Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  exhaust gases emission
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
In this paper the basics of construction and working principles of liquid gas fuel system for passenger cars were described. The aim of conducted research was to analyze fuel consumption and emission of hazardous substances in bi-fuel engine powering systems. Measurements for both gasoline and liquid gas powering system with stock and modified fuel map were taken. Stock fuel map was the one set up by the professional liquid gas fuel system installation workshop. The car used for research was Renault Megane II 1.6 16V. Simulation of road conditions was performed using the MAHA MSR500 engine test stand equipped with “road cycle” function. For each road cycle measurements of emissions were taken using different fuel systems. Obtained results show the difference between emissions for different fueling strategies in simulated road conditions.
PL
W opracowaniu omówiono podstawową budowę instalacji zasilania gazem, w pojazdach z silnikami o zapłonie iskrowym oraz podstawową problematykę ich działania. Celem badań było dokonanie analizy emisji szkodliwych substancji, dla dwupaliwowego układu zasilania silnika. Dokonano pomiarów dla pracy na benzynie, na gazie oraz na modyfikowanej mapie gazowej. Jako bazowe ustawienia przy zasileniu silnika gazem przyjęto te, zadane przez wyspecjalizowany zakład, podczas montażu instalacji gazowej w pojeździe. W ramach badań dokonano szeregu pomiarów emisji szkodliwych substancji oraz zużycia paliwa dla samochodu Renault Megane II 1.6 16V. Wykorzystując funkcję „cykle jezdne” w jaką jest wyposażona hamownia podwoziowa MAHA MSR500 użyta do badań, przeprowadzono symulację jazdy w powtarzalnych warunkach drogowych. Dla każdego cyklu dokonano pomiaru emisji szkodliwych substancji, przy różnych strategiach zasilania silnika. Równolegle z pomiarem składu spalin dokonano pomiaru zużycia paliwa. Do pomiaru wydatku benzyny użyto przepływomierza Flowtronic 215. Do pomiaru przepływu gazu użyto przepływomierza firmy Brooks wpiętego szeregowo w przewód zasilania gazem w fazie lotnej. Uzyskane wyniki obrazują różnicę pomiędzy emisją szkodliwych substancji oraz zużyciem paliwa dla różnych strategii zasilania, w symulowanych warunkach jazdy na drodze.
EN
The purpose of the paper is to compare selected operation parameters of an engine supplied with, respectively, commercial diesel oil and the B20 mixture (80 v/v % of diesel oil and 20 v/v % of rape oil fatty acid methyl esters). During the tests, the engine was running following the load characteristics at crankshaft rotational speed of 1750 rpm and 4000 rpm, respectively. The paper describes the test stand and block diagram of a system designed for measuring cylinder pressure, injection line pressure and injector operation control current. The emissions of nitrogen oxides, hydrocarbons, carbon monoxide and carbon dioxide were measured during the tests.
PL
Celem artykułu jest porównanie wybranych parametrów pracy silnika zasilanego handlowym olejem napędowym i mieszaniną B20 (80 % V/V oleju napędowego i 20 % V/V estrów metylowych kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego). Podczas badań silnik pracował według charakterystyk obciążeniowych przy prędkościach obrotowych wału korbowego 1750 obr/min i 4000 obr/min. W artykule opisano stanowisko badawcze oraz schemat blokowy układu do pomiaru ciśnienia w cylindrze, ciśnienia w przewodzie wtryskowym i prądu sterującego pracą wtryskiwacza. Podczas badań mierzono emisję tlenków azotu, węglowodorów, tlenku węgla i dwutlenku węgla.
EN
Growing concerns over air pollution as a result of marine engines exhausts emission have driven policy changes at the international level towards more stringent standards on permissible levels of sulphur content in marine fuels and of SOx and NOx emission factors. Simultaneously, this has also been a key factor for innovation in marine technologies aiming at those emissions reduction and being cost-effective at the same time. One of the most promising option currently viable is the use of LNG as marine fuel, as it will enables to eliminate SOx emissions, and cut down on NOx, CO2 and particulate matter (PM) emissions, when comparing to the emissions from a typical vessel powered by marine diesel oil. This paper analyses advantages of LNG-fuelled marine engines over conventional fuels in the light of the meeting current and future emission levels.
PL
Pogorszenie jakości powietrza powodowane wzrostem poziomów emisji toksycznych składników spalin morskich silników okrętowych powoduje, że w ostatnich latach zachodzą znaczące zmiany w międzynarodowych regulacjach prawnych mające na celu zmniejszenie tych emisji, głównie SOx i NOx. Spełnienie coraz ostrzejszych wymogów jest czynnikiem odgrywającym kluczową rolę w poszukiwaniu nowych rozwiązań technologicznych, korzystnych również z ekonomicznego punktu widzenia. Zastosowanie LNG jako paliwa do zasilania morskich silników okrętowych, jest jednym z takich rozwiązań, prowadzi bowiem do eliminacji emisji SOx oraz znacznego zmniejszenia emisji NOx, CO2 i cząstek stałych w porównaniu do poziomów emisji tych związków w spalinach silników okrętowych zasilanych olejem napędowym. W artykule dokonano analizy korzyści, jakie niesie zastosowanie LNG do zasilania morskich silników okrętowych w świetle obecnych i przyszłych wymaganych poziomów emisyjności spalin.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję nowego systemu zasilania turbodoładowanego silnika o zapłonie iskrowym wielopunktowym wtryskiem gazu ziemnego. Zaprezentowano wyniki badań parametrów roboczych i ekologicznych. Uzyskane wyniki porównano do wyników badań przeprowadzonych dla standardowego, mieszalnikowego systemu zasilania.
EN
The idea of the new fuel supply system of the turbocharged SI engine equipped with the natural gas multipoint injection system has been presented in article. Results of tests of work and ecological parameters of that engine have been presented. Obtained results have been compared to the results of investigations carried out for standard mixer fuel supply system.
5
Content available remote Właściwości silnika ZS zasilanego naturalnym olejem rzepakowym
PL
Przepisy prawne EU, odnośnie silników spalinowych, wymagają wprowadzenia odnawialnych paliw alternatywnych. Większość ośrodków badawczych zajmujących się zasilaniem silników ZS paliwami pochodzenia roślinnego prowadzi badania przede wszystkim na estrach metylowych oleju rzepakowego. Wynika to z faktu, że takie paliwa mają cechy najbardziej zbliżone do oleju napędowego. Ceny takiego paliwa są wyższe od ceny naturalnego oleju rzepakowego jak i mogą być wyższe od ceny oleju napędowego. Autorzy uważają, że z tego powodu należy podejmować działania badawcze i techniczne, które umożliwią zasilanie silnika ZS naturalnym olejem rzepakowym. W niniejszej publikacji autorzy przedstawiają wyniki badań właściwości silnika ZS Perkins 2806A zasilanego naturalnym olejem rzepakowym. Przedstawiono aspekty techniczne przystosowania silnika do zasilania takim paliwem. Mierzono podstawowe parametry energetyczne i toksyczność spalin. Badany silnik był integralną częścią agregatu prądotwórczego, w związku z tym pomiary przeprowadzono dla stałej prędkości obrotowej n=1500 obr/min i obciążeniach silnika 0-480 kW. Stosowanie oleju rzepakowego jako paliwa wiąże się ze zjawiskiem zakoksowania rozpylaczy. W związku z tym, dla stosowanego paliwa, przeprowadzono pomiary stopnia zakoksowania rozpylaczy. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że po odpowiednim przystosowaniu silnika ZS możliwe jest jego zasilanie surowym olejem rzepakowym. Powoduje to jednak wzrost godzinowego zużycia paliwa, przy niezmienionej wartości sprawności ogólnej, wzrost stężenia tlenków azotu NOx i emisji cząstek stałych (PM). Te niekorzystne zmiany, w porównaniu do zasilania olejem napędowym, można jednak ograniczyć poprzez wyposażenie układu wydechowego w odpowiednie środki post-procesowe. Badania zakoksowania rozpylaczy wykazały, ze stosując surowy olej rzepakowy należy stosować specjalne dodatki myjące. Przeprowadzone badania wykazały, ze można zasilać silnik ZS naturalnym olejem rzepakowym, jednakże konieczne jest przystosowanie do tego celu zarówno silnika jak i zastosowanie specjalnych dodatków do paliwa. Zdaniem autorów to rozwiązanie może być wdrażane przede wszystkim zastosowanie do silników dużej mocy.
EN
In this article, the authors present the results of investigation on the characteristics of the Perkins 2806A diesel engine fuelled by natural rape oil. Some technical aspects of adapting an engine to be fuelled by such fuel are presented. Basic energy parameters and exhaust gas toxicity were measured. As the examined engine was an integral part of a power-generating set, the measurements were done at a constant rotational speed of n=1500 rpm and at 0- 480 kW of the engine loading. Applying the rape oil as a fuel involves the effect of nozzles coking. Therefore, for the fuel used, measurements of the coking level in the nozzles have been done. As a result of performed studies, it was stated that, after a suitable adaptation of the diesel engine, it is possible to fuel it by a crude rape oil. It causes however the increase of the fuel consumption per hour, the increase of the nitric oxides NOx concentration and the increase of the material particles (PM). The value of the total efficiency remained unchanged. However, the above inconvenient changes, in comparison to the fuelling by diesel fuel, can be reduced by equipping the exhaust system with appropriate post-process means. The examination of the nozzles coking showed that, using a crude rape oil, special washing additives should be applied. The investigation demonstrated that a diesel engine can be fuelled by natural rape oil, but it is necessary to modify the engine and use some special additives to the fuel. In the opinion of the authors, this solution may be implemented mainly for high-power engines.
6
Content available remote Analiza norm toksyczności spalin dla silników spalinowych róznych zastosowań
PL
W artykule przedstawiono analizę norm toksycznych składników spalin obowiązujących w Unii Europejskiej dla silników spalinowych. Pod uwagę wzięto wartości limitów emisji toksycznych składników od poziomu EURO I do EURO VI oraz odpowiadające im przebiegi testów badawczych. Testy badawcze, podobnie jak limity toksyczności spalin uzależniono od roku ich wprowadzenia w życie przepisami prawnymi. Niezależnie od tego rozgraniczono testy badawcze dla różnych grup silników spalinowych. Do analizy porównawczej wybrano: silniki z zapłonem iskrowym samochodów osobowych, silniki z zapłonem samoczynnym samochodów osobowych, silniki spalinowe samochodów ciężarowych i autobusów, silniki spalinowe przemysłowe (stacjonarne) i maszyn roboczych ciężkich – w zakresie mocy od 7 do pow. 559 kW, silniki spalinowe pojazdów szynowych – w zakresie mocy od 130 do pow. 560 kW. Dla wszystkich przedstawionych grup silników spalinowych oraz limitów toksyczności spalin przedstawiono wymagane przez normy ECE metodyki pomiaru i obliczeń emisji tlenku węgla, dwutlenku węgla, niespalonych węglowodorów, cząstek stałych oraz stężenia nanocząstek.
EN
Year after year regulations of exhaust gases of combustion engines apply to various applications are changed. Paper described limits of exhaust gases emissions for gasoline and diesel car engines, have duty engines, industrial engines and rail vehicles engines. For different engine groups homologations test was analysed. Was presented chassis and dynamometers homologation test for each group of engines. From Euro 1 to Euro 6 limits were presented. Additional measurement methodology for emission of CO, THC, NOx, PM, nanoPM was described.
PL
Celem badań było określenie wpływu testowanych biopaliw (mieszanin estrów metylowych oleju rzepakowego RME z olejem napędowym) w porównaniu z olejem napędowym na parametry energetyczne i toksyczność spalin silnika a8C22 lokomotywy spalinowej SM42-2331, w trzech punktach pracy silnika: dla biegu jałowego, pośredniej prędkości obrotowej i częściowego obciążenia oraz nominalnej prędkości obrotowej i pełnej mocy silnika. Stwierdzono, że wzrost udziału estrów metylowych oleju rzepakowego (RME) do zawartości 50% w mieszaninie z olejem napędowym powoduje zwiększenie wartości godzinowego zużycia paliwa Gp o ok. 10% dla biegu jałowego oraz o ok. 15% dla pełnego obciążenia silnika w porównaniu z olejem napędowym. Z aobserwowano wzrost stężenia CO w spalinach wraz z ilością RME dla biegu jałowego, brak istotnych zmian stężenia CO dla pośredniego punktu pracy silnika oraz obniżenie emisji CO dla pełnego obciążenia silnika.
EN
The purpose of the research was described the influence of tested biofuels (mixture rapeseed methyl esters RME with diesel fuel) in comparison with diesel fuel on energy parameters and exhaust gases toxicity of a8C22 diesel engine of locomotive SM42, in 3 work points: for idle, medium engine speed and torque as well as full engine power. Was affirmed, among other things, that increase rapeseed ethyl esters (RME) up to 50% with mixture with diesel fuel, cause to increase hour fuel consumption Gp c.a. 10% for idle, 15% for full power in comparison with standard diesel fuel. Was observed growth concentration of CO in exhaust gases with R ME amount for idle, no change for medium speed and decries of CO concentration for full power
EN
The paper presents the analysis of results of the investigation on exhaust gas toxicity for 4 fuels supplying the engine a8C22 of the diesel locomotive SM42-2331: diesel fuel – ON, 40, 50 and 50% (with a pack of special additives) rape oil methyl esters, in “F” test according to the 2004/26/WE Directive and UIC 624 Charter. The values of unitary emission of carbon monoxide, nonburned hydrocarbons, nitric oxides and particulate matters, were analysed by a 3-points test “F”. The investigation showed that the tested engine does not meet legal regulations even in the case of using diesel fuel. The addition to the conventional fuel of rape oil methyl esters causes a constant small rise of the NOx unitary emission. However, the emission of the compounds of imperfect and incomplete combustion grows rapidly only at 50% contents of RME in diesel fuel. Even though the additive to the fuel B50+ reduces NOx emission, but then, the emission of carbon monoxide and particulate matters increases.
PL
W artykule przedstawiono analizę wyników badań toksyczności spalin 4 paliw zasilających silnik a8C22 lokomotywy spalinowej SM42-2331: olej napędowy – ON, 40, 50 i 50% (z pakietem specjalnych dodatków) estrów metylowych oleju rzepakowego w teście „F” zgodnym z Dyrektywą 2004/26/WE oraz kartą UIC 624. Analizie poddano wartości emisji jednostkowej tlenku węgla, niespalonych węglowodorów, tlenków azotu oraz cząstek stałych w 3-puktowym teście „F”. W wyniku badań okazało się, że stosowany silnik nie spełnia obowiązujących norm nawet na oleju napędowym. Dodawanie do konwencjonalnego paliwa estrów metylowych oleju rzepakowego powoduje ciągły, niewielki wzrost emisji jednostkowej NOx. Natomiast emisja związków niezupełnego i niecałkowitego spalania gwałtownie wzrasta dopiero przy 50% RME w oleju napędowym. Dod
9
Content available The on-road operation of Diesel Particulate Filters
EN
The problem in engine tests stand investigations lies in their difficult analysis in comparison to the on-road, real traffic investigations. The same problem occurs in the case of diesel particulate filters. A variety of papers have been published related to the topic of DPF investigations on engine and chassis dynamometers and still the conclusions from these investigations do not entirely reflect the actual status quo in this matter. This forced the engineers to begin a complex on-road testing of the DPF. The paper present an analysis of the operation of DPF and basic investigations into DPF under real operating conditions in an urban, extra urban and expressway cycles on selected vehicle types. The investigations comprised the measurement of the gaseous exhaust components and particulate matter along with the measurement of their concentration and size distribution while recording the operating parameters of the vehicle in motion.
PL
Podstawowym problemem badań stanowiskowych pojazdu jest utrudniona analiza w odniesieniu do badań w rzeczywistych warunkach eksploatacji. Problem ten występuje również w przypadku badań filtrów cząstek stałych. Opublikowano szereg prac związanych z badaniami DPF na hamowniach silnikowych i podwoziowych jednak w konsekwencji wnioski z tych badań nie do końca odzwierciedlały rzeczywisty stan rzeczy. To spowodowało konieczność prowadzenia kompleksowych badań pracy filtrów cząstek stałych w rzeczywistych warunkach eksploatacji. W pracy przedstawiono analizę działania oraz badania podstawowe filtrów cząstek stałych DPF w rzeczywistych warunkach eksploatacji w cyklu miejskim, pozamiejskim i autostradowym na wybranych typach pojazdów. Badania obejmowały pomiar emisji gazowych składników spalin i cząstek stałych oraz ich koncentrację i rozkład wymiarowy z jednoczesną rejestracją parametrów pojazdu w ruchu.
EN
The paper deals with problems of model analysis of the process of exhaust gases components formation in internal combustion engine working with combustion initiation from ignition dose of fuel injected directly into the working space. In result of scientific-research works carried out in the Chair of Internal Combustion Engines of Cracow University of Technology on the basis of a four stroke engine a driving unit was elaborated which may work both with spark ignition and combustion initiation from a ignition dose of fuel. Application of two combustion systems in engine aimed at combining the advantages of spark ignition with compression ignition driving units. Such an engine is characterized by fuel consumption comparable with that gained by compression ignition engines, whereas, the exhaust gases composition is similar to that occurring in up-to-date spark ignition engines. Similar assumption concern the Homogenous Charge Compression Ignition - HCCI system which seems to be a future solution of internal combustion engines, nevertheless, up till now, in spite of intensive works in many countries all over the world, one did not succeed to control the combustion process in a large range of rotational speeds and loads what would give the possibility of using it in traction application. The solution proposed in the patent application by Prof. B. Sendyka is not burdened with this drawback since the moment of occurrence of volumetric ignition of the formed mixture in the process of filling is tightly connected with the moment of fuel dose injection. In result of simulative studies carried out by use of KIVA-3V software on the discussed solution it was stated that the process of exhaust gases toxic components formation in engine working in the mode of ignition from pilot dose does not depart in generally form from that which occurs at work with spark ignition.
11
Content available remote Examination of pollutant emissions from a car with hybrid powertrain
EN
The authors have presented results of examination of emissions from the engine of Prius II with hybrid drive. The testing has been carried out on chassis dynamometer in conditions simulating real operation of the car: both official certification tests (European ECE R83 and American: FTP-75 and HWFET) and special tests (Stop and Go and Autobahn) have been carried out. Features of emissions have been determined in relation with the average speed of the car during the testing. These features have been compared to the features determined during simulation tests of a standard car from the environment friendly class EURO 4. Essential elements of the paper are statements that there are apparent stabilization of working conditions of the combustion engine in condition dynamic, and in effect there is a considerable decreasing of emission level constituents of exhaust gases and fuel consumption (the most distinct effect is apparent in the case of carbon monoxide emission), very significant advantages are from of hybrid powertrain application in condition of variable driving speeds, first of all in condition of the driving with small average speeds , meeting movement in centres of municipal emissions where impurities and the fuel consumption in driving tests are dependent from the degree preliminary battery loading, whereas parameters emission of impurities can be treated or as regulatory for the degree of initial loading of the battery, or random.
PL
Autorzy przedstawili wynik badań emisji od silnika Prius II z hybrydą hybrydowym. Testy byty wykonane M l dynamometrze podwoziowym w warunkach symulujących rzeczywistą eksploatacją samochodu: zarówno w oficjalnych certyfikowanych testach (europejski ECE R83 i amerykański: FTP 75 i HWFET) jak i testach specjalnych (Zatrzymaj i Jedź i Autostrada). Parametry emisji zostały określone - w stosunku do średniej prędkości samochodu w czasie testowania. Te parametry zostały porównane z parametrami określonym podczas testów symulacji standardowego samochodu klasy EURO 4 przyjaznego środowisku naturalnemu. Istotne elementy artykułu, to stwierdzenia, że występuje widoczna stabilizacja warunków pracy silnik spalinowego w warunkach dynamicznych, a w konsekwencji następuje znaczne zmniejszenie poziomu emisji składników spalin oraz zużycia paliwa (najbardziej wyraźny efekt jest widoczny w wypadku emisji tlenku węgla, bardzo znaczące korzyści przynosi zastosowanie napędu hybrydowego w warunkach zmiennych prędkości jazdy, przede wszystkim w warunkach jazdy z małymi prędkościami średnimi, odpowiadających ruchowi w ośrodkach miejskich, gdzie emisja zanieczyszczeń oraz zużycie paliwa w testach jezdnych są zależne od stopnia wstępnego naładowania akumulatora, natomiast charakterystyki emisji zanieczyszczeń można traktować albo jako regulacyjne ze względu na stopień wstępnego naładowania akumulatora, albo przypadkowe.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.