Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 112

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  prace badawcze
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
PL
20 października 1919 r. Naczelnik Państwa Marszałek Józef Piłsudski dokonał uroczystego otwarcia Akademii Górniczej w Krakowie. W 2019 roku AGH obchodziła uroczyście jubileusz stulecia. Z tej okazji Przegląd Górniczy poświęcił dwa numery (nr 1163, październik 2019 i nr 1164, listopad 2019) historii Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii. Przedstawiono osiągnięcia naukowo-badawcze Katedr: Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy, Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki oraz Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle. W niniejszym artykule przedstawiono historię specjalności przeróbka surowców na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii oraz wybrane osiągniecia naukowo-badawcze Katedry Inżynierii Środowiska.
EN
On October 20, 1919, Marshal Józef Piłsudski solemnly opened the Akademia Górnicza (current name - AGH University of Science and Technology in Krakow). In 2019, AGH celebrated the jubilee of the century. On this occasion, Polish Mining Review (Przegląd Górniczy) devoted two issues (No. 1163, October 2019 and No. 1164, November 2019) to the history of the Faculty of Mining and Geoengineering. The scientific and research achievements of the Departments were presented: Mining Engineering and Occupational Safety, Geomechanics, Construction and Geotechnics as well as Economics and Management in Industry. This article presents the history of the specialty of raw materials processing at the Faculty of Mining and Geoengineering and selected scientific and research achievements of the Department of Environmental Engineering.
EN
Seventy years of research-and-development activities of the KOMAG Institute of Mining Technology in the field of environmental protection are presented in this article. Special attention is paid to the projects oriented onto reducing noise emissions. Technical solutions in the field of noise control, developed at KOMAG and oriented onto passive acoustic baffles and noise silencers are discussed in the article. Some examples of research projects results and their successful implementation in the industry are described. A review of several projects relating to widely understood environmental protection, including work environment, reflect an interdisciplinary approach of KOMAG researchers to the issues of reducing hazards and increasing safety. There is also some information about innovative technical solutions, which obtained awards and were distinguished by domestic and foreign experts at fairs, exhibitions and competitions in Poland and abroad.
PL
W artykule przedstawiono siedemdziesiąt lat działań badawczo-rozwojowych Instytutu Techniki Górniczej KOMAG na rzecz ochrony środowiska. Szczególną uwagę zwrócono na projekty dotyczące redukcji emisji hałasu. W artykule omówiono rozwiązania techniczne dotyczące zwalczania hałasu, opracowane w Instytucie, które są ukierunkowane na ekrany akustyczne oraz tłumiki hałasu. Podano przykłady wyników projektów badawczych i ich wdrożeń przemysłowych. Przegląd różnych projektów dotyczących szeroko rozumianej ochrony środowiska , łącznie ze środowiskiem pracy, odzwierciedla interdyscyplinarne podejście pracowników badawczych KOMAG-u do zagadnień ograniczenia zagrożeń i zwiększenia bezpieczeństwa. W artykule zawarto informację o innowacyjnych rozwiązaniach technicznych, które uzyskały nagrody i zostały wyróżnione przez ekspertów krajowych i zagranicznych podczas targów, wystaw i konkursów organizowanych w Polsce i za granicą.
3
Content available remote Uzbrojenie lotnicze - polskie tradycje i osiągnięcia
PL
Lotnictwo wojskowe nie służy wyłącznie do obrony przestrzeni powietrznej własnego kraju, jest ono również wykorzystywane do zapewnienia transportu, ewakuacji i ratownictwa, czy pełnienia zadań osłonowych zarówno na rzecz wojsk, jak i ludności oraz naziemnej infrastruktury komunikacyjnej kraju. W artykule przedstawiono historię rozwoju polskiego uzbrojenia lotniczego, która zawiera początki lotnictwa w Polsce, następnie rozwój uzbrojenia polskiego lotnictwa wojskowego w okresie międzywojennym i powojennym oraz współczesne osiągnięcia polskiej myśli technicznej w tym zakresie. Uwypuklony został aktualny wkład polskich ośrodków naukowych i przemysłowych w opracowanie nowych konstrukcji, realizację prac modernizacyjnych istniejącego uzbrojenia jak i poprawę efektywności eksploatacji systemów uzbrojenia lotniczego. Podsumowując, wskazano, iż przyszłość uzbrojenia lotniczego w Siłach Zbrojnych RP to konieczność wymiany poradzieckiego sprzętu poprzez pozyskanie nowoczesnych systemów uzbrojenia lotniczego oraz realizację badań i wdrożeń mających na celu rozwój polskiej broni lotniczej.
EN
Military aviation does not serve solely for defending our own country's airspace; it is also use to ensure transport, evacuation, and rescue, also to perform protective tasks to the military as well as public and communications infrastructure of the country. The paper presents history of polish aircraft armament development. It consists the beginning of aviation in Poland and then development of polish military aviation armament during interwar and postwar period. Special attention is paid to recent developments of the polish technological know-how in this area. Authors emphasize contribution polish research and industrial centers in aircraft armament new design development, existing armament modernization as well as maintenance effi ciency improvement of armament systems. Future of aircraft armament in Polish Armed Forces imply necessity of replacement of post Russian equipment by procurement of modern aircraft armament systems and development -implementation projects in order to achieve advance in polish aircraft weaponry.
EN
Characterizing the beginnings and then the development of scientific staff in Poland during 1918-1939, the role and importance of the social environment associated with geological sciences is presented. Of about 4.4 thousand scientists working at the end of the Second Polish Republic, there were almost 200 geologists who carried out studies on the geological structure of Polish lands. Some of them conducted geological research for documenting raw material deposits. Geological sciences were developed mainly at the Polish Geological Institute, at the universities of Warsaw, Cracow, Lwów, Poznań and Vilnius, and at the Geological Station in Borysław.
5
Content available remote Pionowa izolacja obwodowa budynków ze ścianami jednowarstwowymi
PL
W artykule przeanalizowano wpływ rozwiązania pionowej izolacji obwodowej (krawędziowej) w budynkach ze ścianami jednowarstwowymi na parametry charakteryzujące mostek termiczny połączenia budynku z gruntem.
EN
The article presents the analysis of the impact of vertical dampproof courses (edge courses) in buildings with single wythewalls on the parameters of the thermal bridge of slab-on-ground.
PL
W artykule przedstawiono jedno z rozwiązań posadowienia na płycie fundamentowej jako przeznaczonego do budownictwa energooszczędnego. Przeanalizowano główne parametry mostka termicznego, tj. liniowy współczynnik przenikania ciepła ψg,e oraz współczynnik temperaturowy ƒRsi dla budynków w dwóch standardach: o niskim zapotrzebowaniu na energię i pasywnych
EN
The article presents one of the solutions for foundation slab setup dedicated to low-energy construction. The main parameters of the thermal bridge have been analyzed, i.e. the linear heat transfer coefficient ψg,e and the ƒRsi temperature coefficient for buildings developed to two standards: low energy buildings and passive buildings.
7
Content available remote Nośność kotew chemicznych w elementach wapienno-piaskowych
PL
W artykule przedstawiono wyniki pomiarów skuteczności montażu kotew chemicznych (wklejanych) osadzonych w drążonych pionowo blokach wapienno-piaskowych. Badania wykonano dla przypadków montażu kotew w różnych fragmentach bloków: w części pełnościennej, w osi symetrii oraz na krawędzi otworu pionowego. Przebadano wpływ lokalizacji miejsc osadzenia kotew na sposób kształtowania się połączenia między żywicą a materiałem bloku. Główny nacisk położono na określenie wpływu lokalizacji montażu na nośność kotew.
EN
The article shows the results of measurements of the performance of bonded anchors (adhesive anchors) set in vertically drilled lime and sand blocks. Testing covered the cases of anchors mounted in various sections of these blocks, namely in the solid wall part, in the symmetry axis, and at the edge of the vertical opening. The effects of anchor setting locations on the formation of resin to block material joints were investigated. The primary focus was put on determination of the impact of the assembly location on the load-carrying capacity of anchors.
8
Content available remote Analiza propagacji pęknięć w próbkach betonowych za pomocą systemu ARAMIS
PL
Układy optyczne ARAMIS to przydatne narzędzie do badań nad procesami inicjacji pęknięć zarówno w elementach betonowych, jak i próbkach sześciennych. System ten jest przeznaczony do analizy optycznej przemieszczeń i deformacji zachodzących w próbkach testowych i elementach betonowych. Znaczące zalety systemu to możliwość analizy rozwoju początkowego pęknięcia w próbce betonowej obciążonej, jak również możliwość obserwacji propagacji pęknięcia. W artykule przedstawiono badania i analizy propagacji pęknięć próbek betonowych. System Aramis może być zastosowany do analizy rozwoju propagacji pęknięć, jak również na określenia wytrzymałości betonu.
EN
ARAMIS optical systems are useful in studying crack initiation processes in concrete elements and cube-shaped samples. This system is designed for optical analysis of displacement and deformation within test specimens and concrete components. The significant advantages of the system include the options to review the development of the original cracking of a concrete specimen under a load, as well as to observe the propagation of cracks. The article presents the studies and reviews on crack propagation within concrete specimens. The Aramis system can be used for analysis of crack propagation development as well as determining the strength of concrete.
PL
W artykule przedstawiono wyniki symulacji mostków cieplnych uzyskane z programu CFD. Analizowano mostek termiczny w miejscu połączenia ściany z podłogą na gruncie. Dodatkowo modyfikowano rozwiązanie usytuowaniem izolacji krawędziowej. Oceniono wariantowe rozwiązania pod względem wymagań cieplno-wilgotnościowych.
EN
The article presents the results of thermal bridge simulations generated by CFD software. The analysis covers the thermal bridge effect formed at the point of connection of wall to floor slab on ground. In addition, the simulations were diversified by the location of edge insulation. The particular variant solutions were evaluated in terms of hygrothermal requirements.
10
Content available remote Rola zaprawy murarskiej w kształtowaniu integralności muru licowego
PL
W pracy zaprezentowano wyniki badań wybranych zapraw budowlanych. Przeanalizowano zmiany struktury wynikające z wprowadzenia dodatków do zapraw i określono ich wpływ na integralność muru.
EN
The article presents results of tests of selected mortars. An analysis was carried out of structural changes caused by additives added to mortars and their impact on wall integrity.
PL
W pierwszej części artykułu dotyczącego problemów projektowych i wykonawczych związanych z obudową z płyt warstwowych omówiono badania nośności zginanych paneli warstwowych. Przedstawiono przykłady paneli warstwowych i przytoczono wyniki badań doświadczalnych na zginanie.
EN
The first part of the article concerning design and working issues related to sandwich panel cladding discusses testing of load-bearing capacity for flexible (bent) sandwich panels. Examples of sandwich panels are presented, together with results of experimental bend tests.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań uzyskane podczas weryfikacji istniejących metod oraz opracowanej w OSiMB procedury określania pierwotnego składu mieszanki betonowej. Odtwarzanie pierwotnego składu mieszanki betonowej zostało zrealizowane na próbkach stwardniałego betonu o znanym składzie, zarówno w zakresie ilościowym, jak i jakościo-wym. W artykule wykazano małą przydatność instrukcji ITB 277 do odtwarzania pierwotnego składu mieszanki betonowej z udziałem kruszywa wapiennego oraz popiołu lotnego. Przedstawiono uzyskane wstępne rezultaty badań odtworzenia pierwotnego składu mieszanki betonowej według zmodyfikowanej metody stanowiącej kombinację instrukcji ITB oraz normy brytyjskiej.
EN
The article presents the results of studies obtained through verification of existing methods as well as a procedure devised at the Glass and Building Materials Division in Cracow for determination of the original composition of concrete mix. The paper proves inadequate usefulness of ITB 227 instruction for reconstruction of original concrete mix composition with lime aggregate and fly ash. Furthermore, preliminary results of determination of the original concrete mix composition according to a modified method, a combination of the ITB instruction with the British Standard, were presented.
PL
W artykule omówiono wyniki badania mykologicznego wyrobów z celulozy w postaci luźnej, formowanych in situ do izolacji cieplnej w budownictwie, wykonane znormalizowaną metodą europejską PN-EN 15101-1:2013-12. Przedstawiono wyniki i przykłady stanu zaatakowania próbek przez grzyby. Wykazano, że badane włókno celulozowe, w postaci luźnej do formowania in situ, w warunkach zgodnych z warunkami badania może pod względem odporności na pleśnienie stanowić dobry, naturalny i odnawialny materiał izolacyjny.
EN
The article discusses the results of microbiological testing of loose fiber products (cellulose) formed in situ for thermal insulation in construction, carried out according to standardized European method of PN-EN 15101-1:2013-12. The results and examples of advancement of fungal attack on specimens are presented. It has been demonstrated that the examined loose fiber for in-situ formation, provided that the actual conditions are consistent with the test conditions, may be a good, natural and renewable insulating material in terms of mould resistance.
PL
W artykule przedstawiono metody i wyniki badań cieplnych wyrobów izolacji refleksyjnych stosowanych w przegrodach budowlanych. Zamieszono porów-nanie badań oporu cieplnego w aparacie płytowym z osłoniętą płytą grzejną oraz obliczeń według ISO 6946. Otrzymane wyniki badań posłużyły do przeprowadzenia obliczeń cieplnych przegród budowlanych z zastosowaniem izolacji refleksyjnych, dzięki temu przedstawiono możliwości, jakie uzyskać można przy zastosowaniu tego rodzaju izolacji w budownictwie.
EN
The paper presents the test methods and findings for reflective thermal insulation products used in the building envelope components. Results of thermal resistance measurement on guarded hot plate apparatus and calculations based on ISO 6946 were compared. The findings were used to carry out calculations of thermal properties of building envelope with reflective insulation, and therefore new opportunities could be presented, available with the use of this type of insulation in the construction industry.
PL
W artykule przestawiono wyniki badań podatności na przebicie geosyntetyków układanych w różnych konfiguracjach. Analizie poddano średnice przebić poszczególnych kompozytów (z uwzględnieniem wartości sił przebicia zmierzonych w czasie badań). Wskazano, jaki układ przeniesie uszkodzenia w sposób najmniej urazowy.
EN
The article presents the results of puncture resistance of geosynthetic materials laid in different configura-tions. The analysis covers the diameters of puncture holes in specific composites (accounting for the values of puncture forces measured during the tests). The article presents a system that would transfer damage with as little injury as possible.
16
Content available remote Wzmacnianie konstrukcji budowlanych
PL
Wzmacnianie konstrukcji budowlanych można obecnie podzielić na systemy wzmocnienia FRP oraz FRCM. W referacie omówiono obie metody. Przedstawiono właściwości systemów wzmacniania zawierających włókna węglowe oraz włókna PBO. Przytoczono wyniki badań wzmacnianych próbek.
EN
Reinforcement of building structures can be currently divided into FRP and FRCM systems. The paper discusses both these methods. It presents the properties of reinforcement systems containing carbon fibers and PBO fibers. Test results are also mentioned for reinforced samples.
PL
W artykule opisano wyniki badań ściśliwości nawodnionych próbek geowłókniny i bentomaty. Odniesiono się do obowiązującej metodyki normowej, a także zaproponowano własne rozwiązanie badawcze. Przedstawiono badania współczynnika wodoprzepuszczalności geosyntetyków. Zbadano również wodoprzepuszczalność z zastosowaniem zawiesiny wodno-gruntowej posiadającej zdolności kolmatujące.
EN
The article discusses the results of compressibility testing of water saturated samples of geotextile and bentonite mat. Reference is made to the applicable standard methodology, and proprietary research solutions are proposed. The article presents tests of water absorption index for geosynthetic materials. In addition, water permeability was tested with the use of water and soil slurry with silting-up properties.
18
PL
Artykuł jest wynikiem dyskusji nad deklarowanymi i obliczeniowymi parametrami izolacyjnymi spienionych materiałów izolacyjnych, które powinny być wykorzystywane do obliczania izolacyjności termicznej przegród. Omówiono procedurę określania wartości obliczeniowej λ spienionych materiałów izolacyjnych.
EN
This paper was developed through discussion of declared and calculated insulation performance of expanded insulation materials - foams, as should be used to calculate thermal performance of space dividing elements. The procedure of determining calculated value of λ for expanded insulation materials was discussed.
19
Content available remote Pełzanie autoklawizowanego betonu komórkowego i styrobetonu
PL
W artykule wyznaczono eksperymentalnie odkształcenie pełzania dwóch betonów lekkich - autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) o gęstości 600 kg/m³ oraz betonu lekkiego z kruszywem styropianowym (styrobetonu) o gęstości 1000 kg/m³.
EN
This article reports the results of an experimental investigation into creep deformation two lightweight concrete: autoclaved aerated concrete (AAC) in the density of 600 kg/m³ and polystyrene aggregate concrete (PAC) in the a density of 1000 kg/m³.
PL
W artykule opisano wykorzystanie odpadu pochodzącego ze spalania węgla w elektrociepłowni do produkcji betonu. Celem badań prezentowanych w artykule jest określenie wpływu dodatku żużla paleniskowego stosowanego jako zamiennik kruszywa grubego w ilości 10%, 20% i 30% na właściwości mechaniczne i strukturalne betonu wysokowartościowego.
EN
This article describes the use of coal incineration waste produced at heat and power generating plants in concrete production. The purpose of the research presented in the article is to determine the effect of 10%, 20% and 30% addition of slag used as substitute of coarse aggregate on the mechanical and structural properties of high performance concrete. The study suggests that slag can be used to produce high quality concrete and has a positive effect on the functional qualities of concrete.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.