Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 21

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W dokumencie przedstawiono rynek globalny, europejski i krajowy maszyn i urządzeń u progu zmian w UE. Opisano strategię dla przedsiębiorstw europejskich, jego głównych przedstawicieli oraz ich wpływ na PKB. Zaprezentowano pozycję krajowego przemysłu maszyn i urządzeń, jak również jego możliwości i ograniczenia na podstawie analizy GUS. Co więcej, pokazano krajowy potencjał rynku maszyn i urządzeń na tle UE. Dokument zawiera również analizę rynku maszyn i urządzeń u progu zmian w UE pod kątem innowacyjności – ilość wydatków w obszarze Research & Developement, patentów, zatrudnienia w tym sektorze oraz wskaźników sprzedaży nowego produktu.
EN
In paper was presented market of machines and equipment industry in global, European and domestic meaning during the phase of EU changes. There was presented the strategy for European Companies, its major shareholders and its dependence on GDP growth. It was described the position of the domestic machinery and equipment industry as well as its capabilities and limitations on the base of the GUS analysis. Furthermore, competitive potential of the Polish economy, in particular the industrial sector of machinery and equipment. The document contains the analysis of the situation during the phase of EU changes in regards to the innovations – in R & D area – expenses, patents, employment in R & D sector and indicators of the SNP – sale of the new products.
PL
W artykule przedstawiono rynek przemysłu maszyn i urządzeń i jego głównych udziałowców. Pokazano zależność rynku maszynowego od wzrostu PKB (GNP). Przedstawiono strategie europejskich firm przemysłu maszynowego w okresie kryzysu. Omówiono stan i pozycję krajowego przemysłu maszynowego i jego możliwości i ograniczenia rozwoju. Pokazano turbulencje rynku hydrauliki maszynowej. Na zakończeniu pokazano prognozy na lata 2013-2017 głównych potęg gospodarczych USA, UE, Chin, Niemiec, Japonii, Indii, Brazylii i Rosji w postaci wzrostów: PKB, produkcji przemysłowej i produkcji maszyn i urządzeń.
EN
The paper presents the equipment and machinery industry market and its major shareholders. It was analysed relation between growth (decline) in machinery and equipment sales and GNP economic factor. There are presented different business strategies adopted by large European companies of machinery industry. Against this background it is shown the situation of national machinery industry, its possibilities and limitations of development. There is presented turbulence of fluid power market. At the end of the paper there is shown a forecast (for the period 2013-2017) the major economic powers: USA, EU, Japan, China, Germany, India, Brazil, Russia, in the form of predicted: GNP growth, general production, production of machinery and equipment.
PL
Opisano światowy, krajowy i europejski rynek przemysłu maszynowego w okresie wychodzenia z kryzysu. Na podstawie najnowszych danych pokazano dynamikę sprzedaży i zamówień w różnych branżach tego przemysłu. Przedstawiono prognozy głównych potęg gospodarczych świata na lata 20 I 1-20 I 5.
EN
The paper presents the machineebuilding industry market and its major shareholdders during the recovery from the crisis. Based on the latest data it has been presented and analyzed the dynamics of sales and orders in various branches of machine-building industry. A forecast is shown for the period 2011-2015 for the major economic powers.
PL
W artykule przedstawiono rynek przemysłu maszynowego i jego głównych udziałowców. Wzrosty (spadki) produkcji i sprzedaży maszyn i urządzeń były analizowane w powiązaniu z ogólną sytuacją ekonomiczną, wyrażoną przez wzrost PKB. Na podstawie danych OECD (EURO-STAT), VDMA, CETOP i International Statistic Committee oraz GUS przedstawiono dynamikę sprzedaży i zamówień w różnych branżach przemysłu maszynowego i elektromaszynowego, porównując rok 2008 do 2007 i 2009 do 2008. Zamieszczone dane dotyczyły takich krajów, jak USA, Niemcy, Japonia i Chiny. Pokazują one spadek zamówień o 30,40, a nawet 70% w takich branżach, jak maszyny górnicze i energetyczne, maszyny budowlane i obrabiarki. Na tym tle pokazano aktualny stan krajowego przemysłu, w szczególności maszyn i urządzeń. Przedstawiono również aktualne dane liczbowe (z pierwszego kwartału 2010 roku), świadczące o przezwyciężaniu kryzysu na rynku maszyn i urządzeń.
PL
CETOP (Europejski Komitet ds. Hydrauliki i Pneumatyki) oraz ISC Area Fluid Power zbierają, gromadzą, analizują i udostępniają swoim członkom aktualne dane o rynku. W pracy przedstawiono globalny i europejski rynek maszyn i urządzeń, a w szczególności rynek hydrauliki oraz jego głównych udziałowców: USA, Chiny, Japonię i kraje CETOP. Pokazano dynamikę przemian rynku globalnego i europejskiego, a także w kilku znaczących w tej dziedzinie krajach. Gwałtowność spadku sprzedaży wyrobów hydrauliki i pneumatyki odniesiono do spadku produkcji maszyn i urządzeń oraz ogólnej sytuacji ekonomicznej gospodarek będących w stanie spowolnienia, recesji bądź kryzysu. Analiza stanu sektora hydrauliki i pneumatyki w kilkunastu najważniejszych krajach opiera się na porównaniach poziomu sprzedaży i zamówień oraz prognozach roku 2008 do roku 2007. Przedstawiono również najświeższe dane: styczeń-lipiec 2009 do roku 2008.
10
Content available remote Krajowy, europejski i globalny rynek techniki płynowej w okresie kryzysu
PL
CETOP - Europejski Komitet ds. Hydrauliki i Pneumatyki oraz ISC Area Fluid Power zbierają, gromadzą, analizują i udostępniają swoim członkom aktualne dane o rynku. W pracy przedstawiono globalny i europejski rynek maszyn i urządzeń, a w szczególności rynek hydrauliki oraz jego głównych udziałowców: USA, Chiny, Japonię i kraje CETOP. Pokazano dynamikę przemian rynku globalnego, europejskiego, a także w kilku znaczących w tej dziedzinie krajach. Gwałtowność spadku sprzedaży wyrobów hydrauliki i pneumatyki odniesiono do spadku produkcji maszyn i urządzeń oraz ogólnej sytuacji ekonomicznej, gospodarek będących w stanie spowolnienia, recesji bądź kryzysu. Analiza stanu sektora hydrauliki i pneumatyki w kilkunastu najważniejszych krajach opiera się na porównaniach poziomu sprzedaży i zamówień oraz prognozach 2008 do 2007 r. Przedstawiono również najświeższe dane styczeń-lipiec 2009 do 2008 r.
EN
The main activity of CETOP (Europen Oil Hydraulic and Pneumatics Committee) and ISC Area Fluid Power is collecting and analysis the current data about the market and sharing them with the members of association. The article presents the global market of machines and appliance, especially hydraulic market with the main partners: USA, China, Japan and countries of CETOP. There are presented a dynamic changes on the global market, especially in a Europe and in the few countries which are significant on the market. Unexpected decline of selling hydraulic and pneumatic products was connected with decrease of production machines, appliance and with general situation of economy, which was in the crisis and recession. Analyse of state of hydraulic and pneumatic sector in the main countries based on comparision of selling, ordering and predictions from 2007 to 2008. Article presents as well the latest data from January to July 2009 to 2008.
11
Content available remote Krajowy, europejski i globalny rynek maszyn i urządzeń w okresie kryzysu
PL
Światowy finansowy i gospodarczy kryzys spowodował duże zaburzenia na rynku dóbr konsumpcyjnych. W wyniku tego wywołany został kryzys na rynku dóbr inwestycyjnych, w szczególności maszyn i urządzeń. W artykule przedstawiono rynek przemysłu maszynowego i jego głównych udziałowców. Wzrosty (spadki) produkcji i sprzedaży maszyn i urządzeń były analizowane w powiązaniu z ogólną sytuacją ekonomiczną wyrażoną poprzez wzrost PKB. Na podstawie danych OECD (EURO-STAT), VDMA, CETOP i International Statistic Committee oraz GUS przedstawiono dynamikę sprzedaży i zamówień w różnych branżach przemysłu maszynowego i elektromaszynowego, porównując 2008 r. do 2007 i 2009 r. do 2008. Zamieszczone dane dotyczyły takich krajów, jak: USA, Niemcy, Japonia, Chiny. Dane te wskazują na 30-40%, a nawet 70% spadek zamówień, w takich branżach, jak: maszyny górnicze i energetyczne, maszyny budowlane i obrabiarki. Na tym tle pokazano aktualny stan krajowego przemysłu, w szczególności maszyn i urządzeń.
EN
The global economic and financial crisis has caused a huge disorders on the market of consumer goods. It caused a crisis on the market of investment goods, especially of machines and appliance. The article presents the market of engineering industry and its members. Declines (growth) of production and selling machines and appliance were analysed, based on general economic situation (presented as a PKB). in connection with data OECD (EURO-STAT), VDMA, CETOP, international Statistic Committee and GUS, there is presented the dynamics of selling and order in the different branches of machine and engineering industry, comparing year 2008 with 2007 and 2009 with 2008. Presented data concern such countries as: USA, Germany, Japan, China. it shown a 3040% or even more - 70% of decline of ordering, in such branches as: mining and electric machinery, machine tools and construction. Based on that, article presents actual stat of national economy, especially machines and appliance.
EN
On the basis of the data from OECD (EURO-STAT), VDMA, CETOP and the International Statistic Committee and the Chief Statistical Office (GUS), the dynamics of sales and orders in various branches of the machine-building and electromechanical industry was presented, by comparing 2008 versus 2007 and 2009 versus 2008. The included data were related to such countries like USA, Germany, Japan and China. The data showing a drop by 30 - 40%, even by 70% of orders in such branches like mining and power engineering machinery, construction machinery and machine tools were specified. The present-day status of the domestic industry, especially that of machine and equipment building was shown.
EN
The paper presents the global and European market of machinery and equipment, in particular the market of hydraulics and its main shareholders: USA, China, Japan and the CETOP countries. The dynamics of the transformation on the global, European market, also in some countries of significance in that area, are shown. The sharpness of the drop in the sales of hydraulic and pneumatics products has been related to the drop in the production of machinery and equipment as well as to the general economic situation, economies being in the state of slowdown, recession or crisis. The analysis of the state of the sector of hydraulics and pneumatics in a dozen or so most important countries is based on the comparisons of the sales and orders as well as on the forecasts of 2008 versus 2007. The most recent data, January-July 2009 versus 2008, are also presented.
PL
Informacje o udziałowcach i strukturze rynku, o aktualnych i przyszłych trendach, obojętne czy dotyczy to skali globalnej czy tylko krajowej, są podstawą decyzji strategicznych podejmowanych w małych, średnich, dużych przedsiębiorstwach i wielkich korporacjach przemysłowych. Dlatego europejska organizacja zrzeszająca producentów, użytkowników i sprzedawców hydrauliki i pneumatyki CETOP – Europejski Komitet ds. Hydrauliki i Pneumatyki zbiera, gromadzi, analizuje i udostępnia swoim członkom dane o sytuacji na rynku.
16
Content available remote Rynek hydrauliki i pneumatyki; Polska a CETOP i inne kraje
PL
Przedstawiono globalny rynek hydrauliki i pneumatyki maszynowej i jego głównych udziałowców: kraje i organizacje jako pochodne poziomu rozwoju gospodarczego. Omówiono na tym tle sytuację komponentów płynowych na rynku krajów stowarzyszonych w CETOP. Odniesiono ją do podstawowych parametrów makroekonomicznych w 15 krajach CETOP. Przedstawiono dynamikę sprzedaży na rynkach hydrauliki i pneumatyki w poszczególnych krajach, w tym Polski w okresie styczeń-czerwiec 2006 oraz pokazano prognozy na rok 2007. Pokazano tendencje rozwojowe dotyczące produktów elektrohydrauliki.
EN
Global market of machine hydraulics and pneumatics has been presented and its main share holders: countries and organizations as coefficients of economic development. This presentation created the background for discussing situation of fluid components on the market of the countries associated in CETOP. It has been referred to basic macroeconomic parameters in CETOP 15 countries. The dynamics of sales in the market of hydraulics and pneumatics in individual countries has been presented, including Poland in the period of January - June 2006, as well as it presents the prognosis for 2007. The authors have showed tendencies for development of electro hydraulic products.
PL
Omówiono krótko kategorie ekonomiczne związane z marketingiem dóbr i usług przemysłowych, w szczególności sektora komponentów. Przedstawiono sektor hydrauliki i pneumatyki maszynowej w krajach Unii Europejskiej, stowarzyszonych w ramach CETOP . Europejskim Komitecie ds. Hydrauliki i Pneumatyki. Pokazano organizację skupiającą większość firm europejskich sektora hydrauliki i pneumatyki reprezentujących rynek o wartości ok. 10 mld EURO oraz przedstawiono zasady funkcjonowania tego rynku. Omówiono przykłady współdziałania w wybranych obszarach problemowych. Na tym tle w postaci analizy SWOT (mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia) przedstawiono sytuację i możliwości krajowego sektora napędów i sterowań płynowych. Zaproponowano dyskusję na temat marketing mixu w krajowym sektorze mechaniki płynowej.
EN
The article briefly discusses the economical categories related with the marketing of industrial goods and services, particularly of a component sector. There is presented the machine hydraulics and pneumatics sector in the EU countries, being members of CETOP . European Committee for Hydraulics and Pneumatics. The organization that groups a majority of the European firms of hydraulics and pneumatics, representing the market of about 10 milliard EUR, as well as the principles of this market functioning is presented. The article gives the examples of co-operation within some question space. Against this background, the situation and potentiality of national sector of power transmission and fluid control have been presented in a form of analysis SWOT (strong and weak points, chances and hazards). The discussion upon marketing mix in the home fluid mechanics sector has been proposed.
PL
Przedstawiono globalny rynek hydrauliki i pneumatyki maszynowej i jego głównych udziałowców: kraje i firmy. Omówiono na tym tle sytuacje komponentów płynowych na rynku krajów stowarzyszonych z CETOP. Pokazano dynamikę sytuacji w krajowym przemyśle maszyn i urządzeń, w szczególności maszyn budowlanych wyposażonych w napędy hydrauliczne. Przedstawiono zasadniczych udziałowców krajowego sektora napędów hydrauliki i pneumatyki. Wnioski przedstawiono w postaci analizy SWOT.
EN
Global market of the hydraulic and pneumatic machine systems and its main players: counties and Comapnies. Situation of fluid components in the CETOP countries market. Dynamic position of the domestic machine industry and in particular in relation to construction equipment with hydraulic drives. Concluded with SWOT analysis report.
PL
Przedstawiono globalny rynek hydrauliki i pneumatyki maszynowej i jego głównych udziałowców (kraje i firmy). Omówiono na tym tle sytuację komponentów płynowych na rynku krajów stowarzyszonych w CETOP. Pokazano dynamikę sytuacji w krajowym przemyśle maszyn i urządzeń, w szczególności maszyn budowlanych wyposażanych w napędy hydrauliczne. Przedstawiono zasadniczych udziałowców krajowego sektora napędów hydrauliki i pneumatyki. Wnioski przedstawiono w postaci analizy SWOT.
EN
The paper presents the global market of fluid powe systems and elements and that of its major shareholds. The potential of the market ofhydraulics and pneumatics in the countries belonging to CtTTOP has been shown. The dynaic of the situation prevailing in the national nidustry of machinery and facilities equipped with fluid power systems has been depicted. The principal shareholders of domestic market of tluid technology sector and your SWOT analysis have been described.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.