Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 32

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  gęstość prądu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Zaproponowano numeryczno-analityczną metodę analizy torów prądowych z przewodami o przekroju kołowym. Metoda wywodzi się ze znanego podejścia, aby sąsiednie przewody traktować jak nitkowe. Polega na obliczeniu kolejnych poprawek uwzględniających skończone rozmiary przewodów. Jak przykład rozpatrzono tory trójfazowe w różnych konfiguracjach. Otrzymane poprawki w gęstości prądu sięgały 10%.
EN
A numerical-analytical method of analyzing current busducts with wires of circular cross-section was proposed. The method is derived from the approach to treat the neighboring wires as current filaments. It consists in calculating subsequent corrections taking into account the finite sizes of wires. Three-phase circuits in various configurations were considered. The obtained corrections in the current density reached up to 10%.
PL
W artykule przedstawiono matematyczny model wyznaczania strat mocy oraz temperatury w kablu elektroenergetycznym średniego napięcia. Dokładne wyznaczenie mocy wydzielanej w kablu, a w konsekwencji jego temperatury jest bardzo skomplikowane. Straty mocy generowane w kablu uzależnione są od prądu oraz od napięcia. Straty zależne od prądu odnoszą się do ciepła generowanego w elementach przewodzących kabla (żyle roboczej oraz ekranie). Z kolei straty generowane w izolacji kabla związane są z napięciem roboczym. W niniejszym artykule wyznaczono straty mocy i temperaturę kabla pomijając straty występujące w izolacji. Obliczenia wykonano dla przypadku kabla z izolowanym ekranem oraz z prądem powrotnym w ekranie. W obliczeniach uwzględniono zjawisko naskórkowości oraz zbliżenia.
EN
The paper presents a mathematical model for determining power losses and temperature in a medium voltage cable. The exact determination of the power emitted in the cable and, consequently, its temperature is very complicated. The power losses generated in the cable depend on the current and voltage. Current-dependent losses refer to the heat generated in the cable's conductive elements (phase conductor and screen). In turn, the losses generated in the cable insulation are associated with the operating voltage. In the paper the power losses and cable temperature, excluding insulation losses were determined. The calculations were made for a cable with insulated shield and with return current in the shield. The calculations took into account the skin and proximity effects.
PL
Przepływ prądu przemiennego w torach wielkoprądowych wywołuje efekty natury elektromagnetycznej, termicznej i dynamicznej. Podstawę do analizy zjawisk termicznych stanowi informacja o rozkładzie gęstości prądu i stratach mocy. Poprawne określenie parametrów elektrodynamicznych ma duże znaczenie praktyczne bowiem sumaryczne straty mocy określają podstawowy parametr konstrukcyjny jakim jest temperatura pracy urządzenia. W artykule przedstawiono analizę rozkładu temperatury w przewodach fazowych rurowego nieekranowanego trójfazowego toru wielkoprądowego. Obliczenia gęstości prądu a tym samym rozkład wewnętrznych źródeł ciepła wykonano metodą analityczną. Natomiast obliczenia temperatury w przewodach rurowych dokonano za pomocą metody różnic skończonych. W obliczeniach gęstości prądu uwzględniono zjawisko naskórkowości i zbliżenia.
EN
Design of the high-current busducts on high currents and voltages causes necessity precise describing of electromagnetic and thermal effects. Moreover, knowledge of the relations between electrodynamics and constructional parameters is necessary in the optimization construction process of the high-current busducts. Information about distribution current density and power losses is a base into analysis of electrodynamics and thermal effects in the high-current busducts. This paper presents an analysis of the temperature in the flat three-phase high-current busduct. Calculations of the current density in the phase conductors were made by analytical method, but the temperature was determined by finite difference method. The mathematical model takes into account the skin effect and the proximity effects.
4
Content available remote Wpływ warunków wytwarzania na jakość kompozytowych powłok niklowych. Cz. 1
PL
W pracy przedstawiono badania charakteryzujące kompozytowe powłoki niklowe osadzane na stopie aluminium serii 2xxx. Powłoki kompozytowe wytwarzano w kąpieli Wattsa z dodatkiem drobnodyspersyjnych cząstek proszku Al2O3 w ilości 100 g/l przy zastosowaniu gęstości prądu: 2, 4, 6 oraz 8 A/dm2 . Przedstawiono morfologię, strukturę, grubość oraz mikrotwardość uzyskanych powłok kompozytowych. Określono objętościowy udział cząstek Al2O3 w powłoce kompozytowej. Zbadano odporność korozyjną wytworzonych powłok. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że wszystkie uzyskane powłoki są dobrze przyczepne do podłoża, jednak powłoki uzyskane przy wyższych gęstościach prądów charakteryzują się niższą zawartością fazy zbrojącej Al2O3 w kompozycie.
EN
The paper presents the research on composite nickel coatings produced on the aluminium alloy 2xxx series substrate. The composite coatings were prepared in a Watts bath containing Al2O3 powder particles in the amount of 100 g/l using a current density of 2, 4, 6 and 8 A/dm2 . The morphology, structure, thickness and microhardness of the obtained composite coatings have been presented. The corrosion resistance of the coatings produced on the aluminium substrate were studied. The study demonstrated that all the coatings had good adhesion to the substrate, however the coatings produced at higher current densities contained less amount of the Al2O3 reinforcing phase in the composite as compared to lower current densities.
PL
Projektowanie torów wielkoprądowych na coraz większe prądy i napięcia wymaga dokonania precyzyjnego opisu zjawisk elektrodynamicznych oraz termicznych. Znajomość relacji ilościowych pomiędzy parametrami elektrodynamicznymi i termicznymi jest niezbędna w procesie optymalizacji konstrukcji. W artykule przedstawiono analizę rozkładu temperatury w przewodzie rurowym. Opisano metodę wyznaczania wpływu zjawiska naskórkowości na wartość temperatury przewodu rurowego.
EN
Design of the high–current busducts on high currents and voltages causes necessity precise describing of electromagnetic and thermal effects. Knowledge of the relations between electrodynamics and constructional parameters is necessary in the optimization construction process of the high current busducts. Information about distribution electromagnetic field and power losses is a base into analysis of electrodynamics and thermal effects in the high–current busducts. This paper presents an analysis of the temperature in the tubular conductor. Author shows the influence of the skin effect on the temperature of the tubular conductor.
EN
In the analysis and design of galvanic corrosion protection systems the boundary element method (BEM) has been used most successfully, because of ease in the development of models, speed in the analysis and accuracy of the results. In this paper it is described the method of computation of current density field in bodies composed of materials of different conductivity and potential distribution on the boundary. The determination of current density distribution, its dependence on structure geometry is also considered. This enables us to apply adequate galvanic corrosion protecting system.
PL
W analizie i projektowaniu systemów ochrony przed korozją metoda elementów brzegowych (MEB) ma zastosowanie w modelowaniu ze względu na szybkość i dokładność analizy wyników. W artykule opisano metodę obliczania gęstości prądu w materiałach o różnej przewodności oraz rozkład potencjału na brzegu. Wyznaczenie rozkładu gęstości prądu, jego zależność od geometrii struktury są znane, co pozwala nam na zastosowanie odpowiedniego systemu ochrony przed korozją galwaniczną.
PL
Pomiary skuteczności ochrony katodowej stalowych konstrukcji zakopanych w ziemi lub zanurzonych w wodzie mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa ich użytkowania. Jednym z elementów służących do prawidłowej oceny skuteczności ochrony katodowej są elektrody symulujące, które stanowią ważne ogniwo w ustaleniu przyczyn korozji konstrukcji, stopnia zagrożenia korozyjnego oraz wyboru środków ochrony. Elektrody symulujące są niezbędnym narzędziem służącym do pomiarów potencjału konstrukcji wolnego od składowej omowej (IR) oraz ustalenia stref występowania oddziaływania obcych prądów błądzących.
EN
Measurements of the effectiveness of the cathodic protection of steel structures buried in the ground or submerged in water, are essential for the safe operation of these facilities. One of the elements for correct assessment of the effectiveness of cathodic protection are simulating electrodes, which are an important link in determining the causes of corrosion of the structure, the degree of danger of corrosion and the choice of means of protection. The simulating electrodes are an indispensable tool for measuring the potential of the structure, free of the ohmic component (IR) and for measurements to determine the presence of zones of influence of foreign stray currents.
EN
Electrochemical Machining (ECM) provides an economical and effective method for machining high strength, heat-resistant materials into complex shapes. ECM is performed without a physical contact between the tool and the workpiece in contrast to the mechanical machining. Therefore, no surface metal layer with any mechanical distortion, compressive stresses, cracks, and thermal distortion is formed in ECM. This paper presents some features of the smoothing process of alloys during ECM and mathematical modelling of the evolution of surface profile in time. The results of a computed simulation and an analysis of the effects of various ECM factors and the structure of the workpiece material on the surface roughness and its parameters are stated.
PL
Obróbka elektrochemiczna (ECM) jest efektywnym sposobem wytwarzania części o złożonych kształtach zarówno z materiałów łatwo jak i trudno skrawalnych. Podczas obróbki nie ma kontaktu fizycznego między narzędziem i wyrobem, stąd zmiany w warstwie wierzchniej są nieznaczne oraz nie są wprowadzane naprężenia własne. W artykule przedstawiono problemy związane z wygładzaniem elektrochemicznym stopów i modelowanie matematyczne ewolucji profilu mikronierówności w czasie obróbki. Podano wyniki symulacji komputerowej i analizy wpływu parametrów obróbki oraz struktury materiału na chropowatość powierzchni obrobionej ECM.
EN
The effects of processing parameters on the morphology change in a Si deposit recovered by means of molten salt electrorefining are evaluated using electrochemical techniques such as cyclic voltammetry and chronopotentiometry at 800°C. It was found that concentration of K2SiF6 and current density were important parameters in determining deposit size. Higher concentrations of K2SiF6 were effective in coarsening the silicon deposit and decreasing the cell potential. Silicon nanofiber was recovered at 5 wt% of K2SiF6 whereas dense particles were prepared at 30 and 50 wt% of K2SiF6. The morphology of the Si deposit was determined by the concentration of Si in the electrolyte which is related to the formation of crystal and growth of Si. The formation mechanism of the Si deposit was interpreted by using high resolution TEM as well as electrochemical properties.
PL
Przy optymalnym projektowaniu torów wielkoprądowych oraz kabli energetycznych niezbędna jest ilościowa ocena szeregu zjawisk natury elektromagnetycznej, dynamicznej i termicznej. Podstawą w analizie tych zjawisk jest informacja o rozkładzie pola elektromagnetycznego i stratach mocy czynnej, w szczególności zaś o rozkładzie prądów wirowych indukowanych w przewodach fazowych oraz ich osłonach. W pracy przedstawiono analityczną metodę obliczania gęstości prądów w nieosłoniętym torze wielkoprądowym, którego przewody fazowe umieszczone są w wierzchołkach kwadratu.
EN
Design of the high-current busducts on high currents and voltages causes necessity precise describing of electromagnetic, dynamic and thermal effects. Knowledge of the relations between electrodynamics and constructional parameters is necessary in the optimization construction process of the high-current busducts. Information about distribution electromagnetic field and power losses is a base into analysis of electrodynamics and thermal effects in the high-current busducts. The paper presents analytical calculations of the current density in the three-phase high-current busduct which phase conductors are placed in vertex of a square. Into account was taken proximity effect.
11
Content available remote Przebieg korozji chlorkowej zbrojenia w betonie, bezpośrednio po inicjacji
PL
Przedstawiono badania próbek z pojedynczym prętem zbrojeniowym, próbki po procesie inicjacji korozji stali w roztworze NaCl suszono w warunkach laboratoryjnych. Elektrochemiczne badania polaryzacyjne wykazały malejącą wykładniczo gęstość prądu korozyjnego w funkcji czasu suszenia. Na podstawie badań pod mikroskopem elektronowym stwierdzono, że przyczyną sukcesywnego zmniejszania się szybkości korozji zbrojenia w betonie było malejące stężenie wolnych jonów chlorkowych, w roztworze w porach betonu. Było ono spowodowane głównie przez krystalizację uwodnionego chlorku żelaza(II), która zachodziła w czasie suszenia próbek.
EN
In the paper the research on specimens with a single rebar, that after the process of steel corrosion initiation by cyclic wetting in chloride solution and exposed to the constant conditions of temperature and humidity, is presented. Electrochemical polarization tests have shown exponentially decreasing corrosion current density over time. However, under microscopic examination, it was found, that the cause of the gradual decrease in the rate of corrosion of rebar in concrete was not sealing action of corrosion products, but decreasing concentration of chloride ions at the surface of the steel, mainly due to their bonding in corrosion product, mainly as hydrated iron(II) chloride, during samples drying.
EN
Studies were carried out to characterise the nickel composite coatings deposited on a 2xxx series aluminium alloy. The composite coatings were prepared in a Watts bath with the addition of fine-dispersed particles of Al2O3 powder introduced in an amount of 100 g/l using current densities of 2, 4, 6 and 8 A/dm2. The morphology, structure, thickness and microhardness of the obtained composite coatings were described. The volume fraction of Al2O3 particles in composite coating was determined. The corrosion resistance of thus produced coatings was examined. Based on the results of the conducted studies it was stated that all the produced coatings were characterised by good adhesion to the substrate, but coatings produced at high current densities were characterised by a lower content of the Al2O3 reinforcing phase present in the composite.
PL
W pracy przedstawiono badania charakteryzujące kompozytowe powłoki niklowe osadzane na stopie aluminium serii 2xxx. Powłoki kompozytowe wytwarzano w kąpieli Wattsa z dodatkiem drobnodyspersyjnych cząstek proszku AI2O3 w ilości 100 g/l przy zastosowaniu gęstości prądu: 2, 4. 6 oraz 8 A/dm2. Przedstawiono morfologię, strukturę, grubość oraz mikrotwardość uzyskanych powłok kompozytowych. Określono objętościowy udział cząstek AI2O3 w powłoce kompozytowej. Zbadano odporność korozyjną wytworzonych powłok. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, iż wszystkie uzyskane powłoki są dobrze przyczepne do podłoża, jednak powłoki uzyskane przy wyższych gęstościach prądów charakteryzują się niższą zawartością fazy zbrojącej AI2O3 w kompozycie.
EN
This paper presents a new numerical computation method for determining the current distributions in high-current three-phase busducts of rectangular busbars. This method is based on the integral equation method and the Partial Element Equivalent Circuit (PEEC) method. It takes into account the skin effect and proximity effects, as well as the complete electromagnetic coupling between phase bars and the neutral bar. In particular, the current densities in rectangular busbars of unshielded three-phase systems with rectangular phase and neutral busbars, and the use of the method are described. Finally, two applications to three-phase unshielded systems busbars are presented.
PL
W artykule przedstawiono nową numeryczna metodę obliczania rozkładu gęstości prądu w szynoprzewodach prostokątnych trójfazowego toru wielkoprądowego. Metoda wykorzystuje równie całkowe i oparta jest na teorii obwodowych cząstkowych elementów zastępczych. Uwzględnia ona zjawisko naskórkowości i zbliżenia oraz całkowite sprzężenie magnetyczne miedzy szynoprzewodami fazowymi i szynoprzewodem neutralnym. W szczególności opisano rozkład gęstości prądu i zastosowanie tej metody dla przypadku trójfazowego toru wielkoprądowego o prostokątnych szynoprzewodach fazowych i prostokątnym szynoprzewodzie neutralnym. Rozkłady gęstości prądów wyznaczono dla dwóch przykładów układów trójfazowych z szynoprzewodami prostokątnymi.
14
Content available remote Graniczne parametry detekcyjne detektorów fotonowych z (Hg, Zn)Te
PL
W artykule określono rozkład fali elektromagnetycznej w typowej strukturze detekcyjnej detektora fotonowego. Podano wzory na: współczynnik wydajności kwantowej, rozkład intensywności promieniowania, gęstości prądu oraz rozkład koncentracji nośników ładunku w elemencie fotoczułym. Obliczono graniczne i aktualnie maksymalne do uzyskania parametry detekcyjne fotorezystorów z (Hg, Zn)Te. Zilustrowano współczynnik zewnętrznej wydajności kwantowej oraz intensywność promieniowania w elemencie fotoczułym umieszczonym w prostej optycznej wnęce rezonansowej.
EN
The paper determines electromagnetic wave distribution in a typical detection structure of a photon detector. Formulas have been given for quantum efficiency coefficient, radiation intensity distribution, current density and distribution of charge carrier concentration in a photosensitive element. Detection borderline and current maximum parameters have been calculated which can be obtained for (Hg,Zn)Te photoresistors. External quantum efficiency coefficient and radiation intensity have been illustrated in a photosensitive element located within a simple optical resonance cavity.
EN
The service life of magnesium anode cathodic protection systems have been in many instances, less than design calculations would predict. Testing of high potential magnesium alloys from various suppliers using the ASTM G97-89 test method indicates that efficiencies are widely variable. The literature shows that various factors such as anode current density, anode oxidation reaction, anolyte chemistry, alloy chemical composition, and alloy microstructure can affect anode efficiency. Utilities are advised to conduct tests for alloy composition, microstructure, and backfill composition on anodes from industry suppliers in order to ensure anode quality and to maximize system life. But even with constant quality control efforts the efficiency can still be low owing to operating factors. From an efficiency perspective packaged zinc anodes would be a better option under some application conditions.
PL
Czas pracy systemów ochrony katodowej z anodami magnezowymi jest w wielu przypadkach krótszy niż wskazują na to obliczenia. Testy wysokopotencjałowych stopów magnezu, pochodzących od różnych dostawców, wykonane zgodnie z ASTM G97-89, wskazują na bardzo zróżnicowaną efektywność. Zgodnie z literaturą, na wydajność anody ma wpływ szereg czynników, takich jak: gęstość prądu, anodowa reakcja utleniania, charakterystyka środowiska anodowego oraz skład chemiczny i mikrostruktura stopu. Dla zapewnienia odpowiedniej jakości i maksymalizacji czasu pracy, zaleca się wykonywanie badań składu i mikrostruktury stopu anody oraz składu zasypki. Jednak nawet przy ciągłej kontroli jakości wydajność może być niska z uwagi na czynniki zewnętrzne. Z perspektywy efektywności anody cynkowe w zasypce byłyby lepszym wyborem w niektórych aplikacjach.
EN
The development of an arc along the polluted surface depends to a great extent on the electric field of streamer at the arc head and the current densities in the wet polluted layer and arc. To investigate the parameters that vary depending on the arc length during the development of an arc, a simplified model of development arc along the polluted surface was established. Based on the numerical calculation of characteristic quantities of electric field and current density in the simplified model, the influencing factors on the development of arc were investigated.
PL
W artykule opisano budowę uproszczonego modelu tworzenia się łuku elektrycznego przez zanieczyszczoną powierzchnię. Na podstawie analizy parametrów pola elektrycznego i gęstości prądu w modelu, określono i zbadano wpływ poziomu zanieczyszczeń powierzchni na rozwój łuku.
17
PL
W artykule przedstawiono problem określenia objętościowej gęstości strat mocy w prętach uzwojenia dwuklatkowego silnika indukcyjnego. Wykazano, że wykorzystanie w tym celu istniejących analitycznych rozwiązań jest mocno problematyczne, gdyż wskutek niejednorodności obszaru, spowodowanej nagrzewaniem pręta, tracą one sens. Wykonane obliczenia i pomiary na modelu pręta wskazują, że dla silnika dwuklatkowego z prętami o przekroju kołowym możliwe jest przyjęcie dla potrzeb obliczeń cieplnych jednorodnego rozkładu gęstości prądu.
EN
The article is concerned with the problem of calculating the heat generation rate per unit volume in the winding's bars of double squirrel cage winding of an induction motor. It is shown that the existing analytical solutions to this problem are insufficient and highly problematic, as they can not be applied to an area which is non-homogenous due to the heating of the bar. The measurements and calculations made on a model of the bar indicate that it is possible to accept a homogenous distribution of current density for making heating calculations.
PL
W pracy opisano gęstość prądu w przewodzącym wsadzie rurowym z matrycą przewodzącą umieszczonym w zewnętrznym polu magnetycznym o charakterze sinusoidy tłumionej poprzez rozwiązanie równania Bessela we współrzędnych walcowych. Na podstawie otrzymanych wzorów wykonano obliczenie i rysunki rozkładów tłumienia i wnikania gęstości prądu we wsadzie rurowym i matrycy przewodzącej. Otrzymane wzory mogą być wykorzystane do opisu zjawisk wynikających z nagrzewania wsadu rurowego i matrycy przewodzącej.
EN
In the paper the current density in the conducting tubular charge with a conductive die placed in the external magnetic field of damped sine wave shape is described by solving the Bessel equation in cylindrical coordinates. On the basis of the obtained formulas the calculations and charts depicting attenuation and penetration of current density distributions in the tubular charge and the conductive die. The obtained formulas may be applied for the description of phenomena related to heating the tubular charge and the conductive die.
EN
The paper presents calculation of two-dimensional distribution of current density in three-phase circuits with geometrical asymmetry by means of the boundary element method, taking into consideration proximity effect and skin effect. Moreover, the paper includes example calculation results of the current density distribution of some definite systems.
20
EN
Numerical analysis of a tubular solid oxide fuel cell has been presented. A proposed onedimensional model for prediction of the vector of electric current with simultaneous three-dimensional levels of continuity, momentum, energy and species transport modelling have been employed. Local changes of the current density and temperature along the fuel cell tube have been predicted. It is shown that for higher values of the average current density throughout the cell, change of relevant local values of current density has a linear slope in the axis direction and temperature field becomes more uniform.
PL
Przedstawiono wyniki obliczeń dla pojedynczej rurki ogniwa paliwowego zasilanego wodorem. Analizę oparto na opracowanym przez autora jednowymiarowym modelu numerycznym wytwarzania prądu elektrycznego w wysokotemperaturowym, rurkowym ogniwie paliwowym. Model ten, uzupełniony trójwymiarowymi równaniami transportu masy, pędu i energii, zaimplementowano do standardowego kodu numerycznego oraz zweryfikowano według danych eksperymentalnych dla podstawowych charakterystyk ogniwa. Pokazano, że dla większych średnich wartości gęstości prądu zmiany lokalnej gęstości prądu wzdłuż rurki stają się liniowe, a rozkład temperatury - równomierny.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.