Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 19

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przekształcenia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The following article focuses on the issue of various conditions that affect the functioning of commercial streets. The goal is to present the issue in the aspect of increasing competition from modern shopping malls, development of commerce on the internet and the ongoing process of change in consumer habits. Alongside general trends related to the transformation of downtown areas in recent decades, the processes mentioned were further supported by examples observed in London and Warsaw. The research methods adopted by the author comprise source literature research, including reports on the condition of commercial streets in cities worldwide, especially reports dating back to the last two years, that is 2018/2019, when the transformation processes of downtown areas, as well as the concepts regarding compact city began to emerge again. While observing the described phenomena, the author’s idea of heuristic method in the places of transformation was also applied. In the conclusion to the following paper, an attempt was made to indicate the directions for corrective actions, thereby isolating such transformations of the city downtown areas that will allow to preserve the proper functioning of commercial streets in a natural way.
PL
Przedmiotem artykułu jest zagadnienie różnorodnych uwarunkowań mających wpływ na funkcjonowanie ulic handlowych. Celem jest przedstawienie problemu w aspekcie wzrastającej konkurencji ze strony nowoczesnych galerii handlowych, rozwoju handlu w przestrzeni internetowej oraz procesu zmian przyzwyczajeń konsumenckich. Oprócz ogólnych trendów przekształcania śródmieść w ostatnich dekadach poparto te procesy przykładami z Londynu i Warszawy. Przyjęte metody badawcze przez autorkę obejmują badania literaturowe, w tym także raportów o kondycji ulic handlowych w miastach świata, zwłaszcza z ostatnich dwóch lat 2018/2019, kiedy procesy przekształceń śródmieść jak i idee miasta zwartego znów powracają. W ramach obserwacji opisanych zjawisk, posłużono się także metodą heurystyczną wizji autorki w miejscach przeobrażeń. W części wnioskowej podjęto próbę wskazania kierunków działań naprawczych, wyodrębniając takie przekształcenia strefy śródmiejskiej miasta, które pozwolą w naturalny sposób zachować dobre funkcjonowanie ulic handlowych.
PL
W artykule prezentowana jest problematyka przekształceń wielkopłytowych osiedli z drugiej połowy XX wieku, wobec współczesnych potrzeb ich kompleksowej odnowy. Autorzy prezentują na wybranych przykładach, analizę urbanistyczną funkcjonujących kilkadziesiąt lat osiedli. Ulegają one stopniowej degradacji, zużyciu technicznemu, a ich zagospodarowanie przestrzenne odbiega od oczekiwań mieszkańców, zwłaszcza w dobie zmiany modelu społecznego. Analityczne podejście do problemu pozwoli ukazać stan zjawiska oraz predyspozycje, lub ich brak, do przekształceń w ramach działań rewitalizacyjnych.
EN
The article presents the problems of transformations of large-plate housing estates from the second half of the twentieth century, in view of the modern needs of their comprehensive renewal. They are subject to gradual degradation, technical consumption, and their spatial development differs from the expectations of residents, especially in the era of changing in the social model. The analytical approach to the problem will allow to show the state of the phenomenon and the predispositions, or their lack, to transformations as part of revitalization activities. The analysis of housing settlement will also allow to determine the potential range of necessary actions in this area.
EN
The present elaboration describes realization of project task, entitled: „Retrieving old function in historic swimming pool, at 52 Zgorzelecka street in Bolesławiec”, it has an influence with taking into consideration the most important problem on ultimate form of rebuilding, on base of present project done by the author of article, as being producer and planner at the same time. It emphasizes architectonic questions in text, concerning forming area, however, it omits solutions of numerous engineering problems e. g. isolation and draining, etc.). Work project started at the end of 2010 and finished in February of year 2012. Object is in the course of final construction works.
PL
Niniejsze opracowanie stanowi opis realizacji zadania projektowego, pod nazwą: „Przywrócenie dawnej funkcji Zakładu Kąpielowego w Zabytkowej Pływalni w Bolesławcu, przy ul Zgorzeleckiej 52”. Uwzględniono najważniejsze problemy mające wpływ na ostateczny kształt przebudowy. W tekście uwypuklono zagadnienia architektoniczne, dotyczące kształtowania przestrzeni, pominięto natomiast rozwiązania licznych problemów technicznych. Opisano wstępne założenia projektowe, wynikające z Programu Funkcjonalno Użytkowego i ustaleń z inwestorem, przedstawiono pierwotną koncepcję oraz wersję końcową oddaną do realizacji. Opisano problemy projektowe, ze szczególnym rozwinięciem tych, które dotyczyły zagadnień konserwatorskich. Przedstawiono wnioski, w tym przede wszystkim konieczność wczesnego i pełnego rozpoznania stanu istniejącego zabytkowego budynku poddawanego renowacji.
PL
Celem pracy badawczej jest przedstawienie osiągnięć technicznych i technologicznych dotyczących architektury zastosowanych w pawilonach na Wystawie Światowej EXPO Mediolan 2015, ze szczególnym uwzględnieniem tendencji architektoniczno–budowlanych, które mogą mieć wpływ na poprawę stanu środowiska w śródmieściach europejskich (na przykład: oczyszczanie powietrza, oszczędzanie energii, wody i innych zasobów, miniaturyzacja urządzeń, kreatywne rozwiązania jako element zrównoważonego rozwoju). Metoda badawcza to skonfrontowanie wybranych obiektów wystawienniczych, przedstawienie zastosowanych technologii i głównych idei. Przedmiotem pracy jest poszukiwanie trendów i kierunków możliwych do zastosowania podczas rewitalizacji oraz w innych przekształceniach istniejących, historycznych śródmieść europejskich. Przesłankami do podjęcia badań był między innymi wpływ osiągnięć technicznych przedstawiany na wcześniejszych Wystawach Światowych na rozwój technologii budowlanej i architektury. Główne konkluzje: przedstawione technologie i nowe rozwiązania techniczne wzbogacają rozwój architektury poprzez stosowanie ekologicznych, w tym energooszczędnych technologii, umożliwiając tym samym przekształcenia już istniejącej tkanki miejskiej. Propozycje dalszych badań: dalszy monitoring tendencji w przekształceniach śródmieść miast europejskich, przy badaniu efektywności nowych technologii i rozwiązań technicznych.
EN
The aim of the research is to present the achievements of technical and technological solutions of the architecture used in the pavilions at EXPO Milan 2015 with particular emphasis on trends in architectural - building, which may have an impact on the improvement of environmental conditions in European downtowns (for example: air purification, energy saving, water and other resources, miniaturization of devices, creative solutions as part of sustainable development). The research method is to confront the selected object exhibition, presenting technologies and main ideas. The theme of the work is to look for trends and potential for use in revitalization, transformation of existing, historic city centers in Europe. The reasons to undertake research was, inter alia, the impact of technological developments presented at the previous World Exhibitions for the development of building technology and architecture. The main conclusions are: presented technologies and new technical solutions enrich the architectural development through the use of green technologies and energy-efficient, enabling the transformation of the existing urban fabric. Suggestions for further research: the continued monitoring of trends in the transformation of city centers of European cities, the examination of the effectiveness of new technologies and technical solutions. Practical application of research: determining the technical possibilities of applying new solutions for the transformation of existing tissue downtown, also in aspects of identity, cultural heritage of places. Contribution to the further development of the research is to identify trends in the transformation of existing downtown tissue, the scale of possible changes and environmental, energy and social benefits.
PL
W niniejszym artykule opisano wybrane przekształcenia terenów poprzemysłowych i ich wpływ na obraz miasta. Na podstawie realizacji zabudowy Docklands w Londynie przeanalizowano możliwości wykorzystania istniejącej zabudowy i infrastruktury związanej z przemysłem w Gdańsku. Sprawdzona została słuszność stwierdzenia, że dziedzictwo kulturowe ma istotny wpływ na tożsamość i rozwój kulturowy człowieka.
EN
In this article there were described the selected transformations of brownfields and their impact on the image of the city. Based on the implementation of buildings in Docklands in London, the possibility of using existing buildings and infrastructure connected with industry in Gdańsk was examined. There was checked the validity of statement, that a cultural heritage has a significant impact on the identity and cultural development of a human being.
6
Content available remote Contemporary threats to selected palace-park complex of the Zamoyski Entail
EN
The Zamoyski Entail was the 4th entail to be created in the lands of the Polish-Lithuanian Commonwealth. Its establishment is associated with Jan Zamoyski, Chancellor and Grand Crown Hetman. The Zamoyski family became the owners of the estates through its inheritance and purchase. They also erected their own residences, surrounded by park complexes. For example Klemensów founded by the 7th entailer Tomasz Zamoyski, Różanka on the Bug River with the no longer existent palace or the palace and park in Adampol, which currently houses a tuberculosis hospital. The purpose of the presented article is to present representative buildings of palace and park complexes of the entail as well as their spatial transformations especially resulting from defragmentation of garden complexes during the agrarian reform and the transition period. The research also analyses changes in ownership of palace and park complexes and their evolving functions. The article also attempts to describe the greatest threats, along with their characteristics and impact on the historic gardens belonging to the former Zamoyski Entail.
PL
Ordynacja Zamoyska była czwartą utworzoną na ziemiach Rzeczypospolitej. Jej powstanie wiąże się z osobą Jana Zamoyskiego, kanclerza i hetmana wielkiego koronnego. Ród Zamoyskich stawał się właścicielem majątków w wyniku dziedziczenia, a także zakupów. Wznosił również własne siedziby, którym towarzyszyły założenia parkowe. Jednym z takich przykładów był Klemensów, fundacji VII Ordynata Tomasza Zamoyskiego, Różanka nad Bugiem z niezachowanym obecnie budynkiem pałacu czy zespół pałacowo-parkowy w Adampolu, na którego terenie mieści się obecnie szpital przeciwgruźliczy. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie reprezentacyjnych obiektów założeń pałacowo-parkowych Ordynacji oraz ich przekształceń pod względem przestrzennym – defragmentacji kompozycji ogrodowej w wyniku reformy rolnej i transformacji ustrojowej. Pod uwagę wzięte zostaną także zmiany własności zespołów pałacowo-parkowych oraz pełnionych przez nie funkcji. W artykule podjęto też próbę opisania największych zagrożeń wraz z ich charakterystyką oraz wpływem na historyczne ogrody wchodzące w skład dawnej Ordynacji Zamoyskiej.
PL
Zmiany w kształcie i funkcji wnętrz dokonywane przez lokatorów podczas zasiedlania mieszkań z „wielkiej płyty” pozwalają na poznanie powodów tych przekształceń i rozumienia architektury przez użytkowników. W artykule przekształcenia przedstawione są na wybranym spośród 36 badanych mieszkań przykładzie. Wprowadzone formy ujęte są tu tabelarycznie oraz modelowo diagramami. Uzyskane tak materialne ślady architektonicznej samowiedzy mieszkańców – a nie tylko ich deklaracje – dają podstawę do charakterystyki terminu „architektura”, jego cech i zakresu.
EN
Changes in the form and function of interiors carried out by the users during the setting of large slab flats allow us to become acquainted with the reasons for these changes and the owners’ understanding of the term “architecture”. In the article, basing on examples of flats chosen from 36 examined apartment rooms, transformations made by the users are presented. These transformations are displayed in tables and models. The obtained material traces of architectural self­knowledge of the tenants and not only their declarations, permit the characterization of the “term” architecture – its features and range.
PL
Przestrzenny rozwój struktury Poznania w XIX wieku ukształtował wizerunek obecnego centrum miasta oraz wytyczył w późniejszym czasie kierunki rozwoju. Jednakże zarówno sposób, w jaki dokonano zmian, jak i ich zakres nie tylko spowodował zerwanie ciągłości kulturowej, lecz także znacząco przyczynił się do zmiany otaczającego środowiska przyrodniczego oraz przekształcenia charakteru miasta i jego oblicza.
EN
Space development of Poznań in XIX century gave a shape of contemporary center of town and directions of development parts and districts of this town. However the way of this development and range of changing cut off cultural continuity in space town and changed nature and space landscape.
EN
Neglected sites in central parts of cities, where in the past an industry was placed, are nowadays (since about 2000) being intensively transformed in big cities of Europe. Functional changes in these areas are causing in consequence spatial and cityscape changes. The presented example of Hamburg HafenCity shows present possibilities for use of former harbours in innercity spaces. Conclusions of the paper refer to the quality of the process of harbour transformation, considering the public open space and the accompanying cityscapes.
PL
Tereny zdegradowane, na których do niedawna (do roku oko ł o 2000) istniała jeszcze działalność przemysłowa, przechodzą obecnie w dużych miastach Europy intensywne przekształcenia. Zmiany funkcjonalne na tych terenach powoduj ą tak że w konsekwencji zmiany przestrzenne i krajobrazowe. Przedstawiony przykład HafenCity w Hamburgu ilustruje współczesne możliwości wykorzystania dawnych portów w obszarach śródmiejskich. Wnioski artykułu odnoszą si ę do jakości procesu transformacji terenu portu, biorąc pod uwagę przestrzeń publiczną i towarzysz ą ce jej krajobrazy miejskie.
10
Content available remote Architektura : sztuka transfiguracji
PL
Przemijanie architektury jest paradoksem. Budowle wznosimy z założeniem ich trwałości. Nadajemy im znamiona ponadczasowości. W rzeczywistości architektura ulega permanentnym przeobrażeniom, które obejmują jej wymiar materialny oraz znaczeniowy. Istnienie architektury obrazują sekwencje transfiguracji. Dokonują się one zarówno w kształtach wyobrażeń idei-koncepcji, w fizycznych formach budowli, a także w postaciach zapamiętanych idei-mitów – od projektu aż po kres ich trwania w naszej świadomości.
EN
A transience of the architecture is a paradox. We erect the buildings, which are meant to be durable, and give them the signs of timelessness. In reality, the architecture yields permanent transformations, which include its material and semantic dimensions. An existence of the architecture is illustrated by the sequences of transfigurations. They are accomplished in the shapes of idea-concept imaginations, in the physical patterns of buildings and in the forms of memorized idea-myths – from a design until the end of their lifetime in our consciousness.
EN
Article reveals the spatial pro-cesses occurring in a post-industrial city on the example of Łódź. In the absence of opposing actions of these processes at the macro space scale, it indicates the possibility of rebuilding of the city. It accepts as the basis the natural conditions and the cultural heritage, which contributes to them. The recovered multi-hectare architectural-urban complexes, concentrated in the areas of valleys of river system of Łódź (currently spatially poorly readable) represent the potential for creating a new urban space, more eco-efficient (air flow channels in the system east - west), functionally giving a powerful software, structural crystallizing the city, giving the development the directional trends.
PL
Zjawisko przekształcania miejskich przestrzeni publicznych, rodzi problem, nawiązania lub odrzucenia struktur istniejących. Zadajmy pytanie, na ile decyzje o nawiązaniu czy odrzuceniu mogą stanowić o istotnych dokonaniach twórczych w ramach przekształceń przestrzeni w strukturach miasta. Niezbędna jest dyskusja nad dopuszczalnymi relacjami pomiędzy, odrzuceniem i twórczą kontynuacją; nad pojmowaniem przestrzeni architektonicznej jako tworzonej przez architektów zgodnie z posłannictwem odpowiedzialnego przekształcania. Autorka przedstawia ten problem na tle działań środowiska projektantów w Łodzi.
EN
The phenomenon of transforming urban public spaces creates the problem of accepting or rejecting the existing buildings. Let us ask a question: how can accepting or rejecting determine significant creative achievements in the transformed spaces of urban structures? A debate on acceptable relations between rejection and creative continuation, on the comprehension of an architectural space as created by architects according to the message of responsible transformation, is necessary. The author presents this problem against the background of the activities of the community of designers in Łódź.
EN
The article contains information about the placement of one family housing (including summer houses) in Purda commune. Attention has been paid to the connection between the increased building movement, increase in the population and the transformation of the spatial structure of the village.
EN
The hydrological system raises the usable, ecological and visual values of landscape. Large water reservoirs - the lakes, play a significant part in it. They are very sensitive elements of the water system because of the small possibility of self - purification. The aim of the research is analysis of the hydrological system and evaluation of rural landscape in the areas located near water systems in the Municipality of Biskupiec (Warmia and Mazury voivodeship). Results of the research showed that the main reason for pollution is recreational use. Transformations of the areas located near water reservoirs are connected with changes from the agricultural to the recreational function. After the liquidation of government farms, arable lands located near water reservoirs (most lakes) have been renamed for non arable areas, divided and sold as recreational. There are numerous small plots near lakes - Dadaj, Wegoj, Stryjewskie, Jelmun, Raszag, Tejstymskie. This turnover of ground led to a reduction of usable values. Recreational plots (especially near Dadaj Lake) are fenced, In the coastal zones there are non-permitted elements like arbours, shelters, roofs. There are problems with uncultivated lands and succession.
PL
Krajobraz kulturowy stref przybrzeżnych ulega ciągłym zmianom. Jeziora wraz z przylegającymi gruntami stanowią typowe i uznane w naszym kraju tereny rekreacyjne. Dużym problemem jest zjawisko niekontrolowanego obrotu ziemią rolniczą przeznaczoną na cele nierolnicze. Na terenach atrakcyjnych pod względem zagospodarowania turystycznego, spotykanym zjawiskiem jest wnoszenie obiektów mieszkalnych i letniskowych oraz małej architektury, bez koniecznego pozwolenia na budowę. Celem pracy jest identyfikacja problemów powstałych w wyniku przekształceń terenów zlokalizowanych wokół jeziora Dadaj, Tejstymy, Węgój, Kraksy, Pierwój i Stryjewskiego (gmina Biskupiec) oraz próba określenia właściwych kierunków w ich zagospodarowaniu, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju funkcji rekreacyjnej.
EN
Cultural landscape of the lake coastal zone is changing nowadays. The areas located near the lakes are known as typical recreational spaces in Poland. Main problem consist in the market turnover with agricultural grounds with are sold for non agricultural purposes. This study aimed at identification of the problems concerning transformation of the areas adjacent to the lakes Dadaj, Tejstymy, Węgój, Kraksy, Pierwój, Stryjewskie (Biskupiec communae) and definition of actual development trends there with special attention paid for their recreation functions.
EN
In central-polar projection method [3] transformations T and T(-1) convert respectively the field of central projections Asi into the field of polar projections Abi. In the article have been investigated transformations *T = n(T) and T(-1)= n(T(-1)) (n = collinear transformation) and in the latter 5 cases have been discussed.
PL
Na wstępie przypomniano krótko zasadę odwzorowania środkowo-biegunowego O-SB oraz jego aparat projekcyjny A . Podano również definicje przekształceń T i T(-1) opisanych w [3]. Przekształcenia te przeprowadzają odpowiednio układ rzutów środkowych Asi w układ rzutów Abi punktów Ai przynależnych do płaszczyzny [alfa] przestrzeni {P} oraz układ rzutów biegunowych Abi w układ rzutów Asi punktów Ai, . Celem artykułu jest zbadanie własności przekształceń *T = n (T) i *T(-1)= n (T(-1)) wynikających z *A = n(A), gdzie n jest przekształceniem środkowo-kolineacyjnym [2]. Wykazano, że *T ma charakter liniowo-kwadratowy, a *T(-1) kwadratowy. W tym ostatnim przekształceniu, w zależności od położenia płaszczyzny granicznej przestrzeni {P} względem pewnego stożka S1 stopnia 2, wyróżniono i omówiono 5 przypadków dotyczących odpowiedniości *Abi -> *Ai [należy do] *[alfa] .
17
Content available remote On various integral transformations of tempered ultradistribution
EN
We introduce and study Hermite expansions and various integral transformations on the spaces S'(Mp) and S'{Mp} of tempered ultradistributions of Beurling and Roumieu type. In particular, we investigate the Wigner distribution and the Fourier, Bargmann and Laplace transforms.
PL
Przekształcenia przemysłu spożywczego, które zmieniły jego strukturę i dostosowały do warunków gospodarki rynkowej, dokonywane były w okresie dobrej koniunktury. Ostatnio ograniczenia rynkowe są coraz większe, co wymaga zmiany strategii rozwoju tego przemysłu w kierunku intensyfikacji działań proefektywnościowych. Wymaga to restrukturyzacji zasobów i poprawy ich wykorzystania, likwidacji luki technologicznej występującej we wstępnych fazach przetwórstwa, koncentracji i specjalizacji produkcji oraz postępu w sferze organizacji i zarządzania.
EN
Leading to structural changes and adjustments towards market driven economy transformation of food industry in Poland, proceeded in the period of good prosperity. Recently market restrictions are more and more severe. Such situation requires change in development strategy of the industry, which should focus on and lead to rise in efficiency activities. This calls for restructuring and improvement in use of the resources, closing technological gap persisting at introductory stages of processing, concentration and specialisation in the field of organisation and management.
19
PL
W pracy przedstawiono alternatywne, wobec istniejących metod, podejście do problemu prognozowania przekształceń gleb na terenach górniczych. Użytecznym narzędziem w rozwiązaniu tego problemu mogą być sztuczne sieci neuronowe (SSN). Przedstawiono próbę zastosowania SSN do prognozowania potencjalnych skutków przekształceń gleb towarzyszących eksploatacji górniczej. Podstawowym założeniem jest tutaj związek między cechami gleb i morfologii terenu a ich klasyfikacją. Badania przeprowadzone na obszarach testowych: Przyszowice, Wzgórza Dalkowskie i Chełm, wskazują, że SSN mogą poprawnie klasyfikować gleby przetwarzając informacje glebowe i morfologiczne. Wytrenowane sieci dokonywały poprawnej klasyfikacji 91-97 procent powierzchni gleb, przy czym liczebność zbioru użytego do treningu sieci sięgała 10 procent bazy danych. Stanowi to znaczący postęp wobec klasycznych metod prognozowania przekształceń gleb podlegających zaburzeniom hydrologicznym.
EN
The paper presents alternative to the existing methods approach to the problem of forecasting the effects of soil transformations on the mining areas. The properly selected processing systems based on artificial neural networks (ANN) can be an useful tool for objective forecast of results accompanying some of the soil features changes (inclination, ground level location, land configuration etc.). A try of application the ANN classifiers to forecast the potential effects of soil transformations during mining exploitation. The idea comes from known in soil sciences though not quantitatively defined connections between geometrical, litological and hydrological soils properties and soils classification. The carried out studies in objects: Przyszowice, Wzgórza Dalkowskie i Chełm, confirmed neural classifiers as being able to proceed a proper soil classification based on possible to interpretate from cartagraphical-soil documentation and situation-height object properties. In each of the cases the identification correctness at 91 to aver 97 percent of examined areas was achieved. It has to be emphasized that the training series were not more than 10 percent of information amount gathered in databases. This means radical qualitative progress in comparison to classical prognosis methods which generally formulate hydrological transformations.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.