Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 18

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  work station
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
EN
The article presents the results of research carried out as part of a project aimed at integrated ergonomic diagnosis of the work environment in terms of improvement of technical and psychosocial conditions. The studies carried out so far included small and medium-sized enterprises located in the Śląskie (Silesian) Voivodeship. The research included manual work as well as administrative (mental) work. Ergonomic diagnosis was carried out by direct observation of employees at the workplace using tools such as the Ergonomic Control Test CET II and the Dortmund List. This article presents the results of ergonomic analysis at the hairdresser workplace.
PL
W artykule omówiono problematykę akustyki posterunków nastawczych. Scharakteryzowano parametry akustyczne wykorzystane do oceny tego typu pomieszczeń oraz ich zalecane wartości na podstawie norm krajowych i międzynarodowych. Przedstawiono wyniki badań właściwości akustycznych pomieszczeń oraz hałasu w wybranych posterunkach nastawczych. Omówiono również badania ankietowe pracowników dotyczące subiektywnej oceny hałasu. Wyniki pomiarów wykazały, że zarówno hałas jak i właściwości akustyczne pomieszczeń, poza pojedynczymi przypadkami, spełniają wymagania określone w normach. W badaniach odnotowano natomiast wysokie poziomy tła akustycznego. Jedynie w dwóch pomieszczeniach hałas tła zawierał się w zalecanym zakresie. Mimo ocen ankietowanych wskazujących na uciążliwość hałasu w środowisku pracy nie wykazano istotnej statystycznie korelacji pomiędzy wynikami pomiarów a subiektywną oceną uciążliwości hałasu.
EN
The article discusses the issues of acoustics in railway control centres. Acoustic parameters used to assess this type of premises are presented and their recommended values based on national and international standards are given. The article also discusses the results of noise and room acoustics measurements in selected centres and subjective assessment of noise by employees. The measurement results showed that both noise and acoustic properties of the rooms in most cases meet the requirements specified in the standards. However, the study indicates high levels of background noise. Only in two of tested control centres background noise levels were within the recommended range. Although survey results indicating a nuisance of noise in the work environment, there was no statistically significant correlation between the acoustic measurements and subjective assessment of noise nuisance.
3
Content available Procedura pomiaru hałasu ultradźwiękowego
PL
Konieczność opracowania nowej procedury pomiaru hałasu ultradźwiękowego wykazała analiza: obowiązujących przepisów w zakresie hałasu ultradźwiękowego na stanowiskach pracy, metod pomiaru hałasu, wymagań metrologicznych dotyczących aparatury pomiarowej, a także szczegółowa identyfikacja czynników wpływających na wynik pomiaru. Na podstawie wyników badań prowadzonych w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym opracowano nową procedurę pomiarową hałasu ultradźwiękowego, zawierającą m.in.: wymagania dotyczące aparatury pomiarowej, okresowej kontroli metrologicznej oraz środowiska pomiarowego(temperatury, wilgotności, ciśnienia statycznego), a także opis postępowania podczas przeprowadzania pomiarów (zał. 1.).W procedurze uwzględniono również stosowanie korekcji wyników pomiarów oraz metodę wyznaczania niepewności, przy zachowaniu spójności z normami obowiązującymi w zakresie częstotliwości słyszalnych oraz infradźwiękowych.
EN
The need to develop a new procedure for measuring ultrasonic noise was taken from the analysis results of current legislations to ultrasonic noise in a working environment, methods of measuring noise, metrological requirements for measuring equipment, and identification of factors affecting the measurement result.A new ultrasonic noise measurement procedure was developed on the basis of the results of research conducted in the Central Institute for Labour Protection - National Research Institute. The procedure includes requirements for measuring equipment, periodic metrological control, testen vironment (temperature, humidity, static pressure) and a description of proceeding during measurements. The procedure also includes the use of correction for measuring results and the method of determination of measurement uncertainty in accordance with other acoustic ISO standards.
PL
Spośród wielu czynników charakteryzujących pracę na wiertni ważne znaczenie ma także szkodliwe działanie przyspieszenia drgań mechanicznych na stanowiskach pracy załóg wiertniczych. Zdarza się, że ich poziom przekracza dopuszczalne wartości obowiązujących w tym zakresie norm i przepisów prawnych. W artykule przedstawiono zagadnienie drgań mechanicznych podczas obsługi wiertnicy na stanowiskach pracy. Opracowano program w postaci arkusza kalkulacyjnego, który eliminuje konwencjonalne obliczenia zgodnie z wymaganiami europejskich zaleceń.
EN
Among many factors characterizing working conditions on the rig site, the acceleration caused by mechanical vibrations existing on work stations has harmful effect on human body. It happens that their level exceeds permissible values of standards and regulations. This publication describes the mechanical vibration issue during drilling rig servicing on work stations. A spreadsheet was created in order to eliminate laborious calculation and to enable performing calculations in accordance with European recommendations.
EN
It is estimated that in the European countries approx. 27% of people works for more than half time of their work in a tiresome position resulting in muscle pains, which may disturb coordination of the posture, which increases the risk and possibility of error during operation of the machine. The tests concerned estimation of the risk of the muscoskeletal system disorders of workers who operate on particular work stations, which constitute a technological line for production of geotextile. Moreover, an attempt to improve organization of work was made in order to minimize the impact of the unfavourable postural system of a man on his/her health. Using the "OWAS" method (Ovako Working Posture Analysis System) the size and structure of loading of the workers' musculoskeletal system was determined. It was reported that on all work stations, which constituted the subject of the research, the 1st category of evaluation, where loading with the statical work was average but acceptable, prevailed.
PL
Szacuje się, że w krajach europejskich ok. 27% osób pracuje przez więcej niż połowę czasu pracy w pozycji, która wywołuje zmęczenie i bóle mięśniowe mogące zakłócać koordynację postawy, co zwiększa ryzyko i możliwość popełnienia błędu przy obsłudze maszyny. Badania dotyczyły oszacowania ryzyka wystąpienia dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego pracowników operujących na poszczególnych stanowiskach roboczych stanowiących ciąg technologiczny do produkcji geowłókniny. Ponadto podjęto próbę korekcji organizacji pracy pozwalającej na minimalizację wpływu niekorzystnego układu posturalnego człowieka na jego zdrowie. Wykorzystując metodę „OWAS” (Ovako Working Posture Analysis System) określono wielkość oraz strukturę obciążenia układu mięśniowo szkieletowego pracowników. Odnotowano, że na wszystkich stanowiskach roboczych stanowiących przedmiot badań dominowała I kategoria oceny gdzie obciążenie pracą statyczną było średnie bądź duże, ale akceptowalne.
6
Content available remote Zagrożenie hałasem w środowisku pracy
EN
The problem of noise in the workplace is still valid, and the number of its sources is growing. The workstations were tested: the equivalent sound level, the maximum sound level, peak sound level C NDN times and rated conditions. Frequent exceeded acceptable levels for the analyzed stations need to intensify the necessary work to reduce noise at the source.
7
Content available remote Jak rozplanować pracownię ceramiczną
PL
Otwierając cykl porad przeznaczonych dla początkujących ceramików, przedstawiam plany czterech pracowni ceramicznych. Zanim zaczniemy lepić, warto wiedzieć, jak powinno wyglądać miejsce naszej pracy.
8
Content available remote Evolution of professional requirements for the position of controller in Poland
EN
The conducted research was based on job advertisements for the position of controller appearing in the Polish market. The research revealed required professional competences required to do a controller's work. The following required key qualifications were most often cited by employers for the position of controller: several-years of professional experience, an advanced degree in economics, and knowledge of a foreign language, especially English.
PL
W artykule przedstawiono badania kompetencji zawodowych wymaganych od osób zatrudnionych na stanowisku controllera. Opisane badania zostały przeprowadzone na podstawie ogłoszeń o pracę w polskiej prasie na stanowisko controllera oraz danych przedstawianych w literaturze przedmiotu. Z badań wynika, że do najważniejszych kompetencji controllera pracodawcy w Polsce zaliczyli: doświadczenie zawodowe, wyższe wykształcenie oraz znajomość języków obcych zwłaszcza języka angielskiego.
9
Content available Dyskomfort lokalny na stanowisku pracy
PL
Parametry zmienne, badane standardowo do oceny komfortu cieplnego środowiska wewnętrznego człowieka, to temperatura powietrza wewnętrznego, temperatura promieniowania (średnia temperatura przegród otaczających),wilgotność względna powietrza, prędkość powietrza, aktywność człowieka i izolacyjność cieplna jego odzieży. W przypadku występowania w pomieszczeniu parametrów odbiegających od uznawanych za komfortowe, ludzie mogą odczuwać dyskomfort cieplny, co m.in. powoduje obniżenie wydajności ich pracy. Komfort cieplny człowieka oceniany jest najczęściej za pomocą wskaźników PMV i PPD, opracowanych przez Fangera [3] i dotyczących ciała całego człowieka. Wskaźnik PMV oznacza przewidywaną średnią ocenę komfortu cieplnego, zaś wskaźnik PPD przewidywany odsetek osób niezadowolonych. Pomimo korzystnych wartości wskaźników komfortu cieplnego, człowiek może jednak odczuwać tzw. dyskomfort lokalny, który wywołany może być przez następujące czynniki [4]: przeciąg (rozumiany jako stan opisany w [3]), zmianę temperatury powietrza wraz z wysokością pomieszczenia, zbyt zimną lub ciepłą podłogę, asymetrię promieniowania, czyli występowanie w pomieszczeniu przegród o temperaturze różnej od temperatury powietrza.Norma ISO 7730 [4] podaje sposób wyznaczania wskaźników komfortu oraz sposób obliczania odsetek osób niezadowolonych na podstawie warunków termicznych odczuwanych przez całe ciało i osób odczuwających dyskomfort lokalny.
EN
Maintenance of proper conditions at the work station is of a particular importance as it is proved by results of several different researches saying that in many cases indoor thermal conditions set outside of the recommended range, have an influence on the results of human's work. The paper discusses the human thermal comfort conditions, indoors, with particular focus on the work stations in the large volume halls. The human thermal comfort is usually evaluated by the means of PMV and PPD index. Both of them refer to the entire human body. PMV index describes the predicted mean evaluation of the thermal comfort and PPD index expresses the predicted percentage of dissatisfied persons. Despite favorable values of the thermal comfort indexes, human may however, feel so-called local discomfort, which may be caused by: draft, vertical temperature gradient inside a room, too cold or too warm floor, radiant temperature asymmetry caused by walls with temperature different then temperature of the air. The paper presents the procedure of the comfort indexes determination and also the calculation procedure for the percentage of dissatisfied people, based on the technical conditions sensed by the entire body and persons feeling the local discomfort. The paper includes also the description of the research post designed for the research of thermal conditions at the work station heated with the radiant ceiling panel installed in the high volume room. The research results have been presented with the calculation of radiant temperature and radiant temperature asymmetry. The local discomfort index has been determined as a value derived from the radiant temperature asymmetry. The research results were the basis for the formulation of the rules for the radiant ceiling panel installation over the work station in order to maintain the evenly distributed thermal field.
PL
Zamierzeniem pracy jest przedstawienie oprogramowania i integracji stanowiska do badania sygnałów akustycznych stanów przedawaryjnych w maszynach elektrycznych. Proponowane podejście umożliwia sprecyzowanie zadań systemu, a następnie budowę stanowiska. Stanowisko pozwala badać różne algorytmy w zależności od rozważanej maszyny elektrycznej.
EN
The purpose of the work is to present software and integration of work station for investigation of acoustic signals of imminent failure conditions in electrical machines. The proposed approach allows you to specify the tasks of the system, followed by the construction of work station. The work station allows you to investigate different algorithms depending on considered electrical machine.
11
Content available remote Bezpieczeństwo i higiena pracy w klejeniu materiałów
PL
Przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy w klejeniu materiałów. Podano punkty karty charakterystyki substancji niebezpiecznych oraz stosowane znaki i symbole ostrzegawcze. Opisano bezpieczne stanowisko pracy wraz z zagrożeniami i sposobami ich ograniczania. Wskazano na konieczność stosowania odzieży ochronnej, omówiono jej rodzaje oraz zastosowanie. Dla wybranych rodzajów klejów wskazano zagrożenia dla zdrowia ludzkiego.
EN
Fundamental problems concerning industrial safety in material gluing are presented. Points of hazardous materials safety data sheet and used warning signs and symbols are specified. Safe work station together with menaces and ways of their control and limitation are described. Necessity of use of working clothing was pointed out, and its kinds and application are discussed. For selected kinds of adhesives threat for human health was indicated.
PL
Celem badań było określenie warunków środowiskowych hali udojowej z punktu widzenia komfortu pracy dojarzy. Zakres badań obejmował pomiar podstawowych parametrów mikroklimatu tj. temperatury powietrza, temperatury promieniowania, wilgotności. Określono również komfort termiczny pracowników obsługujących aparaty udojowe. Badania przeprowadzono w skrajnie różnych okresach roku tzn. w lecie i zimie. Odnotowano, że hala udojowa spełnia wymogi ergonomiczne pod względem badanych parametrów.
EN
The purpose of the research was to determine environmental conditions in milking room from point of view of milkers' work comfort. The scope of the research included measuring of basic microclimate parameters including: air temperature, radiation temperature, humidity. Moreover, the research allowed to determine thermal comfort of workers operating milking equipment. The research was carried out in extremely different periods of the year - summer and winter. It has been observed that milking room satisfies ergonomic requirements as regards examined parameters.
PL
"5-S" to ruch, który mimo swojej niepozornej nazwy jest kluczem do sukcesu w poprawie produktywności. W praktyce oznacza "dbałość o porządek, skrzętne gospodarowanie". 5-S jest jednym z najważniejszych elementów dobrego zarządzania. Reprezentuje podstawowe działania na rzecz ulepszenia pracy, zapewniające odpowiednią jakość produktów, niskie koszty wytwarzania, właściwą dostawę wyrobów gotowych oraz bezpieczeństwo. Ponadto czyste i schludne stanowiska pracy dają firmie dobrą reputację.
14
Content available remote Modułowe komponenty item. MB w przemyśle
PL
Komponenty modułowe na bazie profili aluminiowych są w dniu dzisiejszym sprawdzonymi i coraz szerzej rozpowszechnionymi produktami bazowymi. Poprzez rozwiązania modułowe budowa maszyn, urządzeń i stanowisk pracy staje się łatwa, szybka i przede wszystkim ekonomiczna. Od początku przedsiębiorstwu item przyświecał cel stworzenia ekonomiczniejszych procesów budowy maszyn poprzez redukcję nakładów ponoszonych na obróbkę i montaż oraz standaryzację komponentów. Obrana droga poprowadziła wprost do systemu modułowego item MB, umożliwiającego w racjonalny sposób budowę różnych urządzeń od stanowiska montażowego, poprzez jednostki oprzyrządowania produkcji, aż po zautomatyzowane urządzenia technologiczne.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań stężeń pyłów przeprowadzonych na stanowisku pracy w pomieszczeniu produkcyjnym, w którym stosowano szlifowanie na sucho oraz na stanowisku pracy w pomieszczeniu biurowym zlokalizowanym w pobliżu pomieszczenia produkcyjnego. Zaprezentowano rezultaty pomiarów stężeń pyłów z zastosowaniem metody filtracyjno-wagowej, a także z użyciem przyrządów pomiarowych o krótkim czasie pobierania próbek (DUST TRAK, GRIMM, P-TRAK).
EN
This paper presents results of investigations of dust concentrations at a workplace in an industrial room, in which a dry grinding process took place and at a workplace in an office located close to an industrial room. Results of measurements of dust concentrations using a filtration-gravimetric method and using equipment with a short time of sampling (DUST TRAK, GRIMM, P-TRAK) are shown.
PL
W artykule przedstawiono propozycję metody oceny narażenia pracowników na drgania miejscowe i ogólne oddziałujące jednocześnie. Metodę opracowano na podstawie wyników badań przeprowadzonych w warunkach rzeczywistych. Wyniki badań na wybranych stanowiskach pracy pokazały, że narażenie na drgania miejscowe i ogólne jest porównywalne. Prawidłowa ocena ryzyka zawodowego ze względu na drgania mechaniczne wymaga m.in. uwzględnienia łącznego narażenia pracowników na oba rodzaje drgań.
EN
This article presents proposals for a method of evaluating simultaneous exposure of workers to hand-arm and whole-body vibrations. This method has been developed on the basis of the results of field investigations. Studies at selected workstations showed that hazards caused by hand-arm and whole-body vibrations were comparable. In order to properly evaluate the risk of vibration disease it is necessary, among other things, to determine the combined influence of both kinds of vibrations.
17
PL
Hałas w pomieszczeniach biurowych może być przyczyną braku koncentracji, zmieniać czujność pracownika oraz zmniejszać wydajność pracy. Praca umysłowa wymagająca koncentracji, zbieranie informacji, czy procesy analityczne wydają się być szczególnie wrażliwe na hałas. W artykule przedstawiono wyniki badań hałasu na stanowiskach pracy biurowej przeprowadzonych w biurach oraz metody ograniczania tego hałasu
EN
Noise in offices can distract and it can affect psychophysiological reactions. Noise can change an individual’s alertness and can decrease work efficiency. Mental activities involving concentration, information gathering and analytical processes appear to be particularly sensitive to noise. This paper presents results of investigations of noise at office workplaces and methods of noise reduction in those workplaces.
18
Content available remote Metoda projektowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych
PL
W świetle aktualnie obowiązujących przepisów stanowiska pracy powinny być tak zorganizowane, aby istniała możliwość zatrudniania na nich osób niepełnosprawnych. Oczywiste jest, że w wielu przypadkach osoby niepełnosprawne mogą wykonywać pracę pod warunkiem architektonicznego przystosowania pomieszczeń i stanowisk do ich potrzeb. W opracowaniu zostanie przedstawiona koncepcja doboru zadań i organizowania stanowisk odpowiednio do możliwości motorycznych i percepcyjnych osób z dysfunkcją narządu ruchu.
EN
Due to the current regulations, a workstation should be organized so as to create a possibility to employ disabled people there. It is obvious that in many cases the disabled people can work only at the workstations which are properly adjusted to their needs and free front any architectural barriers. In the research paper the concept of tasks selection and organization of workstations will be presented. It discusses the tasks assignment and organization of the workstations in relation to the limited abilities of the disabled people. Especially such factors as free movement, perception and making decisions are taken into consideration.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.