Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 54

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  worm gear
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono ideę inżynierii odwrotnej w kontekście szybkiego prototypowania przy regeneracji przekładni ślimakowej. Istotą problemu jest odtworzenie ślimacznicy, która uległa zniszczeniu. Stopień jej degradacji uniemożliwia pozyskanie podstawowych informacji na temat geometrii ślimaka oraz korpusu przekładni. Wskazane elementy nie nosiły śladów nadmiernego zużycia. W pierwszym etapie przeprowadzono pomiary, omówiono zastosowane metody oraz sposób ich wykorzystania. Zebrane dane pomiarowe posłużyły do obliczenia parametrów uzwojenie ślimaka, a w konsekwencji uzębienia ślimacznicy. Na ich podstawie powstał model CAD. Etap finalny to przygotowanie strategii obróbki za pomocą CAM oraz jej realizacja na obrabiarce CNC. Działania ukierunkowano na szybką odbudowę elementu. Zwrócono również uwagę na zachowanie uzasadnionej relacji kosztów do stawianych wymagań.
EN
The article presents the idea of reverse engineering in the context of rapid prototyping during the regeneration of the worm gear. The nub of the problem is to regenerate the worm-wheel which has been destroyed. The degree of its degradation makes it impossible to obtain the basic datacincerned the toothed-wheel rim. Because of the reasonsmentioned above, this article is focused on the analysis of the worm geometry and the gear casing. No sings of excessive wear werefound on the indicated parts. At the first stage the measurements were carried out, the applied methods were described and the technique of these methods usage were discussed. The collected data was used of calculate the parameters of the worm’s lead and consequently the tooth’s of the worm-wheel. Based on the calculations, the CAD model was created. The final stage is the preparation of a maching strategy with the CAM software usage and its implementation in the process with a CNC machine application. The activities were focused on the quick reconstruction of the part. The attention was also paid to balancethe costs and the requirements set.
PL
Scharakteryzowano kolejność montażu przekładni docierarki jednotarczowej do płaszczyzn. Analizowano czas montażu przekładni ślimakowej w wersji prototypowej. Przedstawiono wizualizację graficzną poszczególnych etapów montażu przekładni.
EN
The order of gear assembly of the single-disk lapping machines to the planes was characterized. Paper analyzed the assembly time of worm gear in the prototype version. Graphical visualization of individual stages of gear assembly was presented.
EN
The paper presents a method for determining the effect of teeth correction in an Archimedes worm gear on the contact strength, wear, and life of teeth of the worm wheel. The regularities regarding the effect of correction on contact and tribocontact parameters are established.
PL
Przedstawiono metodę oceny obliczeniowej wpływu korekcji uzębienia przekładni ślimakowej ze ślimakiem Archimedesa na wytrzymałość stykową, zużycie oraz trwałość zębów koła ślimakowego. Ustalono prawidłowości wpływu korekcji na parametry kontaktu oraz kontaktu tribologicznego.
4
Content available remote Przekładnie hipoidalne THF
PL
Przekładnie hipoidalne THF pojawiły się w ofercie HF Inverter Polska w czerwcu 2012 roku. Stanowiło to odpowiedź na potrzeby rynku maszynowego, który poszukiwał alternatywy dla przekładni ślimakowej, która pomimo szeregu korzystnych cech technicznych posiada jedną istotną wadę – niską sprawność. Dodatkowo producenci maszyn oczekiwali produktu, który będzie posiadał wszystkie korzystne cechy techniczne przekładni ślimakowej, zachowując istotne wymiary montażowe przekładni ślimakowych (wznos wału, średnica wału, rozstawy śrub montażowych) i dodatkowo musi wykazać się korzystnym stosunkiem ceny do przenoszonej mocy z wału czynnego na bierny.
EN
The article presents designing of gearboxes using Inventor Professional 2017 and the ability to implement these projected models to the Simulation Mechanical 2017. For comparison there were design purposes transmission gears as: spur gear with straight teeth and worm gear. The results of calculations and parameters of the transmission gears are presented in tabular form. Shown dynamic analysis-nonlinear allowing to examine the transmission gears for endurance.
PL
W artykule przedstawiono proces projektowania przekładni przy pomocy programu Inventor Professional 2017 oraz możliwość zaimplementowania tychże modeli do programu Simulation Mechanical 2017. Dla celów porównawczych zaprojektowano przekładnie: walcową (o zębach prostych), a także przekładnię ślimakową. Wyniki obliczeń oraz parametry przekładni przedstawiono w postaci tabelarycznej. Przeprowadzono analizę dynamiczną-nieliniową pozwalającą na zbadanie przekładni pod kątem ich wytrzymałości.
PL
Przedstawiono nowe rozwiązania konstrukcyjne opatentowanych przekładni ślimakowych, zapewniających regulację luzu bocznego w wyniku zastosowania specjalnych konstrukcji ślimaków i ślimacznic. Proponowane rozwiązania mogą być stosowane w precyzyjnych mechanizmach dosuwu i pozycjonowania oraz w mikronapędach.
EN
The article presents new engineering solutions of the patented worm gears, providing backlash adjustment through the use of specially designed worms and worm gears. The suggested solutions can be used in precision positioning mechanisms and microdrives.
PL
W artykule objaśniono pojęcie modelu autogenerującego CAD, jego genezę oraz wynikającą stąd potrzebę budowy tego typu modeli. Krótko omówiono proces tworzenia modelu autogenerującego oraz specyficzne formy zapisu wiedzy stosowane w fazie jego implementacji w różnych systemach CAD. Metodykę budowy modelu autogenerującego przedstawiono na przykładzie zazębienia przekładni ślimakowej, który zrealizowano w oprogramowaniu CATIA. Wskazano źródła i rodzaje wiedzy projektowo-konstrukcyjnej potrzebne do zbudowania ww. modelu oraz język UML, jako metodę formalnego zapisu tej wiedzy. Opisano koncepcję budowy modelu, tj. przyjęte założenia oraz strukturę i logikę jego działania. Przedstawiono również wybrane fragmenty projektu, pokazujące, w jaki sposób model został wykonany.
EN
This article introduces the term of a generative CAD model, its origins and, thus, a need of creating such a type of models. A process of generative model creation as well as specific forms of knowledge recording applied in the implementation phase in various CAD systems are briefly discussed. The example of a worm gear meshing realized by the CATIA software encapsulates the methodology of generative model construction. Sources and types of knowledge for design and construction required for development of the aforementioned model as well as the UML language as a method of formal knowledge recording are presented. The concept of model creation, i.e. assumptions and the structure as well as logic of the model operation are described. Also, the paper addresses selected elements of the project that present the manner in which the model was constructed.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wielostopniowej przekładni układu służącego otwierania okien w nowoczesnych budynkach. Układ napędowy składał się z przekładni ślimakowej oraz z trzystopniowej przekładni zębatej o zębach prostych. Zbadano dwa rozwiązania przekładni ślimakowych oraz określono wpływ odległości osi ślimaka i ślimacznicy na pobór prądu przez silnik, samohamowność, a także czas otwierania okna. Uzyskano zgodność wyników obliczeń projektowych z wynikami badań doświadczalnych.
EN
In the article were presented the tests results of the multistage gearbox of actuators used in the window opening system. The gearbox consists of the worm gear and three stages of multiple-reduction spur gear. Two solutions of worm gears were tested and influence of the axis distance of worm and wormwheel were determined to measurement of the current consumption by engine. Agreement of design calculation with the tests was confirmed.
9
Content available remote Alternatywa dla przekładni ślimakowej
PL
Przekładniami szeroko stosowanymi w budowie maszyn są przekładnie ślimakowe. Tak dużą popularność zyskały nie tylko dzięki swoim cechom technicznym, ale także dzięki prostej budowie oraz korzystnemu stosunkowi ceny do przenoszonej mocy z wału czynnego na bierny. Słabą stroną przekładni ślimakowej w porównaniu do innych przekładni jest mniejsza sprawność, która maleje wraz ze wzrostem przełożenia.
10
Content available Grinding of shaped tools on CNC tool grinder
EN
Worm gears are special gears consisting of a worm wheel and a worm. Worm gears can be produced in different ways, depending on the size of the transmission, the number of courses, the pitch angle of worm profile, the number of units produced, the purpose of application, etc. As cylindrical worm gears we consider the cylindrical worms with globoid gears, globoid worm with globoid worm gear and globoid worm with cylindrical worm gearing. This paper deals with the evolvent worm whose curve of the tooth side in the front plane is evolvent. The production of worm with an optimal profile for optimal meshing conditions is an increasingly frequent focus of worm gear manufacturers. The problem of designing the tool cutting edge can be divided into several steps. This article deals with the problems of optimum design of a tool shape for the production of worms; and the problems of calculating the coordinates of the transition cutting edge shape, and thus the path of grinding wheel for sharpening the tool cutting edge shape are solved. By grinding tool of grinding machine we can complete the worm shape and also sharpen the cutting edges of tools for production of worm surface. The problems of calculation of the coordinates are solved with regard to the functioning of the KON 250 CNC grinding machine logic.
EN
The article deals with theoretical analysis of the production of worm gears and also the calculation of the tool cutting edges for their production. Based on the design parameters of worm and worm wheel, it is possible to calculate the coordinates of the shape of the tool cutting edge. The exact calculation of the coordinates or parameters requires mathematical formulations and applying mathematical relationships we can transform the design of worm screw profile to the profile of tool. Worms of different types can be produced in various ways, e.g. with a lathe and the plane to set a tool is either axial or normal. In this article we consider their production on the lathe and tool setting in the normal plane. Axial profile of worm is a curve which is the intersection of worm surface and the plane passing through its axis, and normal profile is perpendicular in a selected point to worm profile. This normal profile in more accurately way characterizes the shape of the worm profile, therefore, the calculation of the shape of the tool cutting edge is designed with a tool set to the normal plane. Based on the analyses, the new computation equations were obtained, flowchart compiled and, according to a given regulation, the computer aided calculation of the coordinates can be implemented.
EN
Production of screws with the optimal profile in terms of mesh properties is still in focus of worm gear manufacturers. The overall problem of tool edge designing is divided in few parts. This post only partly solves the problem of optimal tool shape design to produce the screws. In this paper is solved the problem of the abrasive wheel forming to produce screws with the logic operation of management system of tool grinder and calculation of profile curve on tooth heel.
PL
Produkcja ślimaków o optymalnym profilu pod względem właściwości siatki pozostaje wciąż w centrum uwagi producentów przekładni ślimakowych. Ogólny problem projektowania ostrzy narzędzi jest podzielony na kilka części. Artykuł ten tylko częściowo rozwiązuje problem optymalnego projektowania kształtu narzędzi do produkcji ślimaków przekładni ślimakowej. W pracy rozwiązano problemu formowania tarczy ściernej do produkcji ślimaka i obliczenie krzywej profilu na stopie zęba.
13
Content available remote Worm Gear's Kinematic Accuracy Measurement Methods
EN
The paper discusses measurements conditions of worm gear kinematic accuracy, including construction and operation principles of the kinematic deviation measuring stand. There are presented two methods of measuring gear kinematic accuracy: direct method - consisting in comparison of rotation angle of gear and worm wheel in the full range of rotation relatively to tooth elements; indirect method – consisting in measurement of worm wheel’s circuital tooth scale. In addition, notions of kinematic deviation and kinematic diversion of worm gear were defined. Paper presents as well examples of kinematic errors results of A80 gear depending on adopted measuring step – a number of measurements per one full worm rotation. The result of research was determination of a minimal measuring step per full worm rotation L1 = 300, wider resolution did not cause significant changes of measurement result.
14
Content available remote Technological Problems in Cutting of Wormwheel Teeth
EN
The criteria of undercutting and crest width of wormwheel teeth are presented in the paper as well as the calculations of influence of pressure angle on occurrence of these phenomena. Elaborated results indicate, that the selection of pressure angle must be related to the tooth addendum modification co-efficient and in a lesser degree, to the lead angle.
15
Content available Worm gear analysis in terms of numerical modelling
EN
A worm gear mechanism, widely used in numerous mechanical applications, is the essential component in energy efficiency considerations. Compared to traditional gearboxes, worm gear is characterized by lower value of efficiency, provided by the manufacturers as 70-90%. However, the efficiency level can differ depending on the specific conditions of operation such as output torque, input rotational velocity, ambient temperature and type of lubrication. In order to analyse and simulate the worm gear mechanism in mechanical systems, it is essential to establish the actual efficiency value for specific conditions. The following article contains the description of efficiency test performed for the worm gear as a part of tram pantograph system studied in frame of ESTOMAD project. The aim of the experiment was to determine the actual efficiency value of the transmission tested. The worm gear has been tested in an open loop configuration, therefore the efficiency has been determined basing on input and output torque and rotational velocity measurements. The tests have been performed for various output torques and input velocities to obtain view on losses in worm gear under different operational conditions, paying special attention to the velocity that drives the pantograph mechanism. The efficiency changes with the output torque variation, while the impact of rotational velocity level on the mentioned value is minimal. The results of measurements are used in modelling phase of worm gear component in 1D simulation environment, particularly creating new model and its correlation and validation.
PL
Mechanizm przekładni ślimakowej, szeroko stosowany w wielu urządzeniach mechanicznych, jest elementem charakteryzującym się niską sprawnością, co nie jest dobrze postrzegane z energetycznego punktu widzenia. W porównaniu z tradycyjnymi przekładniami, przekładnia ślimakowa charakteryzuje się niższą wartością sprawności, określanej przez producentów na poziomie 70-90%. Jednakże poziom sprawności takiej przekładni może zmieniać się w zależności od warunków pracy, takich jak obciążenie, wejściowa prędkość obrotowa, temperatura otoczenia oraz sposób smarowania. W celu analizy i symulacji działania przekładni ślimakowej stosowanej w konkretnym systemie mechanicznym, ważne jest, aby określić właściwy poziom sprawności w określonych warunkach pracy układu. Artykuł ten przedstawia badania sprawności przekładni ślimakowej, będącej częścią pantografu tramwajowego analizowanego w ramach projektu ESTOMAD. Celem eksperymentu było określenie rzeczywistej wartości sprawności badanej przekładni. Przekładnia ślimakowa została poddana testom na stanowisku zbudowanym w postaci otwartego łańcucha kinematycznego, dlatego też sprawność została określona na podstawie pomiarów momentu oraz prędkości obrotowej na wejściu i wyjściu przekładni. Testy były przeprowadzone dla różnych obciążeń i prędkości obrotowych, aby oszacować straty w urządzeniu w zróżnicowanych warunkach eksploatacyjnych, w szczególności biorąc pod uwagę prędkości obrotowe stosowane w przypadku mechanizmu podnoszenia pantografu. Sprawność przekładni zmienia się wraz ze zmianą momentu obciążającego, natomiast wpływ zmian prędkości obrotowej na sprawność był bardzo niewielki. Wyniki pomiarów są wykorzystane w procesie modelowania przekładni w środowisku symulacyjnym 1D, podczas tworzenia nowego modelu oraz jego korelacji i walidacji.
PL
W artykule przedstawiono analizę teoretyczną wiórkowania ślimacznic z użyciem wiórkownika dynamicznego. Wykazano, że decydujący wpływ na efektywność tego procesu mają rozkład prędkości poślizgów względem krawędzi skrawającej wiórkownika, nazwanego wiórkownikiem dynamicznym, oraz promienie krzywizn zębów ślimacznicy. Dla przekładni ślimakowej o wybranych parametrach na powierzchni zęba ślimacznicy określono obszar, w którym zachodzą szczególnie korzystne warunki do mikroskrawania.
XX
The article presents the theoretical analysis of worm whitening by the use of dynamic gear shaving tool. It was demonstrated that the main role in effective micromachining has the distribution of sliding velocities with reference to machining edge of dynamic gear shaving tool. For given parameters of worm gear, the area of tooth surface on which proceed the most favorable conditions for micromachining was denoted.
PL
W artykule przedstawiono założenia i ograniczenia, które należy uwzględniać przy projektowaniu przekładni ślimakowych. Scharakteryzowano wady i zalety przekladni slimakowych, podano krótki rys historyczny oraz omówiono problemy, z którymi spotykają się konstruktorzy przy projektowaniu przekładni. Podano wzór do określania odległości osi przekładni ślimakowej.
EN
Assumptions and limitations considered in design process of worm gears were described. Advantages and disadvantages of worm gears as well as short historical review were presented. There were also discussed problems of worm gears design. Formula for axles' distances calculation in the worm gear was presented.
PL
W artykule przedstawiony został tok obliczeń projektowych przekładni ślimakowej. Celem obliczeń jest dobór podstawowych parametrów przekładni. Zamieszczony w pracy przykład obliczeniowy ułatwia prześledzenie toku obliczeń i dostarcza wiedzy teoretycznej związanej z projektowaniem przekładni ślimakowych. Artykuł, w którym autor wykorzystał swoja wiedzę i wieloletnie doświadczenie w zakresie przekładni ślimakowych, może szczególnie zainteresować inżynierów zajmujących się projektowaniem przekładni.
EN
Design calculations of worm gears were presented in the paper. The goal of these calculations was selection of basic gear's parameters. Example of calculations facilitated observations of calculation procedure and provided theoretical knowledge connected with design process of worm gears was also presented. The paper could be especially interesting for engineers engaged in design process of gears.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.