Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 293

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  electrical power engineering
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
EN
The paper presents an innovative technique of constructing long-term forecasts of peak power demand and gross electrical energy demand for an entire country on the example of Poland. The method is based on the Canonical Distribution of the Vector of Random Variables Model (CDVRM). The study also focuses on the problem of choosing the optimum explanatory variables scenarios for forecasting models. The concept of using elements of the deterministic chaos theory based on Pregogine’s logistic equation has also been described. The ideas discussed have been verified in the process of making long-term forecasts for Poland up to the year 2040.
PL
Publikacja dotyczy innowacyjnej techniki konstruowania długoterminowych prognoz zapotrzebowania na moc szczytową oraz na energię elektryczną brutto dla całego kraju na przykładzie Polski. Metoda ta bazuje na rozkładzie kanonicznym wektora zmiennych losowych (ang. CDVRM). W pracy opisano problematykę doboru scenariuszy zmiennych objaśniających do modelu prognostycznego. Ponadto przedstawiono koncepcję wykorzystania równań Prigogine’a oraz elementów teorii chaosu zdeterminowanego. Opisane koncepcje zostały zweryfikowane poprzez wykonanie prognoz dla Polski do roku 2040.
PL
W artykule przedstawiono sylwetkę wykładowcy Politechniki Gdańskiej z Wydziału Elektrycznego. Profesor nadzwyczajny mgr inż. Longin Kurski był żołnierzem Polskiej Organizacji Wojskowej, absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej, inżynierem elektrykiem w: Polskich Kolejach Państwowych, Zarządzie Miejskim, w Elektrowni Miejskiej w Warszawie. W latach 1931-1939 był nauczycielem w szkole zawodowej w Warszawie. Żołnierz wojny obronnej 1939 roku, jeniec oflagu w: Linzu i Woldenbergu, od 1 maja do 20 lipca 1945 roku był oficerem armii angielskiej. W latach 1945-1971 był wykładowcą na Politechnice Gdańskiej, pełnił funkcję prodziekana Studium Wieczorowego na Wydziale Elektrycznym (1955-1958). W latach 1945-1947 pracował w Głównym Urzędzie Morskim, w latach 1948-1950 w Gdańskim Urzędzie Morskim w Gdańsku. W latach 1952-1955 pełnił funkcję dziekana Wydziału Elektrycznego Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej w Gdańsku. Był nauczycielem w Państwowym Liceum Budownictwa Okrętowego w Gdańsku (1948-1951) i w Oficerskiej Szkole Marynarki Wojennej w Gdyni (1951-1954). W 1966 roku otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego. Pełnił funkcję sekretarza Wydziału IV (Nauk Technicznych) Gdańskiego Towarzystwa Naukowego.
EN
The paper presents bio of one lecturer from Gdansk University of Technology (Faculty of Electrical Engineering). Associate Professor, M.Sc. Eng. Longin Kurski was a soldier of the Polish Military Organization, graduated from the Faculty of Electrical Engineering of Warsaw University of Technology, worked as an electrical engineer in: the Polish State Railways, the Municipal Board, and the Municipal Power Plant in Warsaw. In the years 1931-1939 he was a vocational school teacher in Warsaw. Soldier during the defence in 1939, prisoner of the camp in Linz and Woldenberg, from 1 May till 20 July 1945 was officer of the British Army. In the years 1945-1971 he was a lecturer at Gdansk University of Technology, he was also the vice-dean of the part-time studies at the Faculty of Electrical Engineering (1955-1958). In the years 1945-1947 he worked in the Main Maritime Office, then (1948-1950) in Gdansk Maritime Office in Gdansk. Between 1952 and 1955 he was the dean of the Faculty of Electrical Engineering of the Vocational Engineering School in Gdansk. He was a Teacher at the State Shipbuilding Secondary School in Gdansk (1948-1951) and at the Officers’ School of the Polish Navy in Gdynia (1951-1954). He became associate professor in 1966. He was a Secretary of the Fourth Department (Technical Sciences) of the Gdansk Scientific Society.
PL
W związku z przewidywanym dynamicznym przyrostem odnawialnych źródeł energii konieczne są analizy wpływu ich pracy na system elektroenergetyczny. Chodzi tutaj nie tylko o sprawy ruchowe, ale także o zbadanie uwarunkowań rozwoju takiej energetyki w kontekście podnoszenia efektywności rozdziału energii elektrycznej. Wstępne badania w tym zakresie wskazują na pozytywne doświadczenia, dodatkowe i źródła rozproszone powodują zmniejszenie strat przesyłowych. Referat przedstawia analizy na rzeczywistym wycinku sieci obejmujące poziom i tych zmian w funkcji przyrostu mocy nowych źródeł. Elementem nowatorskim w referacie jest koncepcja hybrydowego źródła odnawialnego, składającego się z konwencjonalnego rozwiązania uzupełnionego o magazyn energii. Tak skonstruowane urządzenie pozwala już na szersze zarządzanie energią - stwarza szanse na wdrożenie w szerszej skali zasad DSM, przy czym jest to tzw. odwrócony DSM, który nie wymaga uzależnienia od odbiorców energii elektrycznej przy realizacji wyrównywania krzywej obciążenia. Końcowym efektem analiz będą opracowane wskaźniki efektywności dystrybucyjnej dla sieci rozdzielczych z wykorzystaniem proponowanych układów hybrydowych.
EN
Due to the predicted dynamic growth of renewable energy sources, the impact of their operation on the power system needs to be analyzed. The issue is not just about the operation, but also about the determinants of the development of such power sub-sector in the context of increasing the efficiency of electrical power distribution. Preliminary research in this field indicates positive experiences; additional dispersed sources reduce transmission losses. The paper presents analysis results on the actual network part including the level of these changes as a function of the power increase in new sources. A novel concept in the paper is the concept of hybrid renewable energy, consisting of a conventional ; solution supplemented with energy storage. The built-in device allows for even greater energy management - it offers the opportunity to implement a broader scale of DSM rules, which is the so-called inverted DSM, which does not require dependence on the consumers of electricity when carrying out the load curve equalization. The final results of the analyses will be based on the distribution efficiency ratios for distribution networks using the proposed hybrid systems.
PL
Warunki rynkowe, a w szczególności presja cenowa, w jakich obecnie funkcjonują producenci konstrukcji stalowych do zastosowań w elektroenergetyce, są bardzo wymagające pod względem technicznym i handlowym. Jednym ze scenariuszy łagodzącym skutki tego procesu jest kooperacja z klientami na etapie projektowania i produkcji konstrukcji prototypowych, a następnie udział w jej optymalizowaniu. Takie podejście do współpracy wymaga od producenta dysponowania wysoko wykwalifikowaną kadrą inżynierską oraz doświadczeniem.
EN
Market conditions, in particular the price pressure, currently imposed on manufacturers of steel fabrications for electrical power engineering, are very demanding in technical and commercial terms. One of the scenarios mitigating effects of this process is cooperation with clients at the stages of design and production of prototype fabrication, and then participation in its optimization. This approach to cooperation requires the manufacturer to have a highly qualified technological personnel, as well as experience.
PL
W artykule opisano wybrane problemy pojawiające się na etapie badań symulacyjnych wykonywanych przy opracowywaniu projektów energoelektronicznych i ich testowaniu. Jednym z nich jest problem weryfikacji modelu i otrzymanych wyników. Uwzględniając złożoność projektów energoelektronicznych i konieczność wykonywania ich w zespołach projektantów zaproponowano scenariusz testowania składowych modeli tworzących projekt w celu spełnienia przyjętych założeń projektowych i logistycznych.
EN
This article describes selected problems that appear at the stage of simulation research when designing power electronics projects and testing them. One of them is the issue of model verification and results. Taking into account the complexity of power electronics projects and the need for to work of projects in design teams, the scenario of component testing was proposed. The proposed models testing algorithm in the project aims to meet the design and logistic assumptions.
PL
W pracy przeanalizowano kwestie związane z wykorzystaniem ciepła odpadowego z bloku energetycznego elektrowni o parametrach nadkrytycznych o mocy 900MW. Zagadnieniem nad którym skupiono uwagę jest pełne wykorzystanie potencjału ciepła odpadowego ze spalin, w postaci strumienia ciepła gorącej wody o mocy 200MW i temperaturze 90oC. Ciepło to wykorzystane jest do grzania układu ORC. Temperatura nośnika ciepła jest niewystarczająca, aby uzyskać atrakcyjne sprawności termiczne obiegu ORC i dlatego obieg ten jest dodatkowo dogrzewany ciepłem pary upustowej. W pracy przedstawiono model numeryczny układu hybrydowego łączącego blok nadkrytyczny o mocy 900 MWe z obiegiem ORC. Ponadto przedstawiono obliczenia numeryczne bloku nadkrytycznego dla płynu roboczego etanolu, przy wykorzystaniu dwóch upustów pary wodnej do końcowego odparowania czynnika ORC. Do analizy parametrów eksploatacyjnych obiegu posłużono się komercyjnym kodem Aspen Plus.
EN
In the paper the issues related to utilisation of waste heat from the power unit of power station at supercritical parameters and plant rating of 900MW are analysed. The scrutinized problem is a full utilization of heat from heat recovery from exhaust gases, which is available in the form of flow rate of water with temperature of 90oC and plant rating of 200MW. The temperature of heat source is too small to obtain attractive efficiency of ORC, hence the cycle is additionally heated by heat from the steam bleeds. The paper presents a numerical model of the hybrid system combining supercritical 900MWe block with the ORC cycle. Furthermore, the calculations of supercritical block for the case where ethanol is used as working fluid and two bleeders are used for evaporation of the ORC agent. To analyze the operating parameters of the cycle Aspen Plus commercial code was used.
PL
W artykule przedstawiono rozwiązania pozwalające na zaprojektowanie algorytmów działających w stacji oraz w polach rozdzielczych wykorzystujących inteligentne przetworniki prądowe. Omówiono przykładowe rozwiązania bazujące na różnych protokołach komunikacyjnych, w tym na IEC 61850. Scharakteryzowano sterownik polowy i inteligentny przetwornik prądowy. Omówiono przepływ informacji od przetwornika do sterownika. Opisano infrastrukturę stacji elektroenergetycznej oraz automatykę prądowego odciążania systemu.
EN
The article features solutions which allow to design algorithms operating in a station and in bays which use intelligent current-mode converters. The authors presented sample solutions based on different communication protocols, including IEC 61850. A field controller and a current-mode converter were discussed, along with information transfer from the converter to the controller. Finally, the infrastructure of an electrical power engineering station was described as well as automatic control of the system snubbing.
Logistyka
|
2014
|
nr 6
9016--9023
PL
W artykule przedstawiono krótkie opisy autorskich układów hydraulicznych wykorzystanych w ciągu technologicznym wielkoseryjnej produkcji strunobetonowych żerdzi wirowanych dla elektroenergetyki. Układy te obok pneumatycznych układów sterowania, sterowania i napędu elektrycznego stanowią niezbędny element produkcji elementów wirowanych z betonu sprężonego. Układy te zostały zaprojektowane, wykonane, uruchomione i wdrożone przez autora publikacji w ramach zawartej umowy o współpracę między Politechniką Częstochowską Instytutem Maszyn Cieplnych a Firmą Strunobet-Migacz. Projekt o numerze BZ-1-103/2013 i tytule: „Projekt, montaż i testowanie urządzeń do seryjnej produkcji strunobetonowych i żelbetowych elementów dla energetyki”, realizowany był w latach 2013/2014 na terenie firmy w Lewinie Brzeskim w nowo powstającym zakładzie. Układy te są obecnie eksploatowane w ciągu technologicznym zakładu a w dalszym etapie projektu będą zoptymalizowane i ewentualnie poddane modernizacji lub wymianie zastosowanych elementów hydraulicznych.
EN
This article includes short descriptions of author’s hydraulic systems used in technological line for large-lot production of spun pretensioned concrete poles for electrical power engineering. These systems, along with pneumatic control systems, control and electric drive, are a necessary element in the production of spun elements made of prestressed concrete. These systems were designed, manufactured, started and implemented by the author of this publication within a framework of the cooperation agreement concluded between the Institute of Thermal Machinery, Częstochowa University of Technology and Strunobet-Migacz company. The project no. BZ-1-103/2013, titled: “Project, assembly and testing of devices for serial production of pretensioned concrete and reinforced concrete elements for electrical power engineering”, was completed in the years 2013/2014, on the company’s premises in Lewin Brzeski, in newly constructed factory. At present, these systems are used in the factory’s technological line and at the further stage of the project they will be optimized and, if need be, subjected to modernization or applied hydraulic elements will be replaced.
PL
W rozprawie przedstawiono wybrane zastosowania zaproponowanego przez autora algorytmu ekosystemowego, na tle analizy metod inteligencji obliczeniowej wykorzystywanych w elektroenergetyce. Praca składa się z trzech zasadniczych części. Pierwsza część zawiera analizę konstrukcji czternastu metod inteligencji obliczeniowej oraz analizę ich zastosowań w elektroenergetyce. Na tej podstawie sformułowano szereg wniosków dotyczących: inspiracji, które towarzyszyły powstaniu tych metod, cech decydujących o efektywności metod oraz istniejącej przestrzeni do powstawania i implementacji nowych metod w elektroenergetyce. Druga część zawiera opis zaproponowanej przez autora nowej metody inteligencji obliczeniowej, zainspirowanej procesami naturalnymi występującymi w ekosystemie. Przedstawiona koncepcja algorytmu ekosystemowego i podstawowe założenia dotyczące jego funkcjonowania stanowią podstawę konstrukcji kompletnego algorytmu optymalizacyjnego. Zaprezentowano strukturę algorytmu jako całości oraz konstrukcję poszczególnych jego elementów. Na trzecią część składają się opisy aplikacji zaproponowanej metody ekosystemowej w dwóch zadaniach z dziedziny elektroenergetyki oraz wyniki porównań. efektywnosci z innymi metodami. Pierwszym problemem, w którym zastosowano algorytm ekosystemowy, jest estymacja mocy szczytowych transformatorów SN/nn. Drugim problemem jest optymalizacja struktur sieci SN. Pracę wienczą wnioski dotyczące rozpatrywanych zagadnień.
EN
Selected applications of the proposed ecosystem algorithm are presented in the dissertation. As the background, analyses of computational intelligence methods in electrical power engineering are used. The work consists of three main parts. The first part contains an analysis of construction of fourteen computational intelligence methods and analysis of their applications in electrical power engineering. Upon this, conclusions were formulated concerning: inspirations of these methods, essential features for the methods efficiency and existence of free space for emergence and implementations of new methods in electrical power engineering. The second part contains a description of a new computational intelligence method proposed by the author and inspired by natural processes appearing in an ecosystem. The presented idea of an ecosystem algorithm and basic assumptions concerning its operation underlie the construction of a complete optimisation algorithm. The algorithm structure as a coposition and construction of its elements is presented. In the third part, there are descriptions of the proposed ecosystem method applications in two electrical power engineering problems, along with efficiency comparison with other methods. The first problem was estimation of MV/LV transformer peak powers. The second was optimisation of MV electrical network structure. Finally, conclusions concerning the discussed issues are presented.
PL
Autor w artykule opisuje przyszłość polskiej energetyki, w której coraz większą role będą odgrywały lokalne źródła energii takie jak elektrownie wiatrowe, słoneczne, biogazownie, pompy ciepła oraz samochód elektryczny. Współpraca z wielką siecią energetyczną będzie możliwa dzięki inteligentnym sieciom elektroenergetycznym sterowanym przy pomocy Ethernetu.
EN
The article describes the future of Polish electrical power engineering. The author predicts that in the foreseeable future local sources of energy such as wind power, photovoltaics, biogas, heat pumps and electric cars will play a significant role in this great project. The connection to the national power system will be possible due to smart grids controlled by Ethernet.
PL
W artykule zaprezentowano nową koncepcję układu do rejestracji sygnałów bioelektrycznych polegającą na zastosowaniu wzmacniacza prądu stałego i 24 bitowego przetwornika A/C. W zbudowanym systemie wykorzystano nowy układ ADS1298 firmy Texas Instruments, zawierający 8 torów pomiarowych. Przedstawiony system umożliwia wielokanałową rejestrację sygnałów wraz ze składową stałą. Pozwoliło to na wyeliminowanie, powszechnie dotąd stosowanych, filtrów górno-przepustowych o dużych stałych czasowych i zastąpienie ich filtrami cyfrowymi.
EN
The new concept of biomedical recording device using DC-coupled amplifier and 24 bit A/D converter is presented. Using recently launched front-end module ADS1298 from Texas-Instruments 8 channels system was designed. Thanks to 24–bits resolution of A/D converter and programmable gain input amplifiers, biomedical signals can be recorded with offsets, that allows to eliminate hardware high-pass filters.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu parametrów lasera wzbudzającego, układu detekcji i procedury analizy widma promieniowania plazmy oraz właściwości atmosfery i podłoża na możliwości detekcji cząsteczek materiału wybuchowego metodą spektroskopii plazmy wzbudzanej laserowo. Do analizy danych zastosowano oryginalną metodę cyfrowego przetwarzania sygnałów spektralnych wykorzystującą transformatę falkową i nadzorowany algorytm ekstrakcji informacji użytecznej do identyfikacji materiałów pochodzenia organicznego.
EN
The work presents the results of research into the influence of the spectral data processing and characteristics of substrate materials and environment parameters on the effectiveness of trace explosive detection with stand-off laser induced plasma spectroscopy. A novel method of data analysis has been developed and applied to spectral signal processing. The method makes use of the algorithm of stationary wavelet transform and supervised principal component analysis.
14
Content available remote Zastosowanie programowania liniowego do badania sieci Petriego
PL
W literaturze przedmiotu, proponuje się wykorzystywanie metod algebry liniowej (LA) do badania strukturalnych i dynamicznych własności sieci Petriego, zwracając uwagę na zalety techniki ILP (Integer Linear Programming). Bezkrytyczne stosowanie ogólnych, uniwersalnych procedur matematycznych o stosunkowo dużej sprawności obliczeniowej prowadzi jednak do niepotrzebnego wygenerowania dużej liczby zbytecznych rezultatów. Projektant rekonfigurowalnego sterownika logicznego (RLC) zmuszany jest do pracochłonnej selekcji trudnych do intuicyjnego zinterpretowania wyników analizy, nieprzydatnych w trakcie projektowania matrycowego układu cyfrowego. W artykule dokonano krótkiego, krytycznego przeglądu dotychczas stosowanych metod analizy sieci Petriego z wykorzystaniem technik ILP. Pokazano sposób racjonalnego wykorzystania ILP do wyznaczania i efektywnej selekcji inwariantów bezpiecznej sterującej sieci Petriego, z pominięciem jej znakowań pozornych umiejscowionych wśród potencjalnie osiągalnych stanów globalnych i przemieszanych razem z rzeczywistymi stanami globalnymi.
EN
The paper presents a novel part of well known design methodology for Reconfigurable Logic Controllers implementation, which starts from a suitable cover of the control interpreted Petri net by means of the minimal number of its proper state machine (SM) components. The proposed analysis procedure is based both on Integer Linear Programming (ILP) and structural theory of Petri nets. The number of generated P-invariants, treated as candidates for covering all places of the net, is usually too surplus and contains subsets which do not define State Machine components. Some of P-invariants do not properly define state machine components because they have no intersection or they have more then one intersection with real distributed global states of the control interpreted net. Another well known drawback of the known ILP methods is the generation of several spurious global states of Petri net, whih are mixed in potential reachability graph with real global ststes, taken from dynamic reachability graph. The spurious global states shoud be eliminated during matrix calculations and P-invariants that do not define proper state machine components of the net rejected as soon as possible. The paper proposes a noell ILP-based method for finding a minimal number of P-invariants covering the net. The results of the new method can be used for decomposition of the control interpreted Peri net into linked parallel modules or its local state encoding before its direct structured mapping to Hardware Description Languages.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję realizacji układu kontrolno - zabezpieczeniowego linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia 110 kV w oparciu o polarymetryczne czujniki natężenia prądu, w których cewka pomiarowa wykonana jest z jednomodowego światłowodu telekomunikacyjnego różnych standardów oraz Ślizgającą Dyskretną Transformatę Wienera - Chinczyna (SDW-KT). Zaproponowano przykładowe rozwiązania konstrukcyjne - typy włókien światłowodowych, rodzaje źródeł światła oraz rodzaje detektorów światła w polarymetrze. Rozważania teoretyczne poparto wynikami symulacji komputerowej, na podstawie których można szacować odległość centralnego punktu akwizycji i obróbki danych pomiarowych od badanych przewodów fazowych linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia 110 kV. Przy użyciu symulacji komputerowej w środowisku MATLAB wykazano, że do analizy sygnałów losowych i niestacjonarnych, którymi są sygnały prądów w przewodach linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia, należy stosować SDW-KT. Dodatkowo określono opóźnienie czasowe jaki wprowadza proponowany układ kontrolno - zabezpieczeniowy.
EN
In this paper is presented the concept of implementation the system of protect and control of states of high-voltage power lines 110 kV, based on polarimetric current sensors, in which the measuring coil is made based on various types of telecommunication single mode optical fibers and Sliding Discrete Wiener - Khinchin Transform (SDW-KT). Have been proposed sample design solutions - types of fiber, types of light sources and types of light detectors in the polarimeter. Theoretical considerations supported the results of computer simulations, based on which you can estimate the distance from a central point of acquisition and processing of measurement data to the tested cables of high-voltage power lines of 110 kV. Using computer simulations carried out in an MATLAB software showed that the analysis of those currents in the wires of high-voltage power lines SDW-KT should be used as they are random and non-stationary signals. In addition, specified a time delay with introduces the proposed system of protect and control.
PL
W artykule przedstawiono problem oporu cieplnego brył, w których wystepuje zwężenie powierzchni, przez które przenika ciepło. Przedstawiono klasyczny sposób wyznaczania wartości oporu tego typu bryły, który porównano z wynikami uzyskanymi z symulacji numerycznej ich pola temperatury, przy zastosowaniu oprogramowania symulacyjnego Elmer. Opracowano specjalny program do wykonania znacznej liczby symulacji i zbiorczej prezentacji uzyskanych wyników.
EN
In the paper, the problem of the thermal resistance of frustum is presented. This kind of solid is characterized by a change of the surface in the direction of heat flow. Classic method of determining the known formula of resistance of frustum is described. Typical formulas are compared with results obtained from a simulation of a given solid in Elmer software. A special program to automatize performing a large number of simulations and gathering results is presented.
17
Content available remote Wykrywanie osób w obszarze zadymionym na podstawie obrazu z kamery termowizyjnej
PL
W artykule zaproponowano sposób detekcji osób w obszarach silnie zadymionych na przykładzie komory kopalnianej. Obraz z kamery termowizyjnej jest wprowadzany do bloku wstępnego przetwarzania obrazu, po czym zastosowano dwa sposoby segmentacji, tzn. za pomocą wartości progowej (histogramu) oraz z wykorzystaniem triangulacji Delaunaya. W celu wyodrębnienia osoby zastosowano segmentację metodą rozrostu obszaru z określeniem punktu należącego do obiektu. Zaimplementowano trzy tryby analizy obrazu termowizyjnego, tj. ręczny, półautomatyczny i automatyczny, które w zależności od stopnia zadymienia mogą służyć do automatycznego powiadamiania o występujących zagrożeniach. Uzyskane wyniki służyć mogą do wsparcia osób monitorujących pracę w obszarach trudno dostępnych, np. w kopalniach węgla kamiennego, odciążając je od ciągłej i żmudnej analizy obrazu wizyjnego.
EN
The article proposes a method for people detecting in smoke areas on the example of a mine chamber. Image of a thermal imaging camera is placed on the image pre-processing block, and then two segmentation methods have been applied, ie, using the threshold value (histogram) and the Delaunay triangulation. In order to isolate an object (person) the region growing segmentation method has been used with custom starting point. The procedure has been written in Matlab where three modes of image analysis have been implemented: manual, automatic, and semiautomatic. Depending on the degree of smoke they can be used for automatic notification about any threats. These results may serve to support the guard which monitors workers in such areas, such as coal mines in freeing them from the continuous and painstaking analysis of the video image.
PL
Przedmiotem artykułu jest zastosowanie klasyfikatora z dwucentrowymi funkcjami bazowymi do detekcji i lokalizacji uszkodzeń w elektronicznych systemach wbudowanych sterowanych mikrokontrolerami. Przedstawiono szczegóły procedury pomiarowej oraz diagnostycznej z wykorzystaniem klasyfikatora DB zaimplementowanego w postaci algorytmicznej w kodzie programu mikrokontrolera. Omówiono konstrukcję klasyfikatora DB oraz metodę wyznaczania jego parametrów na przykładzie filtru dolnoprzepustowego 3-go rzędu.
EN
The aim of the paper is usage of the classifier with Two-Center Basis Functions for detection and localization of faults in electronic embedded systems controlled with microcontrollers. Details of measurement and diagnosis procedures with use of the TCB classifier implemented in the microcontroller’s program code were presented. Construction and a method of obtaining of parameters the TCB classifier on the exemplary 3th order filter were presented.
PL
Realizacja sprzętowego systemu wnioskowania przybliżonego, przy wykorzystaniu techniki dekompozycji opartej na operacjach projekcji oraz podziału, wymaga mniejszych nakładów sprzętowych i obliczeniowych. W artykule omówiono metodę podziału bazy wiedzy opartą na algorytmie kolorowania grafu, pokazano zależność uzyskiwanych wyników od sposobu uporządkowania reguł oraz przedstawiono szacunkowy koszt praktycznej implementacji modułu GCM, wspomagającego dekompozycję, w sprzętowym systemie FPGA-FIS.
EN
Hardware costs and computing time of the hardware implementation of the fuzzy inference system can be decreased using decomposition technique based on projection and partitioning. The paper presents the partitioning method of the knowledge base using graph vertex coloring algorithms. It discusses finally obtained results dependent on rule (graph vertex) arrangement and hardware cost estimation of the implementation the GCM module in the FPGA-FIS fuzzy inference system.
PL
Znaczną część powierzchni układów na płytkach obwodów drukowanych zajmują elementy i podzespoły bierne. Ich miniaturyzacja bazująca na standardowych elementach do montażu powierzchniowego wyczerpuje się. W artykule zaprezentowano możliwość wzrostu gęstości upakowania w oparciu o technologie wielowarstwowe. Omówiono wykonywanie elementów biernych (rezystorów cienkowarstwowych, kondensatorów) wbudowanych w płytki obwodów drukowanych i ich wybrane właściwości elektryczne oraz stabilność długoczasową.
EN
Significant part of circuits' area on printed circuit boards is occupied by passives. Their further miniaturization based on typical components for Surface Mount Technology is exhausted. This paper presents possibility of interconnection density increase based on multilayer technologies. The fabrication of passives (thin-film resistors, capacitors) embedded into printed circuit boards and their chosen electrical properties and long-term stability are described.
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.