Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 130

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  skurcz
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono analizę przyczyn uszkodzeń płyt i ścian żelbetowych dwóch najniższych, nieużytkowanych kondygnacji, wielorodzinnego budynku mieszkalnego, nadbudowanego niezgodnie z projektem o kilka pięter. Istniało podejrzenie, że znaczne zwiększenie obciążeń nadbudową jest przyczyną powstania rys na ścianach i stropach najniższych kondygnacji. Ponadto obawiano się, że penetrująca od 25-ciu lat przez rysy woda opadowa może być przyczyną korozji betonu i stali zbrojeniowej zmniejszającej nośność elementów konstrukcji. W ramach oceny stanu konstrukcji przeprowadzono badania wytrzymałościowe betonu, pomiary układu zbrojenia oraz badania właściwości ochronnych otulenia betonowego wobec stali zbrojeniowej. Wyniki badań uwzględnione w obliczeniach numerycznych modelu konstrukcji budynku pozwoliły jednoznacznie wskazać skurcz betonu jako przyczynę pęknięć płyt i ścian żelbetowych. Wykonanie nadbudowy nie było więc przyczyną uszkodzeń konstrukcji, a beton pomimo długotrwałego oddziaływania wód opadowych nie stracił swoich właściwości mechanicznych ani ochronnych wobec zbrojenia.
EN
This article presents an analysis of damage to reinforced concrete slabs and walls in two unoccupied lowest stories of the multi-family building with a few-storey upward extension incompatible with the design. A significant increase in loading caused by that extension was supposed to cause cracks in walls and floors at the lowest stories. Moreover, rainwater penetrating cracks for 25 years was expected to induce corrosion of concrete and reinforcing steel reducing the load capacity of structural members. Strength tests, measurements of the reinforcement and tests on protective properties of concrete cover to reinforcing steel were performed as part of evaluating conditions of the structure. Test results included in numerical calculations of the structure model, provided the clear finding that concrete shrinkage was the reason for cracks in reinforced concrete slabs and walls. Thus, the upward extension did not cause damage to the structure, and concrete maintained its mechanical and protective properties to reinforcement despite the long-term effect of rainwater.
2
Content available remote Rozszerzalność/skurcz ABK pod wpływem wilgoci
PL
Przedstawiono i skomentowano metodę wyznaczania zbrojenia minimalnego z uwagi na późne odkształcenia wymuszone w ścianach skrępowanych w podstawie. W stosunku do wytycznych krajowych omawiana metoda stanowi alternatywne podejście polegające m.in. na projektowaniu, w którym uwzględnia się wpływ dodatkowych połączeń konstrukcyjnych oraz stosowanie cementu o niskim skurczu.
EN
The method of calculating the minimum reinforcement area due to long-time imposed deformations in walls restrained at the base, based on current German guidelines, was presented and commented on. Compared to the national guidelines, this method is an alternative approach, which inter alia based on taking into account in design, the influence of additional construction joints and the use of low shrinkage cement.
EN
In the carpet industry, yarn shrinkage is a very important specification, the percent of which being affected by heat-setting parameters, time and temperature. In order to obtain the best uniform appearance of carpets, the shrinkage of pile yarns should be minimum in the carpet sizing process. Inappropriately heat-set yarn may cause undesirable shrinkage and uneven pile height on carpets after the sizing process. It could be useful for manufacturers to understand the optimum condition of heat setting to obtain the low shrinkage of heat-set yarns before weaving. Therefore, a fuzzy logic model was designed to predict the shrinkage percentage of polypropylene yarn in different heat-setting conditions. Time and temperature are taken into account as input variables, and yarn shrinkage is predicted as the output. For validation of the model, yarn samples were heat set over various periods of time, at different temperatures, and finally yarn shrinkages were measured experimentally. The results of the fuzzy model prediction compared to regression results show that the fuzzy results present a good and better match with experimental results, with an acceptable R2 = 0.97 and average error (2.59%).
PL
W przemyśle dywanowym skurcz przędzy jest bardzo ważną specyfikacją, na procent której mają wpływ parametry utrwalania termicznego, czas i temperatura. Aby uzyskać jak najlepszy jednolity wygląd dywanów, skurcz przędzy runowej w procesie klejenia powinien być minimalny. Nieprawidłowo utrwalona na gorąco przędza może powodować niepożądany skurcz i nierówną wysokość runa na dywanach po zaklejaniu. Dla producentów może być przydatne zrozumienie optymalnych warunków stabilizacji termicznej w celu uzyskania niskiego skurczu przędz utrwalanych termicznie przed tkaniem. Dlatego w pracy zaprojektowano model logiki rozmytej do przewidywania procentowego skurczu przędzy polipropylenowej w różnych warunkach utrwalania termicznego. Czas i temperatura są brane pod uwagę jako zmienne wejściowe, a skurcz przędzy jest przewidywany jako wynik. W celu walidacji modelu próbki przędzy utrwalano termicznie w różnych okresach czasu, w różnych temperaturach, a na koniec zmierzono eksperymentalnie skurcz przędzy. Wyniki predykcji modelu rozmytego w porównaniu z wynikami regresji pokazują, że wyniki rozmyte dobrze korelują z wynikami eksperymentalnymi, przy akceptowalnym R2 = 0,97 i średnim błędzie (2,59%).
EN
According to World Health Organization, 5-18% births around the world are premature, and this rate is on its rise. Recent trend has been to develop computational tools which could support obstetricians in their daily practice. This work is aimed at extracting novel diagnostic features for term vs. preterm births classification based on the dynamics of contraction and non-contractions (dummy) intervals. To achieve this, 26 uterine records of 18 pregnant women, resulting in 13 term and 13 preterm deliveries, were analyzed in this study. Each record was of 30-min duration, and comprised three electrohysterographic (EHG) and one externally recorded tocographic (Toco) signal. Granger causal analysis of contraction and dummy intervals of recorded signals was performed to extract potential features. These include coupling strength and directionality indices, and were subsequently utilized by a quadratic discriminator to classify between term and preterm births. The extracted features achieved high discriminatory power of 94%, 95%, 91%, and 97% for sensitivity, specificity, classification accuracy, and area under the ROC curve, respectively. These findings show that Granger causal analysis might be adopted as a computational tool to quantify EHG-Toco dynamics for the risk-assessment of the preterm delivery.
PL
W artykule przedstawiono wyniki pomiarów odkształceń ścian z elementów murowych z ABK w trakcie wykonywania żelbetowego skrępowania. Ściany w skali naturalnej o grubości 180 mm wzniesiono z bloczków nominalnej klasy gęstości 600, na systemowej zaprawie cienkowarstwowej, bez wypełniania zaprawą spoin czołowych. W trakcie procesu krępowania monitorowano odkształcenia ścian. Badania wykazały wpływ rodzaju zastosowanego betonu na przebieg procesu skurczu betonu oraz wartości odkształceń ścian.
EN
The article presents the results of measurements of AAC wall deformations during the process of their restraint with reinforced concrete cores and beam. Full scale walls thickness of 180 mm were made of 600 nominal density class blocks on a system thin-layer mortar, without filling the perpend joints. During the restraining process, wall deformations were monitored. Studies have shown the impact of the type of concrete used on the concrete shrinkage process and the wall strains.
PL
W artykule opisano stan awaryjny żelbetowej płyty stropowej w dwukondygnacyjnym budynku biurowym. Po rozdeskowaniu stropu na całej jego powierzchni zaobserwowano siatkę nieregularnych zarysowań, przez które w trakcie opadów atmosferycznych przesączała się woda. Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, że obserwowane spękania stropu powstały wyłącznie w efekcie kumulacji wpływów skurczu oraz odkształceń termicznych betonu. Jako zalecenie naprawcze zaproponowano zmonolityzowanie odseparowanych fragmentów stropu metodą iniekcji, z wykorzystaniem bezskurczowych żywic epoksydowych o możliwie niskiej lepkości, gwarantującej dobrą penetrację pęknięć.
EN
The paper presents failure condition of the reinforced concrete floor slab in two-storeyed office building. After the floor shuttering removal a mesh of irregular cracks, with water leaking through during rainfall, has been noticed all over the floor surface. Based on the analyses carried out, it has been noted that observed floor cracks resulted exclusively from the accumulation of shrinkage impacts as well as floor thermal deformations. Remedial recommendation proposed was gluing separates parts of the floor by means of injection with non-shrinkage epoxy resins of possibly low viscosity that guarantee appropriate cracks penetration.
PL
Przedstawiono rozwiązania analityczne wpływu pierwotnych i wtórnych efektów skurczu na stan naprężenia i odkształcenia w stalowo-betonowych belkach zespolonych. W belkach swobodnie podpartych skurcz betonu powoduje dodatkowe ugięcia oraz naprężenia, a w wieloprzęsłowych belkach statycznie niewyznaczalnych wtórne efekty skurczu betonu - dodatkowo powstanie wzbudzonych sił wewnętrznych.
EN
The article presents analytical solutions of the infuence of the primary and secondary effects of concrete shrinkage on stress and strain state in steel-concrete composite beams. In sigle-span simply supported beams shrinkage of concrete causes additional deflections and self-equilibrated stresses. In multi-span statically indeterminate beams the secondary effects of shrinkage also give rise to induced cross sectional forces.
PL
W pracy przeprowadzono badania porównawcze wpływu włókien polipropylenowych i komercyjnej domieszki redukującej skurcz na skurcz przy wysychaniu, absorpcję wody, a także wytrzymałość na ściskanie betonu. Badano betony o stałej zawartości cementu, współczynniku wodno/cementowym oraz konsystencji z dodatkiem domieszki oraz włókien badanych osobno jak również wprowadzanych razem. Uzyskane wyniki pokazały, że dodatek włókien zwiększa potrzebę stosowania domieszki upłynniającej w celu uzyskania założonej konsystencji. Zastosowanie domieszki redukującej skurcz oraz włókien polipropylenowych pozytywnie wpływa na wytrzymałość na ściskanie i przepuszczalność betonu. Zarówno domieszka redukująca skurcz wysychania jak i włókna spowodowały zmniejszenie skurczu betonu. Wpływ włókien na skurcz był większy niż domieszki. Odnośnie skurczu wysychania wyniki doświadczeń wykazały, że równoczesny dodatek do betonów domieszki i włókien polipropylenowych nie wykazał korzystnego wpływu, wręcz przeciwnie, spowodował jedynie wzrost kosztów.
EN
The paper presents comparative studies on the impact of polypropylene fibers and commercial shrinkage reducing admixture on the drying shrinkage, water absorption, as well as compressive strength of concrete. Concretes with a constant cement content, water/cement ratio and consistency with the addition of admixture and fibers tested separately as well as introduced together were tested. The obtained results showed that the addition of fibers increases the need for a superplasticizing admixture in order to obtain the assumed consistency. The use of shrinkage reducing admixture and polypropylene fibers has a positive effect on the compressive strength and the permeability of concrete. Both the shrinkage reducing admixture as well as the fibers have reduced the drying shrinkage of the concrete. The impact of fibers on shrinkage was greater than the impact of the admixture. Regarding the drying shrinkage, the experimental results showed that the simultaneous addition of shrinkage reducing admixture and polypropylene fibers did not show a beneficial effect, on the contrary, it only caused an increase in costs.
EN
The aim of the paper is to assess the values of shear (delaminating) stress in the composition plane between the concrete (RC) deck slab and wood girder from concrete shrinkage, and shrinkage and swelling of wood, as well as difference in temperature between the wood web and concrete slab.
EN
The article is an attempt to compare the impact of the use of various types of limestone as the main constituent of cement on selected mortar properties. Four different limestones were added in amount of 15, 30, 40% to CEM I 42.5 R to obtain limestone cemens. Rheological properties (yield stress, plastic viscosity) of fresh mortar, tensile and compressive mortar strength, early shrinkage, and drying shrinkage were tested. Obtained results indicate that both tensile and compressive strength decreases with the increase of the limestone content in cement. Limestone can worsen or improve workability, depending on distribution of limestone grains. The addition of limestone increases the early shrinkage, but reduces the shrinkage after 28 days. Studies show that the granulation of limestone plays an important role in determining the influence of limestone on mortar properties.
PL
Mączki wapienne są stosowane szeroko w budownictwie, między innymi jako składnik główny cementu. Mączki wapienne kształtują właściwości kompozytów cementowych poprzez kilka mechanizmów. Pierwszym jest efekt wypełnienia związany głównie z ich uziarnieniem. Oprócz tego zastąpienie części klinkieru wapieniem powoduje wzrost efektywnego stosunku wodno-cementowego, w efekcie czego ziarna klinkieru portlandzkiego (cementu) mają dostępne więcej wody do procesu hydratacji. Drobne ziarna wapienia zapobiegają także aglomeracji produktów hydratacji wokół ziaren klinkieru, w efekcie woda ma łatwiejszy dostęp do niehydratyzowanych części ziaren cementu przez dłuższy okres niż w przypadku cementów portlandzkich bez dodatku wapienia. Drobniejsze od klinkieru ziarna wapienia mogą także działać jako zarodki krystaliczne, które przyspieszają proces hydratacji, w głównej mierze glinianów wapniowych. Wapień nie ma właściwości pucolanowych czy hydraulicznych, a jego wpływ na wytrzymałość na ściskanie cementu jest niewielki. Generalnie wytrzymałość na ściskanie zmniejsza się co jest związane z efektem rozcieńczenia. Wpływ wapienia na niektóre właściwości cementów wapiennych, m.in. czas wiązania oraz właściwości reologiczne, jest jednak niejednoznaczny. Celem przeprowadzonych badań było więc sprawdzenie jak różne rodzaje wapienia wpływają na wybrane właściwości zaczynów i zapraw z cementem z wapieniem jako składnikiem głównym.
EN
Prestress losses are usually calculated by bringing the tendons in the cross-section to the single resultant tendon. This solution is correct only for tendons concentrated in one part of the cross-section, while with their wider distribution, for example after the use of upper tendons, it may result in underestimation of losses in the lower tendons and overestimation in the upper tendons. The paper presents formulae to determine time dependent prestress losses separately for the top and bottom tendons of a pretensioned concrete member. Furthermore, variations of stress in the prestressing steel are analysed for two pretensioned concrete members to evaluate the possibility of using the equation (5.46) from the Eurocode 2 for the resultant tendon instead of the deduced formulae. The aim of this study is to show how great the error of estimated loss of prestressing force on the basis of several typical prestressed concrete sections can be.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań nad skłonnością stopów metali lekkich do tworzenia wad z grupy przerwy ciągłości – pęknięcia na gorąco (W-301) [1]. Są to stopy o małej lub umiarkowanej skłonności do pękania na gorąco. Tendencja jednak narasta, kiedy odlewy wykonywane są w formach metalowych lub mają duże wymiary. Większość metod badań skłonności do pęknięć, opracowanych przed wielu laty, nie dają możliwości pełnej oceny stopów. Skłoniło to autorów do opracowania na Wydziale Odlewnictwa AGH nowej metody i zbudowania nowego stanowiska badawczego. Na nowym stanowisku istnieje możliwość pomiaru naprężenia powstającego w próbce (odlewie) w czasie rzeczywistym – w czasie całego okresu krzepnięcia i stygnięcia. Umożliwiło to wyznaczenie chwili, w której następuje inicjacja i w dalszej kolejności propagacja pęknięcia oraz przy jakim naprężeniu cieplnym następuje przerwanie ciągłości odlewu. Dzięki temu uzyskuje się pełny obraz tworzenia się wady. W pracy przedstawiono wyniki badań przeprowadzone dla stopu odlewniczego AlSi7Mg (A356), który jest powszechnie stosowany w przemyśle motoryzacyjnym oraz lotniczym na korpusy przekładni napędu i charakteryzuje się niewielką skłonnością do pęknięć na gorąco.
EN
The results of testing the tendency of light metals to forming defects from the group of discontinuities – hot cracks (W-301) [1], are presented in the hereby study. These are alloys of a small or moderate tendency for hot cracking. However this tendency is growing when castings are produced in metal moulds or have large dimensions. The majority of investigation methods, developed several years ago, does not provide the possibility of the total assessment of alloys. This convinced the authors to develop the new method and to build the new research set-up in the Faculty of Foundry Engineering AGH. This new set-up makes possible to perform measurements of stresses growing in the sample (casting) in the real time – during the whole period of solidification and cooling. The measurements allowed to determine the moment in which the initiation, followed by the propagation, of cracks occurs as well as to find out at what thermal stress the casting discontinuity forms. Due to this, the complete image of the defect formation is obtained. The results of investigations performed for the casting alloy AlSi7Mg (A356), which is widely applied in the automotive and aircraft industry for drive gear housings, are presented in the hereby study. This alloy is characterised by a low hot cracking tendency.
PL
Do odnawiania zawilgoconych i zasolonych murów stosowane są tynki renowacyjne. Jedną z istotnych właściwości odróżniających je od tradycyjnych tynków cementowych i cementowo-wapiennych jest porowatość. Mimo że tynki renowacyjne stosowane są już od kilkudziesięciu lat i w wielu przypadkach korzyści wynikające z ich używania są oczywiste, to pojawiły się również głosy krytyczne. Dotyczyły one przede wszystkim pojawiania się rys przy wysychaniu, odspajania zarówno bezpośrednio po nałożeniu, jak i w trakcie użytkowania. Jedną z przyczyn tego zjawiska może być nadmierny skurcz tynków renowacyjnych przy wysychaniu [1]. W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu pochodnych celulozy, polimerów syntetycznych, domieszek napowietrzających i lekkich kruszyw na skurcz tynków renowacyjnych. Najmniejszy skurcz uzyskano przy zastosowaniu pochodnych celulozy na bazie hydroksyetylometylocelulozy (HEMC), hydroksypropylometylocelulozy (HPMC) oraz polimeru syntetycznego na bazie terpolimeru poli(octan winylu-co-wersenian winylu-co-akrylan) (VA/VeoVa/AC). Wpływ na zmniejszeniu skurczu wywierały także domieszki napowietrzające oraz dodatek lekkich kruszyw. Przez odpowiedni dobór tych składników można znacznie poprawić właściwości użytkowe tynków renowacyjnych.
EN
The renovation plasters are used to cure the damped and salted walls. One of crucial properties which differentiates renovation plasters from traditional lime, or cement-lime plasters, is their porosity. Despite the fact that renovation plasters have been used for several dozen years and in many cases, the benefits of their application are obvious, there are also critical opinions. In a lot of cases, they concern the cracks which appear while drying, and loosening right after the application as well as during the use. One of the causes of this phenomenon is the excessive contraction of renovation plasters while drying [1]. The paper presents the test results of the impact of cellulose admixtures, synthetic polymers, aeration admixtures and light aggregates on the contraction of renovation plasters. The lowest contraction was achieved with the use of cellulose derivates based on hydroxyethyl methyl cellulose (HEMC), hydroxy propyl methyl cellulose (HPMC), and synthetic polymer based on terpolymer poly (vinyl acetate-co-vinyl ester of versenic acid-co-acrylate) (VA/VeoVa/AC). The aeration admixtures and the addition of lightweight aggregates also had an influence on the reduction of the contraction. The smallest shrinkage was obtained using cellulose derivatives based on hydroxyethyl methylcellulose (HEMC), hydroxypropylmethylcellulose (HPMC) and a synthetic polymer based on terpolymer poly (vinyl acetate-co-vinyl ester of versenic acid-co-acrylate) (VA/VeoVa/AC). The aeration admixture and the addition of light aggregates also had an effect on shrinkage reduction. The proper selection of renovation plasters allows for significant improvement in the utility properties of renovation plasters.
PL
Wapno od lat jest tradycyjnie stosowanym materiałem do produkcji zapraw murarskich i tynkarskich. W artykule przedstawiono wpływ dodatku wapna na skurcz normowych zapraw cementowych, oznaczony metodą Graff-Kaufmanna oraz nowoczesną metodą rynien skurczowych. W artykule przeprowadzono analizę możliwości redukcji tego skurczu poprzez zastosowanie domieszek przeciwskurczowych. Do badań wytypowano domieszkę na bazie glikolu polipropylenowego (SRA) oraz domieszkę ekspansywną na bazie tlenku wapnia (EXP).
EN
Lime has been traditionally used material for the production of masonry mortars and plasterworks. The effect of the lime addition onto shrinkage of standard mortars is presented in the paper. The shrinkage of tested mortars was determined by Graff-Kaufmann method and the modern method so called the gutters shrinkage method. The analysis of the possibility of mortars shrinkage reducing by the use of admixtures is also presented in the article. The following admixtures were chosen for tests: a typical shrinkage reducing admixture based on polypropylene glycol (SRA) and an expansive one based on calcium oxide (EXP).
PL
W ostatnich latach wykonano w kraju wiele posadzek betonowych. Znaczna ich część na skutek wyeksploatowania, zmiany charakteru użytkowania lub też błędów projektowych, a częściej wykonawczych wymaga przeprowadzenia napraw i wzmocnień. W artykule przedstawiono aspekty technologiczne rekonstrukcji posadzek za pomocą cienkich warstw cementowo polimerowych o zredukowanym skurczu. Zaprezentowano wyniki badania wpływu różnego rodzaju i ilości dodatków dyspersji polimerowych, warunków dojrzewania na skurcz, rozwój wytrzymałości na ściskanie i zginanie oraz przyczepność do podłoża betonowego kompozytów cementowo-polimerowych [7].
EN
In recent years in Poland there have been constructed many concrete floors. Their significant part, due to long-term exploitation, change in service character, design or most frequent execution mistakes, requires repairs or strengthening. In the paper there are presented technological aspects of conducting the reconstruction of floors by the means of thin cement polymer layers with reduced shrinkage. There are included in paper tests results of the influence of different type and amount of polymer dispersion additive as well as maturity conditions onto the shrinkage, bending and tensile strength development, adhesion to the cement-polymer concrete composite base [7].
18
Content available remote Skurcz zaczynów żużlowo-popiołowych
PL
W artykule przedstawiono zmianę długości i masy próbek zaczynów żużlowo-popiołowych do 130 dni dojrzewania. Próbki wykonano z mielonego granulowanego żużla wielkopiecowego, którego reakcję wiązania wzbudzono dodatkiem popiołu lotnego z fluidalnego spalania węgla brunatnego (bez dodatku odczynników chemicznych), w pięciu proporcjach dozowania składników. Próbki referencyjne wykonano z cementu hutniczego, wieloskładnikowego i portlandzkiego popiołowego. Wszystkie próbki wykonano ze stałym wskaźnikiem woda/spoiwo = 0,5. Zmianę długości badano w aparacie Graf-Kaufmana. Równolegle wykonywano pomiary zmiany masy próbek w czasie dojrzewania. Wszystkie próbki wykazują spadek masy w czasie badania. Próbki zaczynów żużlowo-popiołowych pęcznieją w początkowym okresie badania, a następnie ulegają skurczowi. Widoczna jest zależność między zmianą długości próbek (pęcznienie i skurcz) a zawartością popiołu i żużla w spoiwie.
EN
The paper presents the results of investigation into mass and linear changes of fly ash slag pastes up to 130 days of curing. The pastes were prepared from ground granulated blast furnace slag and fly ash from fluidized combustion of brown coal as an activator of slag’s binding reaction. The pastes were mixed in five proportions of binder components (by mass). The reference specimens were prepared from slag cement, multicomponent cement, Portland fly ash cement. All specimens were prepared with water/binder ratio equal 0,5. Linear changes were investigated in Grauf-Kaufman apparatus. Also the mass changes in time of curing were measured. The mass loss of all the specimens was noted. In the early period of curing fly ash-slag pastes underwent expansion and then shrinkage. The relation between linear changes (expansion and shrinkage) and proportions of fly ash and slag in binder was revealed.
EN
In the paper we will present the method of finding the heat transfer coefficient in the inverse problem of pure metal solidification. In the considered model the shrinkage of metal and the air-gap between material and mold will be taken into account. The method is based on the algorithm for solution of the direct problem and on the Artificial Bee Colony algorithm. In the algorithm for solving the direct problem we use the finite element method supplemented by the procedure allowing to define the position of the moving interface and the change of material size associated with the shrinkage. To solve the inverse problem, a functional defining the error of approximate solution must be minimized. To minimize this functional we use the Artificial Bee Colony algorithm. Then we present the computational example illustrating precision and stability of the presented method.
PL
W pracy zaprezentowana zostanie metoda wyznaczania współczynnika wnikania ciepła w zagadnieniu odwrotnym krzepnięciem czystego metalu. W rozważanym modelu uwzględniony będzie skurcz metalu oraz szczelina powietrzna pomiędzy odlewem i wlewkiem. Prezentowana metoda wykorzystuje algorytm rozwiązania zagadnienia bezpośredniego oraz algorytm pszczeli. W algorytmie rozwiązania zagadnienia bezpośredniego wykorzystano metodę elementów skończonych uzupełnioną o procedurę pozwalającą określić położenie granicy rozdziału faz oraz zmianę wymiarów wlewka spowodowaną skurczem metalu. W rozwiązaniu zagadnienia odwrotnego należy zminimalizować funkcjonał określający błąd rozwiązania przybliżonego. W tym celu wykorzystano algorytm pszczeli. Przedstawiono także przykład obliczeniowy ilustrujący dokładność i stabilność prezentowanej metody.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.