Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 34

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  budownictwo niskoenergetyczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Artykuł przedstawia analizę doboru oraz wpływu izolacji cieplnej rur na koszty eksploatacji instalacji grzewczej w zależności od współczynnika przewodzenia ciepła λ. Badania prowadzono dla kilku wybranych podstawowych rodzajów izolacji cieplnej rur oraz dla wariantu niezgodnego z Warunkami Technicznymi, czyli takiego, w którym nie zastosowanego żadnej izolacji cieplnej rur. Analiz dokonano, korzystając z programów Instal-Therm HCR oraz Audytor OZC 6.6 Pro. Ich rezultaty pozwalają ocenić zakres korzyści wynikających z zastosowania izolacji cieplnej rur i zmniejszenia strat ciepła, a z drugiej strony przedstawić negatywne skutki wykonywania instalacji grzewczych czy chłodniczych niezgodnie z przepisami, bez zastosowania izolacji.
EN
The article presents an analysis of the selection and the influence of thermal insulation of pipes on the operating costs of a heating installation depending on the thermal conductivity coefficient λ. The analysis was performed for a few selected, basic types of pipe thermal insulation and for a variant inconsistent with the Technical Conditions, where no thermal insulation of pipes was used. Research included analyzes in the Instal-Therm HCR and Audytor OZC 6.6 Pro software. The results of the analyzes allow to assess the scope of benefits resulting from the use of thermal insulation of pipes, reducing heat losses and on the other hand, to present the negative effects of performing heating or cooling installations in violation of the regulations, without the use of thermal insulation.
2
Content available remote Economic conditions in the low-energy building industry in Poland
EN
The key determinants in the development of the low-energy building industry are full and complex legal regulations for investors, designers and companies working in the building sector, as well as, economic instruments supporting the development of such buildings. Legal and administrative measures regulating the issue of energy efficiency in the building sector are reinforced by financial instruments. This article provides a detailed overview of leading programmes financing the low-energy building industry in Poland. It also discusses the basic financial instruments regarding the enhancement of energy efficiency and the support of dispersed renewable energy sources along with a preference analysis for investors.
EN
In this paper, the possibilities of using straw bale technology in construction, as well as the threats that limit both its development and dissemination, have been presented. This study has also investigated the use of recyclable waste and the role of recycling in natural construction, as well as the impact of CO2 reduction on pro-ecological activities. The characteristics of natural straw construction have been discussed, and the main features of straw bale technology have been presented. Examples of the implementation of straw bale technology in both Poland and Europe have been presented and the methods of their use have been described. An integral part of this study is an overview of the opportunities and threats of the use of straw bale technology in natural construction. Low-emission technologies using biodegradable materials as well as the possibility of building nZEB and passive buildings are indicated as main advantages of the technology. The necessity of introducing legal regulations that would enable the development of natural construction using straw bale technology was indicated. Straw bale technology was created as a response to an ecological challenge for sustainable construction and has significant innovation potential.
PL
Celem publikacji jest przedstawienie możliwości zastosowania technologii straw bale w budownictwie, a także zagrożeń, które ograniczają jej rozwój i upowszechnienie. Przedstawiono genezę budownictwa naturalnego ze słomy. W artykule zawarto również informacje dotyczące wykorzystania odpadów nadających się do recyklingu oraz rolę recyklingu w budownictwie naturalnym. Następnie zaprezentowano wpływ redukcji CO2 na działania o charakterze proekologicznym. Omówiono charakterystykę budownictwa naturalnego ze słomy ze wskazaniem głównych cech technologii straw bale. Przedstawiono przykładowe realizacje w Polsce i Europie oraz opisano technologię ich wykonania. Integralną częścią niniejszego artykułu są opracowania przedstawiające szanse i zagrożenia budownictwa naturalnego w technologii straw bale. Wskazano konieczność wprowadzenia regulacji prawnych, które umożliwią rozwój budownictwa naturalnego. Technologia straw bale kreuje się jako ekologiczne wyzwanie dla budownictwa zrównoważonego o znaczącym potencjale innowacyjnym.
4
Content available remote Rola badań poligonowych w ocenie nowego systemu budownictwa pasywnego
PL
Artykuł poświęcony jest prowadzeniu badań nad nowymi rozwiązaniami technicznymi i organizacyjnymi wykorzystywanymi w nowym systemie budownictwa pasywnego. Autorzy omawiają badany system na tle obowiązujących przepisów prawnych. Koncentrują uwagę na zapewnieniu budowli szczelności powietrznej oraz odpowiednich warunków akustycznych.
EN
The article is dedicated to tests performed on new technological and organisational solutions used in passive house construction. The authors describe the discussed system in view of the current legał regulations. They focus on providing airtightness of the building as well as proper acoustic conditions.
PL
W artykule przedstawiona została analiza wpływu wybranej metodologii oceny mostków cieplnych na bilans energetyczny na przykładzie projektu typowego budynku jednorodzinnego. Obliczenia analityczne jednoznacznie pokazują, że przyjęta metodyka wyznaczenia wartości współczynnika liniowego przenikania ciepła mostka cieplnego, znacząco wpływa na charakterystykę energetyczną budynku. Przedstawione w katalogach mostków cieplnych wartości liniowego współczynnika przenikana ciepła dla konkretnych przegród, najczęściej rozwiązań systemowych różnych firm, dają bardziej precyzyjne wartości aniżeli przyjęte na podstawie uproszczonej metodyki zgodnie z normą PN-EN ISO 14683:2008. Przy użyciu obliczeń komputerowych zgodnie z normą PN-EN ISO 10211:2008 wartości współczynnika liniowego przenikania ciepła są odzwierciedleniem rzeczywistych detali konstrukcyjnych. Można zatem jednoznacznie stwierdzić, że obliczenia te są najdokładniejsze. Jednak w porównaniu do katalogów metoda ta wymaga dużo większych nakładów pracy. Zmiana sposobu uwzględnienia wartości mostka termicznego może zmienić wartość wskaźnika nieodnawialnej energii pierwotnej nawet o 20 [kWh/m2rok]. Szczególną uwagę do precyzyjnych analiz strat ciepła przez mostki cieplne powinno się uwzględniać przy projektowaniu budynków pasywnych oraz zero-energetycznych, w których wpływ mostków termicznych stanowić może ponad 20% łącznego zapotrzebowania na ciepło.
EN
The article presents an analysis of the impact of the selected methodology for thermal bridges assessment on the energy balance on the example of a typical single-family building project. Analytical calculations clearly show that the adopted methodology for determining the value of the coefficient of linear heat transfer of thermal bridge, significantly affects the energy performance of the building. The values of linear heat transfer coefficient presented in thermal bridge catalogs for specific partitions, most often system solutions of various companies, give more precise values than those adopted on the basis of a simplified methodology in accordance with the PN-EN ISO 14683: 2008 standard. Using computer calculations in accordance with the PN-EN ISO 10211: 2008 standard, the values of the linear heat transfer coefficient are a reflection of the actual construction details. It can therefore be clearly stated that these calculations are the most accurate. However, compared to catalogs, this method requires much more work. The change in the method of taking into account the value of the thermal bridge may change the value of the non-renewable primary energy index by up to 20 [kWh/m2a]. Particular attention to precise analyzes of heat losses by thermal bridges should be taken into account when designing passive and zero-energy buildings in which the influence of thermal bridges may constitute more than 20% of the total heat demand.
6
Content available remote Znaczenie ewolucji wspólnotowych podstaw prawnych budownictwa niskoenergetycznego
PL
Od lat osiemdziesiątych XX wieku budownictwo niskoenergetycznego rozprzestrzenia się na całym świecie. W niniejszej pracy dokonano szczegółowego przeglądu regulacji prawnych dotyczących sektora budownictwa niskoenergetycznego w Unii Europejskiej. Omówiono też konsekwencje wprowadzonych przepisów prawa w zakresie budownictwa niskoenergetycznego dla inwestorów, projektantów i firm związanych z sektorem budowlanym. Unia Europejska, a w tym i Polska, dotychczas nie wprowadziła jednak pełnych i kompleksowych uregulowań prawnych odnoszących się wyłącznie do budownictwa niskoenergetycznego.
EN
Since the 80. the low-energy building industry has been spreading all over the world. In this paper you can find a detailed analysis of legal regulations concerning low-energy building industry sector in the European Union. We have also discussed the consequences of the legal regulations introduced in the low-energy building industry area, which might be useful for investors, designers and companies from construction industry. However, the European Union, including Poland, has not introduced any legal regulations exclusively regarding low-energy building industry.
7
Content available remote Wybrane koncepcje technologiczne stosowane w budownictwie pasywnym
PL
W artykule omówiono wybrane koncepcje technologiczne stosowane w budownictwie pasywnym. Zawarto krótką definicję budownictwa pasywnego. Skupiono uwagę na pasywnych sposobach wykorzystywania energii promieniowania słonecznego na potrzeby zapewnienia komfortu cieplnego w budynkach, przy jednoczesnym minimalizowaniu zapotrzebowania na nośniki energii pierwotnej nieodnawialnej. Omówiono technologie takie jak: okapy dachowe, ściana Trombe’a i system Balcomba. Zaznaczono również znaczenie wewnętrznej pojemności cieplnej budynku. Przedstawiono charakterystykę poszczególnych koncepcji technologicznych – budowę, przykłady stosowanych materiałów budowlanych, zasady działania, a także możliwości zastosowań. Omawiane sposoby pasywnego wykorzystania energii słonecznej poddano ocenie pod kątem efektywności zapewnienia komfortu cieplnego w pomieszczeniach w porównaniu z rozwiązaniami tradycyjnymi.
EN
The article presents selected technology concepts implemented in engineering of passive houses. There is a short definition of passive house engineering. There is a focus on passive methods of using solar energy to provide thermal comfort in buildings, while minimizing the demand for of primary non-renewable energy sources. The following technologies are discussed: roof projections, Trombe wall and Balcombe system. There is a mention of the importance of a building’s internal heat capacity. Certain characteristics are presented for each particular technology concept, such as construction, example construction materials used, operating principle, example uses. The presented passive solar energy application methods are assessed in terms of efficiency in assuring thermal comfort indoors, compared to traditional systems.
PL
W artykule dokonano szczegółowego przeglądu regulacji prawnych dotyczących sektora budownictwa niskoenergetycznego w Unii Europejskiej i stanu ich wdrożenia w prawie polskim. Omówiono też konsekwencje wprowadzonych przepisów prawa w zakresie budownictwa niskoenergetycznego dla inwestorów, projektantów i firm związanych z sektorem budowlanym. Unia Europejska, a w tym i Polska, dotychczas nie wprowadziła jednak pełnych i kompleksowych uregulowań prawnych odnoszących się wyłącznie do budownictwa niskoenergetycznego.
EN
In this article you can find a detailed overview of the legal regulations concerning low-energy building industry sector in the European Union and their implementation in the Polish legal system. There is also a discussion of the consequences of the legal regulations introduced in the low-energy building industry area for investors, designers and companies operating in the construction industry. However, the European Union, including Poland, has not yet introduced complete and comprehensive legislation exclusively regarding the low-energy building industry.
EN
Increased interest in environmental protection issues, reduction of pollutants emission to the atmosphere, and in particular the improvement of the energy efficiency of buildings has led to the intensive development of material technology and constructional solutions. One of the fastest growing industries is the one engaged in providing new window technologies. Unfortunately, a new technologies are often related to very high investment costs. The paper shows the relationship between the type of the window and the economic and environmental effect. The main aim of the study is to compare the different types and classes of windows in the context of their impact on the primary energy demand ratio EP and economic efficiency. It was shown, that the payback period for the investment in windows depends on costs of windows as well as on the energy source of the heating system in the building. As a result, the investment payback period varies from few years until several decades.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy elementów wpływających na zapotrzebowanie na energię do ogrzewania budynku jednorodzinnego projektowanego pod standard pasywny. Analiza została wykonana w PHPP (pakiet do projektowania budynków pasywnych).
EN
In this article are presented results of analysis passive house components which are important for certification by Passive House Institute (PHI). Analysis realized in PHPP (Passive House Planning Package).
PL
Wentylacja ma obecnie coraz większy udział w zapotrzebowaniu budynków na ciepło, zmniejsza się natomiast zapotrzebowanie ze względu na transmisję energii (straty przez przegrody). Wraz z rozpowszechnianiem się budownictwa niskoenergetycznego, pasywnego i plus energetycznego popularne stają się więc systemy wentylacyjne, które korzystając z sił natury czy OZE, istotnie minimalizują zużycie energii elektrycznej i cieplnej.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy numerycznej przegród zewnętrznych i ich złączy budynków projektowanych w standardzie niskoenergetycznym. Rozpatrywano przegrody w układzie z różnymi materiałami izolacji cieplnej w celu osiągnięcia zalecanych wymagań cieplno-wilgotnościowych. Na podstawie przeprowadzonych obliczeń i analiz sformułowano wytyczne w zakresie projektowania złączy przegród zewnętrznych budynków w standardzie niskoenergetycznym.
EN
The article presents the results of numerical analysis of the building envelope and its joints for buildings designed to low energy standard. Space dividing elements were considered in combination with various thermal insulation materials to achieve the required temperature and moisture performance. On the basis of the calculations and analysis, guidelines were developed for designing joints for external envelopes of buildings developed to low energy standard.
13
PL
W artykule przedstawiono wybrane wyniki obliczeń charakterystyki energetycznej budynku niskoenergetycznego zlokalizowanego w okolicach Warszawy. Wybrany do rozważań budynek jest budynkiem jednorodzinnym, w którym zastosowano rozwiązania mające na celu zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania pomieszczeń i zmniejszenie zużycia energii końcowej oraz pierwotnej do celów grzewczych. Budynek nie wymaga chłodzenia, ze względu na odpowiednią bryłę i strukturę oraz elementy zacieniające. Rozważania odnoszą się do części charakterystyki energetycznej budynku dotyczącej ogrzewania budynku i przedstawiają, jak znacznie mogą różnić się wskaźniki energochłonności w zależności od pochodzenia danych (teoretycznych – standardowych lub rzeczywistych - eksploatacyjnych) wykorzystywanych do wyznaczenia charakterystyki. Niestety obowiązująca metodyka obliczeniowa uniemożliwia uwzględnienie wszystkich rzeczywistych warunków eksploatacyjnych, zwłaszcza tych niekonwencjonalnych, co jest istotą tworzenia budownictwa niskoenergetycznego, a tym bardziej samowystarczalnego. Co więcej również samo wyznaczenie zapotrzebowania na energię użytkową także uniemożliwia uwzględnienie istotnych rozwiązań strukturalno- materiałowych budynku wpływających na rzeczywiste zmniejszenie zapotrzebowania na energię. Wskaźnik całkowitego zużycia energii pierwotnej dla analizowanego budynku, uzyskany na podstawie rzeczywistych danych (łącznie z zapotrzebowaniem na ciepło do c.w.u.) wyniósł 24,9 kWh/(m2rok), natomiast na podstawie danych teoretycznych 48,54 kWh/(m2rok). Oba wyniki wskazują na niskie zużycie energii w budynku, jednak wartości te różnią się dwukrotnie, chociaż dotyczą tego samego budynku. Zaleca się więc w przypadku budynków niskoenergetycznych wykorzystywania rzeczywistych danych eksploatacyjnych budynku.
EN
The article presents selected results of calculations the energy performance of low energy building located near Warsaw. In the selected building solutions aimed at reducing the energy needs for space heating and demand for final and primary energy consumption are introduced. Considerations apply to the part of the energy performance characteristic of the building connected with space heating only. Results show, how much may the indices of energy consumption depend on the origin of the data (theoretical - standard or real – in-situ) used to determine the characteristics. Unfortunately actual methodology of calculation makes it impossible to cover all real operating conditions, especially these unconventional, what is the essence of creating low-energy buildings, and the more self-sufficient ones. Moreover, the determination of the demand for usable energy also makes it impossible to take into account relevant solutions of structure and materials used in a building. Total primary energy consumption for the building, obtained based on actual data (including domestic hot water demand) is 24.9 kWh/(m2year), and on the basis of theoretical data-48.54 kWh/(m2year). Both results indicate a low energy consumption in the building, but these values differ twice. It is therefore recommended in a case of a low energy building to use actual in-situ data of the building.
PL
W artykule zostały zaprezentowane skutki wpływu zmian sektora budowlano-instalacyjnego na warunki pracy sieci ciepłowniczej. Intensywne modernizacje po stronie odbiorców i konieczność modernizacji po stronie wytwórców wpływają na spadek rentowności przedsiębiorstw ciepłowniczych. Dlatego też zostały zaprezentowane propozycje działań jakie należy podjąć w celu zminimalizowanie takiego trendu. Efektem pozostania konkurencyjnym przez przedsiębiorstwa ciepłownicze będzie wprowadzenie zmian w sieciach ciepłowniczych. Na tej podstawie zostały określone nowe generacje sieci ciepłowniczych oraz została przeprowadzona analiza wykazująca możliwe korzyści wynikające z przejścia na zaproponowane rozwiązania. Wykazano, że w analizowanym przypadku sieci ciepłowniczej możliwe jest osiągnięcie zmniejszenia zużycia ciepła w porównaniu do sieci istniejących o ok. 40% dla sieci o obniżonych parametrach pracy, o 70% dla sieci lokalnie scentralizowanych oraz o 110% (rozumiane jako nadwyżka energii w odniesieniu do sieci istniejących) dla autonomicznych systemów sieciowych i budynków o dodatnim potencjale energetycznym.
EN
The article presents effects of the impact of changes in construction and installation sector on district heating network working conditions. Intensive modernization by customers and the need to modernize by producers contributing to the fall in profitability of heating companies. Therefore, there were presented proposals for action to be taken in order to minimize this trend. The result to remain competitive by heating companies will be introducing changes to the district heating networks. On that basis were set out new generations of heating networks and were conducted analysis of the possible benefits of a change to proposed solutions. It has been shown that in the case in the district heating network can be achieved to reduce heat consumption, compared to the existing network, of approx. 40% for network with reduced parameters, 70% for the network locally centralized, and 110% (defined as the excess of energy for the existing network) for autonomous network systems and buildings with positive energy potential.
PL
W artykule przeanalizowano koszty eksploatacyjne instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła stosowanych w domach jednorodzinnych oraz przesłanki wyboru rozwiązań na etapie projektowania w celu optymalizacji kosztów i zapewnienia komfortu użytkownikom.
EN
The paper presents the operating costs analysis for the model mechanical ventilation systems, commonly used in detached houses. The potential reduction of the operating costs are shown on the basis of the calculations.
PL
Autor dzieli się uwagami nt. najnowszych wymagań dotyczących energochłonności i izolacyjności cieplnej budynków obowiązujących od stycznia 2014 roku. Najnowsza nowelizacja WT zaostrza wymagania odnośnie do energochłonności i izolacyjności cieplnej budynków. Od stycznia 2014 roku budynki muszą spełniać jednocześnie warunek EP i U. Ponadto przewidziano stopniowe obniżanie maksymalnych EP i U w roku 2014, 2017 i 2021.
EN
The last update of building standards enhances the requirements of energy saving and thermal insulations. From January 2014 buildings have to comply with the EP and U factor condition. The new law introduces a gradual reduction of the maximum EP and U in 2014, 2017 and 2021.
PL
Według znowelizowanych warunków technicznych budynki muszą jednocześnie spełniać warunek UC(max) i EP. Jak pokazują obliczenia, jest to możliwe również przy zastosowaniu standardowych materiałów i technologii. Istnieje kilka dróg spełnienia tego warunku. Sposób postępowania i wynik końcowy ściśle zależą od cech energetycznych danego budynku.
EN
According to the new building standards all buildings must also meet the UC(max) and EP factor condition. The calculations show that it is possible using standard materials and technology. There are several ways to satisfy this condition. The procedure and the result is highly dependent on the building energy characteristic.
PL
W ostatnim czasie coraz powszechniejszy staje się problem nadmiernego zużycia ciepła i energii elektrycznej w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Europejskim standardem stają się budynki pasywne i niskoenergetyczne. W warunkach polskich starsze budynki nie spełniają wytycznych określonych w rozporządzeniach. W konsekwencji planowany jest rozwój użytkowania odnawialnych źródeł energii i równoczesne ograniczanie zużycia paliw kopalnych i emisji zanieczyszczeń. Niniejsza analiza miała na celu zestawienie pod względem środowiskowym i ekonomicznym konwencjonalnych i alternatywnych źródeł energii na przykładzie budynku biurowego.
EN
In recent times, excessive heat and electricity consumption in residential and non-residential buildings became a common problem. Zero energy and low-energy buildings occur as an European standard. Many old buildings in Poland do not meet the regulations. As a result, incrcased use of renewable energy sources is being planned, which will lead to a decrease in consumption of fossil fuels and emission. The goal of this analysis was to compare the economic and environmental aspects of conventional and renewable energy sources using a case study of an office building.
PL
Przedstawiono możliwości wykorzystania generacji rozproszonej do produkcji energii elektrycznej w budownictwie niskoenergetycznym.
EN
The paper presents a possibility of using distributed generation of electric energy in low power building industry.
20
Content available remote Przegrzewanie budynków niskoenergetycznych
PL
W budynkach o bardzo niskim zapotrzebowaniu na energię oprócz radykalnego ograniczenia strat cieplnych dąży się do uzyskania maksymalnych zysków słonecznych poprzez zorientowane na południe otwory. W artykule omówiono problem racjonalnego projektowania pola powierzchni okien południowych, kierując się nie tylko kryterium minimalnego zapotrzebowania na ogrzewanie, ale kryterium łącznego zapotrzebowania na ogrzewanie i chłodzenie. Wskazano także w jaki sposób można skutecznie chronić budynek przed przegrzewaniem.
EN
Significant decrease of heating energy demand in low energy buildings may be achieved not only by radical reduction of heat losses, but also due to maximized solar gains via south oriented glazing. The problem of rational design of south window area was discussed in the paper, taking into account not only criterion of minimum heating demand but also criterion of total energy demand on heating and cooling. The basic measures of efficient protection against overheating have been shown.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.