Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  oxide coating
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Oxide ZrO2-CaO plasma-sprayed coatings were remelted using the modified gas tungsten arc welding (GTAW) method. The original two-burner set, generating a free independent arc, was used in the treatment. The samples were subjected to structural examination using light and scanning electron microscopes, and energy-dispersive X-ray microanalysis (EDX). A substantial heterogeneity of the plasma-sprayed coatings was found, observable with a laminar structure, significant porosity, and step change in the concentration of the elements. Significant changes in the structure were found after the remelting treatment. Both microscopic and EDX investigations showed that the treatment leads to a reduction in the heterogeneity of the chemical composition of the coating material and to a loss of structural characteristics typical for plasma-sprayed coatings.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań tribologicznych, stereometrycznych oraz morfologii powierzchni policzterofluoroetylenu (PTFE, Teflon), polioksymetylenu (POM, Delrin) i poliamidu (PA, Nylon) poddanych modyfikacji za pomocą wiązki wysokoenergetycznych elektronów we współpracy z powłoką tlenku aluminium (APT). Celem badań było określenie przydatności wybranych modyfikowanych tworzyw sztucznych do współpracy z wyż. wym. powłokami w niesmarowanych węzłach tarcia. Artykuł stanowi kontynuację zagadnienia dotyczącego współpracy APT z wybranymi tworzywami sztucznymi, stopami żelaza oraz materiałami ceramicznymi. Wyniki badań wykazały, że wybrane materiały zachowują się w różny sposób podczas współpracy tribologicznej z powłoką tlenkową. Zastosowanie zaproponowanej modyfikacji przede wszystkim pogorszyło właściwości tribologiczne wspomnianych tworzyw - głównie intensywność zużywania.
EN
In this paper, the authors present the results of tribological and stereometric tests as well as the results of surface morphology of polytetrafluoroethylene, polyoxymethylene, and polyamide subjected to modification with a beam of high energy electrons in collaboration with an aluminium anodic-oxide coating (AOC). The aim of this study was to determine the suitability of the selected modified polymer to work with an anodic oxide coating in non-lubricated friction nodes. The paper is a continuation of an issue related to AOC cooperation with selected polymer, iron alloys, and ceramic materials. The results showed that the selected materials behave differently during tribological cooperation with an oxide coating. A modification with the use of an electron beam deteriorated the tribological properties of these materials, mainly their wear intensity.
3
Content available remote Nanostrukturalne powłoki na szkle otrzymywane metodą pirolizy
PL
W artykule omówiono podstawy procesu powlekania szkła na gorąco metodą pirolizy i przedstawiono wyniki wykorzystania tej metody do opracowania przemysłowej technologii otrzymywania cienkich warstw o charakterze nanostrukturalnym z tlenków odpowiednich metali na wyrobach ze szkła opakowaniowego, bezpośrednio w linii ich formowania. W opracowanej technologii w charakterze medium powłokotwórczego zastosowano drobno zdyspergowane roztwory soli kompleksowych w postaci acetyloacetonianów metali jako prekursorów powłok z tlenków metali. Pirolityczny rozkład tych związków następuje w kontakcie z gorącą powierzchnią szkła, dzięki czemu występuje związanie powłoki z podłożem w sposób trwały w wyniku wytworzenia wiązań chemicznych pomiędzy powierzchnią szkła i warstwą powłoki. Uzyskane w ten sposób powłoki są odporne na działanie czynników atmosferycznych i podwyższają odporność powierzchni wyrobów na zarysowanie dzięki zmniejszaniu tarcia. Powłoki z tlenków metali pozwalają nadać wyrobom szklanym właściwości przeciwsłoneczne, a także barwę i walory dekoracyjne oraz dodatkowo przyczynić się do zwiększenia odporności ich powierzchni.
EN
The bases of the hot coating process of glass involving pyrolysis are described in the paper, and the results of the usage of this method for the development of industrial technology of manufacturing of nanostructured thin oxide coatings on glass package products directly in the glass formation line are shown. Fine dispersions of coordination complexes in the form of metal acetylacetones were used as precursors of metal oxide coatings in the developed technology. The pyrolytic decomposition of those compounds appears on a hot glass surface giving a durable joint between the coating and the glass substrate as a result of chemical bonding within the interface. The manufactured coatings were resistant to the action of atmospheric agents, and they improved the scratch resistance of products due to decreased friction. The metal oxide coatings allows glass products to obtain anti-solar properties, desired colour, decorative attributes, and increased chemical and mechanical surface resistance.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie zmian właściwości tribologicznych skojarzenia: warstwa Al2O3/WS2–materiał polimerowy PEEK/BG, pod wpływem zastosowania różnych temperatur i wartości prądów podczas procesu otrzymywania warstw. Materiał badań stanowiła warstwa tlenku aluminium otrzymana metodą anodowania twardego w elektrolicie z 30 g domieszką WS2 na 1 l elektrolitu, w temperaturze 293, 298 i 303 K oraz przy gęstości prądu 2, 3 i 4 A/dm2. Jako partnera tribologicznego wybrano liniowy polimer aromatyczny PEEK/BG stosowany jako uszczelnienia w bezsmarowych układach kinematycznych. Analizowane właściwości tribologiczne obejmują wyniki badań intensywności zużywania materiału polimerowego PEEK/BG oraz pomiar współczynnika tarcia prezentowanego węzła tribologicznego. Badania przeprowadzono na testerze T17 w ruchu posuwisto-zwrotnym, w warunkach tarcia technicznie suchego. Przedstawione wyniki badań tribologicznych uzupełnione zostały analizą pomiarów stereometrycznych, wykonanych przed i po teście tribologicznym.
EN
The paper describes the tribological behaviours of a sliding pair of Al2O3/WS2 layers – PEEK/BG material. The analysis of the results consists in determining the friction coefficient for the pair, stereometric measurements taken before and after tribological test, and also the intensity of PEEK/BG wear. The aim of this article is to determinate the influence of temperature and electric anodic current density used during hard anoding treatment in SFS electrolyte. The result obtained allow one to select a very best terms of technological treatment in order to get Al2O3/WS2 oxide layers that can be used in kinematic sliding pairs.
PL
W artykule przedstawiono tribologiczne i stereometryczne właściwości powłok tlenku aluminium modyfikowanych węglem. Powłoki zostały wytworzone na stopie aluminium EN-AW-5251 technologią dwustopniową. Osnowę powłok kompozytowych stanowiła warstwa tlenkowa wytworzona metodą anodowania twardego, która następnie została poddana modyfikacji w procesie napylania próżniowego. Powłoki badano w skojarzeniu z tworzywami PEEK/BG oraz T5W. Testy tribologiczne przeprowadzono na testerze T-17 dla ruchu posuwisto-zwrotnego w warunkach tarcia technicznie suchego.
EN
The article presents the tribological and stereometric properties of aluminium oxide layers modified by carbon. The coatings were produced on EN-AW-5251 aluminium alloy substrate using a two-stage technology. The matrix composite coating made the oxide layer produced via hard anodising method, which was then modified with the vacuum deposition method. Coatings were investigated in connection with PEEK/BG and T5W materials. Tribological tests were carried out on T-17 tester in reciprocating motion under lubricant-free sliding condition.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań tribologicznych i stereometrycznych tworzyw polimerowych: POM (Delrin), PTFE (Teflon), PA (Nylon) we współpracy z powłoką tlenku aluminium. Celem badań było określenie przydatności wybranych tworzyw do współpracy z APT (anodową powłoką twardą) w niesmarowanych węzłach tarcia. Wyżej wymienione powłoki zostały wytworzone na stopie aluminium EN AW-5251 metodą elektrochemiczną z elektrolitów trójskładnikowych. Testy tribologiczne przeprowadzono w skojarzeniu kulka–tarcza testera T-01 dla ruchu obrotowego w warunkach tarcia technicznie suchego. Pozostałe parametry badań przyjęto zgodnie z wytycznymi programu VAMAS.
EN
This paper presents the tribological and stereometric research of polymer materials: POM (Delrin), PTFE (Teflon), PA (Nylon) in cooperation with the oxide aluminium alloy. The purpose of the study was to determine the suitability of chosen materials to work with the AHC (anodic hard coating) in applications to technically dry friction condition nodes. These coatings have been obtained on the aluminium alloy EN-AW-5251 using an electrochemical process. Tribological tests were carried out on ball-on-disk T-01 testing machine (disk rotating) in dry friction conditions. Other test parameters are considered in accordance with the VAMAS program guidelines.
EN
A review is presented on the oxidation kinetics, electrical properties, chromium vaporization rate and microstructure investigations of the oxide products formed on Fe-25 wt.-Cr steel uncoated and coated by the screen printing method with thick films of [La,Sr]CoO3, [La,Ca]CrO3, [La,Sr]CrO3, MnCo2O4 and Mn1.5Cr1.5O4 in air and H2/H2O gas mixture at 1023-1173 K for up to 1000 hrs. To improve the poor electrical conductivity of the chromia scale, formed on uncoated steel during the oxidation process, the above electronic conducting thick films composed of paste containing an organic binder and powders prepared via "wet chemical" methods were applied. The oxidation process of the coated steel, taking place in variable temperature cycles, shows good compactness of the conducting layer, as well as good adhesion to the metal substrate, as determined by the structural modification of the intermediate, chromiarich layer formed between the coating and metal substrate. The obtained kinetics data revealed that the oxidation reactions followed approximately the parabolic rate law over the applied temperature range. The calculated parabolic rate constants for the oxidation of DIN 50049 uncoated and coated at 1023-1173K were of the order of 10-13 to 10-14 g2/cm4, which are typical of chromia-formers. The values of the in situ area specific resistance (ASR) measurements by dc two-probe technique for the Fe-25Cr/[La,Sr]CoO3, Fe-25Cr/[La,Ca]CrO3, Fe-25Cr/[La,Sr]CrO3, Fe-25Cr/MnCo2O4 and Fe-25Cr/ Mn1.5Cr1.5O4 composite materials, exposed to air and H2/H2O gas mixture at 1073 K, are lower than the acceptable ASR level of the order of 0.1 cm2 for the SOFC metallic interconnect material. Vaporization measurements of the studied coating layers, performed in humidified air under flow-rate independent conditions at 1073 K, revealed a decreasing volatilization rate of chromia species from the coating materials in comparison with the value of this parameter corresponding to oxide scale built mainly of chromia formed on uncoated steel. The best coating material, i.e. MnCo2O4 decreased Cr vaporization by a factor of about 3.5. The microstructure, phase and chemical analysis of the coating after oxidation were examined by means of SEM-EDS, TEM-SAD and XRD. The influence of the multilayer oxide products formation during interfacial reactions between the coating materials and metal substrates in SOFC operating conditions on the electrical properties of the studied ferritic steel covered with the films, is presented and discussed in terms of the applicability of the composite structural material for construction of the metallic interconnect used in SOFC.
PL
W pracy dokonano przeglądu wyników badań kinetyki utleniania, właściwości elektrycznych, szybkości parowania chromu i mikrostruktury stali Fe-25Cr czystej oraz stali pokrytej powłoką [La,Sr]CoO3, [La,Ca]CrO3, [La,Sr]CrO3, MnCo2O4 i Mn1.5Cr1.5O4 metodą sitodruku i poddanych utlenianiu w powietrzu i w mieszaninie gazu H2/H2O w zakresie temperatur 1023-1173 K w czasie sięgającym 1000 godz. W celu poprawy przewodnictwa elektrycznego zgorzeliny z tlenku chromu utworzonej na stali czystej, na jego powierzchnię nanoszono przewodzące powłoki w Proces utleniania stali pokrytej powłoką w warunkach izotermicznych i cyklicznych zmian temperatury wykazał zwartość i dobrą przyczepność powłoki przewodzącej do podłoża metalicznego, dzięki utworzeniu pośredniej warstwy reakcyjnej na granicy rozdziału powłoka/stal. Badania kinetyki utleniania stali DIN 50049 czystej oraz stali pokrytej powłoką wykazały, że proces narastania produktu reakcji może być z dobrym przybliżeniem opisany przez prawo paraboliczne. Obliczone paraboliczne stałe szybkości utleniania w/w próbek w zakresie temperatur 1023-1173K mieszczą się w przedziale od 10-13 do 10-14 g2/cm4i odpowiadają wartościom uzyskiwanym dla stopów typu "Chromia-formers". Powierzchniowa rezystancja elektryczna [ASR] szeregu układów: Fe-25Cr/(La,Sr)CoO3, Fe-25Cr/(La,Ca)CrO3, Fe-25Cr/ (La,Sr)CrO3, Fe-25Cr/MnCo2O4 i Fe-25Cr/ Mn1.5Cr1.5O4, zmierzona z użyciem metody dwusondowej w warunkach in situ w 1073 K w powietrzu i mieszaninie gazu H2/H2O, jest niższa od 0.1 ?cm2 i tym samym nie przekracza ona dopuszczalnego poziomu ASR ustalonego dla interkonektorów przewidzianych do zastosowania w ogniwach SOFC. W oparciu o pomiary szybkości parowania chromu z badanych próbek w warunkach przepływu powietrza zawierającego parę wodną w 1073K stwierdzono spadek szybkości tworzenia lotnych związków chromu ze stali pokrytej powłoką w porównaniu do stali czystej, na której tworzy się głównie tlenek chromu. Najniższą szybkość parowania Cr, prawie 3,5-krotnie mniejszą w porównaniu do szybkości ubytku masy stali Fe-25Cr czystej, stwierdzono w przypadku zastosowania powłoki MnCo2O4. Mikrostrukturę, skład chemiczny oraz fazowy produktów utleniania próbek badano metodami: SEM-EDS, TEM-SAD oraz XRD. Wpływ tworzenia się pośredniej warstwy reakcyjnej o wielowarstwowej budowie tlenkowej, będącej wynikiem oddziaływania powłoki przewodzącej z podłożem metalicznym na właściwości elektryczne badanych układów stal/powłoka, przedyskutowano w aspekcie przydatności zarówno stali Fe-25Cr jak i powłok ochronnych w kierunku opracowania technologii wytwarzania metalicznych interkonektorów przewidzianych do zastosowania w ogniwach paliwowych SOFC.
8
Content available remote Charakterystyka powłok Al2O3 wytwarzanych metodą aerozol-żel
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań nad metodą wytwarzania powłok Al2O3 metodą aerozol-żel. Metoda ta jest modyfikacją klasycznego procesu zol-żel i polega na ultradźwiękowym generowaniu mgły aerozolu i osadzaniu go na wybranym podłożu. Zaletą takiej modyfikacji jest możliwość osadzania powłok tlenkowych na podłożach o skomplikowanej lub porowatej powierzchni. Powłoki Al2O3 osadzane metodą aerozol-żel były następnie obrabiane cieplnie temperaturze 300÷700°C. Przeprowadzono badania morfologii powierzchni, budowy chemicznej i strukturalnej oraz twardości i adhezji wytworzonych powłok. Stwierdzono, że po wygrzewaniu w 300°C powłoka wykazuje amorficzną strukturę pseudobohemitu, natomiast po wygrzewaniu w temperaturze 500°C i 700°C otrzymano powłoki y-Al2O3.
EN
An aerosol-gel technique has been used for film deposition in this work. This process is the modification of the sol-gel method in which ultrasonically generated aerosol is used for formation of liquid films. The aerosol-gel method enables the deposition of films on substrates with complex or porous surface In this work the alumina aerosol-gel deposited films were thermally treated at the temperature of 300÷700°C. The study of surface morphology, chemical and crystalline structure as well as hardness and adhesion of films were carried out. The dependence of deposition and condensation conditions on morphology and structure of the films have been studied. It was found that after annealing at 300°C film revealed amorphous psuedobohemit structure while after annealing at 500°C and 700°C y-Al2O3 films were obtained.
PL
Praca poświęcona jest badaniom zużycia tribologicznego warstw Al2O3 modyfikowanych dwusiarczkiem wolframu w skojarzeniu z tworzywem PEEK/BG. Wyniki badań tribologicznych obejmują pomiary oporów ruchu (określenie współczynnika tarcia ww. węzła), przeprowadzone na maszynie badawczej T-17. W pracy przedstawiono również analizę pomiarów stereometrycznych, wykonanych przed i po teście tribologicznym. W ramach badań tribologicznych w pracy przedstawiono również wyniki zużycia tworzywa PEEK/BG przeprowadzone metodą wagową. Otrzymane wyniki potwierdzają możliwość polepszenia właściwości tribologicznych skojarzenia ślizgowego Al2O3 – PEEK/BG poprzez wprowadzenie proszku WS2 do elektrolitu.
EN
In this article, the authors pay attention to the tribological behaviours of Al2O3 layers modified by tungsten disulfide powder. Oxide layers of Al2O3/WS2 were obtained by using hard anoding treatment in multicomponent electrolyte of sulphuric acid, oxalic acid and phthalic acid with 10, 20 and 30 g/l WS2 addition. PEEG/BG material was the tribological partner for the Al2O3/WS2 ceramics layer in reciprocating motion, under lubricant free friction conditions. Measurements were made with a T17 tribological tester. The results of the friction coefficient for the sliding couple and wear intensity of the PEEK/BG material are presented. The geometrical structures of the layers of Al2O3/WS2 surface before and after tribological interaction were measured using a Talysurf 3D Taylor Hobson profilograph. The obtained results indicate the following: - There is a possibility to improve the tribological properties of Al2O3 layers through the WS2 powder addition to the electrolyte. - Decreasing of the roughness of the counter-specimen after tribological interaction is the result of applied sliding film and also the amount WS2 powder that was put to the electrolyte.
PL
W pracy przedstawiono właściwości tribologiczne warstw Al2O3 modyfikowanych grafitem. Ceramiczno-grafitowe warstwy powierzchniowe zostały wytworzone na stopie aluminium EN-AW-5251 technologią "duplex" oraz technologią bezpośrednią. Kompozytowe warstwy powierzchniowe poddano skojarzeniu z tworzywami: PEEK, PEEK/BG oraz T5W, wykorzystywanymi do produkcji uszczelnień urządzeń tłokowych. Testy tribologiczne przeprowadzono na testerze T-17 dla ruchu posuwisto-zwrotnego w warunkach tarcia technicznie suchego. W pracy przedstawiono również rezultaty badań stereometrycznych ceramiczno-grafitowych warstw, przed i po teście tribologicznym. Analiza wyników badań tribologicznych została uzupełniona o badania morfologii powierzchni warstw użytych w skojarzeniu ślizgowym.
EN
The paper presents the tribological properties of Al2O3 coatings modified using graphite in a sliding contact with polymer composites. Ceramic-graphite upper surface layers formed on the aluminium alloy EN-AW-5251 using the duplex technology as well as a direct technology were subjected to a contact with the following materials: PEEK, PEEK/BG and T5W, on a T-17 tester under technically dry friction conditions. The tests were carried out at a constant unit pressure of 0.5 MPa and at a constant average sliding speed of 0.2 m/s for all the investigated couples. The tests were carried out along a 6 km distance in four stages, after which the polymer wear was measured. The analysis of the tribological test results has shown a significant reduction of the friction forces and material wear being the result of a modification of the oxide coatings. It has been also found that a modification of polymers with graphite and carbon has a positive impact on their tribological properties, which conditions their application in unlubricated kinematic couples.
EN
The paper describes a part of comprehensive research into the modification of Al23232223223
PL
Praca stanowi część kompleksowych badań dotyczących modyfikacji warstw Al23232223223
EN
The aim of the paper is to determine the distribution of stresses, deformation and temperature field in the pneumatic servo-motor with a ceramic cylinder bearing surface, using the finite element method (FEM), which is a supplement to the tribological tests and planned operational tests of lubricant-free pneumatic servomotors. The paper presents the technology of obtaining a ceramic cylinder bearing surface and the stand for operational tests, as well as a model of a servo-motor with a piston-cylinder couple and results of numerical tests of the couple.
PL
Celem niniejszego artykułu jest wyznaczenie rozkładu naprężeń, odkształceń oraz pola temperatury metodą MES w siłowniku pneumatycznym z ceramiczną gładzią cylindra, co stanowi uzupełnienie badań tribologicznych i planowanych badań eksploatacyjnych bezsmarowych siłowników pneumatycznych. W pracy przedstawiono technologię otrzymywania ceramicznej gładzi cylindrów i stanowisko do badań eksploatacyjnych oraz model siłownika ze skojarzeniem tłokcylinder, jak również rezultaty badań numerycznych skojarzenia.
EN
The aim of this paper is to propose a 3D model of a coating based on results obtained from a computer analysis of images of a ceramic-graphite layer, taken with an electron microscope. The paper presents the technology of obtaining a ceramic layer using the duplex method, the results of computer image analysis and a 3D model of an oxide layer.
PL
Celem niniejszego artykułu jest zaproponowanie, modelu powłoki w ujęciu 3D na podstawie wyników uzyskanych z komputerowej analizy obrazu zdjęć warstwy ceramiczno-grafitowej wykonanych na mikroskopie elektronowym. W pracy przedstawiono technologię otrzymywania ceramicznej powłoki metodą duplex, wyniki komputerowej analizy obrazu oraz model 3D warstwy tlenkowej.
EN
This paper presents the results of the investigations of oxide (Cr2O3, Al2O3, ZrO2) and carbide (Cr3C2, W2C) coatings as applied onto the steel substrate by the plasma spraying method and subsequently remelted. Diverse methods of remelting were used in the experiments - the single and repeated treatments with the continuous microplasma arc, the impulsive remelting technique and TIG method. The coatings were examined both prior to, and after the thermal treatment with the use of light an scanning microscopy, X-ray structural analysis, and the measurements of surface roughness. A reduction of surface roughness, an increase in intensities of diffraction lines and a densification of ceramic and bond layers as a result of reduction of porosity and voids, were observed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.