraniu, długiego moczenia obranych ziemniaków, nieprawidłowego rozmrażania mięsa i panierowania kotletów. Znaczny odsetek (ponad 60% osób) deklarował rozpoczynanie procesu gotowania ziemniaków od zimnej wody, co przyczynia się do strat witaminy C oraz gotowanie warzyw zielonych w małej ilości wody co ma wpływ na ich jakość sensoryczną. Koniec procesu pieczenia mięsa poprzez pomiar temperatury stosowało niewiele osób (33%). Stwierdzone braki wiedzy technologicznej i niestosowanie zasad HACCP w praktyce, wskazują na konieczność edukacji personelu stołówek.
PL
W artykule omówiono wpływ zmian gęstości rdzenia gipsowego płyty kartonowo-gipsowej na wytrzymałość mechaniczną rdzenia przy użyciu ANOVA oraz regresji liniowej. Badaniom poddano próbki rdzenia gipsowego, formowane ręcznie, oraz próbki formowane w sposób ciągły w linii produkcyjnej. Przeprowadzona analiza wyników pomiarów wskazuje, że istotne statystycznie zmiany gęstości rdzenia gipsowego nie zawsze pociągają za sobą istotne statystycznie zmiany wytrzymałości rdzenia na zginanie. Stwierdza się także istnienie silnej, liniowej korealcji między wytrzymałością rdzenia płyty gipsowo-kartonowej na zginanie a gęstością rdzenia.
EN
The paper discusses the statistical analysis of the effect of changes in plasterboard core density on the mechanical strength of the core. ANOVA and linear regression were used for the analysis of the results obtained. Gypsum core samples, fabricated manually in molds, and formed continuously on the production line were analysed. The analysis shows that statistically significant changes in the gypsum core density do not always entail statistically significant changes in core strength. There is also a statistically significant, moderate correlation between core strength and core density.
PL
Modelowanie procesów technologicznych stawia wciąż nowe wyzwania ośrodkom badawczym w problematyce, dotyczącej w szczególności aspektów matematycznych. W pracy podjęto w oparciu o wybrany proces technologiczny zagadnienie jego opisu fizycznego, w którym najogólniej były wielkości badane (poprzez zmienne niezależne) i wielkości wynikowe (jako zmienne zależne). Zaproponowane modele matematyczne dla wielu zmiennych odpowiadają równaniu (wielomianowemu) drugiego stopnia. Celem zaś identyfikacji szczegółowej postać modelu zaproponowano odpowiednio trzypoziomowy plan eksperymentu. W przykładowych rozważaniach przyjęto funkcję regresji dla czterech zmiennych niezależnych. Otrzymane równanie regresji dla zmiennych niezależnych i zależnych zweryfikowano statystycznie parametrami tj. współczynnikiem regresji wielokrotnej, testem Snedocora oraz t-Studenta. Finalna postać statystyczna modelu posłużyła do znalezienia warunków jego optymalizacji. Otrzymane punkty ekstremalne oraz ekstremalna wartość funkcji (MIN, MAX) pozwalają wskazać najistotniejsze warunki realizacji procesu technologicznego. Przedstawiona metodyka może być wykorzystana dla dowolnie zróżnicowanych modeli matematycznych drugiego stopnia z uwagi na możliwość analitycznego rozwiązania zagadnienia optymalizacji.
EN
Modelling of technological processes constantly poses new challenges to research centres in issues related to the peculiarity of mathematical aspects. In the paper, on the basis of the selected technological process, the problem of its physical description was undertaken, in which most generally there were examined quantities (through independent variables) and resultant quantities (as dependent variables). The proposed mathematical models for many variables correspond to the (polynomial) second degree equation. In order to identify the detailed form of the model, a three-level plan of the experiment was proposed accordingly. In the exemplary considerations, a regression function was adopted for four independent variables. The obtained regression equation for independent and dependent variables was verified statistically by parameters, i.e. the multiple regression coefficient, the Snedocor test and the t- Student test. The final statistical form of the model was used to find the conditions for its optimization. The obtained extreme points and the extreme value of the function (MIN, MAX) allow to indicate the most important conditions for the implementation of the technological process. The presented methodology can be used for any of the most diversesecond degree mathematical models due to the possibility of analytical solution of the optimization problem.
EN
The authors of this article presented technologies of spreading coatings over structural details of automated guided vehicles used in the handling terminals. Technological process of painting with the use of powder paints was presented, as well as innovative methods of surface preparation with the use of BONDERITE M‐NT 2011 technology and OXILAN 9807 preparation. Modern methods of surface preparation with production of silane conversion coatings were presented and analysed. The authors of this article selected a system of guaranteed power supply of the processing lines. ABCUS software was applied to check the time of battery backup of UPS units in selected N+1 system.
7
Content available Analiza szkodliwości procesu technologicznego
PL
W artykule przedstawiono analizę szkodliwości procesu technologicznego przeprowadzoną dla jednej z firm branży metalowej. W tym celu dokonano identyfikacji istniejących w przedsiębiorstwie zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników. Omówiono analizowany proces technologiczny, określono rodzaj i stopień istniejących zagrożeń występujących na stanowiskach pracy. Przeprowadzono analizę istniejących zagrożeń dla środowiska naturalnego wynikających z prowadzenia procesu technologicznego. W ramach prowadzonych w pracy rozważań uwidoczniono zastosowane w przedsiębiorstwie procedury mające na celu zapobieganie i ograniczanie istniejących zagrożeń technicznych występujących w omawianym procesie produkcyjnym.
EN
The article presents analysis of the harmfulness of the technological process carried out in one of the companies in the metal industry. In the work were identified threats to the life and health of employees existing the company. The analyzed technological process was discussed, identified the type and degree of existing hazards occurring at workplaces. An analysis of the existing threats to the natural environment resulting from the technological process. As part of the work was taken under consideration, the procedures applied in the enterprise aimed preventing and limiting existing technical hazards occurring in the discussed production process.
8
Content available remote Application of FMEA method for an analysis of selected production process
EN
Purpose: The article presents an application of FMEA method in a process of chimney system production. The analysis allowed to decrease a potential defects and their effects in the analysed process. Design/methodology/approach: The technical analysis of the process of chimney system production indicated many defects in the product. Based on the FMEA results (value of RPN – Risk Priority Number) corrective and preventive actions were proposed. These actions decrease RPN level by half. Findings: In this paper characteristics of the chimney system and technical analysis of its production process were presented. Failure mode and effects analysis for selected operations of the production process was performed. Practical implications: In the analysed process are possible the nonconformities above the appointed RPN level, because they are dependent on applied technology and machinery. Increase of a quantity of control points and training employees caused a reduction of manufacturing costs, improvement of the product quality and creation of the possibility of effective quality control. Originality/value: FMEA analysis is an effective tool for identification, determination of a risk level, planning and implementation of corrective and preventive actions to decrease a quantity of defects in the final product. Periodic application of this method enables the continuous improvement of the processes and products in enterprises
PL
W dzisiejszych czasach o konkurencyjności zakładu wytwarzającego części maszyn decyduje stosowanie nowoczesnych środków produkcji. Zaliczyć do nich można energooszczędne i proekologiczne maszyny oraz nowoczesne procesy wytwarzania. W niniejszym artykule przedstawiono wpływ modyfikacji procesu wytwarzania na organizację produkcji. Szczególną uwagę zwrócono na zmiany w procesie technologicznym wywołane zmianą rodzaju obróbki wykończeniowej. Badania przeprowadzono dla przykładowej części klasy wałek. W badaniach przeanalizowano możliwość zastąpienia operacji szlifowania poprzez nagniatanie oraz wpływ tej modyfikacji na czas wytwarzania, energochłonność procesu, koszty wytwarzania oraz na sam proces technologiczny. Udowodniono, że stosowanie nowoczesnych metod obróbki przynieść może producentom szereg korzyści przekładających się bezpośrednio na kondycję finansową firmy.
EN
Nowadays the competitiveness of machine parts manufacturing plant determines through the use of modern means of production. These include energy-efficient and environmentally friendly machines or modern manufacturing processes. This paper presents the effects of modifications of the manufacturing process on the organization of production. Particular attention was paid to changes in the technological process caused by changing the type of finishing manhandle. The study was conducted for the sample of shaft class part. The study analyzed the possibility of replacing the grinding operation by burnishing and the impact of this modification on the time of manufacture, process energy consumption, production costs and the technological process itself. It has been proven that the use of modern methods of manufacturing can bring producers a number of advantages which are translate directly into the financial condition of the company.
10
EN
In this paper the technological process of movable and immovable pressure casting die insert of water pump executed in one of motor industrial plant was presented. Machining processes of casting die elements were described in detail. Individual operations and the process of machining parameters selection were characterized. Machine applications were generated for the virtual 3D model of movable and immovable die insert in Mastercam application operating in Windows environment. An attempt at modification of technological process for selected HSM-applied milling operations (high-speed machining) in Mastercam was made. As the result of modifications it turned out that machining time of rough milling operation has been reduced by almost 49% for movable die insert and by 29% for immovable die insert, which means achieving considerable savings.
PL
W artykule podjęto temat procesu technologicznego kucia półfabrykatu wałka rozrządu. Scharakteryzowano materiały stosowane na półfabrykaty wałków rozrządu. Określono warunki doboru technologii wytwarzania półfabrykatów. Przedstawiono proces kucia i matrycowania. Dokonano też opisu prac kończących produkcję półfabrykatów wałków rozrządu. Opracowano kartę technologiczną dla procesu kucia.
EN
The article presents technological process of forging blank camshafts. It describes materials used on the camshafts blanks. The paper also sets out the conditions for the selection of manufacturing technology of semi-finished products. It shows the process of forging and stamping. The ending work in the production process of semi-finished products is described. The card for forging process of semi-finished camshafts is developed.
12
Content available remote Stulecie procesu Habera i Boscha
PL
W artykule przedstawiono stan prawny w zakresie obecności substancji szkodliwych w skórze garbowanej. Dokonano zestawienia możliwości redukcji lub częściowej eliminacji substancji szkodliwych w skórze. Zaproponowano podział możliwych metod działania w procesie technologicznym na dwie grupy. Pierwszą związaną z wprowadzeniem zamienników w postaci substancji mniej niebezpiecznych i drugą związaną z kontrolą i metodyką procesu technologicznego produkcji skór umożliwiającą redukcję lub eliminację substancji niebezpiecznych. Szczególną uwagę zwrócono na chrom VI, formaldehyd, VOC, aminy, metale ciężkie, pochodne TBT (Tributylocyna), pochodne APEO (Oksyetylenowanealkilofenole) i chloroalkany.
EN
The article presents the legal status of the presence of harmful substances in tanned leather. The possibility of reduction or partial elimination of harmful substances in the leather has been compiled. The proposed division of possible methods of operation in the technological process into two groups. The first involves the introduction of substitutes in the form of less dangerous substances and the second related to the control and methodology of the technological process of the manufacture of leather enabling the reduction or elimination of dangerous substances. Particular attention was paid to chrome VI, formaldehyde, VOCs, amines, heavy metals, TBT derivatives (Tributyltin), APEO (ethoxylatedalkylphenols) and chloroalkanes.
14
Content available remote Komputerowe metody wspomagania projektowania procesu technologicznego
PL
Przedstawiono komputerowe metody wspomagania projektowania procesu technologicznego – od najprostszych do bardzo zaawansowanych. Ideą przeprowadzonych przez autorkę badań było opracowanie metody, modeli oraz systemu ekspertowego, którego funkcjonowanie przypominałoby sposób działania człowieka będącego ekspertem w danej dziedzinie. Cel ten osiągnięto dzięki zastosowaniu sieci neuronowych.
EN
The article presents the computer aided design methods as applied for arrangement of production processes in the range from the simplest to the most advanced ones. The idea behind the research procedure as conducted by the author was to develop a method, models and expert system that would resemble a human expert in the field. This goal was achieved using neural networks.
PL
Celem badań była identyfikacja najważniejszych uwarunkowań efektywności i rozwoju procesu produkcyjnego na przykładzie przedsiębiorstwa wytwarzającego akcesoria do elektronarzędzi. Istotą systemu produkcyjnego jest fakt, że celem jego powstania jest chęć wytworzenia określonego produktu. Charakteryzują go przeze wszystkim takie cechy, jak celowość oraz wysoki stopień zorganizowania. System produkcyjny to nie tylko wytwarzanie gotowych wyrobów, ale także świadczenie usług. Zajmuje on pozycję nadrzędną względem procesu produkcyjnego. W ramach jednego systemu produkcyjnego może być realizowanych kilka procesów produkcyjnych. Charakterystyczna dla procesu produkcyjnego jest swojego rodzaju cykliczność działań. Szczegółowa analiza przebiegu działań realizowanych w ramach procesu wytwórczego w badanym przedsiębiorstwie pozwoliła zauważyć, że nie został on dotychczas zoptymalizowany w zakresie planowania organizacji systemu produkcyjnego, co przełożyło się na nie zawsze efektywne zarządzanie. W związku z tym w publikacji wskazano kilka usprawnień, których wdrożenie powinno spowodować wzrost efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa. Zaproponowano zastosowanie nowoczesnych metod zarządzania produkcją i usługami, takich jak: Kanban czy Just-In-Time. Niezbędne w doskonaleniu funkcjonowania omawianej firmy oraz poprawy wydajności procesu produkcji byłoby optymalne rozplanowanie usytuowania kanałów produkcji. Wprowadzenie przeorganizowania hali produkcyjnej przyczyni się do zwiększenia efektywności transportu wewnętrznego i pozwoli zaoszczędzić czas wyprodukowania produktu gotowego.
EN
The aim of the article is to identify the most important determinants of the efficiency and development of the manufacturing process on the example of a company producing accessories for power tools. The essence of the production system is the fact that its purpose is to produce a particular product. It is characterized by such features as purposefulness and high degree of organization. The production system is not only about the production of finished products, but also the provision of services. It takes over the position of the production process. Within a single production system several production processes may be carried out. Characteristic for the production process is the specific cyclical nature of activities. A detailed analysis of the activities carried out within the manufacturing process in the surveyed company showed, that it has not been optimized so far in planning the organization of the production system, what translated into not always effective management. As a result, several improvements were identified in the paper, which should increase the efficiency of the company's operation. Modern production management methods and services are proposed, such as: Kanban and Just-In-Time. The optimal layout of the production channels is necessary, in order to improve the functioning of the company in question and to improve the efficiency of the production process. Reorganization of the production hall would increase the efficiency of internal transport and save time needed to produce the finished product.
PL
W artykule omówione zostały możliwości zastosowania symulacji komputerowej do analizy procesu technologicznego. Zaprezentowano przykładowe modele i przeanalizowano różne rozwiązania logistyczne. Przeprowadzone symulacje pozwoliły znaleźć taki model i konfigurację procesu, który zapewni osiągnięcie oczekiwanej wydajności. Zastosowane oprogramowanie pozwala tworzyć komputerowe modele procesów technologicznych i badać ich zachowanie.
EN
The article discussed possibilities of using computer simulation to analyze the technological process. Exemplary models were presented and the various logistics solutions were analyzed. The simulations allowed to find the model and configuration process that will ensure the achievement of the expected productivity.
PL
Artykuł dotyczy problematyki przydziału zestawów środków technicznych oraz środków transportu do realizacji operacji (wykonawczych i/oraz transportowych) procesów technologicznych inwestycji infrastruktury transportu. Biorąc pod uwagę dużą odpowiedzialność i trudności w wyborze najlepszego doboru zestawów środków technicznych i/oraz środków transportu, na które wpływ ma nie tylko inwestor, ale i inne uczestniczące w realizacji inwestycji strony (przewoźnicy, producenci lub dostawcy, wykonawcy, odbiorcy, itp.) uzasadniona jest konieczność zastosowania metod badań operacyjnych. Zaproponowano metodę przydziału środków technicznych i środków transportu do realizacji procesów technologicznych występujących w inwestycjach infrastruktury transportu. Przeprowadzone rozważania wykazały, że wyznaczenie optymalnego planu realizacji inwestycji infrastruktury transportu można dokonać wykorzystując aparat nieliniowego programowania matematycznego. Sformułowanie zadań optymalizacyjnych wymaga konieczności określenia: parametrów zadania, ograniczeń wyboru rozwiązania optymalnego, funkcji kryterium. Istotą zaproponowanej metody jest możliwość analizy różnych wariantów projektów wstępnych planów budowy różnych obiektów infrastruktury transportu. Dzięki temu można dokonać analizy wpływu różnych parametrów charakteryzujących proces budowy obiektu na wskaźniki inwestycji, takie jak koszt lub czas realizacji inwestycji. Weryfikację metody doboru środków transportu do realizacji inwestycji infrastruktury transportu przeprowadzono na rzeczywistym projekcie budowy budynku magazynowo-produkcyjnego. Zaproponowane w pracy podejście do metody przydziału środków technicznych i środków transportu do realizacji inwestycji infrastruktury transportu jest podejściem uniwersalnym.
EN
Implementation of technological processes is a complex issue and imposes certain requirements. Made properly plan (schedule) technological processes of investment transport infrastructure (later in the trial known in short as an investment) must take into account the proper use of technical means and means of transport and their material resources as well as economic issues (financial expenditure) and the duration of the investment (at the time of completion of the individual stages). The article concerns the issue of allocation of sets of technical measures and means of transport to carry out operations (regulations and / or transport) processes of transport infrastructure investment. However, given the great responsibility and the difficulty in choosing the best selection of sets of technical means and / or means of transport, which affected not only the investor, but others involved in the investment side (carriers, manufacturers or suppliers, contractors, customers, etc.) is justified by the need of using methods of operations research. Proposed a method of allocation of technical and transport means to implement the processes occurring in the transport infrastructure investments. The observations showed that the determination of the optimal implementation plan for transport infrastructure investment can be made using the camera nonlinear mathematical programming. The formulation of optimization tasks requires determination of indicators like: job parameters, limitations in choosing the optimal solution, functions criterion. The essence of the proposed method is the possibility of analysis of different variants of pre-project plans the construction of various objects of transport infrastructure. This creates a possibility of analyzing effects of various parameters characterizing the process of construction of the facility for investment indicators, such as cost or the time of the investment. The verification of the method of selecting means of transportation to the investment transport infrastructure was carried out on a real project to build a warehouse and production building. Proposed work approach to the method of allocation of technical means and means of transport for the investment of transport infrastructure is a universal approach.
18
PL
W artykule przedstawiono przykłady nowych konstrukcji chwytaków, które mogą znaleźć zastosowanie na różnych etapach procesów technologicznych. Przeanalizowano także możliwość wykorzystania druku 3D w projektowaniu nowych rozwiązań konstrukcyjnych. Na bazie testowego modelu sprawdzono jego dokładność z uwzględnieniem różnych grubości wydruku.
EN
The article presents examples of new designed robot grippers, which can be used in different stages of technological processes. It also analyzes the possibility of using 3D printing in the design of new structural solutions. In relation to different thicknesses of print the test model accuracy was verified.
PL
W pracy przedstawiony został zestaw nowoczesnych narzędzi, który umożliwia prowadzenie procesu dydaktycznego z zakresu elektropneumatyki. Bazując na konkretnym środowisku komputerowym oraz dedykowanych stanowiskach laboratoryjnych studenci mają możliwość opracowania projektu realizującego dowolny proces technologiczny.
EN
This article presents a set of modern tools, which gives possibility to teach electropneumatics subjects. Based on a specific computing environment and dedicated laboratory stands, students have the opportunity to develop a complete project of any technological process.
EN
The engineering management process and automation method for making pilot set of optical polymer parts used in LED systems are considered. Optical system and lens geometry development are realized in Zemax. 3D model and molding tools with further generating of NC coded data are developed in Cimatron E. Pre simulation of injection molding process is realized in Moldex3D and thermo-mechanical analysis is provided by OOFELIE. 3D printer Objet is used for parts prototyping on different stages of the process. Data and process management are realized with a help of PDM system SmarTeam.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.