Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  skin protection measures
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Środki ochrony skóry i ich rola w zapobieganiu chorobom zawodowym
PL
W pracy omówiono czynniki wywołujące choroby zawodowe skóry. Zaprezentowano rodzaje rynkowych środków ochrony skóry i ich klasyfikację.
EN
A review, with 25 refs., of com. skin protectors and their role in preventing skin diseases.
PL
Dermatozy rąk występujące u pracowników zakładów przemysłu meblowego są powodowane działaniem wielu szkodliwych czynników chemicznych i mechanicznych obecnych na stanowiskach pracy. Przeprowadzono badania ankietowe w zakładach pracy w śród 50 pracowników przemysłu meblowego, aby na tej podstawie zaproponować odpowiednią profilaktykę kontaktowych chorób skóry. Wśród badanych najliczniejszą grupę stanowili stolarze (46%) i tapicerzy (10%). Najczęściej wykonywane przez nich prace to: przycinanie płyt, okleinowanie, szlifowanie, wykańczanie, lakierowanie, bejcowanie, klejenie, montaż i tapicerowanie. Rozpoznano występujące w zakładach pracy czynniki stanowiące zagrożenie dla skóry i stosowane przez pracowników środki ochrony skóry. Na czynniki chemiczne są narażeni pracownicy zajmujący się: lakierowaniem, bejcowaniem, wykańczaniem elementów oraz przygotowaniem i uzupełnianiem klejów. U 73% ankietowanych pracowników występowały zmiany skórne, tj.: szorstkość, suchość, spękanie naskórka, pogrubienie skóry, łuszczenie, zaczerwienienie i wysypka. U 42% przypadków zmiany te utrzymują się stale. Pracownicy nie stosują środków ochrony skóry, a około 80% badanych stwierdziło, że nie znają tego typu preparatów. W niektórych zakładach pracy są stosowane nieprawidłowo kremy pielęgnacyjne jako preparaty ochronne. Przedstawiono trójstopniowy program ochrony skóry, który przez prawidłowy dobór preparatów barierowych, mycie rąk odpowiednimi środkami i stosowanie kremów regeneracyjnych po pracy, pozwoli zapobiegać dermatozom rąk.
EN
Contact skin diseases, which occur among the workers in the furniture industry, are most often caused by harmful chemical and mechanical factors at the workplace. To collect data to suggest a suitable prevention of contact dermatoses, 50 employees at different workplaces in furniture industry were surveyed. Among the respondents, the largest group were carpenters (46%) and upholsterers (10%). The most frequently performed activities include cutting boards, veneering, grinding, painting, staining, gluing, assembling and upholstering. Exposure of hands and applied individual and skin protection were recognized. Employees involved in painting or staining elements, making up components and preparing and replenishing adhesives were exposed to chemicals. Symptoms of cutaneous lesions such as roughness, dryness, cracking skin, thickening of skin, flaking, redness, rash, were observed. In 42% of cases, these changes are permanent. Personal protective equipment is used by 74.5% of the respondents. Employees do not use skin protection measures and about 80.4% of the respondents declared that they did not know this type of preparations. In some companies care creams are incorrectly offered as protective preparations Three-stage program prevents hand dermatoses by using appropriately selected skin protecting measures, mild detergents for washing hands and skin regenerating preparations after work.
PL
W artykule omówiono wpływ substancji organicznych na skórę ludzką oraz środki ochrony skóry - hydrofilowe preparaty barierowe chroniące przed ich drażniącym działaniem. Środki ochrony skóry - kremy i żele, są stosowane w profilaktyce dermatoz zawodowych. Przedstawiono także opracowane w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy - Państwowym Instytucie Badawczym techniczne metody badania właściwości barierowych pięciu dostępnych na rynku hydrofilowych środków ochrony skóry. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badane preparaty mają zróżnicowane właściwości ochronne. Ponieważ oprócz produktów o dobrej jakości chroniących skórę, w sprzedaży znajdują się produkty mało wartościowe, opracowane metody pozwalają na dobór do stosowania na stanowiskach pracy preparatów o najlepszych właściwościach ochronnych.
EN
Skin protection measures are very helpful in prevention of occupational dermatoses. This study discusses the influence of organic substances on human skin and barriers protecting against these irritating effects. This study also present tests of the effectiveness of five skin protection products with technical methods. Barrier properties of these products differ significantly. Presented test methods are very helpful in selecting product with the best protective properties and barrier creams from care creams
PL
Ochrona skóry rąk jest ważna z uwagi na rosnącą ilość zachorowań na kontaktowe zapalenie skóry spowodowane przez substancje szkodliwe lub drażniące. Najlepszą ochronę stanowią rękawiczki, lecz gdy ich stosowanie jest niewskazane można używać środki ochrony skóry, które są skuteczne o ile są prawidłowo dobrane. Wyniki badań laboratoryjnych potwierdziły wnioski wynikające z analizy substratów, użytych do produkcji wodoodpornych kremów ochronnych. Najlepsze właściwości ochronne, zgodne z deklaracją producenta, miał preparat zawierający głównie substancje barierowe, bez dodatków kosmetycznych.
EN
Hands' skin protection is important due to growing number of cases of contact dermatitis, caused by contact with harmful or irritating substances. The best protection provide gloves, but when the use of them is not recommended skin protection measure can be applied, on condition that it has apropriate barrier properties. Laboratory tests for assessing effectiveness of barrier hydrophobic preparations confirmed the conclusions from the analysis of substrates used in their production. The best hydrophobic properties had a preparation which contain only barrier substances, without cosmetic additives.
PL
Hydrofilowe kremy i żele zaliczane są do środków ochrony skóry. Nanoszone na skórę rąk bezpośrednio przed stanowią ochronę przed substancjami organicznymi nierozpuszczalnymi w wodzie - olejami, smarami, bezwodnymi rozpuszczalnikami, stanowiąc tzw. rękawice biologiczne. Żele wytwarzane są na bazie substancji charakteryzujących się zdolnością zmieniania napięcia powierzchniowego i tworzenia bton (wielocząstecz-kowe polimery pochodzenia naturalnego, np. kazeina, żelatyna, dekstryna i agar-agar). Stosowany jest również syntetyczny hydrożel polialkohol winylowy. W Centralnym Instytucie Ochrony Pracy - Państwowym instytucie Badawczym w Warszawie opracowano recepturę oraz sposób wytwarzania, a także przetestowano pod kątem właściwości barierowych nowy preparat hydrofilowy na bazie syntetycznych hydrożeli.
EN
Hydrophilic creams and geis are usually made of high-molecular substances, which are able to change tension of the surface and create thin, elastic membrane (film). Natural polymers - casein, dextrin, agar-agar, gelatin, or synthetic polymers, as polyvinyl alcohol, polyvinypirolydon, methyl cellulose etc., are usually used. These substances swell in water and form colloidal solutions, which spread on human skin create elastic barrier layer impermeable to organic substances. This kind of skin protection is sometimes called "biological gloves" or "invisible gloves". This layer, with dirt occuring on it, can be easily removed with water. Such "invisible gloves" are a good protection against non polar, insoluble in water substances, for example: organic solvents, liquid fuel, oils, lubricants, varnishes, paints/lacquers, resin etc. New formula of hydrophilic gel based on synthetic hydrogels was elaborated and tested in Central institute for Labour Protection - National Research Institute in Warsaw.
6
PL
Na stanowiskach pracy, gdzie z różnych przyczyn nie można używać rękawic ochronnych jednym ze sposobów ograniczenia kontaktu skóry rąk ze szkodliwymi substancjami jest pokrycie jej nieprzepuszczalną dla substancji szkodliwych powłoką, którą tworzą środki ochrony skóry. W Centralnym Instytucie Ochrony Pracy - Państwowym Instytucie Badawczym podjęto badania zmierzające do opracowania nowoczesnego hydrofilowego środka ochrony skóry z wykorzystaniem dostępnych na rynku syntetycznych hydrożeli i zapewniającego jednocześnie dobrą ochronę.
EN
Hands, the most exposed part of the body in contact with toxic substances, are mostly protected with protective gloves. Barrier creams, gels and ointments are quite effective in protecting workers' hands against hazardous substances at workstations in which gloves cannot be used. This article presents an overview of new components of a hydrophilic gel protecting the skin against the absorption of organic solvents as well as against the effects of lubricants, paints, oils, greases or derivatives. These substances will be applied in a new protecting gel developed in the Central Institute for Labour Protection - National Research Institute.
PL
Promieniowanie UV, zwłaszcza w zakresie UVA i UVB silnie oddziałuje na skórę ludzką. Jedną z metod ochrony skóry przed tymi zakresami promieniowania jest stosowanie filtrów ochronnych zawartych w preparatach promieniochronnych - kremach, żelach i emulsjach. W artykule przedyskutowano stosowane metody badania, oznaczania i klasyfikacji preparatów chroniących przed UVA i UVB.
EN
This article discusses the biological effects of UV range radiation and methods of testing sun protecting products. Sunscreens in protecting creams, gels and emulsions should be examined especially carefully to assure the best protecting effect.
8
Content available Wodoodporne kremy ochronne
PL
Kremy, żele i pasty ochronne chronią skórę przed działaniem szkodliwych czynników, również przed wodą i wodnymi roztworami detergentów. W artykule przedstawiono sposób badania i wyniki testów oceniających wodoodporność kremów hydrofobowych.
EN
Water resistant creams and gels protect human skin against the damaging effect of water and surfactants. Testing methods presented in this article make assessing protecting efficiency of hydrophobic barrier creams possible.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.