Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  reinforced concrete ceiling
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przedstawiono analizę przykładowych uszkodzeń (zarysowań i spękań) konstrukcji stropów żelbetowych obiektu biurowo-usługowego, powstałych bezpośrednio po ich wykonaniu, oraz sytuacji konfliktowej mającej swoje źródło w kwestionowaniu jakości wykonanych robót, a także jakości dostarczonego betonu. Zwrócono uwagę na aspekty materiałowe i wykonawcze w zastosowaniu betonów modyfikowanych popiołem lotnym.
EN
An analysis of examples of damages (scratches and cracks) of reinforced concrete ceilings of the office and service building, arising immediately after their implementation, as well as a conflict situation originating in questioning the quality of the works performed and the quality of delivered concrete was presented. Attention was paid to material and performance aspects in the application of fly ash modified concretes.
2
PL
Postęp cywilizacyjny miast generuje potrzebę zwiększania komfortu społeczeństwa w każdej dziedzinie jego działalności, między innymi handlu, komunikacji, jak i warunków mieszkania. To z kolei tworzy potrzebę wznoszenia budynków wielokondygnacyjnych oraz potrzebę bardziej efektywnego wykorzystywania parametrów wytrzymałościowych stosowanych materiałów. W tym ciągłym procesie pokonywane są kolejne bariery techniczne i technologiczne, które do tej pory mogły ograniczać rozwój budownictwa. Jednak poszukiwanie nowych rozwiązań, a następnie ich wdrażanie, może doprowadzić do zmniejszenia bezpieczeństwa i stanów awaryjnych konstrukcji. W artykule przedstawiono przykład awarii stropu żelbetowego budynku wysokościowego spowodowanej zarówno błędami projektowymi, jak i wykonawczymi. Zaprezentowano rozwiązania wzmocnienia konstrukcji.
EN
The progress of civilization of cities generates need to increase the comfort of society in every field of its activities, including trade, transport, and living conditions. This in turn creates the need of building multi-storey buildings and the need of more efficient using of the strength parameters of the materials. In this continuous process are overcome the technical and technological barriers, which until now could limit the development of the construction industry. However, the searching for new solutions and their implementation can lead to reducing the safety of constructions and failure conditions in structures. The paper is an example of failure of reinforced concrete ceiling in the multi-storey buildings due to design and executive mistakes. In this paper authors presented solutions of strengthening the structure.
3
Content available remote Analiza przyczyn awarii stropu żelbetowego
PL
W artykule przedstawiono przyczyny awarii stropu w budynku szkoły. Były nimi błędy projektowe, wynikające z niewłaściwego użycia oprogramowania RM-Win, służącego m.in. do wspomagania obliczeń statycznych i wymiarowania elementów żelbetowych, oraz zbytnia rutyna projektanta. Opisany przypadek ma stanowić przestrogę dla inżynierów budownictwa zajmujących się projektowaniem konstrukcji żelbetowych.
EN
The paper presents failure causes of the reinforced concrete slab of the school building. The failure occurred due to design errors. The errors were a result of inappropriate use of RM-WIN software, which is mainly used to static calculations and design of structural components. Another cause failure was simple designers routine. The above case is supposed to be a warning for structural engineers who design reinforced concrete structures.
PL
W artykule przedstawiono najczęstsze przyczyny źle wykonanych izolacji akustycznych masywnych stropów (np. płyt żelbetowych) i lekkich stopów drewnianych w budynkach wielo-rodzinnych. Zamieszczono wyniki i analizę pomiarów akustycznych wybranych budynków mieszkalnych. Podano aktualne wymagania normowe, a także pro¬pozycje poprawnych rozwiązań.
EN
The article presents the most common causes of inadequate soundproofing of massive floor slabs (e.g. reinforced concrete slabs) and light wooden floor slabs in multi-family buildings. It shows the results and analysis of acoustic measurements in selected residential buildings. Current standard requirements and proposals for appropriate solutions are given.
5
Content available remote Izolacja cieplna przegród stropowych w świetle aktualnych przepisów i ich zmian
PL
W artykule przedstawiono wyniki obliczeń grubości warstwy izolacji termicznej stropów nad ostatnią kondygnacją i stropów nad piwnicą dla kilku wybranych konstrukcji tych przegród. Obliczenia wykonano dla wymagań izolacyjności cieplnej wyrażonej współczynnikiem U z roku 2009 i 2014 oraz dla wymagań, które będą obowiązywać w roku 2017 i 2021.
EN
The article presents the results of calculations of the thickness of the thermal insulation layer above the last storey ceiling and floor above the cellar for a few selected constructions of these partitions. The calculations were made for the requirements of thermal insulation expressed by U factor with values predicted in the four stages of growth of the thermal efficiency of buildings, it is from 2008, then 2014, 2017 and 2021.
PL
W artykule przedstawiono rys historyczny powstania stropów Filigran oraz opisano i scharakteryzowano odpowiadające im stropy prefabrykowane usztywnione kratowniczkami stalowymi. Opisano ponadto wymagania projektowe i konstrukcyjne oraz warunki wykonania dla tego typu stropów. Zamieszczono szereg przykładów rozwiązań konstrukcyjnych dla różnych przypadków schematu statycznego stropu. Omówiono warunki transportu i montażu. Sformułowano wnioski końcowe.
EN
The paper presents the history of arise filigran slabs and described as well as characterized the corresponding them precast concrete slabs reinforced with steel trusses. Design and construction requirements as well as specifications for this type of slabs were descreibed. A number of examples of design solutions for different cases of static scheme of the slab were shown. The conditions of transport and installation were discussed. The end conclusions were formulated.
7
Content available remote Rodzaje stropów stosowanych w budownictwie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.