Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 35

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  korozja chlorkowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The paper presents most developed methods of prevention of chlorine corrosion of steam superheater tubes during biomass combustion which are based on alkali chlorides sulphation and formation less corrosive sulfates. A new concept of using pure gaseous SO3 for sulphation process of KCl (being one of the main promoters of chloride corrosion) has been described. In currently used methods of limiting chloride corrosion, the addition of sulfur (or its compounds) is used mainly. Sulfur is converted to SO2 and SO3, with SO3 playing the most important role in sulphation of KCI. By introducing the additive directly into the furnace in the SO3 form it is possible to obtain the effect of KCl sulphation with a limited sulfur consumption in the process. Moreover, lower sulfur-based additive dosage shall limit the risk of occurrence of low temperature corrosion. The possibilities of locating nozzles for SO3 dosing, taking into account the main limitations were also presented.
PL
W pracy przedstawiono zaawansowane metody zapobiegania korozji chlorkowej rur przegrzewaczy pary bazujące na usiarczeniu chlorków alkalicznych. Opisana została nowa koncepcja polegająca na wykorzystaniu czystego, gazowego SO3 podawanego do paleniska w celu usiarczania KCl obecnego w spalinach podczas spalania biomasy i będącego jednym z głównych promotorów korozji chlorkowej. W stosowanych obecnie metodach ograniczania korozji chlorkowej stosuje się dawkowanie siarki (lub jej związków) do komory paleniskowej. Siarka spalając się ulega konwersji do SO2 i SO3, przy czym najważniejszą rolę w usiarczaniu KCl pełni SO3. Wprowadzenie do paleniska dodatku bezpośrednio w postaci SO3 pozwolić może na uzyskanie efektu usiarczenia KCl przy ograniczonym zużyciu siarki w procesie. Dodatkowo ograniczenie dawki dodatku na bazie siarki powinno ograniczyć ryzyko wystąpienia tzw. zimnej korozji. W pracy przedyskutowano również możliwości lokalizacji dysz dozujących SO3 biorąc pod uwagę główne ograniczenia.
PL
W artykule przedstawiono wpływ porowatości zapraw cementowych z udziałem zróżnicowanych kruszyw drobnoziarnistych, cegły ceramicznej porowatej oraz silikatów akustycznych na szybkość niszczenia pod wpływem działania chlorku sodu. Na podstawie uzyskanych wyników rozpatrzono możliwość wystąpienia zjawiska subflorescencji w badanych elementach. Próbki wybranych materiałów poddano ocenie starzenia pod działaniem mgły solnej. Badanie wytrzymałości na ściskanie w stanie suchym przed i po badaniu oddziaływania środowiska agresywnego pozwoliło na określenie zmian zachodzących w wewnętrznej strukturze tych materiałów. Oznaczono również kapilarne podciąganie wody oraz nasiąkliwość. Metodą mikroskopową przeanalizowano makro- i mikrostrukturę, co pozwoliło na wykazanie związku pomiędzy porowatością a występowaniem zjawiska subflorescencji.
EN
The article presents the influence of porosity of cement mortars containing different fine grained aggregates, porous ceramic bricks and acoustic silicates on the rate of destruction under the influence of sodium chloride. On the basis of obtained results, the occurence of subflorescence in the examined elements was considered. Selected test specimen were evaluated for aging under the influence of salt mist. The compressive strength tests performed before and after the evaluation of aggressive environment impact allowed to determine changes in the internal structure of the samples. The capillary action and water absorption was also evaluated. The macro- and microstructure was analyzed by microscopic method, which allowed to show relationship between porosity and occurrence of the subflorescence phenomenon.
PL
Omówiono sposoby napraw konstrukcji mostowych z betonu zbrojonego uszkodzonego wskutek korozji chlorkowej. Określono najczęstsze przyczyny niepowodzenia napraw oraz podano zalecenia mające na celu ich uniknięcie. Część 1 dotyczy wiaduktu 11T w ciągu ulic Marymonckiej i Słowackiego nad Trasą T w Warszawie. Część 2 dotyczy Estakady 26T w węźle Modlińska prowadzącej z ul. Jagiellońskiej na Most gen. Stefana Grota-Roweckiego w Warszawie.
EN
Ways to repair reinforced concrete bridge structures damaged as a result of chloride corrosion of reinforcement are discussed. The most common causes of failure of repair are specified. Recommendations to avoid failures of repair are given. Part 1 concerns overpass 11T on Marymoncka – Słowackiego Streets over Line T in Warsaw. Part 2 concerns Estakada 26T in Modlińska junction, leading to Jagiellońska Street to the Stefan Grot-Rowecki Bridge in Warsaw.
PL
Omówiono sposoby napraw konstrukcji mostowych z betonu zbrojonego uszkodzonego wskutek korozji chlorkowej. Określono najczęstsze przyczyny niepowodzenia napraw oraz podano zalecenia mające na celu ich uniknięcie. Część 1 dotyczy wiaduktu 11 T w ciągu ulic Marymonckiej i Słowackiego nad Trasą T w Warszawie. Część 2 dotyczy Estakady 26T w węźle Modlińska prowadzącej z ul. Jagiellońskiej na Most gen. Stefana Grota-Roweckiego w Warszawie.
EN
Ways to repair reinforced concrete bridge structures damaged as a result of chloride corrosion of reinforcement are discussed. The most common causes of failure of repair are specified. Recommendations to avoid failures of repair are given. Part 1 concerns overpass 11T on Marymoncka – Słowackiego Streets over Line T in Warsaw. Part 2 concerns Estakada 26T in Modlińska junction, leading to Jagiellońska Street to the Stefan Grot-Rowecki Bridge in Warsaw.
PL
Realizacja garaży podziemnych wymaga rozwiązywania problemów z zakresu geotechniki, technologii czy też konstrukcji. Różnorakie problemy mogą pojawiać się również w czasie eksploatacji. Przedstawiono wpływ działania chlorków oraz odkształceń wymuszonych na stan techniczny żelbetowych konstrukcji garaży podziemnych.
EN
The implementation of underground garages requires overcoming difficulties in the field of geotechnics, technology and construction. Various problems may also appear during their operation. The article presents the effect of chlorides and forced deformations on the technical condition of reinforced concrete underground garage structures.
PL
W pracy badano wpływ karbonatyzacji oraz oddziaływania jonów chlorkowych na proces korozji zbrojenia w betonie poddawanym cyklom zamrażania – rozmrażania. Próbki betonowe wykonane z cementu CEM I oraz CEM III/A z prętami zbrojeniowymi poddano działaniu 120 cykli zamrażania – rozmrażania w 3% roztworze chlorku sodu. Badania wielkości potencjału galwanostatycznego, głębokości karbonatyzacji oraz składu fazowego [XRD] wykazały, że beton z CEM I wykazywał mniejszą głębokość karbonatyzacji niż beton z CEM III, przy podobnym zaawansowaniu procesu korozji zbrojenia w obu betonach. Wskazuje to na istotny udział chlorków w procesie korozyjnym. Większa odporność zaczynów z cementu CEM III/A na działanie chlorków w normalnych warunkach nie przekłada się na warunki oddziaływania cykli zamrażania – rozmrażania. W warunkach zamrażania – rozmrażania betonów nienapowietrzonych odporność na działanie chlorków betonów z CEM I oraz CEM III/A była podobna.
EN
In present work the influence of carbonization and chloride presence on durability of steel reinforcement was investigated for concrete subjected to freeze and thaw cycles. Concrete samples made of CEM I and CEM III/A cements, with embedded steel bars were subjected to 120 freeze and thaw cycles in 3% sodium chloride solution. Galvanostatic impulse, carbonation depth measurements as well as phase analysis [XRD] showed, that concrete made of CEM I exhibit smaller carbonation depth comparing to CEM III/A concrete, while the progress of steel reinforcement corrosion process was similar for both concrete. It reveals, that there is an important influence of chlorides on corrosion process. Better chloride resistance of pastes made of CEM III/A cement in normal condition does not correspond to resistance of pastes subjected to freeze and thaw cycles. Durability towards chloride ingress for unaerated concrete made of CEM I and CEM III/A subjected to freeze and thaw cycles was similar.
PL
W artykule omówiono problemy występujące podczas realizacji konstrukcji wykonywanych z betonów architektonicznych. Porównano wyniki badań próbek betonowych zbrojonych stalą z próbkami zbrojonymi kompozytem poddanych działaniu korozji chlorkowej.
EN
The article discusses issues occurring during development of structures made with architectural concretes. Study compares results of concrete samples reinforced with steel rebar and composite rebar, which were exposed to chloride corrosion.
PL
Wieloletni okres eksploatacji cegły ceramicznej w różnych warunkach zwłaszcza w obecności wilgoci sprzyja postępującym zmianom, które wraz z upływem czasu mogą powodować stopniową utratę właściwości użytkowych. Proces ten jest związany między innymi z gromadzeniem się w teksturze cegły ceramicznej soli pochodzących ze środowiska zewnętrznego. Mogą one powodować znaczne ciśnienia związane z krystalizacją w porach materiału. Ponadto w reakcji ze składnikami czerepu mogą tworzyć się produkty korozji. Obecność jednych i drugich sprzyja utracie właściwości użytkowych materiału. W związku z tym podjęto badania, których celem było określenie zdolności akumulacji różnych soli w czerepie cegły ceramicznej zwykłej. Proces akumulacji oceniano na podstawie pomiarów grawimetrycznych oraz pomiarów prędkości przepływu fal ultradźwiękowych.
EN
The long-term utilisation of the ceramic bricks in different conditions, particularly in the presence of moisture, induces the progressive changes, which over time can initiate a gradual loss of performance. This process is related to, inter alia, the collection in the texture of ceramic bricks the salts, derived from the external environment, which may crystallize in the pores of the material. Furthermore, they can form corrosion products in the reaction with the components of the shard. The presence of both enables the loss of performance of the material. Therefore, the studies were undertaken aimed at determining the ability of the various salts to accumulate in the shard of an ordinary ceramic bricks. The accumulation was evaluated on the basis of the gravimetric measurements and measurements of the velocity of ultrasonic waves.
PL
Artykuł zawiera krótkie przypomnienie zasad wykonywania realkalizacji skarbonatyzowanego betonu i ekstrakcji chlorków. Wyszczególnia obowiązujace oraz będace w przygotowaniu normy europejskie dotyczące tych metod. Podaje przykłady zastosowań, gdzie udokumentowano badaniami trwałość napraw żelbetu przy ich wykorzystaniu, a także określa nakłady pracy, specyfikację materiałów i sprzętu potrzebnych do ich przeprowadzenia. Przybliża zaledwie kilka przykładów zastosowania wymienionych metod, jednak prawie wszystkie możliwe ich aspekty były badane przez wielu czołowych naukowców oraz instytuty w Polsce i na świecie. Dostępna jest także obszerna literatura i materiały omawiające te metody.
EN
The paper presents a brief summary of the electrochemical methods of chloride extraction from salt contaminated concrete, and realkalisation of carbonated concrete. A few references to literature and European standards relevant to the implementation of the methods are given. Examples of applications, including durability data and repair techniques, are touched upon, as well as the resources needed in terms of labor, material and equipment. Though only a few references are given, almost all imaginable aspects of these methods have been investigated by many of the world’s foremost researchers and institutes, some of them Polish, and there is a large body of literature dealing with a great many aspects of these two methods.
12
Content available Ocena betonu jako otuliny stali zbrojeniowej
PL
W artykule opisano wyniki badań mające na celu porównanie przebiegu korozji w żelbetowych próbkach z betonu napowietrzanego wykonanego na bazie dwóch rodzajów cementów: CEM I i CEM IIIA. Ocenę zagrożenia korozją stali zbrojeniowej w betonie oparto na badaniach materiałowych i badaniach elektrochemicznych. Badania materiałowe dotyczyły pomiaru pH i tym samym określenia stopnia karbonatyzacji betonu i składu mineralnego. Badania elektrochemiczne pozwoliły w sposób nieniszczący określić obszary objęte korozją oraz ocenić intensywność procesów korozyjnych.
EN
The article describes a study to compare the course of corrosion in reinforced aerated concrete samples made from two types of cement CEM I and CEM III. The assessment of the corrosion risk of reinforcing steel in concrete is based on research materials and electrochemical studies. The research materials relate to the measurement of pH and thereby determine the degree of carbonation of concrete and mineral composition. The electrochemical studies have allowed in non-destructively way to determine the areas covered by corrosion and to assess the intensity of corrosion processes.
13
Content available remote Badanie uszkodzeń betonu konstrukcji hali przemysłowej
PL
W normach europejskich dużą wagę przywiązuje się do oddziaływania środowiska na konstrukcje betonowe. Szczególnie niepożądanymi zjawiskami w tych konstrukcjach jest karbonatyzacja i korozja chlorkowa betonu, które prowadzą w konsekwencji do obniżenia alkaliczności betonu. Występują jednak pewne różnice dotyczące negatywnego oddziaływania tych dwóch procesów. W artykule przedstawiono wpływ korozji betonu na stan techniczny istniejącego obiektu budowlanego.
EN
The environmental impact on concrete structures is of great importance within Eurocodes. Concrete carbonation and chloride corrosion in such structures are particularly undesirable as they reduce concrete alkalinity levels. However, there are some differences in the negative impact of these two processes. The paper presents impact of concrete corrosion on the technical condition of the existing building.
14
Content available remote Przebieg korozji chlorkowej zbrojenia w betonie, bezpośrednio po inicjacji
PL
Przedstawiono badania próbek z pojedynczym prętem zbrojeniowym, próbki po procesie inicjacji korozji stali w roztworze NaCl suszono w warunkach laboratoryjnych. Elektrochemiczne badania polaryzacyjne wykazały malejącą wykładniczo gęstość prądu korozyjnego w funkcji czasu suszenia. Na podstawie badań pod mikroskopem elektronowym stwierdzono, że przyczyną sukcesywnego zmniejszania się szybkości korozji zbrojenia w betonie było malejące stężenie wolnych jonów chlorkowych, w roztworze w porach betonu. Było ono spowodowane głównie przez krystalizację uwodnionego chlorku żelaza(II), która zachodziła w czasie suszenia próbek.
EN
In the paper the research on specimens with a single rebar, that after the process of steel corrosion initiation by cyclic wetting in chloride solution and exposed to the constant conditions of temperature and humidity, is presented. Electrochemical polarization tests have shown exponentially decreasing corrosion current density over time. However, under microscopic examination, it was found, that the cause of the gradual decrease in the rate of corrosion of rebar in concrete was not sealing action of corrosion products, but decreasing concentration of chloride ions at the surface of the steel, mainly due to their bonding in corrosion product, mainly as hydrated iron(II) chloride, during samples drying.
15
PL
Opracowano oryginalny model wyznaczania czasu inicjacji korozji zbrojenia oraz gęstości prądu korozyjnego, uwzględniający wpływ temperatury i wilgotności środowiska, określający warunki ekspozycji konstrukcji żelbetowej. Przeprowadzone obliczenia, z zastosowaniem nowego modelu, wykazały że zmiany środowiska nie mają większego wpływu na czas inicjacji korozji. Natomiast gęstość prądu korozyjnego, a więc szybkość korozji może różnić się bardzo znacznie, nawet o 100%, od przypadku, w którym założono stałe warunki otoczenia. Odwrotnie grubość otuliny betonowej na prętach zbrojeniowych nie ma wpływu na gęstość prądu korozyjnego, a więc na postęp korozji stali, po jej zapoczątkowaniu.
EN
The original model of the time of the steel reinforcement corrosion initiation in concrete and the density of corrosion current was proposed, taking into account the effect of temperature and humidity of the environment, in which the construction is exposed. The calculation, according to the new model, has shown that the corrosion initiation time is not significantly influenced. However, the density of corrosion current, thus the rate of this process, can differ significantly, even 100%, from the case in which the constant climate conditions was assumed. Contrary the thickness of the concrete cover on steel bars has no influence on the density of corrosion current, thus of corrosion development, after its initiation.
16
Content available remote Sześcioskładnikowy model degradacji żelbetu w warunkach korozji chlorkowej
EN
In the paper the six component model of corrosion concrete cover degradation has been presented. The model is based on the multicomponent media theory with the dominant constituent. In particular the paper shows the method of obtaining the constitutive equation and the evolution equation of the rate and flux type.
17
Content available remote Aluminosilicate sorbents for control of KCl vapors in biomass combustion gases
EN
Lab-scale investigations have been conducted on the impact of additives on the abatement of chlorine corrosion induced by combustion or co-firing of agricultural biofuels in boilers. The effect of potassium retention and chlorine liberation was examined applying domestic aluminosilicates. The following additives were examined: kaolin, bentonite, halloysite and lignite fly ash. The samples of potassium chloride and the additive mixtures were heated in the muffle furnace at the temperature range 600–1000 ºC. The obtained sintered samples were examined on: chlorine content, potassium retention and crystalline structure. Three minerals additives (kaolin, bentonite and halloysite) appeared to be effective in potassium binding in high temperature melting potassium aluminosilicates and in liberating chlorine at the temperature range 800–1000 ºC. Also the aluminosilicate type lignite fly ash can be considered as very effective and inexpensive additive that prevents chlorine corrosion during biomass co-firing.
PL
Na podstawie uzyskanego eksperymentalnie pod wpływem sił pola elektrycznego rozkładu stężenia chlorków w betonie oraz rozwiązania teoretycznego, wyznaczono wartości współczynników dyfuzji. Wartości te zweryfikowano, porównując obliczony rozkład chlorków z uzyskanym w badaniach dyfuzyjnych.
EN
Based on a distribution of chloride concentration in concrete, obtained experimentally under the forces of an electrical field, as well as theoretical considerations, values of diffusion coefficients were determined. These values were verified by comparing the calculated chloride distribution with that obtained in diffusion tests.
PL
Parkingi wielopoziomowe stały się nieodzownym elementem aglomeracji miejskich. Mogą być integralną częścią centrów handlowych, budynków biurowych lub stanowić samodzielną konstrukcję identycznie jak przy uzupełnianiu miejskiej infrastruktury drogowej. Ich liczba wzrasta z roku na rok. Uszkodzenia spowodowane błędami obliczania i konstruowania konstrukcji nośnej ujawnione już w pierwszym roku eksploatacji opisują prace. Dla przedstawionych w referacie usterek, wad, błędów, uszkodzeń użyto najbardziej ogólnego pojęcia nieprawidłowości. Mają one różne objawy, fazę powstania w procesie inwestycyjnym, przyczynę itp.. Badaniem objęto wyłącznie kilka parkingów wielopoziomowych eksploatowanych w czasie od kilku tygodni do około dwudziestu lat. Przykłady nieprawidłowości odniesiono do priorytetowo tu ustanowionego kryterium zapewnienia bezpieczeństwa konstrukcji nośnej.
EN
Multi-storey car parks have become an inevitable feature of urban agglomerations. Sometimes they are integral parts of retail centres or office buildings, while in other cases they are independent facilities, as when supplementing the urban roads infrastructure. The number of these structures is increasing year by year. Cases of damage caused by errors in calculations and in the design of the supporting structure, coming to light as early as the first year of use, are described in. For the defects, faults, errors and cases of damage presented in the paper the most general concept of irregularity is applied. These have various symptoms, causes, etc., and occur at various stages in the development process. The research relates only to a few multi-storey car parks, which have been in use for times ranging from several weeks to around 20 years. Examples of irregularities are discussed in terms of the criterion taken here as a priority - that of ensuring the safety of the supporting structure.
PL
W artykule zaprezentowano między innymi badania nad dyfuzją jonów chlorkowych przez przegrodę wykonaną z zaprawy cementowej zawierającej cement portlandzki oraz różną zawartość popiołu. Pozorne współczynniki dyfuzji jonów chlorkowych zostały określone przy użyciu metody komór dyfuzyjnych dla próbek po 28, 56, 91, 180, 360 dniach dyfuzji. Dla scharakteryzowania materiałów użyto analizy chemicznej analizy XRD oraz SEM. Główne wnioski z tych badań są takie, że zastąpienie cementu portlandzkiego popiołem fluidalnym powoduje spadek pozornych współczynników dyfuzji jonów chlorkowych. Dodatek popiołu w ilości 15-30% powoduje korzystne zmniejszenie dyfuzji jonów chlorkowych.
EN
This paper presents the results of study on chloride diffusion through barriers made with mortars containing composite cement and ordinary Portland cement. The apparent diffusion coefficient for each mortars with different contents of ashes was determined using cell diffusion method test after 28, 56, 91, 180, 270, 360 days of diffusion. For characterization of materials SEM and XRD analyses were used. The main findings were that substitution of cement by ashes decrease chloride ions diffusion coefficients through the mortars. Increase in the ash amount in the range from 15-30% increase beneficial effect of decreasing chloride ions diffusion.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.