Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 110

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  converter
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
EN
Electrical transients in high-order resonant power converters are difficult to solve with classical analytic analysis. It is also costly and challenging to verify some phenomena empirically. Thus, design and analysis of electronic circuits can be remarkably improved by using appropriate simulation tools, especially in the field of power electronics. In our work, a complete simulation of digitally controlled 350W LLC resonant power converter is presented. Ngspice was utilized as a simulator and KiCad was used as applicative schematic editor. In particular, the use of simplified element models in time domain analysis provide short simulation time. We achieved good consistency between simulation results and hardware measurements. The introduced simulation environment with the LLC converter model is a compelling tool that shortens design time and reduces deployment costs. Among many published scientific papers, this work is distinguished by the fact that the simulation includes a converter with full resonant circuit, quality factor limiter and digital feedback loop.
PL
Stany przejściowe w przetwornicach rezonansowych są trudne do wyznaczenia analitycznie. Również pomiary z wykorzystaniem modeli fizycznych są bardzo czasochłonne oraz wymagają specjalistycznego sprzętu. Jednak gdy wykorzysta się narzędzia symulacyjne proces analizy i projektowania układów energoelektronicznych ulega znacznemu usprawnieniu. W artykule przedstawiono wyniki symulacji sterowanej cyfrowo przetwornicy rezonansowej typu LLC o mocy 350W. W symulacjach wykorzystano oprogramowanie Ngspice, a jako edytor schematów KiCad. Aby otrzymać krótkie czasy symulacji i móc przeprowadzić badania kompletnej przetwornicy wykorzystano uproszczone modele podzespołów. W pracy otrzymano dobrą zgodność wyników symulacji i pomiarów. Zaprezentowany model symulacyjny wraz z narzędziami tworzy kompletne środowisko, które pozwala skrócić czas projektowania i testowania cyfrowych zasilaczy. Wyróżnikiem przedstawionego podejścia jest połączenie analogowej symulacji przetwornicy rezonansowej wraz z implementacją w pełni cyfrowego regulatora.
2
Content available remote IO-LINK – nie tylko czujniki
PL
IO-Link to niezależny od sieci fieldbus interfejs, umożliwiający połączenie point-to-point. Najczęściej ten standard kojarzony jest z różnorodnymi sensorami, takimi jak czujniki indukcyjne, optoelektroniczne, ciśnienia, temperatury itp. Należy zwrócić uwagę, że IO-link można wykorzystać również do sterowania urządzeń wykonawczych, np. kolumn sygnalizacyjnych, głowic RFID, a nawet przemienników częstotliwości. Lenze, wychodząc naprzeciw rosnącym wymaganiom Przemysłu 4.0, oferuje pierwszy na rynku zdecentralizowany przemiennik częstotliwości z IO-Link – i550 Protec.
3
Content available remote Example of inrush current elimination after connection of high input DC voltage
EN
This article deals with the problem of elimination inrush currents. The document proposes an active method for limiting the inrush currents during circuit switching when high inrush currents occur. The proposed system limits current in the circuit by means of a series connected Mosfet transistor. The Mosfet transistor is controlled in a linear resistive region. In the case of an inrush current in a circuit, the Mosfet transistor limits the magnitude of the current flowing into the circuit. The article also solves the problem of transistor power load. In the article there is a chapter that deals with the maximum magnitude of the limiting current that can flow through the transistor so as not to destroy it. In this new inrush current limiting configuration, the operator can directly define the amount of surge current that must not be exceeded after the circuit is closed. The proposed system is also complemented by other protective and control elements that are described in this article.
PL
Artykuł dotyczy problemu eliminacji prądów rozruchowych. Zaproponowano aktywną metodę ograniczania prądów rozruchowych podczas przełączania obwodu, gdy występują duże prądy rozruchowe. Proponowany system ogranicza prąd w obwodzie za pomocą szeregowo połączonego tranzystora Mosfet. Tranzystor Mosfet jest kontrolowany w liniowym obszarze rezystancyjnym. W przypadku prądu rozruchowego w obwodzie tranzystor Mosfet ogranicza wielkość prądu wpływającego do obwodu. Artykuł rozwiązuje również problem obciążenia mocy tranzystora. W artykule jest rozdział poświęcony maksymalnej wielkości prądu ograniczającego, który może przepływać przez tranzystor, aby go nie zniszczyć. W tej nowej konfiguracji ograniczania prądu rozruchowego operator może bezpośrednio określić wielkość prądu udarowego, której nie wolno przekroczyć po zamknięciu obwodu. Proponowany system uzupełniono również innymi elementami ochronnymi i kontrolnymi opisanymi w tym artykule.
PL
W artykule przedstawiono wyniki symulacji komputerowych redukcji stopionego żużla konwertorowego przy pomocy węgla. W wyniku dozowania reduktora węglowego (tzw. redukcja bezpośrednia) możliwy jest także przebieg reakcji redukcji węglem rozpuszczonym w ciekłym Fe oraz tlenkiem węgla CO (redukcja pośrednia). W pracy analizowano efektywność poszczególnych typów redukcji w wyniku porcjowego wprowadzania reduktora. Do obliczeń wykorzystano komercyjne oprogramowanie FACTSage z bazami danych. Symulacje prowadzono dla warunków równowagi termodynamicznej w układach: ciekły żużel–ciekłe żelazo–gaz, ciekły żużel–ciekłe żelazo–gaz–węgiel. Procedura prowadzonych obliczeń zakładała usunięcie powstających produktów reakcji chemicznych w każdym kolejnym kroku obliczeniowym. Symulacje wykazały, że zastosowanie CO w porównaniu z węglem jest nieefektywne, wymaga bowiem stosowania znacznych ilości reduktora. W przypadku redukcji za pomocą CO powstawanie fazy CO2 hamuje przebieg procesu, stąd należy uznać, że redukcja przy pomocy węgla odgrywa rolę dominującą.
EN
The results of computer simulations of melted convection slag reduction with carbon are presented in the paper. As a result of dosing carbon reducer in direct reduction, this process may also take place with carbon dissolved in liquid Fe and carbon oxide CO (indirect reduction). The efficiency of particular types of reduction lying in reducer dosing is discussed in the paper. The calculations were based on commercial program FACTSage with databases. The simulations were conducted for thermodynamic equilibrium conditions in liquid slag/liquid iron/gas and liquid slag/liquid iron/ gas/carbon systems. The calculation procedure assumed the removal of products of chemical reactions in each successive calculation step. The simulations revealed that the use of CO as compared to carbon is inefficient as it required applying considerable amounts of reducer. In the case of reduction with CO the formation of phase CO2 blocks the process. Accordingly, the reduction with carbon can be treated as dominating.
5
Content available remote Modelling of BLDC motor with different fashions of winding connection
EN
In the paper a BLDC motor unit, including stator winding and electronic commutation circuit, is studied. Two types of three-phase stator winding, i.e. connected in star fashion and delta fashion, are considered in the studies. Mathematical models of the respective structures are formulated and the results of computer simulation are presented and discussed.
PL
W pracy przedstawiono analizę zespołu silnika BLDC, zawierający uzwojenie stojana i komutator elektroniczny. Rozważono dwa typy trójfazowego uzwojenia stojana, to jest uzwojenie połączone w gwiazdę i w trójkąt. Sformułowano modele matematyczne właściwych struktur oraz zaprezentowano wyniki symulacji komputerowej wraz z dyskusją.
PL
Artykuł opisuje zasadę działania prostowników jedno- i dwupołówkowych oraz omawia kwestie zasilania w układach automatyki.
EN
The article describes the principle of operation of half- and full-wave rectifiers and discusses about power supply problem in automation systems.
7
Content available remote Modelling of multi-phase BLDC motor
EN
In the paper a multi-phase BLDC motor unit, including stator winding and electronic commutation circuit, is studied on the example of fivephase BLDC motor. Mathematical model of the considered structure is formulated as well as the results of computer simulation are included and compared with the results dealing with three-phase motor.
PL
W niniejszej pracy przedstawiono analizę zespołu wielofazowego silnika BLDC, zawierający uzwojenie stojana i komutator elektroniczny, na przykładzie silnika pięciofazowego. Sformułowano model matematyczny oraz zaprezentowano wyniki symulacji komputerowej, które porównano z wynikami symulacji komputerowej trójfazowego silnika BLDC.
8
Content available remote Modelling of BLDC motor energized by different converter systems
EN
In the paper a BLDC motor, energized by different converter systems, is studied. These converter systems are based on: PWM-controlled three-phase inverter, PWM-controlled DC/DC converter and PWM-controlled DC/DC converter with low-pass filter LC, respectively. Mathematical models of the respective structures are formulated and the results of computer simulation, partially verified by experimental test and other simulation, are presented and discussed.
PL
W pracy rozważono silnik BLDC zasilany przez różne systemy przekształtnikowe oparte na: trójfazowym falowniku napięcia sterowanym metodą PWM, przekształtniku DC/DC sterowanym metodą PWM bez filtru wyjściowego oraz z zastosowaniem dolnoprzepustowego filtru LC na wyjściu. Sformułowano modele matematyczne poszczególnych struktur jak również zaprezentowano wyniki i dyskusję symulacji komputerowej, częściowo zweryfikowanej eksperymentalnie oraz za pomocą innej symulacji.
9
Content available remote Struktura półprzewodnikowa Side Wall Gate – następca technologii Trench
PL
Nowa struktura krzemowa tranzystorów, nazwana Side Wall Gate, charakteryzuje się doskonałymi parametrami przekraczającymi barierę wyznaczaną dotychczas przez strukturę typu Trench. Stanowi ona wypełnienie luki pomiędzy standardowymi półprzewodnikami krzemowymi a technologiami o podwyższonym paśmie zabronionym.
10
Content available A Simplified Connection of HEV AC/AC Powertrain
EN
The paper deals with a simplified configuration of series HEV hybrid vehicles. Simplification consists of the downsizing of auxiliary 4QC converter needed for hybrid operational modes. Besides, operation in autonomous traction accu-battery modes uses direct 0x5 configuration of traction 3x5 McX matrix converter. Such a configuration can be derived from that main traction converter. Major advantages of simplified connection are beside smaller 4QC converter size – possible little bit better efficiency of the HEV powertrain. Chosen operational modes of modelling and simulation of traction powertrain configuration are focused on start-up and traction drive of HEV powered by ICE, start-up of ICE powered by AB accu-battery using SG as a starter, and traction drive powered by AB accu-battery and braking of traction motor moving energy into accu-battery AB. The results of all simulation experiments are given in the paper.
PL
Artykuł dotyczy uproszczonej konfiguracji pojazdów hybrydowych HEV. Uproszczenie polega na zmniejszeniu konwertera 4QC wymaganego w trybach hybrydowych. Poza tym tryb pracy w trybie autonomicznej trakcji w trybie akumulatorowym wykorzystuje bezpośrednią konfigurację 0x5 trakcyjnego konwertera macierzy 3x5 McX. Taka konfiguracja może być uzyskana z tego głównego konwertera trakcyjnego. Głównymi zaletami uproszczonego połączenia jest mniejsza wielkość konwertera 4QC - możliwa nieco lepsza wydajność układu napędowego HEV. Dostępne są tryby pracy, modelowanie i układ napędowy układu napędowego skoncentrowany na rozruchu i napędzie trakcyjnym HEV napędzanego przez ICE, rozruch ICE zasilany akumulatorem AB z wykorzystaniem SG jako rozrusznika i napęd trakcyjny zasilany przez AB accu - bateria i hamowanie silnika trakcyjnego, które przenosi energię do akumulatora AB. Wyniki wszystkich eksperymentów symulacyjnych podano w pracy.
PL
W artykule omówiono metodę dokładnego doboru parametrów bloku sterowania przetwornicy typu BUCK – w oparciu o symulacje i obserwację stanów przejściowych. W opracowanej procedurze blok główny przetwornicy zastąpiono nieliniowym modelem uśrednionym, a do dyskretyzacji transmitancji bloku sterowania wykorzystano półanalityczne algorytmy splotowe.
EN
The article discusses the method of accurate selection of parameters of control system for BUCK power converter. The presented method is based on simulations and observation of transient states in a closed-loop system. In the proposed procedure, the power stage is represented by a nonlinear average model, and the control system is discretized with the use of semi-analytical recursive convolution algorithms.
EN
Power electronics is one of the most important elements of today’s industry. Many of converters applications are being considered as critical for plant production process. Offering enhanced functionality in modern AC drives is a way to gain a competitive advantage in power converters market. One of the values to the customers comes from low cost condition monitoring of critical equipment and from optimized maintenance costs. DC bus is one of the elements of power converters. Although the designers pay a lot of attention when designing DC-link circuit, breakdowns and failures of the DC circuit components can still happen. Unfortunately this means that the whole converter must be shut down in emergency mode to be repaired. Nowadays, monitoring of the bus capacitor is becoming one of the desired features from customer side, as well as from the converter manufacturer. Proposed approach presents a method which assures the online evaluation of the equivalent series resistance (ESR) of a DC-link capacitor. The ESR increase trend is an important indicator of accelerated aging process or incoming failure of the capacitor. The important feature of the proposed condition monitoring method is that it does not require any additional sensors. For estimation purposes already installed sensors and other internal converter’s signals are used. Particularly the method employs the DC-link voltage measurement with the DC-link current reconstruction.
PL
Lokomotywy Ld-31EM przeznaczone są do prac transportowych i przewozowych w podziemnych wyrobiskach kopalń węgla, rud i soli niezagrożonych wybuchem pyłu węglowego oraz w wyrobiskach podziemnych ze stopniem „a” niebezpieczeństwa wybuchu metanu. Okres rocznej eksploatacji pierwszego egzemplarza tej lokomotywy w KWK „Piast” pozwolił na zebranie istotnych doświadczeń przez użytkowników, producenta i konstruktorów. W tym czasie lokomotywa pracowała poprawnie, jednakże użytkownicy wnieśli uwagi związane z polepszeniem parametrów eksploatacyjnych, jak i komfortu pracy operatora. Uwzględniono je podczas opracowywania udoskonalonej wersji lokomotywy, szczególnie w zakresie wyposażenia elektrycznego. Nowo opracowana lokomotywa, o mniejszych gabarytach i mniejszej masie własnej, stanowi rozszerzenie oferty lokomotyw Ld-31EM mających docelowo zastąpić lokomotywy typu Ld-31 (Ld-21). Przedstawiono wpływ dokonanych zmian na eksploatację lokomotywy.
EN
Ld-31EM locomotives are design for transport of materials and people in the underground roadways of coal, ore and salt mines that are non-hazardous in terms of explosion of coal dust and in underground roadways marked with “a” degree of methane explosion hazard. One year of operation of the first Ld-31EM locomotive in KWK Piast mine allowed gaining relevant experience by users, producers and designers. The locomotive operated correctly, however, users point out to improve of operating parameters and operator’s comfort. Those comments were considered during developing the enhanced version of the locomotive, especially as regards the electric equipment. The newly-design locomotive of smaller dimensions and lower dead weight is an extension of the Ld-31EM locomotives offer that are to replace locomotives type Ld-31 (Ld-21). Impact of the design changes on locomotive operation is presented.
PL
W artykule przedstawiona została zasada działania woltomierzy z podwójnym całkowaniem. Zwrócono uwagę na dokładność pomiaru i odporność na zakłócenia.
EN
This article presents the principles of double integration voltmeters, describes measurement accuracy and noise immunity.
15
Content available Multilevel Converters
EN
The newest Special Section is intended to focus on recent research and trends in application of multilevel converters. Multilevel converters have been extensively developed over the last two decades and show several important advantages of power electronic circuits, such as: operation at high voltages, harmonics reduction, higher efficiency, modularity, smaller size and lower cost. Also, thanks to increasing interest in renewable energy systems (RES) and SGs, the development of multilevel converters is considerably accelerated. The papers included in the presented special section are grouped into the main categories that follow.
PL
Przedstawiono opis stanu obecnego pompowni, jej parametry i dane techniczne eksploatowanych urządzeń oraz koncepcję modernizacji pompowni wraz z doborem nowych urządzeń i wyliczeniem efektów ekonomicznych.
EN
The paper presents a description of present state of pumping station, its parameters and technical data of operated equipment as well as the concept for modernization of pumping station along with selection of new equipment and calculation of anticipated economic results.
PL
Przedstawiono metody i układy realizowane w technice mikroprocesorowej do przetwarzania napięcie – częstotliwość i częstotliwość – napięcie oraz analizę dokładności, która umożliwia dopasowanie charakterystyk przetworników do parametrów przetwarzanego sygnału i ograniczenie poziomu błędów.
EN
The article presents methods and electronic circuits realized in microprocessor technique used as voltage-frequency and frequency-voltage converters along with the analysis of accuracy what made it possible to adopt the converters characteristics to the parameters of converted signals and reduce error levels.
PL
Elektryczne układy napędowe w systemach transportu są dobrze znane jako środki przyjazne środowisku. Przeważnie do zasilania napędów stosowane są ze względu na ich zalety sieci trakcyjne, co wymaga dedykowanego systemu zasilania trakcji. System ten obejmuje: systemy zasilania sieci jezdnej, sieci powrotnej i źródeł energii (podstacje trakcyjne). Pojazdy trakcyjne są ruchome, a połączone do obwodu w punktach styku: sieć trakcyjna z odbierakiem prądu i koła do szyn: punkt styku z siecią powrotną. Kolejowa i tramwajowa trakcja elektryczna mają górne zasilanie wykonane jako wieloprzewodowe linie napowietrzne, a sieć powrotna obejmuje szyn toru. W zelektryfikowanych systemach transportu kolejowego, sieci trakcyjne są wrażliwe, podatne na awarie i działają bez możliwości rezerwowego dostarczania energii elektrycznej ze źródła zasilania trakcji elektrycznej (podstacji trakcyjnej) do pojazdu trakcyjnego (ruchomego pociągu). Ze względu na brak możliwości rezerwowania, wymagania eksploatacyjne nałożone na sieci trakcyjne są niezwykle wysokie, tj.:- ciągłe i niezawodne dostawy energii dla elektrycznych pojazdów w okresie eksploatacji przez kilka dziesięcioleci,- właściwa współpraca z odbierakami prądu (pantografami), które wraz z pojazdem stanowią ruchome połączenia elektryczne,- minimalizacja zużycia przewodów oraz nakładek stykowych pantografów podczas obecności zjawisk elektrycznych i mechanicznych, które wpływają na jakość prądu w punkcie styku przewodu jezdnego z pantografem ruchomego pojazdu,- wytrzymałość na zmienne temperatury i zjawiska atmosferyczne, również w ekstremalnych warunkach (temperatura, opady, wiatr, lód, mróz). Przedstawiono koncepcje rozwiązań technicznych, które mogłyby przyczynić się do ochrony sieci trakcyjnej przed lodem i szronem gromadzącym się na przewodach sieci trakcyjnej, zanim w pełni ją pokryją i uniemożliwią bieżącą eksploatację pojazdów trakcyjnych. Proponowane rozwiązania są technicznie skuteczne w stosunku do wcześniej stosowanych rozwiązań: umożliwiają monitorowanie on-line sieci trakcyjnej w zmiennych warunkach pogodowych, bez zakłócania bieżącego rozkładu jazdy pociągów, ich ruchu i zapewnią oszczędzanie energii.
19
Content available Chaotic Processes In PWM Converter
EN
The possibility of chaotic oscillations in them is determined. The structure of the chaotic oscillations in the DC converter is considered. The system stability at various gain values of the feedback signal is investigated. The task is building a precision DC buck converter. The goal is achieved by means of providing high feedback signal gain converter operation mode. The work of the converter is commended in a case of: a) changing the input voltage; b) changing the value of the load resistance. It is shown that while ensuring the appropriate converter operation mode it is possible to improve stabilising properties and reduce the system operation frequency.
EN
This paper presents the research results of a multilevel switched capacitor DC-DC converter (MLSCC). The converter, for power electronic applications, can operate in ZCS mode by utilizing resonant circuits for recharging the switched capacitors. The main focus of this article is an in-depth original analysis of the waveforms and the converter voltage ratio. The concept of the converter is verified by simulation results of the circuit in MATLAB/Simulink Sim Power Systems. The formulas given in the mathematical analysis are evaluated for example parameters of the components with the use of numerical approach in MATLAB software. Plot sets are presented in order to judge the influence of the parameters on converter performance. All non-expected relations are explained based on mathematical analysis. The possibilities of the design optimization are identified and presented based on the anticipated results. The present analysis is important for the converter design process and can be used for numerical multi-object optimization to further improve the converter design.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.