Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 723

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 37 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wastewater treatment
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 37 next fast forward last
EN
The research was carried out because of a survey of wastewater treatment plant of a chemical factory, which is planned to receive the dimethylamine-containing wastewater flow. It was essential to investigate the influence of dimethylamine and removal on organiс pollutants and nitrogen compounds as well as to determine the limiting concentration of dimethylamine. There were variable concentrations of dimethylamine (20–500 mg/L) under investigation in several simultaneous laboratory benches. The results showed that the dimethylamine concentration lower than 40 mg/L showed almost no impact on wastewater treatment; meanwhile, the growth of concentration up to 300 mg/L (and above) dropped the treatment efficiency by times.
EN
Rapid industrialization and urbanization severely affect our environment and water resources. Disposal of untreated wastewater to environment is a great threat to water bodies and environment. Sugarcane industry is an important industrial sector; globally it is also largest source of pollution of surface water and groundwater resources. It comprises a huge amount of chemicals and inorganic pollutants. Many treatment methods have been employed for the treatment of the sugarcane industry wastewater, such as chemical treatment, physical treatment, ion exchange, electrocoagulation and biological treatment. It is a fact that not a single treatment technique is effective for industrial effluent treatment. In this study, the physicochemical technique was used to remove the major pollutants as per Sindh Environmental Protection Agency (SEPA) effluent standards that include Chemical Oxygen Demand (COD), Biological Oxygen Demand (BOD), Total Suspended Solid (TSS) and Oil & Grease content. In these techniques e.g. chemical coagulation ferric chloride (FC) and poly aluminum chloride (PAC) coupled with polyvinyl alcohol (PVA), with different doses were used for achieving the optimum results. The best results were observed for COD, BOD, TSS and Oil & Grease reduction by FC and PAC dosing 180 mg/300 ml coupled with 45 mg/300 ml PVA. Further, it was also observed that the FC removal efficiency in slightly acidic to neutral medium (pH = 6–7) for COD (97.5%) and BOD (97.5%) is higher than PAC. However, PAC does perform well in slightly neutral to basic medium (pH = 7.5–8) than FC for the removal of Oil & Grease (95.3%) and TSS (97.4%) from the sugarcane effluent.
EN
The paper investigates whether time and doses of powder activated carbon (PAC) effect adsorption rates of organic contaminants from water and proposes a new model of volume adsorption. Depending on the nature of the organic compounds present in water, a general description of the adsorption process may require a linear combination of adsorption models running at different rates and at different parameters of adsorption isotherms. The model showed a good fit with the measured data and could be used in designing adsorption units at water or wastewater treatment plants. The proposed set of model equations enables to predict the effects of PAC adsorption in both plug flow reactors and homogeneous reactors.
PL
Artykuł bada, w jaki sposób czas i dawki proszku węgla aktywnego (PAC) wpływają na szybkość adsorpcji zanieczyszczeń organicznych z wody, i proponuje nowy model adsorpcji objętościowej. W zależności od charakteru związków organicznych obecnych w wodzie ogólny opis procesu adsorpcji może wymagać liniowej kombinacji modeli adsorpcji działających z różnymi prędkościami i przy różnych parametrach izoterm adsorpcji. Model, na którym przeprowadzono badania, wpasował się w przykładowe dane, więc można go wykorzystać do projektowania jednostek adsorpcyjnych w oczyszczalniach wody lub ścieków. Proponowany zestaw równań modelowych pozwala przewidzieć skutki adsorpcji PAC zarówno w reaktorach z przepływem tłokowym, jak i reaktorach homogenicznych.
EN
Wastewater treatment plants are the source of odour and microorganism emissions to the atmospheric air. Bioaerosol emitted by treatment plants may contain pathogenic microorganisms, antibiotic resistant microorganisms and cause allergies. The aim of the study was to assess the impact of the newly created municipal wastewater treatment plant using the activated sludge method (approx. 20,000 PE, average daily flow of 2,300 m3) on the sanitary state of atmospheric air. Numerous field obstacles (e.g. trees) and natural sources of microorganism emissions to the atmospheric air (e.g. drainage channels) were located in the vicinity of the wastewater treatment plant. Bioaerosol samples (3 replicates) were taken in a wind trail at 10 test stands on the leeward side of the treatment plant and two control stands on the windward side of the treatment plant. Samples were taken by sedimentation on Petri dishes with microbiological mediums. Media was incubated at a temperature appropriate for the type of microorganisms (psychrophilic bacteria, mesophilic bacteria, actinomycetes, mold fungi), and then colonies growing on media were counted. The number of microorganisms per unit volume of air was determined according to the Omelian formula in the Gogoberidze modification. Four series of tests were carried out during the transition months (spring and autumn). The concentration of microorganisms on the leeward side of the treatment plant in the following ranges amouted: psychrophilic bacteria: 156 ± 85 - 6578 ± 1286 cfu/m3, mesophilic bacteria: 87±24 - 6309 ± 1349 cfu/m3, actinomycetes: 0±0 - 719±12 cfu/m3, mold fungi: 52±42 - 4645±425 cfu/m3. These values were similar to those found in the area and in the vicinity of wastewater treatment plants examined by other authors. The concentration of microorganisms in the vicinity of the tested wastewater treatment plant did not show a downward trend as a function of distance from the wastewater treatment plant. This could be due to the presence of other sources of bioaerosol emissions to atmospheric air in the vicinity of the treatment plant (e.g. drainage canals, uncovered soil in plowed fields) and field obstacles that could have affected the movement of air masses (e.g. in-field woodland, forest, embankment Railway). The obtained research results indicate that the emission of bioaerosol from a small wastewater treatment plant, may cause changes in the concentration of microorganisms in the atmospheric air at a level close to natural sources. However, the threats to human health caused by bioaerosol emitted from municipal wastewater may be higher. Therefore, it is justified to monitor the sanitary state of the air and the atmosphere at the wastewater treatment plant and in its vicinity, and conduct research to develop an optimal set of indicator microorganisms of this state.
PL
Oczyszczalnie ścieków są źródłem emisji odorów i mikroorganizmów do powietrza atmosferycznego. Bioaerozol emitowany przez oczyszczalnie może zawierać mikroorganizmy chorobotwórcze, mikroorganizmy oporne na antybiotyki oraz powodować powstawanie alergii. Celem pracy była ocena wpływu nowo powstałej oczyszczalni ścieków komunalnych oczyszczającej je metodą osadu czynnego, (ok. 20000 RLM, średni przepływ dobowy 2300 m3) na stan sanitarny powietrza atmosferycznego. W sąsiedztwie oczyszczalni znajdowały się liczne przeszkody terenowe (np. zadrzewienia) oraz naturalne źródła emisji mikroorganizmów do powietrza atmosferycznego (np. kanały melioracyjne). Próbki bioaerozolu (po 3 powtórzenia) pobierano w smudze wiatru na 10 stanowiskach badawczych po stronie zawietrzenj oczyszczalni i dwóch stanowiskach kontrolnych po stronie nawietrznej oczyszczalni. Próbki pobierano metodą sedymentacyjną na płytki Petriego ze zagaryzowanymi podłożami mikrobiologicznymi. Podłoża inkubowano w temperaturze odpowiedniej dla danego rodzaju mikroorganizmów (bakterie psychrofilne, bakterie mezofilne, promieniowce, grzyby pleśniowe), a potem liczono kolonie rosnące na podłożach. Liczbę mikroorganizmów w jednostce objętości powietrza określano według wzoru Omeliańskiego w modyfikacji Gogoberidze. Wykonano 4 serie badań w miesiącach przejściowych (wiosna i jesień). Stężenia mikroorganizmów po stronie zawietrznej oczyszczalni mieściły się w przedziałach: bakterie psychrofilne: 156±85 - 6578±1286 jtk/m3, bakterie mezofilne: 87±24 - 6309±1349 jtk/m3, promieniowce: 0±0 - 719±12 jtk/m3, grzyby pleśniowe: 52±42 - 4645±425 jtk/m3. Były to wartości zbliżone do stwierdzonych na terenie oraz w sąsiedztwie oczyszczalni ścieków badanych przez innych autorów. Stężenia mikroorganizmów w sąsiedztwie badanej oczyszczalni nie wykazywało tendencji spadkowej w funkcji odległości od oczyszczalni ścieków. Mogło to być spowodowane obecnością w sąsiedztwie oczyszczalni innych źródeł emisji bioaerozolu do powietrza atmosferycznego (np. kanałów melioracyjnych, odkrytej gleby na zaoranych na polach) oraz przeszkód terenowych, które mogły mieć wpływ na przemieszczanie się mas powietrza (np. zadrzewienia śródpolne, las, nasyp kolejowy). Uzyskane wyniki badań wskazują, że emisja bioaerozolu z małej oczyszczalni ścieków, w niektórych przynajmniej przypadka, może powodować zmiany stężenia mikroorganizmów w powietrzu atmosferycznym na poziomie zbliżonym do źródeł naturalnych. Zagrożenia dla zdrowia ludzkiego spowodowane przez bioaerozol emitowany ze ścieków komunalnym mogą być jednak większe. Dlatego uzasadnione jest monitorowanie stanu sanitarnego powietrza atmosferycznego na terenie oczyszczalni ścieków i w ich sąsiedztwie oraz prowadzenie badań nad opracowaniem optymalnego zestawu mikroorganizmów wskaźnikowych tego stanu.
5
Content available remote Osady po koagulacyjnym oczyszczaniu ścieków z produkcji chemii budowlanej
PL
Ścieki surowe (SS) o pH 9,1–12,9 i zawartości zawiesin ogółem 611,3–4190,8 g/m³, biochemicznym i chemicznym zapotrzebowaniu na tlen odpowiednio 295,5–1522,0 i 1729,0–9407,7 g/m³, pochodzące z produkcji wyrobów chemii budowlanej poddano wstępnemu oczyszczaniu w dwóch identycznych konfiguracyjnie instalacjach pracujących w trybie sekwencyjnym. Zastosowano koagulację jednostopniową z wykorzystaniem reagentów żelazowych PIX® (110, 113, 116) lub glinowych PAX® (16, 18, 25), a także ALK® i flokulację (0,3-proc. roztwór FLOPAMTM FO 4800 SNF Floerger). Przy końcowym pH 7,8±0,4 pozwoliło to na uzyskanie zadowalających poziomów zmniejszenia wartości wielkości wskaźnikowych charakteryzujących ścieki podczyszczone oraz szlamy poprocesowe, które poddano odwadnianiu i ocenie. Zastosowano dwie techniki odwadniania: (i) ciśnieniową oraz (ii) grawitacyjną. Ocenę odwodnionych osadów oparto na TCLP (toxicological characteristic leaching procedure) i wykorzystaniu techniki ICP-OES do analizy zawartości metali ciężkich w ekstraktach z tej procedury (Ex(TCLP)). Zależnie od zastosowanego koagulanta w oczyszczaniu SS i techniki odwadniania szlamów poprocesowych oznaczane stężenia Cr, Cu, Ni i Zn w Ex(TCLP) były zróżnicowane ilościowo: niskie (poniżej 4,7 mg/dm³) po procesie (i) oraz śladowe (poniżej 1,6 mg/dm³) po (ii).
EN
Crude wastewater from prodn. of paints, adhesives and plasters was treated in 2 identical installations operating in the sequential mode. Single-stage coagulation with com. coagulants and flocculation were used. Post-process sludge was dehydrated by gravity and pressure techniques. The content of heavy metals in the sludge was low (< 4.7 mg/L) after pressure filtration and very low (traces, < 1.6 mg/L) after gravity dewatering.
PL
Celem pracy była ocena skuteczności procesu Fentona w oczyszczaniu wybranych ścieków z przemysłu odlewniczego, które wstępnie poddano koagulacji. W procesie koagulacji wydzielono ze ścieków zanieczyszczenia występujące zarówno w fazie zawieszonej, jak i koloidalnej. Dobór korzystnego przebiegu procesu Fentona prowadzono pod względem następujących parametrów: pH ścieków, dawki nadtlenku wodoru, stosunku masowego Fe2+/H2O2 oraz czasu procesu. Dobrane parametry procesu Fentona wynosiły odpowiednio: pH ścieków 2,5, dawka nadtlenku wodoru 5,00 g/dm3, stosunek masowy Fe2+/H2O2 = 0,3 oraz czas procesu 120 min. Dla podanych parametrów wykazano wysoką skuteczność procesu Fentona w obniżeniu chemicznego zapotrzebowania tlenu (ChZT) badanych ścieków z przemysłu odlewniczego. W ściekach obniżyło się również stężenie niejonowych substancji powierzchniowo czynnych (NSPC).
EN
The aim of the study was to evaluate the effectiveness of the Fenton process in the treatment of selected wastewater from the foundry industry, which was initially coagulated. In the coagulation process, contaminants found in the suspended and colloidal phase were separated from the wastewater. The selection of the favorable course of the Fenton process was carried out with the following parameters in mind: wastewater pH, hydrogen peroxide dose, Fe2+/H2O2 mass ratio and process time. The selected parameters of the Fenton process were: wastewater pH = 2.5, hydrogen peroxide dose 5.00 g/dm3, Fe2+/H2O2 mass ratio = 0.3 and process time 120 min. For the given parameters, high efficiency of the Fenton process in lowering the chemical oxygen demand (COD) of the treated wastewater from the foundry industry was demonstrated. In wastewater, the concentration of non-ionic surfactants (NSPC) also decreased.
EN
The research on the use of sorbents to remove anions from the wastewater after soda production was conducted due to the need to protect waters against the pollution at the source of its formation. In the case of industrial plants introducing wastewater to surface waters, this requires modification of the production line or an additional stage of wastewater treatment, which will prevent pollution of the environment. The wastewater generated in the Solvay soda ash production process is characterized by strong alkaline pH, high electrolytic conductivity and high concentrations of chlorides, ammonia, sulfates, phosphates, calcium, potassium, sodium and magnesium. The paper presents the results of the research aimed at removing the chloride, sulfate and phosphate anions from wastewater from calcinated soda production using three sorbents: Halosorb, Compakt and Damsorb K. The ion removal process was carried out using a dynamic method with a varying deposit load in the range from 0.579 m3/(m2h) to 1.937 m3/(m2h). The concentrations of all tested anions were reduced, which indicates a high potential of the method and possibility of further, more detailed studies.
EN
The article presents the results of the study on the process of copper electroevolution from the regeneration solutions in one- and two-chamber electrolyzers at different concentrations of sulfuric acid and the solutions of copper chlorides at different concentrations of hydrochloric acid – in a three-chamber electrolyzer. The conditions of electrochemical recovery of heavy metals from acidic and saline solutions were determined. It was shown that the most effective recovery of heavy metal cations from hydrochloric acid solutions occurs in three-chamber electrolyzers. On the basis of the results obtained, a technological scheme of a local plant for treatment of washing water of galvanic industries was proposed.
PL
W artykule badano wpływ zwiększonej liczebności organizmów nitkowatych w osadzie czynnym na działanie oczyszczalni membranowej (MBR). Badania prowadzono w skali technicznej w oczyszczalni ścieków komunalnych w Mikołajkach pracującej z modułem filtracyjnym MFM 300. Wykazano, że wysoka liczebność mikroorganizmów nitkowatych przyczyniała się do trwałego oblepiania membran grubą błoną osadu czynnego, co wiązało się ze zmniejszeniem wydajności hydraulicznej oczyszczalni. Skutecznym rozwiązaniem problemu okazało się ograniczenie liczebności organizmów nitkowatych przez podanie chlorku poliglinu (PAX 18), średnio w ilości 3,00 g Al+3/kg smo przez okres 7 dni i następnie dawki 1,0 g Al+3/kg smo przez okres następnych 3 tygodni.
EN
The article investigates the effect of increased abundant filamentous bacteria in activated sludge on the membrane bioreactor (MBR). The experiment was conducted in a full-scale wastewater treatment plant in Mikołajki (Poland) working with the MFM 300 filter module. The study was shown that the high abundance of filamentous bacteria contributed to permanent thick biofilm formation on the membrane surface, which was associated with a reduction in the hydraulic capacity of the treatment plant. An effective solution to the problem was to reduce the abundance of filamentous organisms by application of aluminum salts (PAX 18, polyaluminium chloride), on average at 3.0 g Al3+/kg sdmd (sludge dry mass daily) for a period of 7 days and then a dose of 1.0 g Al3+/kg sdmd for the next 3 weeks.
PL
Stosowanie zaawansowanych technologii w produkcji przemysłowej powoduje wzrost ilości generowanych ścieków, które zawierają coraz więcej trudnych do usunięcia związków chemicznych w komunalnych oczyszczalniach ścieków. W odprowadzanych do odbiornika oczyszczonych ściekach mogą występować związki chemiczne wywołujące negatywny wpływ na środowisko i zdrowie człowieka. Wówczas, w uzasadnionych przypadkach, konieczne może być zastosowanie czwartego stopnia oczyszczania ścieków z wykorzystaniem zaawansowanych technologii utleniania. Jednym z przykładów takiego rozwiązani jest technologia C-ION austriackiej firmy SFC Umwelttechnik GmbH, którą można z powodzeniem wykorzystać zarówno w oczyszczalniach ścieków, jak również w stacjach uzdatniania wody.
PL
Modernizacja oczyszczalni ścieków jest potężnym wyzwaniem finansowym, organizacyjnym, projektowym i logistycznym, wymagającym wieloletnich przygotowań, zarówno związanych z kwestiami formalno-prawnymi, jak i z opracowaniem niezbędnej dokumentacji projektowej. Sam okres realizacji zadań budowlanych na terenie inwestycji przez zespół wykonawców stanowi zwieńczenie kilku lat wcześniej wykonanej pracy i jest dużym wyzwaniem oraz rewolucją dla zespołu eksploatującego obiekt. Warto mieć na uwadze, że wiele decyzji podjętych na poszczególnych etapach przygotowań, a także w momencie realizacji zadania inwestycyjnego, będzie miało wpływ na pracę zarówno samego obiektu, jak i eksploatującego go personelu, przez wiele lat po zakończeniu modernizacji.
PL
Popularnymi tematami na całym świecie, w związku z trudną sytuacją ekologiczną, a także narastającymi obawami związanymi z globalnym ociepleniem są woda i energia. Jednym z miejsc, w których oba te surowce występują nierozerwalnie, jest oczyszczalnia ścieków. Podnoszenie jakości ścieków oczyszczonych zwykle odbywa się poprzez zwiększone zużycie energii - np. na podnoszenie stężenia tlenu w reaktorze czy nakłady inwestycyjne - np. na instalację do dawkowania zewnętrznego źródła węgla organicznego. Jednocześnie rutyną na większych obiektach jest produkcja energii ze spalania metanu powstającego w procesie fermentacji osadów. Projekt SNIT, dotyka obu kwestii i zakłada zarówno podniesienie jakości ścieków oczyszczonych, jak i zwiększenie produkcji gazu fermentacyjnego przy umiarkowanych nakładach inwestycyjnych. Kluczem do tego jest wykorzystanie kwasu azotowego (III) w celu wywołania częściowej nitryfikacji w ciągu głównym, jak również do dezintegracji osadu w celu zwiększenia ładunku związków organicznych, które są substratem dla fermentacji. Dzięki usuwaniu azotu drogi skróconą, zużycie tlenu i związków organicznych w bloku biologicznym zostanie znacznie ograniczone, a skrócona denitryfikacja pozwoli na głębsze usunięcie azotu.
PL
Piasek odpadowy w oczyszczalni ścieków może powstawać co najmniej w dwóch miejscach: jako zawartość piaskowników oraz jako wynik separacji z nieczystości z czyszczenia kanalizacji. Sposób jego zagospodarowania jest wciąż poważnym problemem eksploatacyjnym. Różnorodne doświadczenia pokazują, że możemy uzyskać piasek o naprawdę dobrych właściwościach. Wydaje się że można znaleźć sensowne rozwiązanie, tak by utracił on status odpadu.
PL
Oczyszczalnia Ścieków w Białymstoku po kilkunastu latach budowy została uruchomiona w roku 1994. Została zaprojektowana na obszarze 50 ha, jako obiekt z konwencjonalną technologią oczyszczania, a w pierwszym folderze opisującym efekty pracy zapisano „wielkości redukcji zanieczyszczeń spełniają założenia projektowe i wynoszą: dla BZT5 - 97%, zawiesiny ogólnej - 93%, fosforu - 63%, ChZT - 86%. Dziś wielkości tych parametrów wydają się niskie i wyróżnia się brak wymagań w stosunku do związków azotu, ale w tamtym okresie i przy ówczesnej technologii, wielkości te były wyzwaniem rzuconym eksploatacji.
PL
Procesy oczyszczania ścieków wymagają rzetelnej kontroli oraz zachowania równowagi pomiędzy kosztami a oczekiwanym efektem ekologicznym. Główny kierunek optymalizacji poszczególnych etapów oczyszczania nierozerwalnie wiąże się z wyborem odpowiedniej i sprawdzonej aparatury pomiarowej. Endress+Hauser od lat wspiera klientów w tych wyborach.
PL
5 października 2017 r. zostało podpisane Memorandum o współpracy pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Urzędem Miasta Lwowa i Lwowskim Zakładem Komunalnym „Lyivvodokanal”, pod patronatem Ministerstwa Ekologii i Zasobów Naturalnych Ukrainy. Głównym celem Memorandum jest realizacja wspólnych przedsięwzięć w zakresie zapewnienia skutecznego oczyszczania ścieków miasta Lwów dla minimalizacji zanieczyszczenia transgranicznej rzeki Bug. Ścieki z miasta Lwów są kierowane do rzeki Pełtew, leżącej w zlewni Bugu. Dotychczasowa współpraca pozwoliła na wymianę informacji, wstępną analizę danych i przygotowanie „Założeń do wstępnego studium wykonalności”. W niniejszym artykule autorzy, będący członkami zespołu robo czego powołanego w ramach struktur NFOŚiGW, chcieliby podzielić się informacjami ze wstępnego stadium współpracy i zasygnalizować projekt szerszemu gronu odbiorców.
PL
Rozproszona zabudowa terenów wiejskich wymusza poszukiwanie rozwiązań systemów kanalizacyjnych oraz technologii oczyszczania ścieków dostosowanych do lokalnych warunków. Zbiorniki bezodpływowe, bardzo często nieszczelne są nadal podstawowym rozwiązaniem w zakresie odprowadzania i gromadzenia nie czystości. Dużą popularnością cieszą się również przydomowe oczyszczalnie ścieków dedykowane dla jednego gospodarstwa domowego. Kompleksowym/systemowym rozwiązaniem problemów z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków na terenach wiejskich jest budowa lokalnych/zbiorczych oczyszczalni ścieków. Taki kierunek został przyjęty przez Samorząd Gminy Kobylnica oraz Wodociągi Słupsk Sp. z o.o.
EN
The paper discusses the use of an artificial neural network to control the operation of wastewater treatment plants with activated sludge. The task of the neural network in this case is to calculate (predict) the readings of the probe measuring the concentration of nitrate nitrogen (V) in one of the biological reactor tanks. Neural networks are known for their ability to universal approximation of virtually any relationship, including the function of many variables, but the process of "training" the network requires the presentation of many sets of input data and corresponding expected results. This is a difficulty in the case of wastewater treatment plants, because some key process parameters are usually not measured online (samples are taken and measurements are taken in the laboratory), and even if they are, the time intervals are large. Bearing in mind the aforementioned difficulty, this work uses a set of input data consisting only of information that can be measured with measuring probes. As a result of the conducted experiments a high compliance of the probe's prediction with the expected values was obtained. The paper also presents data preparation and the network "training" process.
EN
The aim of the work was to analyze the efficiency and reliability of pollutants removal (total suspended solids – TSS, BOD5, COD) in a collective wastewater treatment plant with activated sludge and hydroponic lagoon during its long term operation. The tested object was designed to treat wastewater inflowing through the sewerage system and wastewater delivered by the septic truck. The projected capacity of the treatment plant was 1200 m3d-1. The technological system for wastewater treatment consisted of a mechanical part, a flowing biological reactor working according to the BARDENPHO process, a secondary settling tank and a hydroponic lagoon. The efficiency and reliability of pollutants removal in the analyzed treatment plant were assessed on the basis of the data concerning influent and effluent wastewater collected during the years 2011–2018. On the basis of the measurements results, there were determined characteristic values of the selected pollution indicators in wastewater and the average efficiency of pollutants removal. The technological reliability of the wastewater treatment plant was assessed for the basic pollution parameters (BOD5, COD, TSS) in accordance with the elements of the Weibull’s reliability theory, with regard to normative values of the indicators specified in the Regulation of the Minister of Environment. The analysis was carried out using the Statistica 13.1 software. It was proved that in the wastewater treatment plant with an activated sludge and hydroponic lagoon the level of organic pollutants removal expressed by BOD5 was on average 99.5%, COD – 98.1% and TSS – 99.4%. The technological reliability of the system was 100% in terms of the removal of pollutants from the basic group, which means that during the long term operation (8 years) it provided failure-free operation and guaranteed the fulfillment of the requirements that can be found in the Polish law regulations concerning the analyzed pollutants.
20
Content available remote Treatment of wastewater from the foundry industry using Fenton process
EN
The aim of the study was to evaluate the effectiveness of the Fenton process in the treatment of selected wastewater from the foundry industry, which was initially coagulated. In the coagulation process, contaminants found in the suspended and colloidal phase were separated from the wastewater. The selection of the favorable course of the Fenton process was carried out with the following parameters in mind: wastewater pH, hydrogen peroxide dose, Fe2+/H2O2mass ratio and process time. The selected parameters of the Fenton process were: wastewater pH 2.5, hydrogen peroxide dose 5.00 g/L, Fe2+/H2O2 mass ratio 0.3 and process time 120 min. For the given parameters, high efficiency of the Fenton process in lowering the chemical oxygen demand (COD) of the treated wastewater from the foundry industry was demonstrated. In wastewater, the concentration of non-ionic surfactants (NS) also decreased.
first rewind previous Strona / 37 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.