Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  komunikowanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przedmiotem artykułu jest diagram procesu wprowadzania danych do systemu IT jako narzędzie usprawniające proces komunikowania wewnątrz przedsiębiorstwa. Badania o charakterze obserwacyjnym, przeprowadzone w rzeczywistych warunkach przedsiębiorstwa produkującego elementy maszyn, dostarczyły wiedzy na temat jakości przekazywania informacji pomiędzy różnymi jednostkami organizacyjnymi wewnątrz firmy, a jednocześnie pomiędzy użytkownikami systemu IT, stąd koncepcja zastosowania diagramu jako narzędzia organizatorskiego w procesie wprowadzania danych. W celu właściwego rozumienia zagadnienia, zaprezentowano istotę procesu komunikowania organizacyjnego i podstawowe modele komunikowania w przedsiębiorstwie, jak również właściwości diagramu i celowość jego wykorzystania.
EN
The subject of the paper is a process diagram of data input to an IT system, as a tool to improve the communication process inside an enterprise. Observational research, conducted under real conditions in a company producing machine parts, provided knowledge about the quality of communication between various organizational units within the enterprise and between the IT system users, hence the concept of using the diagram as an organizational tool in the data input process. For a correct understanding of the issue, the essence of the organizational communication process and basic communication models inside the enterprise are presented, as well as the diagram’s properties and expedience of its utilization.
2
Content available remote Działania psychologiczno-propagandowe w konfliktach zbrojnych
PL
Autor omawia rolę propagandy i dezinformacji w konfliktach zbrojnych. Przedstawia propagandę jako jeden z najważniejszych instrumentów światowych mocarstw w każdej dziedzinie ludzkiego życia. Analizuje istotę propagandy oraz przedstawia sposoby i środki posługiwania się nią podczas drugiej wojny światowej, a także w późniejszych konfliktach zbrojnych oraz współcześnie. Zwraca uwagę zwłaszcza na rolę mediów tradycyjnych i nowoczesnych w uprawianiu propagandy, na coraz większą rolę Internetu i mediów społecznościowych w działaniach propagandowych. Podkreśla, że media stały się również najbardziej skutecznym narzędziem dezinformacji.
EN
The author discusses the role of propaganda and disinformation in armed conflicts. He presents propaganda as one of the most important instruments used by world powers in every area of people's lives. He analyzes the essence of propaganda and presents methods and means of its use during WWII, as well as in later armed conflicts and currently. He draws special attention to the role of traditional and modern media in practicing propaganda, to the growing role of the Internet and social media in propaganda activities. He emphasizes that the media have also become the most efficient tool of disinformation.
EN
The aim of the study was to show the principles of nonverbal communication achieved with clothing by using Roman Jakobson’s linguistic method. As demonstrated and established here, clothes and their functions can be translated into verbal and written language. The language of fashion, costume and stage design can be analysed in terms of their function and symbolism. Based on the language function scheme, clothing can be interpreted as the language of communication and as a system. Using purely linguistic methods, examples of various clothing analyses demonstrate the clothing function as a visual sign system, which is equal to the linguistic sign system, language and communication. Different kinds of communication can be achieved through garments, as explained by the examples and discussion selected and described.
PL
Celem pracy było pokazanie zasad komunikowania niewerbalnego osiągniętego przy użyciu odzieży, stosując metodę lingwistyczną Romana Jakobsona. Jak wykazano i ustalono w pracy, ubrania i ich funkcje można przetłumaczyć na język słowny i pisany. Język mody, stroju i scenografii można analizować pod kątem ich funkcji i symbolizmu. W oparciu o schemat funkcjonowania języka, odzież można interpretować jako język komunikacji i jako system. Przy użyciu metod czysto językowych, przykłady różnych analiz odzieżowych wykazują funkcję odzieżową jako system znakowania wizualnego, który jest równy systemowi językowemu, językowi i komunikacji. W pracy stwierdzono, ze dzięki odzieży mogą być osiągnięte różne rodzaje komunikacji, co opisano i wyjaśniono na wybranych przykładach.
4
Content available remote Komputery i co dalej?
PL
Celem niniejszego artykułu jest analiza istniejących rozwiązań tele-informatycznych stosowanych obecnie we wspomaganiu komunikowania i w zarządzaniu transportem kombinowanym, a także wskazanie ich cech charakterystycznych oraz sposobów i możliwości ich wykorzystania. Analiza narzędzi prowadzi do wniosku o fragmentarycznej możliwości ich wykorzystania w stosunku nie tylko do łańcucha dostaw, ale także do procesu transportu intermodalnego. W konsekwencji, w opracowaniu zaproponowano przykładowe rozwiązanie informatyczne w postaci platformy logistycznej AX4, która pozwala na pełniejszą komunikację między współpracującymi firmami w procesie transportu oraz ułatwia kontakt między firmą a klientem. Tak postawionemu celowi podporządkowano konstrukcję opracowania. Syntetycznie omówiono istotę i charakter transportu kombinowanego (ze szczególnym ukierunkowaniem na transport intermodalny), a także wskazano jego zalety i wady. Dalej przedstawiono skrócona charakterystykę i analizę istniejących narzędzi oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych wykorzystywanych w procesie transportu kombinowanego i wreszcie zaproponowano rozwiązanie integrujące poszczególne oczekiwania stron procesu komunikowania się.
EN
The purpose of this article is to analyze existing solutions and services currently used in supporting the communication and management of combined transport, an indication of their characteristics and the ways and possibilities of use. Analysis of mentioned tools leads to the conclusion of their fragmentary use in relation not only to the supply chain but also to the process of intermodal transport. Consequently, the study offers examples of IT solution in the form of a AX4 logistics platform that allows for more complete communication between cooperating companies in the transport process, but also facilitates contact between the company and the customer. This goal leads to the paper structure. Synthetically describes the essence and nature of combined transport with a particular focus on intermodal transport, and also indicate its advantages and disadvantages. Next it presents short characteristics and analysis of existing tools of information and communication technology used in the combined transport. Finally there is proposition of a communication solution that integrates the different expectations of the communication process parties.
PL
Jedną z najbardziej charakterystycznych cech współczesnego rozwoju cywilizacji jest generowanie i rozpowszechnianie ogromnych ilości informacji. Mówi się wręcz o społeczeństwie informacyjnym i gospodarce opartej na informacji. Gospodarka na przełomie stuleci zmieniła zasadniczo swój charakter. Największy wpływ na to miała rewolucja technologiczno-produkcyjna w dziedzinie komputerów i telekomunikacji. Polegała ona na pojawieniu się nowej generacji komputerów (komputery osobiste) i nowych sposobów przesyłania sygnałów (telefonia komórkowa i satelitarna, światłowody). Upowszechnienie się techniki komputerowej było możliwe dzięki uruchomieniu masowej produkcji sprzętu (obniżenie kosztów i cen) i oprogramowania. Połączenie takiej techniki z siecią telekomunikacyjną oraz utworzenie na tej bazie w połowie lat dziewięćdziesiątych światowej sieci informatycznej Internet pozwoliło przejść do nowego wymiaru komunikowania się i przesyłania informacji.
EN
In the first part has presented a short characteristic of information based society and information based economy. The second part included notion of "information noise" and presentation its reasons and effects. The third part of article has presented notion of ecological information and main sources of this information. In the fourth part is presenting the main failures of communication process. The article closed short assessment of "information noise" costs.
PL
W referacie zaprezentowano kilka wybranych (wspólnoty praktyków, grupy wspólnych interesów, group Team- Ware, Open Space Technology) rozwiązywania problemów i tworzenia innowacji opartych na odpowiednio zorganizowanej komunikacji. Właśnie komunikowanie się w tych metodach przesądza o efektywności ich stosowania w praktyce zarządzania.
EN
The article presents several selected methods of problem solving and creating innovations based on properly organized communication. In this methods communicating is the key to it's effectiveness in practical management.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.