Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 39

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mikroanaliza rentgenowska
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Zbadano dodatek pyłu bazaltowego do betonu stwierdzając, że powoduje on bardzo korzystne zmiany właściwości tego kompozytu. Maleńkie cząstki pyłu lokują się w porach strefy przejściowej co zmienia mikrostrukturę tej strefy, powodując także wzrost zawartości fazy C-S-H. Między minerałami, które znajdują się w warstwach powierzchniowych ziaren pyłu bazaltowego, a uwodnionym zaczynem cementowym zachodzą reakcje, w wyniku których strefa przejściowa ulega dalszym zmianom. Jony sodu i magnezu, zawarte w skaleniach w ziarenkach pyłu bazaltowego, dyfundują do warstw fazy C-S-H, podstawiając w jej strukturze jony wapnia, które z kolei wbudowują się w warstwach powierzchniowych skaleni. Jony wapnia mogą dyfundować także do tych warstewek w ziarnach oliwinu, zastępując w jego strukturze magnez, a te ostatnie ulegają absorpcji przez fazę C-S-H. Powoduje to po wstawanie bardzo mocnych wiązań między drobnymi cząstkami pyłów bazaltowych oraz fazą C-S-H w matrycy cementowej, co przyczynia się do zwiększenia wytrzymałości betonu.
EN
Addition of the basalt dust to the concrete results in very beneficial changes in its microstructure. Tiny dust particles are deposited in pores of the interfacial transition zone, reducing its porosity and causing the increase of C-S-H phase content. Between some minerals on the surface of basalt dust particles and the solution in cement paste pores with a high concentration of calcium ions, reactions are occurring that change the interfacial transition zone. Sodium and magnesium ions contained in the feldspars of basalt dust diffuse to the C-S-H phase layers, substituting calcium ions in its structure, which in turn are absorbed in the feldspar surface layers. The reactions of minerals in basalt dust with C-S-H phase result in the formation of very strong bonds of basalt dust particles with C-S-H phase in cement matrix, which has a very positive effect on the concrete strength.
PL
Określono możliwości badania cienkich warstw o grubości poniżej 1 mikrometra metodą mikroanalizy rentgenowskiej przy zastosowaniu metody korekcji opartej na dopasowaniu funkcji rozkładu wzbudzenia promieniowania φ(ρz) do danych doświadczalnych. Wykonano serię badań testowych z powierzchni warstw jednoskładnikowych: Au na podłożu Ni i Si o grubościach w przedziale 10–50 nanometrów oraz dwuskładnikowych: tlenek indu na podłożu Si i tlenek krzemu na podłożu Ti. Stwierdzono, że obliczenia zarówno grubości warstw w zakresie od kilku do kilkuset nanometrów, jak i składu chemicznego są poprawne. Badania nie wykazały wpływu rodzaju podłoża i napięcia przyspieszającego na poprawność wyników. Pokazano, że mapy rozkładu grubości bardzo dobrze ilustrują niejednorodności warstw. Stwierdzono, że zarówno mapowanie, jaki i obliczenia ilościowe są czułe na niewielkie różnice grubości rzędu 2–3 nm.
EN
One of the parameters of Refill Friction Stir Spot Welding is a tool sleeve depth in the joined components. The value of the depth depends on inter alia joined sheets thicknesses, a tolerance with which the sheets were made and the other parameters of the RFSSW process. The aim of the work was to determine the impact of tool depth on the quality of the RFSSW joints. Joints made of an aluminum alloy 2024-T3 sheet having a thickness of 1.0 mm and an aluminum alloy D16UTW sheet having a thickness of 0.6 mm were analysed. The welding was performed on the side of the sheet made of aluminum alloy 2024-T3. Three tool depths without changing the other welding parameters were tested. The tool depths were following: 1.10 mm, 1.15 mm and 1.20 mm. For each variant 10 RFSSW welds were made. Eight of them were served to assess the load bearing capacity of the joints with consideration plastic strain analysis, one of them were for macrostructural assessment, and one of them were for a visual assessment.
EN
This paper presents the results of X-ray microanalysis oxide inclusions in silicon bronze in terms of selection microadditions deoxidizers-modifying. On the basis of the oxides present in the alloy, it was found that the most appropriate microadditive is zirconium.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań metodą mikroanalizy rentgenowskiej wtrąceń tlenkowych w brązie krzemowym pod względem doboru mikrododatków odtleniająco-modyfikujących. Na podstawie występujących w stopie tlenków stwierdzono, że najodpowiedniejszym mikrododatkiem jest cyrkon.
PL
Opracowano procedury wytwarzania materiałów piezoelektrycznych przeznaczone do zastosowania w Instytucie Metali Nieżelaznych w Gliwicach opierając się na posiadanej bazie sprzętowej. Otrzymane materiały to seria spieków na osnowie perowskitu Pb(Zr,Ti)O3 (PZT), które po naniesieniu elektrod i spolaryzowaniu przetestowano w charakterze transformatorów w elektronicznym układzie pomiarowym. Stwierdzono, że materiały wykonane według proponowanych procedur cechują się zarówno właściwymi parametrami strukturalnymi i fizycznymi, jak też dobrymi właściwościami użytkowymi, w tym wysoką sprawnością. Mogą one zatem służyć do wytwarzania urządzeń elektronicznych, takich jak transformatory, przetwornice elektryczne, rezonatory itp.
EN
Procedures for manufacturing of piezoelectric materials, applicable in the Institute of Non-ferrous Metals in Gliwice with the use of installed equipment, are elaborated. Manufactured materials are the series of sinters based on Pb(Zr,Ti)O3 perovskite (PZT), which after application of electrodes and after polarization are tested as transformers in the electronic measuring system. It has been found that the materials made according to the proposed procedures, have the appropriate structural and physical parameters as well as good utility properties, including their high efficiency. Therefore, they may be used for production of electronic devices such as transformers, electric converters, resonators etc.
PL
W ramach pracy doktorskiej otrzymano antybakteryjne włókna celulozowe modyfikowane nanocząstkami srebra, generowanymi w układzie NMMO. Głównym celem pracy było określenie wpływu podstawowych warunków wytwarzania nanocząstek srebra na ich wielkość, kształt, rozmieszczenie w matrycy polimerowej, a także na barwę otrzymywanych włókien. Charakterystyki otrzymanych w różnych warunkach nanocząstek srebra dokonano na podstawie analizy składu chemicznego w mikroobszarach włókien metodą mikroanalizy rentgenowskiej EDS (ang. Energy Dispersive Spectometry) oraz analizy widm UV-VIS. Podstawowe parametry nanocząstek określono metodami Dynamicznego Rozpraszania Światła (DLS) oraz Transmisyjnej Mikroskopii Elektronowej (TEM). W pracy zbadano również parametry mechaniczne i właściwości higroskopijne włókien modyfikowanych nanocząstkami srebra oraz oznaczono średni stopień polimeryzacji celulozy w otrzymywanych włóknach. Ponadto, przeprowadzano analizę struktury krystalicznej włókien metodą dyfraktometrii rentgenowskiej oraz wykonano analizę barwy włókien. Oceniono również odporność zastosowanej modyfikacji nanocząstkami srebra włókien na warunki przechowywania oraz na procesy prania włókien. W niniejszej pracy wykazano, że wielkość i kształt otrzymywanych nanocząstek srebra, a w efekcie uzyskiwane efekty barwne włókien są skorelowane z warunkami prowadzenia procesu ich syntezy oraz z właściwościami antybakteryjnymi modyfikowanych włókien. Na podstawie wykonanych badań stwierdzono, że najkorzystniejsze warunki otrzymywania we włóknach możliwie małych nanocząstek bez ryzyka tworzenia przez nie aglomeratów, bądź agregatów osiągnięto, gdy syntezę nanocząstek w NMMO prowadzono w czasie 12 godzin w temperaturach 50 i 70°C oraz w czasie 20 minut w temperaturze 100°C. Z uwagi na potencjalne medyczne zastosowanie modyfikowanych włókien wykonano badania aktywności antybakteryjnej włókien oraz badania cytotoksyczności wyciągów z włókien wobec linii komórkowych ludzkich (HeLa) i mysich (L929). Na podstawie przeprowadzonych badań cytotoksyczności stwierdzono, że wytworzone z udziałem modyfikowanych włókien celulozowych materiały medyczne powinny być stosowane nie dłużej niż 24 godziny. Włókna modyfikowane nanocząstkami syntezowanymi w tych warunkach charakteryzowały się bardzo dobrymi wskaźnikami bakteriostatyczności i bakteriobójczości zarówno wobec bakterii gram ujemnych, jak i gram dodatnich. W pracy wykazano, że istnieje możliwość takiego sterowania procesem syntezy nanocząstek, który pozwoli na otrzymanie wysokiej jakości antybakteryjnych włókien celulozowych przeznaczonych do zastosowań medycznych.
EN
Antibacterial cellulose fibers modified with silver nanoparticles were obtained. Silver nanoparticles were enclosed into cellulose fibers using N-methylomorpholine-N-oxide (NMMO) as a direct cellulose solvent as well as the main reducing system of nanoparticles. Silver nanoparticles were generated directly in NMMO as a product of AgNO3 reduction of silver ions. The basic purpose of the research was to examine of the influence of reaction conditions of silver nanoparticles on their size, shape and distribution in the polymer matrix of fibers and consequently on the colour of obtained fibers, as well as on their bioactive activity. The characteristics of the obtained silver nanoparticles were studied using energy dispersive spectroscopy (EDS), transmission electron microscopy (TEM) and dynamic light scattering technique (DLS). Taking into account the potential medical applications of the obtained fibers, their antibacterial activity and cytotoxicity of silver nanoparticles enclosed in fibers were examined in the human (HeLa) and mouse cells (L929).
EN
In this study a simple procedure forthe in situ identification of the intermetallic phase precipitates in the interdendritic eutectic in both wrought and cast AlFeMnSi alloys has been established and then verified by experimental results. Morphology of the phase constituents of these eutectics: A6MnFe, αc-AlFeMnSi, αH-AlFeSi, β-AlFeSi, has been revealed on the metallographic microsections, observed with light and scanning electron microscopes. Chemical composition of these phase precipitates was estimated by means of point x-ray microanalysis. The homogeneity range for particular intermetallic phase precipitates, as influenced by either alloy chemical composition or microstructure morphology, was estimated.
PL
W pracy przedstawiono prostą procedurę identyfikacji in situ wydzieleń faz międzymetalicznych w eutektykach międzydendrytycznych w stopach AlFeMnSi do przeróbki plastycznej i odlewniczych, wraz z jej eksperymentalną weryfikacją. Na podstawie obserwacji mikroskopowych opisano, ujawnioną na zgładach międzymetalicznych, morfologię składników fazowych, występujących w tych eutektykach: A6MnFe, αc-AlFeMnSi, αH-AlFeSi, β-AlFeSi. Do badań wykorzystano mikroskopy: świetlny oraz elektronowy, skaningowy. Skład chemiczny wydzieleń faz międzymetalicznych określono za pomocą punktowej mikroanalizy rentgenowskiej. Zakres zmienności składu chemicznego dla wydzieleń wybranych składników fazowych był analizowany w zależności od składu chemicznego stopu oraz cech morfologicznych mikrostruktury.
EN
The paper presents results of a study of surface condition, thickness, microstructure, microhardness and chemical composition of surface layers produced by laser cladding on different steel grades (C45, C90U, 145Cr6, X165CrV12). The size of Co-based alloy powder (Stellite 6) used to clad was ranged from 25 to 53 μm. Surface layers were prepared using Laser Cell 3008 device equipped with a 1 kW disk laser with powder feeding system. Three powder streams converge at the same point on laser beam. The same parameters of laser cladding of steel specimens such as laser output power, feed rate, scanning speed, ratio of overlapping, powder feed rate and gases flow rates were applied. The surface layers had multiphase microstructure. It was found that substrate type has an effect on thickness and hardness of clad layer and on the depth at heat affected zone. There was no difference in surface quality after laser cladding processes on different steel grades. The layers were hard, non-porous and well bonded with substrate.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań struktury geometrycznej powierzchni, grubości, mikrostruktury, mikrotwardości oraz składu chemicznego warstw powierzchniowych wytworzonych metodą napawania laserowego na czterech gatunkach stali: C45, C90U, 145Cr6, X165CrV12. Do napawania zastosowano proszek na bazie kobaltu Stellite 6 o granulacji w zakresie od 25 do 53 μm. Napawanie wykonano za pomocą urządzenia Laser Cell 3008 wyposażonego w laser dyskowy o mocy znamionowej 1 kW z trójstrumieniowym systemem podawania proszku. Zastosowano identyczne warunki napawania stalowych próbek: moc wiązki lasera, prędkość podawania proszku, posuw, a także prędkość przepływu gazów osłonowego i nośnego. Stwierdzono wpływ rodzaju podłoża na grubość i twardość warstwy napawanej oraz na głębokość strefy wpływu ciepła. Nie stwierdzono różnic w jakości stanu powierzchni po procesach napawania na różnych gatunkach stali. Warstwy były twarde, nieporowate i dobrze związane z podłożem.
PL
Przedstawiono wyniki badań elektronowej mikroskopii skaningowej (SEM) i mikroanalizy rentgenowskiej (EDS) nowego kompozytu PA6 przeznaczonego do metalizowania autokatalitycznego stymulowanego laserowo. Stwierdzono, że laserowe modyfikowanie warstwy wierzchniej nowego kompozytu powoduje zmiany strukturalne jego powierzchni typowe dla procesu ablacji laserowej. W wyniku laserowego modyfikowania wzrasta również zawartość miedzi w warstwie wierzchniej tego kompozytu. Wytrącona miedź metaliczna służy jako inicjator i katalizator procesu miedziowania bezprądowego. Com. polyamide-6 was optionally reinforced with staple glass fibers, filled with CuO (15%) and (AcCH=CMeO)₂Cu (9%), processed by extrusion to granulates and by laser-irradn. (193 nm) and then studied by SEM and X-ray diffraction anal. to det. the chem. compn. of the surface layer of the composite materials. The laser treatment resulted in an increase in the Cu content in the glass fibre-reinforced composite, what is of importance for its metallization.
EN
Com. polyamide-6 was optionally reinforced with staple glass fibers, filled with CuO (15%) and (AcCH=CMeO)₂Cu (9%), processed by extrusion to granulates and by laser-irradn. (193 nm) and then studied by SEM and X-ray diffraction anal. to det. the chem. compn. of the surface layer of the composite materials. The laser treatment resulted in an increase in the Cu content in the glass fibre-reinforced composite, what is of importance for its metallization.
EN
Currently, in science, rapid development in the use of new research methods takes place. Examples of these methods are scanning electron microscopy, x-ray diffraction analysis, thermal analysis performed using derivatograph, grain size analysis performed using laser particulate measuring instruments, density measurements using gas pycnometers and measurements of specific surface area carried out using the Blaine detector. These methods can be used in almost any field of science dealing with solids. Modern methods are also used in studies of properties of raw materials and mineral wastes. Further studies, using the above and other advanced testing methods will create comprehensive testing procedures for mineral raw materials and waste. The paper presents progressive research methodology of using modern measuring devices to determine physical, chemical and mineralogical properties of fly ashes. In the theoretical part the characteristics of different research methods and the principles of operation of test equipment were described. In the practical part the methodology and exemplary results were presented.
PL
W ostatnich latach obserwuje się dynamiczny rozwój różnorodnych dziedzin naukowych związany z wprowadzeniem nowych, doskonalszych urządzeń badawczych. Należą do nich między innymi: mikroskop elektronowy skaningowy, mikroanalizator rentgenowski, derywatograf, dyfraktometr rentgenowski, granulometr laserowy, piknometr helowy, aparat Blaine’a. Mogą być one wykorzystane przez praktycznie każdą dziedzinę nauki zajmującą się ciałami stałymi. Te nowoczesne metody znalazły również zastosowanie w badaniach właściwości surowców i odpadów mineralnych. Wykonywanie takich pomiarów może przyczynić się do stworzenie kompleksowych procedur badania surowców i odpadów mineralnych w skali laboratoryjnej. W publikacji podjęty został problem określenia metodyki badań właściwości zarówno fizycznych jak i chemicznych surowców i odpadów mineralnych na przykładzie popiołów lotnych, z zastosowaniem nowoczesnych metod i urządzeń pomiarowych. W części teoretycznej została przedstawiona charakterystyka poszczególnych metod badawczych, a także zasada działania urządzeń badawczych. Natomiast w części praktycznej omówiono metodykę wykonywania poszczególnych badań, a także przedstawiono przykładowe wyniki.
PL
Celem pracy jest analiza wpływu materiału ceramicznego Ceram Bond, na charakter połączenia pomiędzy materiałem ceramicznym, a podbudową metaliczną niklowo-chromową z pozostawioną warstwą tlenkową, w porównaniu ze strukturą na której nie naniesiono wyżej wymienionej warstwy ceramicznej. Rejestracje prowadzono na granicy warstw metal-ceramika. Analizę wykonano przy pomocy mikroanalizatora rentgenowskiego JCXA 733 firmy Jeol. [1].
EN
The aim of the study is the analysis of the influence of the ceramic material (Cream Bond) on the character of the joint between the ceramic material and the metallic foundation (a nickel-chrome structure with an oxide later left), compared to the joint without the ceramic material in question. The observation was made within the contact area of the metallic and ceramic layers. The analysis was conducted by means of an electron microprobe analyzer JCXA 733 Jeol.
PL
W pracy przedstawiono wyniki analizy charakteru połączenia metalu z ceramiką w zależności od obecności warstwy opakerowej. W celu określenia charakteru połączenia przeprowadzono badania, mikroskopowe oraz mikroanalizą rentgenowską. Wyniki badań ukazały wewnętrzną strukturę badanego materiału, oraz zmianę stężeń pierwiastków pomiędzy poszczególnymi warstwami próbek. Przeprowadzone badania pozwoliły na wysuniecie wniosku, iż warstwa opakera nie tylko maskuje kolor struktury metalicznej, ale także przyczynia się do zwiększenia trwałości połączenia między metalem i ceramiką.
EN
The research results presented in this thesis are based on analysis influencing the bond between the opaqued metallic substructure with ceramic. In order to determine the factors which influence this bond it was necessary to carry out tests consisting of microscopic and x-ray microanalysis. The test results have made it possible to identify the inner structure of the material being examined. In conclusion the test results showed that the opaque coating does not only serve aesthetic purposes by masking the dark metallic substructure but more importantly increases the durability of the metal ceramic bond.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań mających na celu określenie przyczyny korozji przy spoinie obwodowej łączącej wycinki rurociągu technologicznego instalacji przemysłowej wykonanego z różnych materiałów. Przeprowadzono badania mikrostrukturalne i mikroanalityczne stosując techniki mikroskopii świetlnej (LM), elektronowej mikroskopii skaningowej (SEM), a także pomiary składu chemicznego techniką mikroanalizy rentgenowskiej (EDS) i fluoroscencyjnej spektrometrii rentgenowskiej. Wykonano także test podatności na korozję międzykrystaliczną. Wykazano, że przyczyną niszczenia korozyjnego rurociągu jest uwrażliwienie granic ziaren w strefie wpływu ciepła po stronie elementu ze stali kwasoodpornej 321. Uzyskane wyniki mikroanalizy wskazują, że skłonność do korozji międzykrystalicznej w badanym materiale nie zależy od zawartości węgla lub dodatków stabilizujących (Ti Nb), lecz jest spowodowana zubożeniem granic ziaren w chrom w procesie spawania na skutek powstawania tlenków bogatych w Cr.
EN
This paper presents the results of investigations carried out to elucidate the cause of corrosion in the heat affected zone of a weld of dissimilar materials on a pipeline of industrial installation. To this end detailed microstructural and microanalytical studies were performed using such techniques as light (LM) and scanning electron microscopy (SEM), energy dispersive (EDS) and fluorescent X-ray spectrometry. Susceptibility to intercrystalline corrosion was also tested. It was shown that corrosion of the pipeline was caused by sensitization of the grain boundaries in the heat-affected zone on the side of the pipe segment made of 321stainless steel leading to the inter-crystalline corrosion. The microanalysis results indicated that susceptibility to inter-crystalline corrosion was caused not by carbon and/or stabilising additions (Ti, Nb) but by the reduction of the chromium content at grains boundaries due to formation of Cr rich oxides during the process of welding.
PL
Od przeszło 3000 lat główną grupą materiałów, przeznaczonych do implantacji w organizmie ludzkim są metale i ich stopy. W ostatnim stuleciu najczęściej używana była i jest do dzisiaj implantacyjna stal austenityczna. W ostatnich 30 latach częściowo wyparły ją stopy niklu, kobaltu czy tytanu, lecz do dnia dzisiejszego jest ona szeroko stosowana jako biomateriał metaliczny. Oprócz niewątpliwych zalet, z których głównymi są bardzo dobre właściwości mechaniczne, stal implantacyjna może być generatorem wolnych atomów i jonów, będących czynnikami zagrożenia dla organizmu. Jedną z funkcji, mających wpływ na biozgodność materiału jest czas przebywania konstrukcji w agresywnym środowisku płynów ustrojowych. Autorzy podjęli próbę określenia zakresu zmian w materiałach metalicznych, po długotrwałej implantacji w jamie ustnej. Celem pracy jest określenie wpływu czasu użytkowania na zmianę właściwości materiałowych stopów stomatologicznych. W jej zakresie mieszczą się mikroskopowe badania metalograficzne, mikroanaliza rentgenowska oraz badania mikrotwardości. Wstępna analiza wyników potwierdza tak szerokie rozpowszechnienie implantacyjnej stali austenitycznej.
EN
From 3000 years the majority of materials made for implantation in the human body are metals and alloys. During the last century the implantation austenitic steel was the most commonly used. In the past 30 years, it was partly replaced by nickel alloys, cobalt alloys and titanium, but even nowadays it is still widely used as a metallic biomaterial. Apart from the advantages of which a very good mechanical properties are the main ones, implantation steel may act as generator of free atoms and ions, which are risk factors for the organism. One of the functions that influences biocompatibility of the material is the time during which the construction remains in the aggressive environment of body fluids. The authors made an attempt to determine the extent of changes in the metallic materials after long-term implantation in the oral cavity. The aim of this work is to determine the correlation between lifetime and changes of properties of the material used in dental alloys. Metallographic microscopic examinations, X-ray microanalysis and micro hardness fall within the scope of this work. Preliminary analysis of the results confirms such a wide spread of an austenitic implantation steel.
PL
Popioły lotne są uciążliwymi odpadami, powstającymi z substancji mineralnych zdyspergowanych w węglu, które w wyniku jego spalenia ulegają wielu procesom fizykochemicznym. Ze względu na zastosowanie różnych metod spalania węgla, różnorodnego składu paliwa, wysoki stopień dyspersji substancji mineralnych paliwa oraz gwałtowność procesów termicznych, ziarna popiołu wykazują wysoki stopień zróżnicowania morfologicznego, składu fazowego i chemicznego. Sprawia to, że poszczególne rodzaje popiołów lotnych znacznie różnią się właściwościami, dlatego też dobór odpowiedniej metody ich utylizacji wymaga dogłębnego poznania ich właściwości fizyko-chemicznych i mineralogicznych. W publikacji zaprezentowano wybrane metody i urządzenia pomiarowe wykorzystywane do określania właściwości fizycznych surowców i odpadów mineralnych, a także ukazano możliwości ich zastosowania do scharakteryzowania właściwości popiołów lotnych.
EN
Fly ash is noxious waste that comes from minerals substances dispersed in coal and are subjected to many physical and chemical processes during coal combustion. Because of different types of coals, different types of combustion, a high level of dispersion of mineral substances in coals and the duration of thermal processes, the particles of fly ash are diversified as to their structure, phase and chemical composition. The diversity of produced fly ash makes it necessary to determinate their physical, chemical and mineralogical properties in order to select suitable utilization method. This paper presents a few research methods and measuring devices used to determine physical, chemical and mineralogical properties of raw and waste materials and also their usefulness to characterize fly ashes properties.
15
Content available remote Nowej generacji prekursorowe włókna pan z nanododatkami ceramicznymi
PL
W oparciu o przeprowadzone badania wpływu podstawowych parametrów procesu formowania na strukturę i właściwości włókien opracowano warunki wytwarzania nowej generacji prekursorowych włókien poliakrylonitrylowych, zawierających ceramiczne nanododatki: krzemionkę, hydroksyapatyt, montmorylonit. Udowodniono prawidłowość przyjętej w pracy hipotezy, iż uzyskanie włókien z nanokompozytu PAN, łączących w sposób unikatowy cechy podwyższonej porowatości z wytrzymałością właściwą odpowiednią do ich karbonizacji, jest możliwe w wyniku zmiany mechanizmu procesu zestalania z dyfuzyjnego w kierunku kroplowego. Sformułowano ogólną zasadę wytwarzania tego typu włókien. Wykazano, iż z wprowadzeniem etapu ultradźwiękowego rozpraszania nanododatku do procesu wytwarzania prekursorowych włókien PAN, związana jest transformacja struktury drobnoporowatej w makroporowatą, bądź zbliżoną do makroporowatej. Przeprowadzono analizę porównawczą, wpływu obecności w tworzywie włóknotwórczym poszczególnych rodzajów ceramicznych nanododatków na zmiany struktury nadmolekularnej, porowatości oraz właściwości wytrzymałościowych i termicznych włókien poliakrylonitrylowych. Stwierdzono, iż z wprowadzeniem do włókien nanohydroksyapatytu (HAp) związana jest transformacja struktury mezomorficznej występującej we włóknach PAN, w stricte krystaliczną. Dla włókien, zawierających montmorylonit (MMT), wykazano występowanie zjawiska częściowej eksfoliacji oraz zmniejszenia odległości międzywarstwowych MMT. W oparciu o mikroanalizę rentgenowską (SEM+EDS) oceniono równomierność rozłożenia wprowadzonych do włókien nanododatków.
EN
On the basis of the research carried out, which conceraed the influence of the basie spinning and drawing process parameters on the structure and properties of the fibres obtained, the conditions for manufacturing a new generation of PAN precursor fibres were elaborated. These fibres are characterised by including ceramic nanoadditions, such as silica, hydroxyapatite, and monmorillonite. The correctness of the hypothesis assumed that obtaining PAN nanocomposite fibres, which would join the feature of increased porosity with tenacity suitable for their carbonisation, is possible by changing the solidification process from a diffusive into the direction of a drop-type kind was confirmed. A general rule of manufacturing fibres of such kind was formulated. It was indicated that applying the process of ultrasound dispersion of the nanoaddition into the technology of manufacturing PAN precursor fibres is related with a transformation of the fibre structure from a fine-porous structure into a macro-porous or similar to a macro-porous structure. A comparative analysis was carried out, which concerned the influence of the presence of different kinds of ceramic nanoaddtitions in the fibre matter on the changes of the supermolecular structure, the porosity, the tensile strength, and the thermal properties of polyacrylonitrile fibres. It was indicated that introducing nanohydroxyapatite (HAp) into the fibre matter causes a transformation of the mesomorphic structure occurring in PAN fibres into a pure crystalline. The phenomenon of partially exfoliation was indicated for fibres, which include montmorillonite (MMT); a decrease in the MMT interlayer distances was also observed. A uniform distribution of the nanoadditions inserted into the fibres was evaluated on the basis of an X-ray micro-analysis (SEM + EDS).
PL
Metaliczne biomateriały tytanowe są szeroko rozpowszechnione prawie w każdej dziedzinie medycyny. Używane są w formie urządzeń długo, bądź krótko czasowo implantowanych w organizmie żywym. Zbudowane z tytanu o dużej czystości dochodzącej do 99,99%, powinny być odporne na zjawiska korozyjne występujące w ich otoczeniu. Pojawiają się opinie określające materiały tytanowe jako wręcz sprzyjające osteointegracji. Wykorzystywane są również jako niewielkie elementy wchodzące w skład dystraktorów czy zestawów do zespalania złamań kości. Zadaniem ich jest utrzymanie w danym położeniu całego urządzenia, a także przejęcie na siebie naprężenia, wynikającego z ułomności tkanki twardej będącej w trakcie leczenia. Praca w środowisku wysoko korozyjnym oraz kumulacja naprężeń, nie może pozostać bez skutków na ich strukturze. Celem pracy jest określenie zmian stężenia pierwiastków w warstwie przypowierzchniowej oraz zmian strukturalnych, wynikających ze szczególnych warunków pracy tytanowych śrub dentystycznych po 3-letniej implantacji w ludzkiej kości żuchwy. Materiałem porównawczym jest rdzeń śruby - materiał bez dostępu czynników korozyjnych. Zakres pracy obejmuje mikroanalizę rentgenowską oraz metalograficzne badania mikroskopowe rdzenia i warstwy przypowierzchniowej.
EN
Metallic titanium biomaterials are widely used in almost every field of medicine. They are used in a form of long- or short-term implanted accessories in living organisms. Made of high-purity titanium (up to 99.99%) they should be resistant to corrosion occurring in their environment. There are opinions describing titanium materials as conducive to osteointegration. They are also used as minor components of distractors or sets for connecting (fusing) broken bones, because they keep the device in the set position and also take on the stress resulting from a hard tissue disability during treatment in progress. The fact that they operate in a highly corrosive environment as well as stress accumulation must influence their structure.The purpose of the paper is to determine changes in the concentration of elements in the near-surface layer as well as structural changes resulting from some specific working conditions of titanium dental screws after a three years' implantation into a human mandible bone. A screw core, i.e. a material with no access to corrosion factors, serves as the comparative material.The scope of the paper covers an X-ray microanalysis as well as microscopic examination of the core and near-surface layer.
EN
The stoichiometry determination of lanthanum doped lead zirconate titanate (PLZT) by the wavelength-dispersive X-ray fluorescence spectrometry (WD-XRF) and energy-dis-persive-electron-probe microanalysis (ED-EPMA) is presented. For WD-XRF measurements the analyzed materia! was mixed with boric acid in the ratio 1:20 and pressed into pellets. The multielement standard samples were prepared by mixing appropriate amounts of analyte oxides (PbO, TiO2, ZrO2 and La2O3,) with boric acid. The obtained results were compared with the analysis of PLZT performed by ED-EPMA. The matrix effects were corrected using threoretical influence algorithm for intermediate-thickness samples (WD-XRF) and ZAP method (ED-EPMA).
PL
Przedstawiono metodę oznaczania stechiometrii tytanianu i cyrkonianu ołowiu domieszkowanego lantanem (PLZT) z wykorzystaniem rentgenowskiej spektrometrii fluorescencyjnej z dyspersją długości fali (WD-XRF) i mikroanal izy rentgenowskiej zdyspersjąenergii (ED-EPMA). Do pomiarów WD-XRF analizowany materiał był mieszany z kwasem borowym w stosunku l :20 i prasowany w pastylkę. Wielopierwiastkowe próbki wzorcowe były przygotowane przez zmieszanie odpowiednich ilości tlenków analitów (PbO, TiO2ZrO2 i La2O3) z kwasem borowym. Uzyskane rezultaty porównano z wynikami ED-EPMA. Efekty matrycy korygowano za pomocą algorytmu teoretycznych współczynników wpływów dla próbek o grubości pośredniej (WD-XRF) oraz metodą ZAF (ED-EPMA).
18
Content available remote The structure of the alphinizing coat on alloy steels
EN
In this paper results of the structure of the coat alphinizing in AlSi5 silumin on alloy steels: acid-proof 1H18N9T (X6CrNiTi18-10) and high speed SW18 (HS18-0-1) were presented. The temperature of the alphinizing bath was amounts to750š5°C, and immersion time of the element [tau] = 180s. It was shown, that there is the different "g" coat thickness on testing steels. On the 1H18N9T steel it amounts to g = 52[mikro]m, and on the SW18 steel - g = 203[mikro]m. Regardless of a grade of testing alloy steels the coat consist of three layers with diversified phasic structure. There is different chemical composition of coat layers on testing steels. The first layer from the base consist of AlFe phase containing alloy addictions of steels: Cr and Ni (1H18N9T) and W, V and Cr (SW18). On this layer crystallize the second layer of intermetallic phases. It is the phase containing the main alloy addiction of steels: AlFeCr (1H18N9T) and AlFeW (SW18). The last, outside layer consist of silumin containing AlFeNi intermetallic phases on the 1H18N9T steel and AlFeW on the SW18 steel. Regardless of the grade of testing steels there is Si element in all layers of the coat. There are morphological differences in tested layers. The second layer (AlFeW phase) inside the coat on the SW18 steel consist of faced crystals growing into in outside silumin layer. On the 1H18N9T steel a boundary between transient and outside layer is more uniform. Free separations of intermetallic phases inside silumin layer on the 1H18N9T steel have lamellar and on the SW18 steel - faced form.
PL
W pracy Autorzy przedstawili wyniki wieloletnich badań wpływu zmian mikrostrukturalnych mieszanin popiołowo-żużlowych na wybrane parametry geotechniczne w czasie. Badania przeprowadzono na odpadach poenergetycznych z Zespołu Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie. Przeprowadzone analizy mikroskopowe (Scanning Electron Microscope, Reflected Light Mikroscope), mikroanaliza rentgenograficzna (dyfraktometr rentgenowski), analiza zmian powierzchni właściwej ziaren popiołowych (metoda BET), analizy zmian wartości współczynnika filtracji pozwoliły wyjaśnić obserwowany proces zeskalania się wbudowanego czy składowanego materiału.
EN
Authors presented in paper results of research on influence of change of microstructure of bottom ash mixture on geotechnical parameters in time, conducted for many years. Researches were conducted on wastes from sector of energy from Dolna Odra Power Plant in Nowe Czrnowo. Microscope analysis (Scanning Electron Microscope, Reflected Light Mikroscope), roentgen analysis (roentgen diffraction), analysis of change of surface area of fly ash grains (BET method), analysis of change of infiltration coefficient - allowed to explain the process of solidification of built in or landfilled material.
EN
Purpose: This paper presents the results of studies on the effect of silicon content in alphinising bath on the thickness of diffusion layer "g1" and of coating "g" produced by immersion on the grey cast iron, grade EN-GJL-250. The temperature of alphinising bath was 750 ± 5°C, and the time of holding the cast iron insert was ζ=180s. Design/methodology/approach: It has been proved that in the bath of commercially pure aluminium and of AlSi1,5 alloy, the diffusion layer and coating produced on grey cast iron are of the highest thickness, comprised in a range of g1=40 ÷ 50µm and g = 220 ÷ 230µm., respectively. The diffusion layer produced in these baths is characterised by a compact, columnar structure of the Al3Fe phase. Findings: An increase in silicon concentration in the alphinising bath to about 11% changes the structure of diffusion layer into the faceted one and makes other phases appear as well. Right on the surface of the cast iron insert, the Fe4CSi carbide is present, followed by the Al12Fe3Si2 phase, on which the Al9Fe3Si2 phase is superimposed. Raising further silicon concentration in bath to a level well above 11% Si, i.e. to about 17% Si, does not change the phase constitution of the diffusion layer. What it causes is only a fragmentation (breaking of continuity) of the layer, thus making it useless in the process of producing a layered casting. An increase in silicon concentration in the alphinising bath in a range of 7 ÷ 17% Si reduces the thickness of diffusion layer in a range of g1=38 ÷ 22µm and that of coating in a range of g=155 ÷ 92 µm. It is supposed that the decrease in thickness of the diffusion layer and of coating with the increasing concentration of silicon in alphinising bath is due to a reduced rate of the reactive diffusion. Originality/value: This is an immediate effect of the enlarged number of silicon atoms and of the presence of the precipitates of primary silicon crystals adhering to the surface of cast iron insert. The reason of occurrence of a monophase structure in the diffusion layer produced in aluminium bath or in bath of AlSi1,5 is the lack of silicon atoms or low concentration of this element in the region of the surface layer dissolved on cast iron insert.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.