Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 19

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zasilanie rezerwowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przepisy określają sytuacje, kiedy należy stosować rezerwowe zasilanie różnych budynków, w tym wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Normowane są także dopuszczalne przerwy w dostawie energii elektrycznej dla jej odbiorców. W budynkach mieszkalnych rezerwowe zasilanie należałoby stosować w większości przypadków. Ponadto anomalie pogodowe sprawiają, że dostawcy energii nie zawsze są w stanie dotrzymywać czasów określonych w rozporządzeniu.
PL
W dwuczęściowym artykule przedstawiono wybrane aspekty techniczne i ekonomiczne zasilania odbiorców energii elektrycznej wymagających zwiększonej pewności dostaw. Omówiono układy zasilania o różnym stopniu niezawodności. Przeanalizowano możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w układach zasilania gwarantowanego.
EN
The two parts paper presents Selected technical and economic aspects of power supply to electric energy consumers requiring of increased reliability of energy supply . Electric energy supply systems with various degrees of reliability were discussed. The possibilities of using renewable energy sources in guaranteed power supply systems were analyzed.
PL
Zapewnienie bezprzerwowej pracy urządzeń elektrycznych lub minimalizacja czasu przerwy, w przypadku zaniku napięcia sieci zasilającej, często stanowi jeden z głównych wymogów dla wielu gałęzi przemysłu. Wysoka niezawodność zasilania realizowana jest przy zastosowaniu źródeł rezerwowych włączanych do pracy ręcznie lub częściej samoczynnie, za pomocą urządzeń do samoczynnego załączania rezerwy – SZR. Działanie urządzeń SZR polega na samoczynnym przełączeniu odbiorców z zasilania ze źródła podstawowego na zasilanie ze źródła rezerwowego. W artykule przedstawiono wymagania stawiane układom zasilania oraz najczęstsze rozwiązania układowe. Zaprezentowano także cechy nowoczesnego automatu SZR na przykładzie urządzenia opracowanego w Instytucie Tele- i Radiotechnicznym.
EN
Uninterrupted functioning of electrical devices or minimization of dead time in the case of power outage is one of the main requirements for proper functioning of industrial plants. The reliability of power supply is provided by auxiliary power sources switched manually or automatically with the use of special Automatic Transfer Switching Equipment (ATSE). In the article the requirements placed on the power supplies as well as the characteristics of ATSE device developed at Tele and Radio Research Institute have been presented.
PL
Większość budynków zasilana jest w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej. W Polsce działa wielu dostawców tej energii, ale większość odbiorców zaopatrywana jest przez kilka dużych przedsiębiorstw. Obszary ich działania ilustruje mapa przedstawiona poniżej na rysunku.
PL
W artykule przedstawiono wymagania dotyczące pewności zasilania wybranych budynków użyteczności publicznej. Omówiono także możliwości wykorzystania źródeł generacji rozproszonej, które mogą zwiększyć niezawodność zasilania w energię elektryczną.
EN
The paper presents the requirements for power supply reliability of selected public buildings. The paper also discusses the possibility of the use of distributed generation, which can increase the reliability of power supply.
PL
Wśród układów zasilania rezerwowego można wyróżnić rozwiązania w pełni elektryczne, jak i zawierające elementy mechaniczne. Te pierwsze opisano w Elektroinstalatorze 6/2015 w pierwszej części artykułu. W drugiej części prezentujemy zespoły prądotwórcze oraz układy typu DRUPS (Diesel Rotary UPS).
PL
Układy zasilania rezerwowego stanowią podstawowe zabezpieczenie przed przerwami w dostawach energii dla odbiorników wrażliwych. Wśród nich znajdują się rozwiązania oparte na specyficznych układach sieci, urządzenia energoelektroniczne z akumulatorami, agregaty prądotwórcze oraz systemy DRUPS. W pierwszej części artykułu przedstawione zostaną układy sieci z rezerwą jawną i ukrytą oraz zasilacze UPS z akumulatorami.
PL
W artykule dokonano analizy jakości energii elektrycznej wybranych źródeł zasilania rezerwowego. Pomiary wskaźników charakteryzujących jakość napięcia dokonano w warunkach laboratoryjnych oraz przemysłowych (rzeczywiste układy zasilania rezerwowego).Wskazane zostały wymagania, jakie stawiane są nowoczesnym rozwiązaniom rezerwowego zasilania. Przedstawiono zalety i wady poszczególnych rozwiązań w aspekcie jakości energii elektrycznej dostarczanej do odbiorców, szczególnie wrażliwych na złe parametry napięcia.
EN
This article analyzes the quality of electricity supply sources selected reserve. Measurements of power quality indices were made in the laboratory and industrial (real backup power systems).Wskazane are requirements that are placed on modern power backup solutions. The paper presents the advantages and disadvantages of the different solutions in terms of quality of electricity supplied to consumers, particularly vulnerable to bad voltage parameters.
PL
Integracja systemów sterowania i zarządzania pracą urządzeń elektrycznych w budynkach ma na celu zmniejszenie kosztów instalacji i użytkowania oraz podniesienie walorów użytkowych takich systemów. Cele integracji realizowane są poprzez współdzielenie elementów infrastruktury systemów, wymianę informacji między systemami lub centralne zarządzanie wszystkimi systemami. Podczas normalnej pracy, przy zasilaniu systemów sterowania z podstawowego źródła zasilania, poszczególne elementy systemów realizują założone w algorytmie sterowania procedury. W przypadku wystąpienia przerwy w dostawie energii elektrycznej do budynku systemy sterowania przechodzą na zasilanie z rezerwowego źródła energii. Zasilane w budynku są tylko systemy newralgiczne, a mniej ważne systemy zostają wyłączone. W artykule przedstawiono wyniki analiz dotyczących wpływu konfiguracji i sposobu integracji systemów sterowania i nadzoru w budynkach na wielkość dobranej baterii akumulatorów stanowiących źródło zasilania rezerwowego.
EN
The aim of the integration of control systems and management systems of work devices in buildings is to reducti of installations and using costs and to raise a usable attributes of the systems. The aims of integrations are realized by the share of elements of the system infrastructure, the exchange of information between systems or by the central management of all systems. During a normal work of system, when control system is supply with basic source, each elements of system realize procedures which were assumed in control procedure algorithm. When power cut to building happens, the control systems turn on the supply with additional power system. In the building are powered only neuralgic systems, and the less important systems are disconnect. The results of the analysis of the influence of configuration and alarm system integration method with control and management systems of work devices in buildings on the quantity of additional power system (accumulators) which are reserve source of power are presented in this article.
10
Content available remote Charakterystyka elektryczna akumulatorów ołowiowych do zasilania rezerwowego
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań stosowanych rozwiązań w obszarze akumulatorów ołowiowych przeznaczonych do systemów zasilania rezerwowego. Przeprowadzono badania akumulatorów wykonanych w technologii AGM, gdzie elektrolit uwięziony jest w separatorach z włókna szklanego o dużej porowatości. Akumulatory A, B i C uzyskały pojemność 20-godzinną (12Ah) czyli deklarowaną pojemność znamionową. Akumulator B wykazał o około 8% wyższą pojemność w stosunku do pojemności znamionowej.
EN
This paper presents the results of research of lead-acid batteries for standby power systems. The battery are made in technology AGM, where the electrolyte is trapped in the glass fiber separators of high porosity were selected for studies. Batteries A, B and C received 20-hour capacity (12Ah) which is declared nominal capacity. Battery B showed about 8% higher capacity compared to its rated capacity.
PL
Jednym z czynników mówiących o jakości energii elektrycznej zasilającej różnego rodzaju odbiorców jest niezawodność zasilania. Parametr ten jest jednym z podstawowych określeń jakości dostarczanej energii, ponieważ odnosi się on do przerw w zasilaniu, czyli do sytuacji, gdy odbiorca pozbawiony jest dostaw energii.
PL
Niezawodność zasilania to swego rodzaju kompromis pomiędzy zagrożeniami i stratami, jakie mogą być skutkiem przerw w zasilaniu, a kosztami środków i urządzeń, które mają takim przerwom zapobiegać. Jedną z konsekwencji tego kompromisu jest podział odbiorców na grupy i kategorie w zależności od dopuszczalnego czasu trwania przerw w zasilaniu. Wykonując instalacją w budynku korzystne jest zaplanowanie odrębnych obwodów do zasilania odbiorników, które wymagają zwiększonej pewności zasilania i mogą być zasilane ze źródeł rezerwowych w przypadku braku dostawy energii elektrycznej ze źródła podstawowego [1, 2, 3].
13
Content available remote Zasilanie rezerwowe z zespołów spalinowo-elektrycznych
PL
Artykuł nie zajmuje się autonomiczną pracą zespołów, kiedy z braku powiązania z systemem elektroenergetycznym zespół prądotwórczy lub grupa zespołów jest jedynym źródłem zasilania. Są to zwykłe sytuacje w interiorze afrykańskim i południowoamerykańskim: farmy, misje, obiekty łączności i stacje badawcze, ale również całe miasteczka. Pracę autonomiczną zespołów spotyka się na całym świecie na terenach budowy i remontu, zwłaszcza obiektów liniowych, jak rurociągi, drogi i tunele, a także do awaryjnego zasilania terenów dotkniętych klęską żywiołową.
EN
The article deals with power supply which can be used upon failure or outage of the normal source lasting from several hours to several days. In this case, the generators powered by combustion engine are usually the best solution. The engine starting characteristics and generator sizing are the important topics presented in the paper. Recommended practice for installation of generating sets and transfer switching are also described.
PL
Obecne regulacje prawne określają coraz bardziej rygorystycznie wartości parametrów jakości i niezawodności dostawy energii elektrycznej. Przy wykorzystaniu narzędzi programistycznych stworzona została baza informacji o sieci w stanie pracy normalnej i zakłóceniowe pozwalające na identyfikację szczegółową zakłóceń. Gromadzone dane są przetwarzane w bazie danych (SQL) i podlegają obróbce statystycznej. Na podstawie danych historycznych tworzone są procedury wspomagające lokalizację miejsca zakłócenia z uwzględnieniem wpływu różnych czynników.
EN
Polish decree determines the quality and reliability parametrs of power supply. Therefore, it is purposeful to create a databases of disturbances in normal and postfailure conditions of power distribution network with use of programming tools. The collecting data are processing and analysed in SQL database. Procedure of locating a failure are designing used collected historical data and informations of power distribution network.
PL
Każdy odbiornik energii elektrycznej w warunkach normalnej pracy jest zasilany z sieci elektroenergetycznej. Większość z nich nie wymaga specjalnych warunków zasilania, dlatego jest ono wykorzystywane jako jednostronne, bez możliwości rezerwowania.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.