Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 173

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
PL
Poziom sprzedaży danego dobra uzależniony jest w dużej mierze od sieci dystrybucji. Przestrzenna analiza dystrybucji umożliwia racjonalizację sieci sprzedaży, co podnosi efektywność i wydajność sprzedaży przedsiębiorstwa z bezpośrednim przełożeniem na wzrost zysków. Z pomocą przychodzą tu tak zwane analizy przestrzenne. W artykule przedstawiono analizę sieci autoryzowanych sprzedawców Polskiej Grupy Górniczej dla województwa opolskiego. Analiza została wykonana z wykorzystaniem narzędzi GIS (SIP). Celem przeprowadzonej analizy było zaprezentowanie możliwych do zastosowania narzędzi weryfikacji już istniejącej sieci dystrybucji, jej racjonalizacji, bądź też tworzenia nowych punktów sprzedaży. Przedstawione narzędzia należą do operacji GIS stosowanych do przetwarzania danych przechowywanych w zasobach Systemów Informacji Przestrzennej. Są to tak zwane narzędzia geoprocessingu, czyli geoprzetwarzania. W artykule zaprezentowano kilka analiz przestrzennych, których rezultatem jest wybór najlepszej lokalizacji punktu dystrybucji pod względem określonych kryteriów. Stosowane narzędzia to między innymi zapytanie przestrzenne intersect (iloczyn), suma. Posłużono się także geokodowaniem, utworzono tak zwany kartodiagram. Przedstawiona przykładowa analiza może zostać wykonana dla sieci autoryzowanych sprzedawców zarówno w skali jednego województwa, miasta, jak też obszaru całego kraju. Użyte narzędzia dają możliwość sprecyzowania grupy docelowych odbiorców, obszarów na jakich się oni znajdują, obszarów koncentracji potencjalnych odbiorców. Pozwalają tym samym na ulokowanie punktów sprzedaży na obszarach charakteryzujących się wysokim prawdopodobieństwem znalezienia nowych klientów, umożliwiają wybór lokalizacji, np. zapewniającej dostęp do dróg, transportu kolejowego, lokalizacji o odpowiedniej powierzchni, sąsiedztwie.
EN
The level of sales of a given good depends largely on the distribution network. An analysis of the distribution network allows companies to optimize business activity, which improves the efficiency and profitability of a company’s sales with an immediate effect on profit growth. The so-called spatial analysis is highly useful in this regard. The paper presents an analysis of the network of authorized dealers of the Polish Mining Group for the Opolskie Province. The analysis was done using GIS (SIP) tools. The purpose of the analysis was to present tools that could be used to verify an existing distribution network, to optimize it, or to create a new sales outlet. The prresented tools belong to GIS operations used to process data stored in Spatial Information System resources. These are so-called geoprocessing tools. The article contains several spatial analyses, which results in choosing the optimum location of the distribution point in terms of the defined criteria. The used tools include a spatial intersection and sum. Geocoding and the so-called cartodiagram were also used. The presented analysis can be performed for both the network of authorized retailers within a region, a city or an entire country. The presented tools provide the opportunity to specify the target consumers, areas where they are located and areas of potential consumer concentration. This allows the points of sale in areas with a high probability of finding new customers to be located, which enables the optimal location to be chosen, for example, in terms of access to roads, rail transport, locations of the right area and neighborhood. Spatial analysis tools will also enable the coal company to verify its already existing distribution network.
PL
W ostatnich latach w górnictwie węgla kamiennego coraz częściej praktykuje się zlecanie firmom zewnętrznym wykonywanie różnego rodzaju prac/usług. Wiąże się to z zatrudnianiem pracowników przez firmy zewnętrzne. Praktyki te nie zawsze są dobrze postrzegane przez pracowników kopalń, gdyż mogą wpływać w sposób zarówno pośredni, jak i bezpośredni na ich wynagrodzenie i warunki bezpieczeństwa. Po pierwsze bardzo często pracownikami firm zewnętrznych są osoby, które traktują prace w górnictwie jako możliwość szybkiego lecz krótkotrwałego (czasowego) sposobu na szybki zarobek. W związku z tym firmy zewnętrzne bardzo często wynagrodzenie swoich pracowników obliczają nie na podstawie czasu pracy (tj. liczby przepracowanych godzin), lecz w zależności od konkretnie wykonanej pracy. Takie zatrudnienie nazywane jest pracą na akord, zatem pracownicy akordowi, by uzyskać wyższe zarobki, pracują szybciej i wydajniej. To z kolei może wpływać na podnoszenie norm pracownikom zatrudnionym przez przedsiębiorstwo górnicze. Ponadto pracownikami firm zewnętrznych są bardzo często emerytowani górnicy i w związku z tym koszty, jakie ponoszą zatrudniający ich pracodawcy, są zdecydowanie niższe niż przedsiębiorstw górniczych. Dodatkowo tacy pracownicy, aby nie stracić świadczenia emerytalnego, pracują za dużo niższą stawkę. Praca zlecona na zewnątrz wykonywana zazwyczaj w pośpiechu (na akord) nie sprzyja przestrzeganiu przepisów bhp, co może wpływać na bezpieczeństwo pracy wszystkich zatrudnionych. W artykule pokazano, w jaki sposób pracownicy kopalni oceniają outsourcing prac podziemnych. Dla realizacji celu przeprowadzono badanie ankietowe wśród pracowników kopalń jednej ze spółek węglowych na Śląsku. W badaniu tym udział wzięli losowo wybrani pracownicy dołowi przedsiębiorstwa górniczego. Ankieta była anonimowa, co niewątpliwie mogło mieć wpływ na szczerość respondentów. Badanie przeprowadzane było w kilku kopalniach wybranej spółki. Część ankiet była prowadzona w wersji elektronicznej, a część w wersji papierowej. Analiza ankiet pozwoliła zrozumieć powody niechęci pracowników spółek węglowych do zlecania prac dołowych firmom zewnętrznym. To z kolei można wykorzystać do lepszego zarządzania zasobami ludzkimi, w tym w szczególności planowania motywacyjnego systemu wynagradzania.
EN
In recent years, the outsourcing of a variety of different activities has been more commonly observed in the coal mining industry. This is connected with employing workers by external companies. These practices are not necessarily perceived as good ones by mines’ employees because they may influence their remuneration directly or indirectly. Firstly, as external employees treat work in mining company as a source of a quick income. Therefore, external companies often calculate their employees compensation not based on working time (i.e. hours) but on the basis of a specific, accomplished task. Such employment is called piecework, whereas the workers employed in this kind of system are called output workers/piece workers. Therefore, to receive higher wages in these companies, employees carry out their tasks faster and more efficiently. This, in turn, can affect the standards of workers employed by the mining company. In addition, outsourced workers are often retired miners, so the costs incurred by employers are significantly lower. In addition, in order to not to lose the retirement benefit, they work for a much lower rate. On the other hand, outsourced work can be done in a hurry (on a piece rate), which is not conducive to compliance with safety regulations, therefore mine employees may feel unsafe. This article aims to present how mine employees assess outsourcing underground works. In order to achieve this aim, a survey was carried out among employees of one of the coal mine companies in Silesia. Participants of the survey were randomly chosen among underground miners employed at one mine company. The survey was anonymous which obviously might have influenced respondents’ honesty in answering. The survey was carried out in several mines of the chosen company. In some of them the survey was carried out online and in the remaining ones it was filled out on paper. Analyzing the survey results allowed for a better understanding of the reasons of the disapproval of outsourcing underground works. This, in turn, may be used for better human resources management including, in particular, planning an incentive based pay system.
PL
W artykule zaprezentowano projekt bazy danych, w której przechowywane są informacje na temat pracowników dołowych spółki węglowej oraz aplikacji z języku Java (JDBC). Aplikacja ma za zadanie ułatwić pracownikom spółki węglowej obsługę bazy danych. Program umożliwia przeglądanie, przeszukiwanie bazy danych, dodawanie i usuwanie rekordów z bazy. Program oraz baza powstały w celu ułatwienia spółkom węglowym elastycznego zarządzania zasobami ludzkimi. To z kolei niezwykle istotne zagadnienie z punktu widzenia kosztów całkowitych produkcji węgla kamiennego. Dodatkowo biorąc pod uwagę zmiany wydajności pracy związane z sezonowością popytu na węgiel kamienny rozwiązanie przedstawionego w artykule problemu jest kluczowym aspektem mogącym poprawić kondycję finansową spółek węglowych. Celem pracy było utworzenie narzędzia, którego zastosowanie z całą pewnością umożliwiłoby ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie problemów spółek węglowych związanych z przerostem lub niedoborem zatrudnienia w poszczególnych miesiącach roku, a co za tym idzie zbędnych kosztów zatrudnienia. Jest to niezwykle istotne biorąc pod uwagę, iż koszty te stanowią około 40% kosztu całkowitego produkcji.
EN
This article presents a database project that stores information about coal company employees and a Java (JDBC) application. The application is intended to support the staff of the coal company during the work with SQL database. The program allows to browse, search the database, add and delete records from the database. The program and the database are designed to facilitate the flexible management of human resources in coal companies. This is a very important issue considering the total cost of hard coal production and productivity changes associated with the seasonal nature of hard coal demand. The solution presented in the article is a key aspect that could improve the financial condition of coal companies. The purpose of the work was to create a tool, the use of which would certainly limit or eliminate the problems of coal companies related to overgrowth or shortage of employment in particular months of the year. This is extremely important considering that these costs account for approximately 40% of the total production cost.
EN
Salt deposits in the Wieliczka area (Wieliczka Salt Deposit – WSD) in southern Poland comprise salt-rich strata belonging to an evaporite succession that originated in the Carpathian Foredeep basin in the Middle Miocene Badenian (Serravallian) times, ca 13.81–13.45 Ma. Although they have been mined since the 13th century and decades of investigations provided abundant data on their origin and structure, some aspects of their geological evolution are still not fully understood. This study presents current concepts on the lithostratigraphy and tectonics of the WSD. The salt-bearing facies developed near to the southern basin margin, delineated by the Carpathian orogenic front. Such a location triggered the redeposition of sediments and gravity-driven deformation followed by tectonic deformation related to the forelandward advancement of the Carpathian thrusts. As a result, the WSD consists of folds and slices composed of two main salt members: (1) the stratified salt member, with intercalating salt, sulphates and siliciclastics, and (2) the boulder salt member, built of clays with large, isolated blocks of salt. The stratified member contains abundant meso-scale tectonic structures recording the soft-sediment deformation and deformation related to the northward tectonic push exerted by the advancing Carpathian thrust wedge. The boulder member originated due to the syntectonic erosion of evaporites along the basin margins and their redeposition during progressive northward migration of the Carpathian front. Recent interpretations of seismic data imply that the WSD constitutes the core of a triangle zone developed at the contact of the Carpathian orogenic wedge with the backthrust-displaced foredeep sedimentary fill. Meso-scale examples of sedimentary and tectonic structures in the salt-bearing succession exposed in the underground Wieliczka Salt Mine are described and their formation modes discussed.
PL
W artykule omówiono sposób organizacji dystrybucji węgla i paliw węglowych w Katowickim Holdingu Węglowym SA. Dokonano podziału rynku na segmenty odbiorców. Przeanalizowano kanały dystrybucji w poszczególnych segmentach oraz omówiono sposoby transportu węgla i paliw węglowych do odbiorców. Niniejsza analiza przeprowadzona była przed połączeniem Katowickiego Holdingu Węglowego SA z Polską Grupą Górniczą sp. z.o.o., zatem publikacja dotyczy stanu na dzień 17.01.2017 roku.
EN
The article discusses the way of distribution organization of coal and coal fuels in Katowice Coal Holding SA. The market was divided into customers' segments. The distribution channels in the individual segments were analyzed and the ways of coal and coal fuels transportation to the customers were discussed. This analysis was carried out before the merger of Katowice Coal Holding SA with the Polish Mining Group Ltd Co. and therefore, the publication concerns the state as of 17.01.2017.
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie oprogramowania geoinformacyjnego w zakresie analiz geomarketingowych. Podczas analizy posłużono się danymi na temat autoryzowanych sprzedawców węgla Katowickiego Holdingu Węglowego SA. Narzędzia te umożliwiają prowadzenie szeroko zakrojonej analizy zachowania klientów, konkurentów, sieci dystrybucji, produktu.
EN
The article presents the application of geo-information software in the area of geo-marketing analyses. During the analysis data were used about authorized coal dealers of Katowice Coal Holding SA. These tools allow conducting extensive analysis of the behavior of customers, competitors, distribution networks, and the product.
7
PL
W artykule opisano polski rynek węgla kamiennego oraz przedstawiono organizację dystrybucji węgla w przedsiębiorstwach górniczych. Analizy dokonano na przykładzie Katowickiego Holdingu Węglowego. Jej wyniki pozwoliły na wskazanie sposobów kierowania dystrybucją umożliwiających przedsiębiorstwom przetrwanie na konkurencyjnym rynku.
EN
The paper describes Polish coal market and presents the organization of the coal distribution in mining companies. Presented analysis was conducted on the example of Katowicki Holding Węglowy. The results allowed the authors to identify methods of distribution that will enable companies to survive in a competitive market.
EN
This paper presents modified Gurney formulas determining velocities of the explosive-driven metal plates which are parts of a flat asymmetric sandwich (AS). The modification takes into account a linear profile of the detonation products velocity in the Eulerian coordinates and a change of their density in terms of expansion time. Such variations of the parameters of the detonation products as the above are compatible with a conventional dynamic gas theory, and describes the dynamics of the detonation products behaviour during launching the plates from AS.
PL
Celem niniejszej pracy była ocena ekotoksyczności komunalnych osadów ściekowych, kondycjonowanych polielektrolitami, pochodzących z wybranych oczyszczalni ścieków. Do oceny toksyczności zastosowano analizator Microtox M500 i bakterie Aliivibrio fischeri (bakterie luminescencyjne). W celu prezentacji stopnia inhibicji wybranego testu stosuje się wartość EC50, która jest równa stężeniu powodującemu 50% zmniejszenie światła. Badania ekotoksyczności zostały wykonane z wykorzystaniem ekstraktów wodnych z próbek osadów ściekowych kondycjonowanych polielektrolitami. Badane próbki pochodziły z dwóch wybranych komunalnych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie województwa śląskiego, których technologia oparta jest na mechanicznym i biologicznym oczyszczaniu ścieków (określanych dalej jako oczyszczalnie A i B). W oczyszczalni ścieków A wszystkie badane próbki zostały sklasyfikowane jako toksyczne. Osady po odwodnieniu na prasie miały największy efekt toksyczny 64,32 TU po 15 minutach ekspozycji. Dla osadów ściekowych pobranych z tunelu suszarniczego efekt toksyczny wynosił 12,12 TU (po 15 min). W oczyszczalni ścieków B próbki osadów pobranych przed komorą fermentacyjną wykazywały toksyczność 14,03 TU (po 15 min), surowe osady i osady po prasie nie zostały sklasyfikowane jako toksyczne. Badania te ujawniły nowy aspekt problemu związanego z zanieczyszczeniem środowiska osadami deponowanymi na składowiskach odpadów. Ponadto wykazano, iż z powodzeniem można wykorzystać test Microtox do pomiaru toksyczności osadów ściekowych.
EN
The aim of this work was to evaluate the ecotoxicity of municipal sewage sludge, after conditioning with polyelectrolytes, coming from a selected wastewater treatment plants (WWTPs). Microtox M500 and Aliivibrio fischeri (luminescent bacteria) were used for the assessment of toxicity. The most common presentation of inhibition result of chosen test is EC50 value, which is equal to concentration causing 50% reduction in light. Ecotoxicity studies were made for water extract of municipal sewage sludge conditioned with polyelectrolytes (polyacrylamide). Samples came from two selected municipal wastewater treatment plants located in the Silesian region, where technology is based on mechanical and biological treatment of sewage (referred to as A and B). At WWTP - A all sample solutions were classified as toxic. Sludge after dewatering on the press had a highest toxic effect 64.32 TU after 15 min of exposition. For sewage sludge taken from drying tunnel toxic effect 12.12 TU (after 15 min). In WWTP - B sample of sludge before fermentation chamber were toxic: 14.03 TU (after 15 min), raw sludge and sludge after the press weren’t classified as toxic. This study revealed new insights into the acrylamide problem. Furthermore, it showed successful use of Microtox assay to measure acrylamide toxicity in the sewage sludge.
10
Content available remote Strain energy method for determining dynamic yield stress in Taylor’s test
EN
This paper presents a theoretical method for determining dynamic yield stress of metals. The method is based on conversion of the part initial kinetic energy of a metal rod striking a rigid target into the energy of elastic and plastic-strain deformation at selected period ts. By means of this method, a theoretical simple algebraic formula has been derived for determining the dynamic yield stress of metals loaded by the Taylor direct impact experiment (Taylor DIE). This formula gives the results comparable with experimental data.
PL
Przedstawiono wymagania, stawiane wodzie stosowanej w instalacjach ogrzewczych i sieciach ciepłowniczych. Podkreślono istotność problemu zapewnienia odpowiedniej jakości wody, ograniczającej szybkość zachodzenia niszczących procesów korozyjnych. Przytoczono wymagania prawne i normatywne oraz zalecenia literaturowe, dotyczące parametrów fizykochemicznych czynnika w różnych typach instalacji grzewczych, a także systematykę i metodykę ich badań. Utrzymanie odpowiednich wskaźników jakości wody wprowadzanej do instalacji grzewczych i sieci ciepłowniczych warunkuje ich poprawną pracę i dużą trwałość.
EN
Water quality requirements for inner and district heating systems in the context of corrosion and sludge accumulation problems were discussed in the article. The influence of the heating medium quality to the lifespan and efficiency of heating systems was underlined. The article discusses standards and literature guidelines for the physicochemical characteristic of water (Table 1), filling different types of heating systems (Table 2). It is essential to comply with the recommended chemical composition of water and provide noncorrosive medium to ensure long and effective work of inside and outside heating systems.
PL
Omówiono właściwości i budowę polimerów, wykorzystywanych w produkcji rur instalacyjnych w budownictwie. Przedstawiono ich podatność na szkodliwe działanie czynników środowiskowych, takich jak temperatura, promieniowanie słoneczne czy działanie tlenu. Omówiono podstawowe metody utylizacji zużytych tworzyw polimerowych, ze wskazaniem problemów, wynikających z ich wieloskładnikowej i przetworzonej struktury. Podano procesy degradacji tworzyw polimerowych, będące następstwem ich starzenia oraz celowe zabiegi, ułatwiające ich utylizację.
EN
Properties and structure of polymers, used in pipes production, have been presented in the article. Attention has been given to the destructive influence of the external environment, especially temperature, oxygen, radiation and living organisms. Structure changes result inter alia in embrittlement, deterioration of color, transparency, strength and dielectric properties. The article includes recommended temperature limits for the operation of polyethylene, polypropylene, polybutylene and polyvinyl chloride pipes. Disposal methods and main problems with highly processed and composed polymer waste have been also discussed. The paper presents uncontrolled and intentional polymer degradation mechanisms. It describes new method of polymer waste utilization: oxy-biodegradation, which involves both physical or chemical processes and degradation by fungi and bacteria.
PL
Jakość wody w instalacjach grzewczych jest kluczowym czynnikiem decydującym o ich prawidłowej pracy. Przeprowadzone badania miały na celu określenie przydatności do stosowania w instalacjach grzewczych wody z sieci wodociągowej oraz sieci ciepłowniczej regionu łódzkiego. Podczas badań i analizy fizykochemicznej próbek wody określono właściwości korozyjne, odnosząc się do standardów zawartych w normie PN-93/C-04607 [3]. Przeanalizowano również jakość czynnika grzewczego z instalacji zlokalizowanej na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej. W artykule wskazano podstawowe przeszkody uniemożliwiające wykorzystanie badanych źródeł wody do napełniania i uzupełniania instalacji grzewczych.DOI:10.15199/9.2017.9.1
EN
Quality of filling water is a crucial factor for the proper functioning of heating systems. The aim of investigation was to determine if water supply systems and urban heating systems may be used as sources of heating medium in inner systems. Physicochemical tests have been conducted to compare quality of water with polish standard PN-93/C-04607 [3], principally in the context of corrosion problem. Analysis of water from heating system localized in the Faculty of Civil Engineering, Architecture and Environmental Engineering at Lodz University of Technology has been presented. The article describes main aberrations of both types of water.
PL
W pracy zaproponowano opis modelowy propagacji podłużnych nieliniowych plastycznych fal naprężenia w półnieskończonym cienkim pręcie lub alternatywnie w drucie. Materiał pręta w zakresie odkształceń plastycznych charakteryzuje się nieliniowym wzmocnieniem z malejącym modułem wzmocnienia. Czołowy koniec pręta (drutu) jest uruchomiony nagle do prędkości V1 i następnie przemieszcza się ruchem jednostajnym. Przedstawiono ogólne analityczne rozwiązanie problemu we współrzędnych Lagrange’a (opis materialny) i Eulera (opis przestrzenny). Przeprowadzono fizyczną interpretację wyników uzyskanych za pomocą metod Lagrange’a i Eulera. Praca może być wykorzystana w charakterze wstępnej lektury, między innymi przez studentów, doktorantów i inżynierów-konstruktorów zajmujących się aktualną nieliniową dynamiką plastyczności i jej zastosowaniami.
EN
This paper presents the propagation longitudinal nonlinear plastic stress in thin semi-infinite rod or in wire. The rod is characterized by a nonlinear strain hardening model within the scope a plastic strain. The modulus of strain hardening is a decreasing function of the strain. The frontal bar end is suddenly launching to the velocity V, and subsequently moves with this one. General solution of this boundary value problem of the Lagrangian coordinate (material description) and of the Eulerian one (spatial description) has been presented. There has been carried out the physical interpretation of the obtained results by means of Lagrangian and Eulerian methods. The results of this paper may be utilized in scientific researches and in engineering practice.
EN
This paper presents some examples of the single pass inkjet technology applications for corrugated packaging, labels and furniture materials printing. The features of EFI Nozomi C18000 are described in details.
EN
In the paper the problem of water pollution risks with nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) was discussed. The aim of the study was to determine the reduction degree of ketoprofen and diclofenac in solutions exposed to ultrasound. The samples were exposed to ultrasonic field with parameters: power of 750 W and low frequency of 20 kHz (for 240 seconds). In all samples treated with the ultrasounds, a decrease of concentration of the studied drugs was observed. For example reduction of ketoprofen concentration from 40.5 to 10.5 mg/L was noticed. In the sludge water extracts the presence of both drug was proved.
PL
W artykule przedstawiono problem zanieczyszczenia wód niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ). Celem badania było wyznaczenie stopnia redukcji ketoprofenu i diklofenaku w roztworach wystawionych na działanie pola ultradźwiękowego. Próbki poddano działaniu pola ultradźwiękowego o następujących parametrach: moc 750 W i niska częstotliwość 20 kHz (dla czasu sonikacji równego 240 sekund). We wszystkich próbkach poddanych działaniu ultradźwięków zaobserwowano spadek stężenia badanych leków. Na przykład zaobserwowano zmniejszenie stężenia ketoprofenu z 40,5 do 10,5 mg/L. Potwierdzono obecność obu farmaceutyków w ekstraktach wodnych osadów ściekowych.
EN
Using analytic solutions for one-dimensional plane boundary value problems related to the launching of solids by detonation products (DPs) of high explosives, algebraic formulae which define the displacement and velocity of a metal plate launched by expanding DPs from an openfaced sandwich (OFS) are derived. In addition, the variations of the mechanical parameters of displacement, velocity and density versus the Lagrangian coordinate of expanding DPs gases during the launching of the metal plate from the OFS are defined. Variations of these mechanical parameters are also described by algebraic formulae. From analysis of the obtained results, it follows that Gurney’s assumptions of the linear velocity profile of constant – density DPs gases significantly deviates from conventional theory of gas dynamics. Gurney’s assumptions introduce a serious error of estimated metal plate velocity (about several dozen percent).
EN
Aim of this study was to evaluate the ecotoxicity of municipal sewage sludge conditioned with polyelectrolytes, taken from selected sewage treatment plant. Using the bioindication analysis overall toxicity was assessed, which allows to know the total toxicity of all the harmful substances contained in sewage sludge, in many cases acting synergistically. To prepare a sample of sludge for the basic test, all analyses were performed with a ratio of liquid to solid of 10:l (water extract), Daphnia pulex biological screening test was used. A dilution series of an water extract of sludge were prepared to include within its scope the lowest concentration that causes 100% effect and the highest producing less than 10% of the effect within a specified range of the assay. The results of the test were read after 24 and 48 hours. Based on the research and analysis of test results it proved that the sewage sludge conditioned with polyelectrolytes exhibit the characteristics of eco-toxic.
PL
Celem pracy była ocena ekotoksyczności komunalnych osadów ściekowych kondycjonowanych polielektrolitami, pochodzących z wybranej oczyszczalni ścieków. Za pomocą analizy bioindykacyjnej ocenia się ogólną toksyczność, co pozwala na poznanie sumarycznej toksyczności wszystkich szkodliwych substancji zawartych w osadach ściekowych, w wielu przypadkach działających synergistycznie. W celu przygotowania próbki osadów do analizy wykonano test podstawowy przy stosunku cieczy do fazy stałej równej 10:l (wyciąg wodny), użyto do tego przesiewowego biologicznego testu oceny toksyczności na rozwielitkach Daphnia pulex. Serię rozcieńczeń z wyciągu wodnego z osadów przygotowano tak, aby obejmowała swoim zakresem najniższą koncentrację wywołującą 100% efektu i najwyższą wywołującą mniej niż 10% efektu w określonym zakresie testu. Wyniki badań testu odczytano po 24 i 48 godzinach. Na podstawie przeprowadzonych badań oraz ocenę wyników badań wykazano, iż osady ściekowe kondycjonowane polielektrolitami wykazują właściwości ekotoksyczne.
EN
The recent experimental method for determining dynamic longitudinal engineering compressive local strain, εl (x), (x is Lagrangian coordinate) and average one, εa, in a ductile porous rod, plastically deformed by Taylor direct impact experiment (Taylor DIE) is presented in this paper. Analysis of strain distribution, εl (x), along axis of the rod was performed by means of this method. There are two essential singularities in this distribution, namely: the first - the maximum compressive strain, εl max, there is in a near of the striking end rod, but it does not locate on the target face; and the second - at high loading (impact velocity), value of the maximum, εl max, decreases together with increasing of initial rod porosity, inversely than at static loading. The values of the strains εl (x) and εa are limited by the impact velocity U. Influence of the moderate porosity (e.g. for copper - Δsa < 20%) on values of the εl (x) and εa is in the order of several percent and it may be neglected.
EN
The authors investigated radial vibrations of a metal thick-walled spherical reservoir forced by an internal surge-pressure. The reservoir is located in a compressible elastic medium. In this paper, the medium’s compressibility is represented by the Poisson’s ratio ν. Analytical closedform formulae determining the dynamic state of mechanical parameters in the reservoir wall have been derived. These formulae were obtained for the surge pressure p(t) = p0 = const. From analysis of these formulae it follows that the Poisson’s ratio ν, substantially influences variations of the parameters of reservoir wall in space and time. All parameters intensively decrease in space along with an increase of the Lagrangian coordinate r. On the contrary, these parameters oscillate versus time around their static values. These oscillations decay in the course of time. We can mark out two ranges of parameter ν values in which vibrations of the parameters are “damped” (there is no energy loss due to internal friction, energy is transferred from reservoir to further layers of the medium) at a different rate. Thus, Poisson’s ratio in the range below about 0.4 causes intensive decay of parameter oscillations and reduces reservoir dynamics to static state in no time. On the other hand, in the range 0.4 < ν < 0.5, the “damping” of parameter vibrations of the reservoir wall is very low. In the limiting case when ν = 0.5 (incompressible medium) “damping” vanishes and the parameters harmonically oscillate around their static values. In the range 0.4 < ν < 0.5, insignificant increase of Poisson’s ratio causes a considerable increase of the parameter vibration amplitude and decrease of vibration “damping”.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.