Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 71

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  design process
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
In this paper I attempt to identify the fundamental properties of the diagram as a form of representation in opposition to purely symbolic representation The author’s intent is to present the characteristics of architectural diagrams as they are and to analyse their role in argumentation, or, more broadly, in various forms of justifying diagrammatic representations. However, these two aspects cannot be fully separated from each other – the distinctive features of diagrams are of course tied with the distinctive properties of cognitive processes associated with them. This discussion will present just how diverse diagrams and types of thinking can be, and the wide range of roles that representations can play in architectural cognition.
PL
W niniejszym artykule podjęto próbę wyróżnienia podstawowych własności diagramu jako typu reprezentacji przeciwstawionego reprezentacji czysto symbolicznej. Zamysł autora jest taki, aby przedstawić własności diagramów architektonicznych jako takich i poddać analizie ich rolę w dowodach, czy szerzej, w różnych postaciach uzasadniania reprezentacji diagramowych. Tych dwóch aspektów nie można jednak w pełni oddzielić - charakterystyczne cechy diagramów są oczywiście związane również z charakterystycznymi własnościami procesów poznawczych z nimi związanych. Rozważania ukażą, jak różnorodne mogą być diagramy, typy myślenia oraz role, jakie reprezentacje mogą odgrywać w poznaniu architektonicznym.
PL
W obliczu narastających problemów cywilizacyjnych będących wynikiem m.in. żywiołowej urbanizacji z udziałem koszto- i energochłonnej architektury (fast-form architecture) pojawia się potrzeba wprowadzenia alternatywnych metod projektowania środowiska zamieszkiwania człowieka. Pierwszym etapem jest wprowadzenie nowego modelu nauczania architektury. Dotychczasowy model preferuje rozwój wyłącznie wyobraźni formalnej oraz podporządkowanych jej umiejętności graficznych i technicznych przy jednoczesnym pominięciu umiejętności miękkich. Skutkuje on wprowadzaniem na rynek architektów, projektujących budynki, których relacje z użytkownikiem i miejscem można określić jako jednowartościowe. Przypisanie dominującego znaczenia niezwiązanej z miejscem formie architektonicznej, oznacza zastąpienie autentycznego jej doświadczania wszystkimi zmysłami chwilową ekscytacją. Alternatywny model kształcenia powinien być ukierunkowany na trzy aspekty: projektowanie architektury haptycznej, rozwój wyobraźni sytuacyjnej i kontekstualne rozwiązywanie problemów (projektowanie miejsc, a nie budynków). W tym modelu istotną funkcję pełnią warsztaty, których program i przebieg jest pozwala na zetknięcie się uczestników z materią architektury: miejscem, potrzebami użytkujących/zamieszkujących je ludzi oraz materiałem i techniką.
EN
In the face of the growing problems of civilization resulting, among others, from spontaneous urbanization with the participation of cost-intensive and energy-consuming architecture (fast-form architecture), there is a need to introduce alternative methods of designing the environment of human habitation. The first step is to introduce a new architecture teaching model. The current model prefers to develop only the formal imagination and the graphic and technical skills subordinated to it, with the simultaneous omission of soft skills. It results in introducing architects to the market, designing buildings whose relations with the user and the place can be described as single-valued. Assigning the dominant meaning to an architectural form that is not related to the place means to replace the authentic experience of it with all the senses with a momentary excitement. The alternative model of education should focus on three aspects: designing haptic architecture, developing situational imagination and contextual problem solving (designing places, not buildings). In this model, an important function is played by workshops, the program and course of which allow the participants to come into contact with the matter of architecture: the place, the needs of the people who use / live in them, as well as the material and technique.
EN
The designer, after gaining the ability to operate with a technical object and a method, attains a proper level of operational organization that guarantees achieving a certain “threshold” of effectiveness. A further increase in the level of operational effectiveness can be achieved by using a new, more efficient technical or informative tool. At present, most innovations introduced into any area of the economy around the world spread like wildfire and come to us from the United States, the cradle of innovation. The problem with Design Thinking is that there are (currently) no studies that would confirm the effectiveness of this method and data on its failures are customarily not published. We do not know how often DT has failed and what the problems associated with the “Design Thinking fashion” are. Does a universal “one-fits-all” tool exist? Design Thinking is most assuredly not it. The application of DT is not enough to become a designer. So-called classical design, determined by every architect’s pursuit of objectivizing one’s actions and search for the question as to why one operates in one way and not another, will always be present alongside it. The classical approach makes diagrammatic methods of knowledge presentation and inference available to all potential “diagrammatic thinkers.”
PL
Projektant, po nabyciu umiejętności posługiwania się przedmiotem technicznym oraz metodą, osiąga odpowiedni poziom organizacji działania, gwarantujący uzyskanie pewnego „progu” sprawności działania. Dalszy wzrost stopnia efektywności działania można uzyskać przez zastosowanie nowego, bardziej wydajnego środka technicznego lub informacyjnego. Obecnie większość innowacji wprowadzanych w każdym obszarze gospodarki na świecie rozprzestrzenia się jak fala i przychodzi do nas od kolebki innowacji Stanów Zjednoczonych. Problemem Design Thinking jest to, że nie istnieją (jeszcze) żadne badania potwierdzające skuteczność tej metody a danych nieudanego użycia zwyczajowo się nie publikuje. Nie wiemy w takim razie, jak często DT się nie sprawdził i jakie problemy niesie za sobą “moda na Design Thinking”. Czy zatem istnieje uniwersalne narzędzie dobre “do wszystkiego” – Design Thinking też takim nie jest. Stosowanie DT to za mało aby stać się projektantem. Tuż obok tego podejścia trwać będzie nadal tak zwany klasyczny design, zdeterminowany typowym dla każdego architekta dążeniem do obiektywizacji swoich działań i poszukiwania odpowiedzi na pytanie, dlaczego działam tak, a nie inaczej? Dzięki niemu diagramowe metody reprezentacji wiedzy i wnioskowania są dostępne dla wszystkich potencjalnych „myślicieli diagramowych.”
4
Content available Design, design process and architect’s position
EN
Self-education is an essential component of architectural practice. In this work, it marks the field in which an attempt is made to define the relationship between the project, the design process, problems and goals of the project, and the architect's attitude (towards the project). It is a contribution to the organization of knowledge about how the elements dependent on the designer himself affect the shape of the solution being formed and how, consciously, selected attitudes can be used in specific situations.
PL
Samoedukacja jest istotnym komponentem praktyki architektonicznej. W niniejszej pracy wyznacza ona pole, na którym podejmuje się próbę określenia relacji między projektem, procesem projektowym, problemami i celami projektu, a postawą architekta (wobec projektu). Jest to przyczynek do uporządkowania wiedzy o tym, w jaki sposób elementy zależne od samego projektanta wpływają na kształt formowanego rozwiązania a także w jaki sposób, świadomie, można wybranych postaw używać w określonych sytuacjach.
PL
Artykuł przedstawia faktyczny przebieg prac studenckiego zespołu projektowego w ramach przedmiotu międzywydziałowy projekt interdyscyplinarny BIM 2020 na podstawie dostępnych notatek oraz własnego doświadczenia uczestnika edycji mpiBIM 2020. Zaproponowano metodykę opracowania wielobranżowego projektu koncepcyjnego o nazwie MacroBIM+, której podstawą jest rozwijany stopniowo hybrydowy model BIM, zbudowany z brył opisujących pomieszczenia lub ich grupy oraz ważnych elementów branżowych, np.: podstawowych elementów konstrukcji nośnej (dach, stropy, ściany, słupy, belki), bryłowych modeli specjalistycznego wyposażenia obiektu lub rezerwacji przestrzeni na kanały i urządzenia instalacyjne o znacznych gabarytach. Następnie przedstawiono wnioski z symulacji zastosowania metodyki MacroBIM+ w ramach mpiBIM. Autor pracy dyplomowej oraz jego promotor zauważają potencjalne korzyści związane z wykorzystaniem metodyki MacroBIM+ w ramach przyszłych edycji mpiBIM.
EN
The paper presents the actual design workflow of the student design team in the course of the "inter-faculty interdisciplinary project BIM 2020", based on the available notes and the own experience of the participant of the mpiBIM 2020 edition. A methodology for the development of a multi-discipline conceptual design called MacroBIM+ has been proposed, which is based on a progressively developed hybrid BIM model built from solids describing rooms or groups of rooms and important construction elements, e.g.: the basic elements of the loadbearing structure (roof, floor slabs, walls, columns, beams), solid models of specialized equipment of the facility or space reservations for ducts and installation devices of significant dimensions. Conclusions from the simulation of the application of the MacroBIM+ methodology within mpiBIM are then presented. The author of the thesis and his supervisor note the potential benefits of using the MacroBIM+ methodology within future editions of mpiBIM.
PL
Projekt wnętrza kościoła filialnego w Przyłękach pw. Wniebowstąpienia Pańskiego inicjuje refleksję nad współczesnymi relacjami malarstwa i architektury. Projekt zakłada waloryzację przestrzeni sakralnej przez stworzenie kompleksowego projektu wnętrza z zastosowaniem malarstwa ściennego. Podąża on w kierunku wzmocnienia funkcji liturgicznych (użytkowych) oraz powiązania ich ze sferą ideowo-symboliczną obiektu. Celem jest badanie potencjału tradycyjnych metod i technik malarstwa ściennego w kontekście generatywnego projektowania cyfrowego, nowoczesnych technologii w procesie projektowania architektury. W okresie postmodernistycznej separacji architektury i sztuki jest potrzeba pogłębienia świadomości istoty wielowiekowej korelacji malarstwa i architektury, relacji przestrzeni w malowanym obrazie z przestrzenią architektoniczną, gdzie wspólną materią i polem oddziaływania jest ściana. W pracy zastosowano metodę emergencji do zaprojektowania wnętrza architektury i obiektów przestrzennych. Wykorzystano tradycyjne techniki artystyczne połączone z cyfrową wizualizacją.
EN
The interior design of the filial church in Przyłęki, dedicated to the Ascension of the Lord, initiates reflection on contemporary relations of painting and architecture. The project assumes the valorisation of the church’s sacral space by creating a comprehensive interior design with the use of wall painting. It is heading towards strengthening liturgical (utilitarian) functions and linking it with the ideological and symbolic sphere of the object. The aim is to study the potential of traditional methods and techniques of wall painting in the context of generative digital design and modern technologies in the architecture design process. After the separation of architecture and art in the twentieth century, there is a need to deepen the awareness of the eternal correlation of painting and architecture, the relation of space in a painted image with architectural space, where the common matter and the sphere of influence is the wall. The method of emergence in the design of architecture and spatial objects was used in the work. The project used traditional art techniques in combination with digital visualization.
7
Content available remote Challenges in design process of gear micropump from plastics
EN
Plastics are more and more frequently applied in the construction of hydraulic components and systems, and recently, in the building of microhydraulic assemblies. The basic unit of the microhydraulic systems is a micropump. It is an object which is quite difficult to design and manufacture, especially when using plastics. The paper is a presentation of challenges that must be met in the process of designing gear pumps, and, at the same time, of the theoretical grounds for the designing of those objects. The challenges include the geometry and the gears, the construction of the pump body, the hydraulics of the pump, and the material—the plastic of which the pump is made. The knowledge on those issues was applied to make and to successfully test a prototype of a micropump.
8
Content available Acoustic Panels Inspired by Nature
EN
The article presents the approach to the design process of acoustic panels based on the scientific research. This approach is based on combining the technical and the design competences to develop the innovative product value for the concept of acoustic panels. The article presents the concepts of two new acoustic panels – an absorbing and scattering panel and a panel reflecting sound waves. The first part of the article presents the starting point for the presented project – the acoustic research and the inspiration for both types of presented solutions. Next, the materials possible to use were discussed, which could reproduce the natural acoustic properties of the lava and glacier caves. The next part presents consecutive stages of the product development in a modern form, ensuring the expected acoustic properties. The last part of the article presents a fully functional solution and proposes further research and development directions.
PL
W pracy przedstawiono koncepcję metodyki badań naczep samochodowych. Zakłada ona zastosowanie analiz numerycznych oraz badań eksperymentalnych. Proces rozpoczynany będzie od uproszczenia modelu 3D naczepy. W drugim kroku nastąpi parametryzacja geometrii umożliwiająca automatyczną aktualizację całej postaci konstrukcyjnej. W kolejnym etapie przeprowadzona zostanie analiza wytrzymałościowa. Jej wyniki posłużą do kalibracji modelu numerycznego na podstawie danych otrzymanych z testów doświadczalnych. Posługując się tak przygotowanym narzędziem, zostanie wykonana seria analiz numerycznych dla różnych zestawów parametrów. Analiza wrażliwości wyników wskaże grupę parametrów, które w największym stopniu wpływają na kluczowe cechy pojazdu. Aplikując je do wybranej metody optymalizacji, otrzyma się nową postać konstrukcyjną naczepy, spełniającą założone kryteria. Po wykonaniu prototypu naczepa przejdzie serię badań doświadczalnych w Centrum Badań i Rozwoju Wielton, gdzie zweryfikuje się jej wytrzymałość oraz trwałość, potwierdzając jednocześnie poprawność opracowanej metodyki. Głównym narzędziem badawczym na tym etapie będzie symulator drogi MTS 320 Road Simulator, umożliwiający testy gotowych pojazdów, w tym naczep.
EN
The work presents the concept of a research methodology for semi-trailers vehicles. The methodology assumes the use of numerical analyzes and experimental research. The process begins with simplification of the semi-trailer model. In the second step, the geometry will be parameterized, which allows automatic updating of the entire construction. In the next stage, a strength analysis will be carried out. Its results will be used to calibrate the numerical model, based on data obtained from experimental tests. Using a such tool, a series of numerical analyzes will be performed for different sets of parameters. The sensitivity analysis of the results will indicate a group of parameters that have the greatest impact on the key features of the vehicle. Applying them to the chosen optimization method, a new constructional form of the trailer will be obtained, meeting the assumed criteria. After the prototype has been made, the semi-trailer will undergo a series of experimental tests at the R&D Centre in Wielton, verifying its strength and durability, and confirming the correctness of the developed methodology. The MTS 320 Road Simulator road Simulator will be used as the main research tool in that last stage of verification, allowing testing of complete vehicles, including semi-trailers.
10
Content available Design with use of 3D printing technology
EN
Dynamic development of 3D printing technology contributes to its wide applicability. FDM (Fused Deposition Method) is the most known and popular 3D printing method due to its availability and affordability. It is also usable in design of technical objects – to verify design concepts with use of 3D printed prototypes. The prototypes are produced at lower cost and shorter time comparing to other manufacturing methods and might be used for a number of purposes depending on designed object’s features they reflect. In the article, usability of 3D printing method FDM for designing of technical objects is verified based on sample functional prototypes. Methodology applied to develop these prototypes and their stand tests are covered. General conclusion is that 3D printed prototypes manufactured with FDM method proved to be useful for verifying new concepts within design processes carried out in KOMAG.
PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie optymalizacji procesu projektowego dla przestrzeni biurowych z wykorzystaniem technologii BIM przez zmianę tradycyjnego etapowania procesu projektowego i zaproponowanie alternatywnego podejścia wykorzystującego zalety technologii BIM. Artykuł oparty jest o studium przypadku procesu projektowego aranżacji przestrzeni biurowej zlokalizowanej w Warszawie oraz hipotetyczne modelowe podejście. W pierwszej części omówiono charakterystykę projektów aranżacji biurowych oraz najczęściej spotykany obecnie proces. Następnie zaprezentowano podejście modelowe z użyciem technologii BIM, która wprowadza zmiany w omawianym procesie. Rezultatem jest zaprezentowanie metody etapowania projektu aranżacji przestrzeni biurowej opartej o technologię BIM wprowadzającej optymalizację kolejnych etapów, biorąc pod uwagę kryterium minimalizacji liczby błędów projektowych i obliczeniowych, zmniejszenia liczby kolizji, sprawności przepływu informacji, dostosowania projektu do budżetu oraz wydajności pracy przy opracowaniu dokumentacji projektowej.
EN
The aim of the article is to present the optimization of the design process for office spaces using BIM technology by changing the traditional stages of the design process and to propose an alternative approach using the advantages of BIM technology. The article is based on a case study of the design process of office space arrangement located in Warsaw and a hypothetical model approach. The first part discusses the characteristics of office arrangement projects and the most common process currently. Then a model approach was presented using BIM technology, which introduces changes in the discussed process. The result is the presentation of a method of staging the design of an office space arrangement based on BIM technology, which optimizes subsequent stages, taking into account the criterion of minimizing the number of design and calculation errors, minimizing the number of collisions, efficiency of information flow, adjusting the project to the budget and work efficiency in developing project documentation.
PL
Artykuł przedstawia wybrane zagadnienia procesu projektowego budynków wielorodzinnych w Polsce na podstawie doświadczeń przy projekcie zespołu mieszkalnego w Białymstoku – ul. Jurowiecka. Opisuje w zarysie czynniki znacząco wpływające na kształt architektury mieszkaniowej, w dużej mierze niezwiązane z merytorycznymi aspektami architektoniczno-urbanistycznymi. Zawiera informacje na temat historycznych uwarunkowań lokalizacyjnych oraz przyjętych założeń projektowych.
EN
The article presents selected issues connected with the design process of the multi-family residential buildings in Poland based on the experience in designing dwelling units on Jurowiecka street in Bialystok. It constitutes an outline of factors that have considerably affected the shape of the residential architecture. To a large extent, they were not attributable to the substantive aspects of the urban planning. The article includes the information on historical considerations of the location as well as the design concepts.
PL
Terapia ogrodem uznawana jest współcześnie za ogólnoświatową metodę terapii osób z różnymi dolegliwościami psychofizycznymi. Pojawiający się wątek wrodzonej potrzeby kontaktu człowieka z naturą, leżący u podstaw terapii ogrodniczej, stał się punktem wyjścia prac nad przygotowaniem wytycznych projektowych zagospodarowania przestrzeni ogrodów wokół ośrodków opieki nad osobami z dysfunkcjami neurologicznymi. W artykule przedstawiono wskazówki dotyczące projektowania ogrodów dla osób z takimi dolegliwościami. Oparte są one na wnikliwej kwerendzie literatury przedmiotu, a także wynikach współpracy podjętej przez autorki z ośrodkami terapeutycznymi i ich użytkownikami. Podstawą stały się wywiady swobodne z chorymi i z członkami rodzin oraz pogłębiony wywiad z terapeutami, a także bezpośrednia obserwacja funkcjonowania obiektów, struktury funkcjonalno-przestrzennej ogrodu, zachowań podopiecznych i ich udziału w codziennym życiu ośrodka. Przedstawione propozycje wynikają również z doświadczenia autorek w tworzeniu przestrzeni terapeutycznych. Wyniki badań nad tematyką projektowania przestrzeni terapeutycznych ukazują, że w ich planowaniu ważne jest indywidualne podejście do organizowania ogrodów wspierających określone schorzenie, co obrazują zebrane w tabelach wytyczne projektowe i wskazane elementy zagospodarowania przestrzeni ogrodu.
EN
Garden therapy is nowadays considered as a worldwide therapy method for people with various health disorders. Furthermore, the aspect of human’s unconditional need of contact with nature that is so crucial in the therapy became the groundwork for therapy research allocated to suit people with neurologic dysfunctions. The article presents guidelines for designing garden spaces for people with such conditions. Proposed principles are based on an in-depth study of literature of the given subject, as well as on the results of dialogues conducted by the authors with therapeutic centers authorities and their patients. The research was directly based on informal interviews with patients and their family members as well as on an in-depth interview with therapists, on direct observation of facilities, on functional and spatial structure of potential therapeutic garden, as well as on observation of patients’ behavior and their participation in the daily activities provided by the center. Nonetheless, proposals that we have established are also collective results from the authors’ previous experience in creating therapeutic spaces. The research undertaken on designing green areas around health institutions clearly highlights the requirement of an individual approach towards each space and patients’ health condition, in order to maintain the standards of modern therapeutic methods.
EN
This article will focus on an analytical framework as a research tool in design disciplines. Key problem for an analytical framework in landscape architecture is how to deal with the dynamics of landscape form, design and use in the design process. We start with a short overview will be given of analytical frameworks. In the second part some generic principles of analytical frameworks will be applied in three case studies of 19th century public parks. The third part will focus on how results of such an analysis can be used for the future and how results of people environment studies can be part of that. One of the conclusions is, that people-environment studies can play a role before, during and after the design process. In most cases results of people-environment studies cannot be applied directly but rather as part of an iterative process of research and design
PL
Artykuł skupia się na strukturach analitycznych jako narzędziach badawczych w dyscyplinach projektowania. Kluczowym problemem dla struktur analitycznych w architekturze krajobrazu jest sposób radzenia sobie z dynamiką formy krajobrazu i wykorzystania jej w procesie projektowania. Zaczynamy od krótkiego przeglądu struktur analitycznych. W drugiej części niektóre ogólne zasady struktur analitycznych zostaną zastosowane w trzech studiach przypadków dziewiętnastowiecznych parków publicznych. Trzecia część skoncentruje się na tym, w jaki sposób wyniki takiej analizy mogą być wykorzystane w przyszłości. Jednym z wniosków jest to, że badania ludzie-środowisko mogą odgrywać rolę przed, w trakcie i po procesie projektowania. W większości przypadków wyniki badań ludzie-środowisko nie mogą być stosowane bezpośrednio, ale jako część iteracyjnego procesu badań i projektowania.
15
Content available remote Terminale intermodalne, aspekty wyboru rozwiązań projektowych
PL
Autorzy artykułu przedstawiają tendencje zmian w zakresie przewozów intermodalnych w Polsce i znaczenia rozwoju infrastruktury liniowej i punktowej dla utrzymania korzystnych trendów wzrostu przewozu tego segmentu ładunków. Ważnym elementem systemu transportu infrastruktury punktowej są terminale intermodalne. Odpowiedni wybór lokalizacji pod przyszłą infrastrukturę transportową ma istotny wpływ na przebieg procesu inwestycyjnego oraz ekonomiczne powodzenie projektu. Ważnym etapem jest etap planowania inwestycji i opracowania koncepcji dostosowując obiekt to przewidywanych protokół ładunków z uwzględnieniem czynników czasu.
EN
The authors present trends of changes in intermodal transport in Poland and the importance of the development of linear and point infrastructure to maintain favorable trends in the growth of this segment of cargo transport. An important element of the point infrastructure transport system are intermodal terminals. Appropriate selection of locations for future transport infrastructure has a significant impact on the course of the investment process and the economic success of the project. An important stage is the stage of investment planning and development of the concept, adjusting the object to the anticipated cargo protocol taking into account time factors.
PL
W artykule omówiono problematykę wykorzystania analiz numerycznych opartych o obliczeniową mechanikę płynów (CFD) w procesie projektowania systemów wentylacji pożarowej obiektów. Podano literaturę związaną z praktycznymi aspektami wykorzystania metod numerycznych oraz skrócony opis samej metody. Umiejscowiono wykorzystanie analiz CFD w porządku prawnym w Polsce. Dużą część pracy poświęcono rolom poszczególnych uczestników procesu prowadzenia analiz, oraz prawidłowej realizacji poszczególnych kroków analizy. Pracę kończy podsumowanie perspektywicznych kierunków rozwoju metod numerycznych w przyszłości.
EN
The paper treats on the topic of the use of CFD simulations in the design of smoke control systems in buildings. A literature review is given, with references to various papers on this subject, along with the short description of the method. The role of CFD was also discussed in conjunction with the Polish legal system. The large part of the paper is the discussion on the tasks of various stakeholders in the simulation process. The article is concluded with future perspectives of numerical simulations in the field of fire safety.
PL
Obliczeniowa mechanika płynów (ang. computational fluid dynamics, CFD) jest nowoczesnym narzędziem stosowanym w praktyce inżynierskiej, które może zostać wykorzystane do optymalizacji procesu projektowania stałych urządzeń gaśniczych gazowych (SUG-gazowych). W pracy przedstawiono wybrane możliwości praktycznego stosowania metod numerycznych do oceny poszczególnych parametrów projektowych SUG-gazowych. Główną cechą modelowania CFD jest możliwość uzyskania rozkładów stężeń gazów, kierunków przepływu strumienia mieszaniny gaśniczej w chronionym pomieszczeniu oraz przestrzennego rozkładu temperatury powietrza, co stanowi istotny walor poznawczy tej metody. Uzyskane wyniki wskazują na potencjał praktycznego wykorzystania metod CFD w modelowaniu zabezpieczeń gazem gaśniczym rzeczywistych pomieszczeń.
EN
Computational fluid dynamics (CFD) is a modern tool used in engineering practice that can be used to optimize the design of fixed gaseous extinguishing systems (FGE-systems). The paper presents selected possibilities of practical application of numerical methods for evaluation of individual FGE-systems design parameters. The main feature of CFD modeling is the ability to obtain gas concentration distributions, flow directions of fire extinguishing mixture in a protected room and spatial distribution of air temperature, which is an important cognitive value of this method. The results show the potential for practical use of CFD methods in the modeling of extinguishing gas protection of real properties.
PL
W pracy przedstawiono sposób realizacji projektu instalacji chemicznej do wydzielenia acetonu z wody w procesie ekstrakcji z użyciem octanu etylu jako rozpuszczalnika. Projekt wykonano w duchu metodyki projektowania BIM (Building Information Modeling), polegającej na stworzeniu dokumentacji 2D (schematy technologiczne, rysunki 2D, rysunki izometryczne rurociągów), modelu 3D instalacji oraz zarządzaniu danymi procesowymi 1D (dane obliczeniowe). Wykonanie projektu miało na celu sprawdzenie efektywności BIM w projektowaniu wspomaganym komputerowo, które obecnie jest głównym etapem w procesie inwestycyjnym.
EN
The article presents the method of carrying out a chemical installation project for the separation of acetone from water in the extraction process using ethyl acetate as a solvent. The project was conducted out in the spirit of the BIM (Building Information Modeling) design methodology, based on the creation of 2D documentation (technological diagrams, 2D drawings, isometric drawings of pipelines), 3D installation model and 1D process data management (calculation data). The implementation of the project was aimed at checking the effectiveness of BIM in computer-aided design, which is currently the main stage in the investment process.
PL
Artykuł przedstawia zalety korzystania z technologii BIM podczas realizacji każdego z czterech głównych procesów budowlanych – planowania, projektowania, budowania i eksploatacji. BIM w znaczący sposób usprawnia te procesy, pozwalając w każdym momencie na proste i skuteczne zarządzanie projektem. Podczas planowania inwestycji zwiększa możliwości pokazania inwestorowi kilku rozwiązań koncepcyjnych, bez żmudnych poprawek kilkunastu rysunków w 2D. Dzięki wykorzystaniu technologii BIM, proces projektowy odbywa się nieporównywalnie szybciej i sprawniej, aniżeli podczas tradycyjnego projektowania.
EN
The article presents the advantages of using BIM technology during the implementation of each of the four main building processes – planning, design, construction and facility management. BIM significantly improves these processes, allowing at any time for simple and effective project management. BIM during the Investment planning increases the possibilities of showing the Investor several conceptual solutions, without tedious corrections of several drawings in 2D. In addition, thanks to BIM, with very complex installations and facilities as well as often with the participation of international teams, the design process takes place incomparably faster and more efficiently than during traditional design.
20
Content available Smart Buildings in Italy, some BIM designed examples
EN
The real value of BIM, as a method, is partially undiscovered and require deeper understanding of what real potentialities are and how to take advantage of them in the professional activities. More than ever before the collaboration between engineers, architects and technicians is promoted thanks to BIM. On top of this, the construction industry has realized that the main weakness for decades were the lack of effective communication through reliable and timely channels. Naming BIM, the entire design process should be revised, because we should finally accept that the cooperation, communications and sharing are the seminal elements of the success. This paper, starting with these premise, will present and analyze some good examples of BIM designed projects realised recently in Italy, as the Unicredit Pavilion in Milan by Architetto Michele De Lucchi and the Forti HQ in Pisa by ATIproject that marge smart building processes with environmental targets and a new vision for the urban fabric quality.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.