Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 18

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przedstawiony przykład dotyczy zastosowania metody obliczeniowej mechaniki płynów do oceny możliwości zastosowania systemu wentylacji naturalnej w odniesieniu do niezagłębionych, krótkich tuneli drogowych.
PL
Ciągły rozwój infrastruktury komunikacyjnej, jaki obserwujemy od wielu lat, związany jest z rosnącym zapotrzebowaniem na zapewnienie szybkiego i bezkolizyjnego przemieszczania się ludzi oraz transportu towarów w obrębie aglomeracji miejskich i poza nimi. Jednym z kluczowych obiektów komunikacyjnych, wpływających pozytywnie na szybki transport ludzi w miastach, są sieci metra i pre-metra.
PL
Artykuł stanowi kontynuację publikacji „Systemy wentylacji pożarowej tuneli drogowych”, która ukazała się w numerze 5/2015 miesięcznika „Chłodnictwo & Klimatyzacja” [1]. Omówiono tam rodzaje systemów wentylacji pożarowej tuneli drogowych wraz z defi nicją zakresu ich stosowania zawartą w dokumentach normatywnych przykładowych państw europejskich i Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Niniejsza publikacja dotyczyć będzie jednego z najczęściej stosowanych systemów wentylacji tuneli drogowych i kolejowych, w tym metra, tj. systemu mechanicznej wentylacji wzdłużnej w warunkach pożaru.
4
Content available remote Wentylacja naturalna tuneli drogowych w warunkach pożaru
PL
W artykule przedstawiono wyniki obliczeń numerycznych rozprzestrzeniania się dymu i ciepła w odniesieniu do niezagłębionych, krótkich tuneli drogowych o przekroju prostokątnym wentylowanych naturalnie. Obliczenia numeryczne przeprowadzono w sposób pozwalający na jednoczesne uwzględnienie oddziaływania wiatru i warunków pożaru. Struktura oddziałującego na tunel wiatru została opisana profilem logarytmicznym, zaś pożar za pomocą objętościowego źródła dymu i ciepła. Wyniki badań wykazały, że zjawisko stratyfikacji dymu w tunelach wentylowanych naturalnie występuje tylko w warunkach bezwietrznych, a system wentylacji naturalnej nie jest w stanie zapewnić wymaganego poziomu bezpieczeństwa pożarowego.
EN
The article deals with the subject of modeling of emergency withdrawal from the tunnels with the help of microscopic models based on ABM (Agent-based modeling) paradigm, and the DDM (Data-driven modeling) concept. The pedestrians, in the presented methodology, are represented as agents having a set of individual characteristics - attributes. On the basis of the system the prototype of a simulation tool was developed that takes into account the acquisition of data from a simulation environment FDS (Fire dynamics simulator), the data which have a direct impact on the process of emergency evacuation.
EN
The aim of this paper is to present the application of Computational Fluid Dynamics (CFD) to the assessment of conditions inside construction works during a fire. The CFD method is now commonly used to support the design process of fire safety in construction works. This method is very useful at the preliminary stage of design because it is possible to check the internal environment during a fire and evaluate whether requirements of fire safety are met.
PL
W niniejszej pracy przedstawiono wyniki obliczeń numerycznych rozprzestrzeniania się dymu i ciepła w odniesieniu do niezagłębionych, krótkich tuneli drogowych o przekroju prostokątnym wentylowanych naturalnie. Obliczenia numeryczne przeprowadzono w sposób pozwalający na jednoczesne uwzględnienie oddziaływania wiatru i warunków pożaru. Struktura oddziaływującego na tunel wiatru została opisana profilem logarytmicznym, zaś pożar za pomocą modelu objętościowego. Rozważana w pracy prędkość wiatru zawierała się w zakresie od 2,0 m/s do 6,0 m/s, zaś przyjęte moce pożaru odnosiły się odpowiednio do pożaru jednego samochodu osobowego, jednego samochodu typu „van” oraz jednego autobusu. Wyniki przeprowadzonych badań wykazały, że zjawisko stratyfikacji dymu w tunelach wentylowanych naturalnie występuje tylko w warunkach bezwietrznych a system wentylacji naturalnie nie jest w stanie zapewnić wymaganego poziomu bezpieczeństwa pożarowego.
EN
An important factor in ensuring the fire safety of a construction works, such as a tunnel, is the effective evacuation of smoke and heat to allow people to evacuate and enable to fight a fire. In short tunnels natural ventilation is used, where the flow of air is caused by natural convection phenomena and weather conditions. The results of this research show that the stratification phenomenon in naturally ventilated tunnels occurs in windless conditions only. Flow blockage was observed for a wind angle equal to 90°, causing smoke and heat to remain in the tunnel. The use of natural ventilation to remove smoke and heat from short tunnels is inappropriate due to the ineffective functioning, in the case of the fire and wind action.
7
Content available remote Kontrola rozprzestrzeniania się dymu i ciepła w garażach
EN
The paper presents basic information about proper use of smoke control systems in enclosed car parks. Smoke control systems idea is presented, as well as their main performance objectives are defined. Furthermore, principles of operations of each systemand their evaluation criteria were described, depending on their application in buildings. Cons of smoke control systems are presented in comparison to smoke and heat ventilation systems with ducts. This study presents short description of engineering tools used in design stage and commissioning of jet-fan fire ventilation systems. Considerations are supported by results of numerical calculations and full scale experiments conducted by Fire Research Department of Building Research Institute in last 11 years.
8
Content available remote Praktyczne aspekty zastosowania wentylacji strumieniowej w garażach zamkniętych
PL
W artykule zawarto podstawowe informacje dotyczące praktycznego zastosowania systemów wentylacji strumieniowej w garażach zamkniętych. Porównano systemy kontroli dymu i ciepła z systemami oczyszczania z dymu oraz przedstawiono kryteria ich oceny. Na podstawie wytycznych NBN S 21-208-2 przedstawiono zasady obliczania wymaganej wydajności systemu. Przedstawiono także podstawowe metody inżynierskie wykorzystywane na etapie projektowania i odbioru tego typu instalacji. Rozważania poparto wynikami badań numerycznych oraz eksperymentalnych prowadzonych przez Zakład Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej.
EN
The article provides basic information about the practical application of jet ventilation in closed garages. A comparison of control systems of smoke and heat with the systems of purification from smoke and the criteria of their evaluation have been presented. Based on the NBN S 21-208-2 directives the principles for calculating of the required performance of the system has been provided. The basic engineering methods used at the designing stage and the acceptance of such type of the of installation have also been presented. The considerations have been supported by the results of numerical and experimental studies conducted by the Department of Fire Research of the Institute of Building Technology.
9
PL
W niniejszym artykule zostały zaprezentowane wyniki obliczeń numerycznych oddziaływania wiatru na przepływ powietrza w tunelach. Zagadnienie oddziaływania wiatru na przepływ powietrza w tunelach odgrywa istotną rolę przy projektowaniu wentylacji bytowej, systemów bezpieczeństwa pożarowego tuneli a w szczególności systemów wentylacji pożarowej oraz systemów detekcji pożaru. W przypadku nieuwzględnienia wiatru na etapie projektowania wyżej wymienionych systemów prawidłowe wykrycie pożaru oraz skuteczne funkcjonowanie systemu wentylacji pożarowej będą bardzo utrudnione, a w niektórych przypadkach nawet niemożliwe. Artykuł ten stanowi fragment prowadzonej przez autora pracy badawczej.
EN
In this paper there are presented results of the numerical analyses of the wind influence on flow field in tunnels. The results show that wind shall be considered during ventilation design process.
PL
W prezentowanej pracy został omówiony problem dotyczący modelowania pożarów i rozprzestrzenia się dymu w obiektach przemysłowych i użyteczności publicznej. Modele opisujące proces spalania wykorzystują równania bilansu pędu, energii i masy. Do rozwiązania tych równań zastosowano program ANSYS FLUENT. Wyniki uzyskane z numerycznej symulacji pożaru są pomocne w ocenie prawidłowego działania urządzeń wentylacji pożarowej oraz bezpieczeństwa osób przebywających w strefie pożaru.
EN
The problem of modeling fire and smoke spread in industrial and public buildings is discussed in the paper. Models describing the combustion process are based on the momentum, energy and mass balance equations. To solve these equations the program ANSYS FLUENT was applied. The results obtained in fire numerical simulations can be helpful in evaluating the proper operation of ventilation equipment and fire safety of persons residing in a fire zone.
13
Content available remote Analiza pożarów w tunelach
PL
Zaprezentowano korzyści wynikające ze stosowania metod CFD do prognozowania rozprzestrzeniania się dymu w obiektach budowlanych. Podano krótką charakterystykę numerycznej mechaniki płynów, jak również zalety symulacji komputerowych jako narzędzia pozwalającego zastąpić testy dymowe przeprowadzone w warunkach rzeczywistych. Wyniki uzyskane na drodze symulacji obejmują następujące informacje: dane o prędkości i gęstości dymu/powietrza, koncentracji gazów CO, CO2, HCN i in. oraz zakres widzialności, co daje możliwość weryfikacji skuteczności przyjętego rozwiązania projektowego. Przedstawiono także wyniki symulacji wykonanej dla budynku wysokiego z atrium. Załączone rysunki ilustrują rozkład temperatury i widzialność w 5 minucie oraz 15 minucie od wybuchu pożaru.
EN
The paper presents the advantages of using CFD calculations for predicting smoke propagation in buildings, especially with atrium. It shows, how useful CFD programs are, particulary when real smoke and fire test can be replaced by computer simulation. The results of simulation give information about velocity and density of smoke/ air, concentration of CO, CO2, HCN and range of visibility. It is useful for designers, giving them the possibility to verify the effectiveness of suggested fire ventilation system. The results of simulations carried out for a high building with atrium are also described. The temperature and visibility 5 and 15 minutes after the fire start are presented on figures.
PL
Przedstawiono wyniki symulacji komputerowych przeprowadzonych w Zakładzie Badań Ogniowych ITB przy wykorzystaniu programu Airpak 2.0. Symulacje te stanowią integralną część pracy dyplomowej "Komputerowe modelowanie przepływu gazów pożarowych przez klapy dymowe" wykonywanej w Instytucie Ogrzewnictwa i Wentylacji Politechniki Warszawskiej pod kierunkiem prof.dr.hab.inż. Bogdana Mizielińskiego. Celem symulacji było sprawdzenie zastosowania metod CFD (Computational Fluid Dynamics - numerycznej mechaniki płynów) do określania przepływu dymu i ciepła przez klapy dymowe. Symulacje zostały przeprowadzone w trzech etapach.Wyznaczanie współczynnika przepływu przeprowadzono zgodnie z metodą doświadczalną opisaną w PN-B-02877-2:1998. W pierwszym etapie wyznaczono współczynnik przepływu dla otworu wylotowego z komory badawczej. Współczynnik ten określono bez uwzględniania wpływu wiatru bocznego. Drugi etap polegał na wyznaczeniu współczynnika przepływu dla klapy dymowej otwartej do pozycji, w której spełnia ona rolę urządzenia oddymiającego. Współczynnik ten określono także bez uwzględniania wpływu wiatru bocznego. Ostatni, trzeci etap to wyznaczenie współczynnika przepływu dla klapy dymowej z uwzględnieniem wpływu wiatru bocznego. Otrzymane na podstawie symulacji wartości współczynnika przepływu są bliskie wynikom z badań, które zostały przeprowadzone w laboratoriach w Niemczech i Francji. Na podstawie otrzymanych wyników można stwierdzić celowość zastosowania programów komputerowych, w których wykorzystuje się metody CFD do analizy przepływu dymu i ciepła przez klapy dymowe.
EN
The purpose of this article is to present the results of computer simulations of smoke and heat exhaust through the roof ventilators for determination their aerodynamic free area. The simulation was made using Airpak 2.0 in the Fire Research Department ITB. There were three phases of simulation: first - determining coefficient of discharge for the outlet of the settling chamber, second - determining coefficient of discharge for the opened ventilator without sidewind, third - determining coefficient of discharge for the opened ventilator with sidewind. According to the obtained results of simulation there is a need to continue work with CFD computer programs to determine smoke and heat exhaust ventilators.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.