Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  technika współrzędnościowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Czynniki oddziałujące na proces kształtowania EDM materiałów trudno obrabialnych powodują wzrost niedokładności wymiarowo-kształtowej, chropowatości powierzchni wyrobów, a także przyspieszone zużycie narzędzia. W artykule przedstawiono analizę zależności odchyłek wykonawczych powierzchni, które powstają w cyklicznym procesie kształtowania EDM, i odchyłek narzędzia od wybranych czynników. W analizie zastosowano metodę Pareto ANOVA. Geometrię oceniano na podstawie odchyłek wymiaru i odchyłek geometrycznych elektrody oraz kształtowanej nią powierzchni wyrobu. Pomiary wykonano na współrzędnościowej maszynie pomiarowej w trybie kontroli po każdym cyklu obróbki pojedynczego elementu. Obróbkę zrealizowano w Zintegrowanym Systemie Wytwarzania (ZSW), pracującym w Centrum Obsługi Badań Naukowych i Dydaktyki WIMIR AGH. Przeanalizowano także wskaźniki WRR i MRR, charakteryzujące efektywność procesu i przydatność narzędzia.
EN
Factors influencing the process of EDM shaping of hard-to-machine materials result in increased dimensional inaccuracy, surface roughness, and accelerated tool wear. The article presents an analysis of the dependence of the real deviations of the surfaces of the machined parts that are manufactured in the cyclic process of machining EDM, as well as the deviations of the used tools, from selected factors. The analysis uses the Pareto ANOVA method. Geometry was evaluated on the basis of deviations of the tool and the corresponding deviations of the surface. Measurements were performed in the Integrated Manufacturing System working in the WIMIR AGH Scientific Research Center, on the coordinate measuring machine in inspection mode, after each machining cycle of a single element. The WRR and MRR indicators were also analyzed, characterizing the process efficiency and utility of the tool.
2
Content available remote The electrode inspection in integrated manufacturing system
EN
The article describes Robotic Transport System Flexible Manufacturing System, which is working in the Research Center IMIR in AGH University of Science and Technology. The system includes a EDM electrical discharge machine, System 3R's pallet clamping tools and material and CMM, i. e. a coordinate measuring machine. The results of measurement of dimensions and form deviations of the electrodes using CMM are used among other to calculate the machine offsets in order to correct the positioning of the tool relative to technological bases.
PL
W artykule opisano Zrobotyzowany System Transportu Międzystanowiskowego Elastycznego Systemu Wytwarzania, który pracuje w Centrum Obsługi Badań Naukowych i Dydaktyki WIMIR w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie H. W skład systemu wchodzi eletrodrążarka, system mocowania paletowego firmy 3R narzędzia i materiału oraz współrzędnościowa maszyna pomiarowa. Wyniki pomiaru parametrów wymiarowo-kształtowych elektrod w cyklu pracy systemu, pozwalają m. in. na obliczenie offsetów elektrodrążarki i korektę pozycjonowanie narzędzia względem baz technologicznych.
PL
Wyniki pomiaru elektrod za pomocą maszyny współrzędnościowej są podstawą wyznaczenia offsetów elektrodrążarki, wpływają więc na określone pozycjonowanie narzędzia względem baz technologicznych. Błąd pozycjonowania narzędzia może być między innymi następstwem niedokładnego wyznaczenia tych parametrów. W badaniach przeanalizowano wpływ, jaki na parametry korygujące ustawienie narzędzia, od których zależy dokładność wymiarowo-kształtowa wytwarzanych powierzchni, może mieć określony sposób jego pomiaru.
EN
Tool positioning error can be, among other things, a consequence of inadequate identification of the parameters of the electrode. In the presented studies is analyzed the impact of the measuring strategy on the repeatability of the tool settings, that may affect the accuracy of generated surfaces.
PL
W artykule przedstawiono analizę problemu określenia minimalnej liczby punktów pomiarowych koniecznych do określenia wartości błędu płaskości. W opracowaniu przedstawiono ujęcie statystyczne tego zagadnienia przyjmując, że przy powtarzalnym procesie technologicznym znany jest przybliżony rozkład odległości punktów pomiarowych od powierzchni zastępczej wyznaczonej dowolną metodą. Na podstawie znajomości rozkładu wyznaczono statystykę opisującą maksymalną oraz minimalną odchyłkę punktu i przeprowadzono analizę dla rozkładu normalnego odchyłek. Ponadto, w opracowaniu przedstawiono analizę płaskości powierzchni rzeczywistych obiektów z wykorzystaniem fotogrametrii.
EN
The article presents an analysis of minimal sample selection for flatness error evaluation by means of coordinate measurement. In the paper, statistical approach was presented, assuming that in the repetitive manufacturing process the distribution of deviations between surface points and the reference plane is stable. Based on the known statistical distribution, order statistics theorem was implemented to determine maximal and minimal point deviation statistics. Moreover, the case study was presented for the set of the tables which are part of machine tool structure. The statistical analysis was performed thanks to the photogrammetric measurement.
PL
W artykule przedstawiono problematykę wyznaczania metodą pomiarową wartości parametrów opisujących stereometrię członów roboczych maszyn urabiających stosowanych w górnictwie podziemnym i odkrywkowym, budownictwie inżynieryjnym oraz drogownictwie. Do realizacji tego zadania metrologicznego zastosowana została współrzędnościowa technika pomiarowa. W celu przetestowania opracowanej metody przeprowadzone zostały pomiary z wykorzystaniem współrzędnościowej maszyny pomiarowej Zeiss ACURRA 7 współpracującej z oprogramowaniem Calypso. W pracy zaprezentowano matematyczny model pomiaru, metodykę oraz wybrane wyniki pomiaru stereometrii głowicy urabiającej kombajnu górniczego.
EN
Problems of determining the values of parameters describing Stereometry of working units of heavy duty machines used in underground and surface mining, civil engineering and highway engineering were presented. To perform this task coordinate measurement technique was applied. In order to test the developed method, measurements were performed using Zeiss coordinate measuring machine ACURRA 7 with Calypso software. Mathematical model of measurement, methodology and selected results of the measurement of Stereometry of the working head of mechanical coal miner were presented in the paper.
PL
Artykuł przedstawia badania dokładności geometrycznej silikonowej formy odlewniczej wykonanej z wykorzystaniem procesu szybkiego prototypowania narzędzi (RT - Rapid Tooling). Badana forma odlewnicza jest przeznaczona do wykonywania prototypów kół zębatych z żywic polimerowych oraz wosków odlewniczych. Celem badań było określenie rzeczywistej dokładności geometrycznej formy silikonowej w stosunku do założeń teoretycznych określonych na podstawie parametrów karty materiałowej zastosowanego silikonu. Forma silikonowa została wykonana na podstawie stereolitograficznego modelu koła zębatego. Do badań wykorzystany został skaner optyczny GOM. Pomiary formy oraz modelu bazowego wykonane zostały w trybie skanującym na podstawie modelu 3D-CAD koła zębatego. Pomiary umożliwiły określenie dokładności wykonania formy w stosunku do nominalnego modelu 3D-CAD. Zagadnienia związane z określaniem dokładności geometrycznej form silikonowych i wykonanych w nich prototypów są poruszane sporadycznie w analizowanej literaturze z zakresu szybkiego prototypownia. Z tego względu badania przedstawione w artykule stanowią oryginalne opracowanie w aspekcie teoretycznym i praktycznym.
EN
The paper presents investigations of the geometrical accuracy of a silicone casting form manufactured with use of the rapid prototyping of tools (RT - Rapid Tooling). The tested casting form is applied to production of prototypes of sprockets from polymer resins as well as casting waxes. The aim of investigations was to determine the real geometrical accuracy of the silicone form in the relation to the theoretical assumptions taken on a basis of the parameters of the used silicone material card. The silicone form was made basing on the sprocket stereolitographic model. An optical scanner GOM was applied to investigations. Measurements of the form and base model were taken in the scanning mode on a basis of the sprocket 3D-CAD model. They enabled determining the precision of the form manufacturing in relation to the nominal 3D-CAD model. Problems deal-and prototypes manufactured in them are seldom considered in the literature from the field of rapid prototyping. That is why the investigations presented in the paper are the original work from theoretical and practical point of view.
7
PL
Kołom zębatym, jako elementom odpowiedzialnym za przenoszenie ruchu, stawiane są coraz większe wymagania dotyczące ich dokładności wykonania. Przemysł samochodowy i lotniczy oprócz wymogów dokładności geometrycznej stawia warunki na dokładność kinematyczną a w najbliższej perspektywie dynamiczną. Prace prowadzone w Zakładzie Metrologii i Systemów Pomiarowych dotyczą zarówno analizy dokładności pomiarów geometrycznych kół zębatych, jak również odchylenia kinematycznego i dynamicznego przekładni zębatych. W artykule przedstawiono szczegółową analizę dokładności pomiarów współrzędnościowych kół zębatych wraz z porównaniem z pomiarami na specjalizowanych maszynach pomiarowych do kół zębatych. Na podstawie przeprowadzonych badań, analiz i symulacji przedstawiono ogólną postać błędów pomiarów współrzędnościowych i przedstawiono wytyczne dotyczące możliwości zastosowania odpowiedniej klasy maszyn współrzędnościowych do pomiaru kół zębatych walcowych wykonanych w określonych klasach dokładności.
EN
The gears are responsible for transmission of movement, and their accuracy requirements are going higher. The motor and plane industry apart of geometrical accuracy emphasizes conditions on the cinematic accuracy, and in close perspective on the dynamic accuracy. The researches of the Division of Metrology and Measurement System are directed not only towards the higher accuracy of gears geometry measurement, but also towards the measurement of cinematic and dynamic deviations. In the paper, the detailed analysis of the accuracy of coordinate measurement of gears compared with the measurement using specialized gears measurement devices have been carried out. The performed researches and analysis led to the general conclusions on the coordinate gears measurement inaccuracy. The recommendations on the application of appropriate coordinate measuring machine accuracy class for the measurement of cylindrical gears with particular tolerance, have been presented, too.
EN
It is possible and worth of interests using of industrial robots to a measurement tasks in the field of multicoordinate metrology. During adaptation process it is important to perform of accuracy analyzing built measurement system. In the case of coming into being lack of accuracy it is Indispensable to correct this values. The use of software methods like ANN (Artificial Neural Networks) it seems to be expedient, because it is no mechanical interference. A point of described method is a determination of error in the assignment spaces. Then it is possible to built accuracy model of whole robots space.
PL
Zastosowanie robotów przemysłowych do wykonywania pomiarów w technice współrzędnościowej jest ważnym zagadnieniem współczesnej praktyki inżynierskiej. Istotne jest, by w trakcie adaptacji dokonać analizy dokładności zbudowanego systemu pomiarowego i w razie jej braku dążyć do poprawy systemu. Celowe wydaje się opracowanie metod software'owych (np. z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych - SSN) bez ingerencji w strukturę mechaniczną. Przedstawiona metoda opiera się na wyznaczeniu błędów w określonych obszarach, a następnie zbudowaniu modelu dokładnościowego całej przestrzeni robota.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.