Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 51

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available remote Carbon fibre reinforced wheel for fuel ultra-efficient vehicle
EN
Due to municipal policies that are about to be legislated in many cities around the world, it may occur that habitants will be forced to commute in ultralight urban low-consuming cars. This paper covers the research concerning the innovative design, manufacturing method and the test of the wheel for such a vehicle. The design guidelines were as follows: elevated rigidity and durability, reduced weight and ease to adapt different types of hubs and powertrains. This was achieved by determining the forces acting on the wheel, examination of the characteristics of the possible materials and performing static finite element analysis simulations that were aimed to reveal stresses distribution and presumable failure points. Afterwards, the carbon fiber reinforced polymer disc wheel was manufactured and tested to compare the empirical deformations with the results of the simulations. The results proved that this type of wheel can be successfully used in ultralight passenger vehicle. The predicted weight reduction of such a wheel, in comparison to the wheels available on the market, may be about 40% due to using carbon fibre reinforced polymer and new, innovative solution - the magnesium hub, instead of aluminum, that is known to damp the vibration more efficiently and is easier to create a strong bond with the wheel.
EN
A single photovoltaic panel under uniform illumination has only one global maximum power point, but the same panel in irregularly illuminated conditions can have more maxima on its power-voltage curve. The irregularly illuminated conditions in most cases are results of partial shading. In the work a single short pulse of load is used to extract information about partial shading. This information can be useful and can help to make some improvements in existing MPPT algorithms. In the paper the intrinsic capacitance of a photovoltaic system is used to retrieve occurrence of partial shading.
PL
W artykule określono wymagania techniczne dotyczące migaczy do zasilania migających świateł ostrzegawczych. Opisano rozwiązania migaczy elektronicznych do ledowych i żarówkowych źródeł światła, umożliwiających sterowanie światłami włączanymi jednocześnie lub na przemian. Przedstawiono także wyniki badań funkcjonalnych przeprowadzonych na układzie migacza do żarówkowych źródeł światła, umożliwiającym podgrzewanie żarówek po włączeniu napięcia zasilającego oraz w czasie pracy migacza, w celu wydłużenia ich trwałości.
EN
In the article there were defined the technical requirements for the blinkers to power of blinking warning lights. There were described the solutions of electronic lights to LED and bulb sources of light enabling light control simultaneously or alternately. There were also showed the results of functional studies carried on the blinker system to bulb sources of light, enabling the heating of the bulbs after turning on the power supply and during the work of blinker to increase their stability.
Logistyka
|
2015
|
nr 3
175--180, CD 1
PL
W referacie przedstawiono jedno z możliwych rozwiązań migacza elektronicznego do sygnalizacji na przejazdach kat. A, oparte na scalonym układzie czasowym. Wykorzystując modele prognozowania niezawodności opisane w Mil Hdbk 217F oszacowano intensywności eksploatacyjne uszkodzeń elementów migacza. Następnie, na podstawie sumarycznej intensywności eksploatacyjnej uszkodzeń elementów wyznaczono średni czas między dwoma uszkodzeniami MTBF. Oceny dokonano ze względu na uszkodzenia katastroficzne poszczególnych typów elementów.
EN
The paper describes one of possible solutions for an electronic indicator for signalling at level crossings category A, based on integrated time circuit. Using reliability forecasting models described in Mil Hdbk 217F, the operational intensity of failures to elements of an electronic indicator has been estimated. Next, the mean time between two failures MTBF, was calculated on base of total operational intensity of failures elements. The estimation has been made from the point of view of catastrophically failures of individual types of elements.
PL
Proces projektowania systemów i urządzeń sterowania ruchem kolejowym obejmuje m. in. analizę ryzyka, której celem jest identyfikacja zagrożeń i określenie ich przyczyn. Jedną z metod takiej analizy jest analiza drzewa niezdatności FTA, zalecana przez europejską normę bezpieczeństwa EN-50128. Znaczenie tego rodzaju analiz wzrasta wraz ze wzrostem stopnia złożoności systemów. Są one również stosowane w energetyce, medycynie i technice wojskowej. W referacie przedstawiono zastosowanie metody FTA do analizy ryzyka układu pracy przekaźnika impulsowego JRM, stosowanego do zasilania świateł migających w urządzeniach E i PB eksploatowanych na sieci PKP. Jako stan niebezpieczny przyjęto przekształcenie światła zielonego migającego w ciągłe. Określono także prawdopodobieństwo jego wystąpienia.
EN
The process of designing systems and rail traffic control devices includes, among others, risk analysis, the purpose of which is to identify risks and determine their causes. One of the methods is the fault tree analysis (FTA), recommended by the European safety standard EN-50128. The importance of this kind of analyses increases with the increasing complexity of the systems. They are also used in power generation, medicine and military technology. The paper describes the FTA application for risk analysis of the work of pulse relay JRM, which is used to power the blinking lights in rail traffic control device type E and PB operated on PKP’s railway network. Transformation of the green light from flashing into continuous has been described as a dangerous condition. The paper also specifies the probability of its occurrence.
PL
W artykule opisano wymagania stawiane układom sterowania napędu rogatkowego. Omówiono stosowane układy stycznikowe sterowania napędu JEGD-50. Przedstawiono opracowane układy hybrydowe sterowania tego napędu, w których funkcję elementu łączącego obwód silnika spełnia łącznik półprzewodnikowy, sterowany przez układ przekaźnikowy zbudowany z miniaturowych przekaźników przemysłowych. Dokonano analizy wyników badań tych układów.
EN
The paper provides the requirements to be met by the railway barrier control systems. Contractor systems used in the JEGD-50 drive control are discussed. Developed hybrid control systems applied in this system are presented where motor circuit connecting element plays a role of semiconductor switch controlled by a relay system consisting of miniature industrial relays. An analysis of the results of tests of these systems is also given.
EN
The aim of this study was to examine the relationship between workaholism and mental health among 126 Polish academic workers. The participantsʼ mean age was 45.9 years, 51.6% of them were women. The participants completed 2 questionnaires: the work addiction risk test and the general health questionnaire. Even though 66% of the subjects were classified in the group of moderate-to-high risk of workaholism, the overall state of mental health was categorized as average. The results revealed that workaholism was associated with poorer mental health. Employees with higher levels of workaholism had worse state of health, i.e., more somatic symptoms, higher levels of anxiety, insomnia, social dysfunction and symptoms of depression. Emotional arousal/perfectionism was the strongest predictor of the state of general health and was mostly responsible for harmful effects on mental health. However, the general effect of workaholism on health was not as strong as expected.
PL
W referacie przedstawiono algorytm generowania czasu wtrysku wg metody "z cyklu na cykl", zapewniającej żądany skład mieszanki paliwowo-powietrznej w każdym cyklu pracy silnika. Opisano przykładową realizację sprzętową algorytmu. Przedstawiono także wyniki badań poprawności działania algorytmu, przeprowadzonych na silniku GDI samochodu Mitsubishi Carisma w warunkach hamowni podwoziowej.
EN
The paper presents the algorithm of determination of injection time basing on "from cycle to cycle" method ensuring right mixture of air and fuel has also been presented. Hardware implementation of algorithm have been given. The algorithm was tested in real operation environment - engine GDI of Mitsubishi Carisma car.
PL
W referacie przedstawiono weryfikację sprzętowej realizacji algorytmu generowania wtrysku benzyny w silniku GDI w sterowaniu z cyklu na cykl. Przedstawiono także wyniki badań sprawdzających przeprowadzonych na silniku samochodu Mitsubishi Carisma.
EN
In this paper verification of hardware realization and algorithm of generation of gasoline injection in „from cycle to cycle” control GDI engine has been presented. The results of investigated verification test of the GDI-Mitsubishi engine of the Mitsubishi Carisma car are given too.
PL
W referacie przedstawiono algorytm sterowania wtryskiem benzyny w silniku GDI-Mitsubishi. Opisano przykładową realizację sprzętową algorytmu opartą na mikrokontrolerze rodziny 51. Przedstawiono także wyniki badań sprawdzających przeprowadzonych na silniku samochodu Mitsubishi Carisma.
EN
In this paper algorithm of gasoline injection control of the GDI-Mitsubishi engine has been presented. The example of the hardware realization of this algorithm based on microcontroller of 51 family is described. Results of investigated verification test of the GDI-Mitsubishi engine of the Mitsubishi Carisma car are given too.
PL
Podczas Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu COP 14 rośliny kilka razy odegrały ważną rolę. Po raz pierwszy tuż przed rozpoczęciem imprezy, gdy można było zauważyć w wielu miejscach Poznania prace związane z zagospodarowaniem terenów zieleni.
PL
Rozmowa z Wojciechem Januszczykiem, prezesem Stowarzyszenia "Zieleń Polska".
PL
Na tegorocznym RHS Chelsea Flower Show zbudowano czterdzieści ogrodów pokazowych. Zaprojektowane przez uznanych architektów krajobrazu i projektantów po raz kolejny wyznaczyły ogrodowe trendy.
PL
Modny ogród to taki, który jest oryginalny, funkcjonalny i ekologiczny. Nieważne, czy będzie nawiązywał do stylu formalnego, czy krajobrazowego. Liczy się pomysł i ciekawe wykonanie. To samo dotyczy miejskich przestrzeni.
PL
W referacie przedstawiono wirtualny miernik parametrów czasowych przekaźników. Podano jego ważniejsze parametry techniczne i przezna­czenie. Opisano zasadę działania i sposób obsługi miernika. Omówiono także jego właściwości metrologiczne.
EN
The virtual measurement instrument of time parameters of relays has been presented in this paper. Major technical parameters of this instrument and its application are given. The workings of the measurement device is described too. Also, the accuracy of that instrument has been analysed.
PL
W referacie przedstawiono rozbudowaną wersję mikroprocesorowego miernika parametrów czasowych przekaźników, opartego na mikrokontrolerze SAB80C517 firmy Siemens. W wersji rozbudowanej miernik umożliwia również pomiary prądów wzbudzenia i odwzbudzenia przekaźników. Pomiary są dokonywane metodą pośrednią, tj. przez pomiar spadku napięcia na rezystorze dołączonym zewnętrznie. Do przekształcenia napięcia analogowego na postać cyfrową jest wykorzystywany przetwornik analogowo-cyfrowy, znajdujący się wewnątrz układu mikrokontrolera. Dokładność miernika jest porównywalna z dokładnością pomiaru metodą oscyloskopową. Mogą być wykonywane pomiary wymienionych parametrów elektrycznych przekaźników neutralnych i z podtrzymaniem.
EN
In this paper the developed version of the microprocessor measuring instrument of time parameters of relays based on the microcontroller SAB80C517 (Siemens) has been presented. In developed version the measuring instrument allows for the measurements of exciting and unexciting current of relays. The measurements are taken an intermediate method - a measurement of voltage drop on the resistor externally connected. Analog-to-digital converter embedded in microcontroller has been used to conversion of analog voltage to its digital form. The accuracy of the measurement instrument is comparable with accuracy of the osciloscope method. There is a possibility of the measurement abovementioned electrical parameters of neutral and upholding relays.
PL
Miejskie palmarnie zyskują szczególne znaczenie zimą. Gdy na dworze skrzypi mróz, a na drogach leży śnieg, można tam - pod sklepienem oranżerii - skosztować smaku lata i egzotyki. Jedną z bardziej znanych i dobrze prosperujących jast Palmarnia Poznańska.
PL
Tegoroczna edycja wystawy .Zieleń to życie'' umożliwiła nie tylko spotkanie się w jednym miejscu przedstawicieli zielonego biznesu, profesjonalistów zainteresowanych poszerzaniem wiedzy ogrodniczej, ale także artystów sztuki ogrodowej i współczesnej.
PL
Reintegracja społeczna i zawodowa ludzi, którym grozi wykluczenie społeczne, może współgrać z zarządzaniem, utrzymaniem i przebudową terenów zieleni. Z powodzeniem takie działania prowadzone są w Międzychodzie, czego najlepszym dowodem jest Park im. Oskara Tietza.
PL
Nad brzegiem Loary w posiadłości Chaumont-sur-Loire odbywa się festiwal ogrodniczy, który jest kopalnią pomysłów zarówno dla amatorów, jak i profesjonalistów Prezentowane są tutaj oryginalne aranżacje ogrodowe, w tym roku inspirowane ogrodami sąsiedzkimi.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.