Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 57

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  tynk
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available remote Uszkodzenia warstwy elewacyjnej w systemie ETICS
2
Content available remote Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki renowacyjne
PL
W artykule omówiono specyfikę tynków renowacyjnych. Porównano zasady działania tynków tradycyjnych i renowacyjnych, a także przedstawiono wymagania dotyczące renowacyjnych zapraw tynkarskich.
EN
This paper describes the features of renovation plasters. It compares the principles of use of regular and renovation plasters and presents the requirements for renovation plaster mortars.
PL
Prefabrykacja budownictwa mieszkalnego w Polsce stanowiła bardzo ważny etap rozwoju budownictwa mieszkalnego w ubiegłym wieku. Z racji zastosowania technologii prefabrykacji uprzemysłowionej została nazwana „wielką płytą”. Pomimo upływu czasu i wygaśnięcia okresu przewidywanej trwałości budynków wielkopłytowych (50 lat) obiekty w dużej większości są w dobrym lub bardzo dobrym stanie technicznym. Niewątpliwie zasługą tego stanu jest odpowiedni nadzór techniczny i zabiegi modernizacyjne i rewitalizacyjne. Zasadniczo na taki stan rzeczy miała wpływ termomodernizacja, która zapewniła większe oszczędności energii cieplnej w budynkach, jak i samo wykończenie powierzchni elewacji – nowe powłoki i często ciekawa kolorystyka.
EN
Prefabrication of residential construction industry in Poland constituted a very important stage in development of residential construction industry in the last century. Due to the use of technology of industrialized prefabrication, it has been called „large panel”. Despite the passage of time and the expiry of the period of expected durability of large panel buildings (50 years), the facilities in the vast majority are in good or very good technical condition. Undoubtedly, the merit of this condition has been appropriate technical supervision as well as modernization and revitalization practices. Basically, this state of affairs was influenced by thermo-modernization, which provided greater savings of thermal energy in buildings together with the finish of elevation surfaces, which were given a new coating and often interesting colours.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań konserwatorskich zawierających analizę materiałów, technik oraz technologii, przy użyciu których wykonano mury historycznego opactwa Cystersów w Lądzie. Badania wykonano w lipcu 2019 roku. Obejmowały zewnętrzną elewację budynku klauzury. Bezpośrednią motywacją badań były konieczne do przeprowadzenia prace remontowe. Przedstawione zostały wyniki badań stopnia zawilgocenia oraz zasolenia murów. Uzyskane wyniki badań są podstawą do doboru technologii oraz materiałów naprawczych (tynków, zapraw, powłok malarskich). Za kryterium doboru materiału naprawczego przyjęto kompatybilność z materiałem konstrukcji naprawianej, aktywność naprawy oraz trwałość naprawy w czasie. Na przykładzie prac remontowych klauzury będącej częścią opactwa cysterskiego omówiono wybrane zagadnienia, dotyczące diagnostyki, projektowania i naprawy zabytkowej elewacji.
5
EN
The development of innovative materials aiming to achieve energy savings is a main focus in the building technology sector. In this regard, aerogel-enhanced products are often indicated as promising materials for achieving high thermal resistance in the building envelope. This paper aims to review the current state of the art of the aerogel-enhanced opaque systems. Cement-based products are reviewed as well as aerogel-enhanced renders and plasters. The focuses moves also on aerogel-enhanced blankets, which are among the most promising superinsulating systems. Comparative thermal characterization tests of several aerogel-enhanced blankets confirm their superior performance with a thermal conductivity as low as 0.010 W/(mK). Finally, future research challenges for making aerogel-enhanced products more common in buildings are presented.
PL
Jednym z głównych celów obecnie opracowanych innowacyjnych materiałów jest uzyskanie oszczędności energii. W związku z tym, produkty wzbogacone aerożelem są wskazywane jako obiecujące materiały, pozwalające na osiągnięcie dużego oporu termicznego zewnętrznych przegród budynków. W artykule dokonano przeglądu obecnie stosowanych systemów izolacyjnych przegród nieprzezroczystych wzbogaconych aerożelem. Zaprezentowano przegląd materiałów na bazie cementu, a także ulepszone przy użyciu aerożelu materiały wykończeniowe. Skupiono się też na ulepszonych przy użyciu aerożelu matach izolacyjnych, które należą do najbardziej obiecujących systemów superizolacji. Porównawcze badania charakterystyki termicznej kilku mat wzbogaconych aerożelem potwierdzają ich doskonałe właściwości i przewodność cieplną wynoszącą ok. 0,010 W/(mK). Na zakończenie zaprezentowano wyzwania badawcze związane z upowszechnieniem w budownictwie produktów wzbogaconych aerożelem.
6
Content available remote Charakterystyka i zakres stosowania tynków
PL
Artykuł zawiera informacje na temat charakterystyki tynków i ich zastosowań w budownictwie. Po części prezentującej najważniejsze definicje i podstawowe pojęcia autorzy omawiają podział tynków ze względu na miejsce produkcji i sposób zastosowania, miejsce wykorzystania, przeznaczenie, właściwości użytkowe, rodzaj spoiwa, liczbę warstw i rodzaje faktury, funkcje dodatkowe i sposób układania. Następnie zajmują się charakterystyką i zakresem stosowania tynków, podstawowymi warunkami wykonywania tynków oraz ogólnymi warunkami wykonywania prac tynkarskich. Artykuł zamyka omówienie sposobu wykonania i pielęgnacji położonych tynków.
EN
The article contains information on the characteristics of plaster and its use in the construction industry. After the part presenting key definitions and basie concepts, the authors move on to describe the subdivision of plaster types by production location and by mode of use, the place of use, the foreseen purpose. usable properties, the type of adhesive/ cement, the number of layers and types of textures, additional functions, mode of application. Then they move on to the characteristics and rangę of application of plaster, the fundamental conditions of use of plaster and generał conditions of execution of plastering works. The article is finalised with a discussion of the mode of execution and care for applied plasters.
7
Content available remote Wpływ tynków na trwałość przegród budowlanych
PL
Wykończenie zewnętrzne elewacji obiektów, do których nadal zaliczają się tynki, kojarzone jest głównie z ich atrakcyjnym wyglądem. Ubytek lub utrata takich wypraw nie tylko niekorzystnie wpłynie na ich postrzeganie, lecz także może doprowadzić do niekorzystnych zmian w przebiegu procesów fizykalnych we wnętrzu przegród. Problem złego stanu technicznego tynków jest zbyt często lekceważony i utożsamiany głównie z pogorszeniem estetyki elewacji, chociaż ich zła jakość lub ubytki mogą zadecydować o trwałości całych obiektów budowlanych.
EN
The external finish of building facades, which part of are plasters, are mainly associated with their attractive appearance. Any loss of such finish may not only worse the appearance of any building or building object, but may also cause adverse changes in physical processes inside of these layers. The problem of external plasters’ bad condition is very often disregarded and associated only with the aesthetics of the facade. In this article, the author tries to pay attention to the fact, that very often the low quality of external plasters may have influence on technical condition of entire building object.
8
Content available remote Uszkodzenia zarysowanych tynków tradycyjnych i sposoby ich naprawy
PL
W artykule omówiono klasyfikację rys i powody ich powstawania. Wskazano czynności diagnostyczne związane z ustaleniem przyczyn powstania rys i opracowania technologii naprawy. Wymieniono sposoby naprawy pojedynczych rys i tynku, technologie oraz konieczne materiały.
EN
The article presents the classification of cracking and the causes of their occurrence. Diagnostic functions are presented to determine the causes of cracking and develop a repair technology. Methods of repairing single cracks and the plastering as a whole are presented along with the technologies and necessary materials.
PL
W drugiej części artykułu omówiono uszkodzenia wywołane błędami na etapie wznoszenia oraz podczas eksploatacji obiektu. Opisano też wpływy wywołane obciążeniami wyjątkowymi, których wystąpienia nie sposób przewidzieć podczas projektowania, wznoszenia i eksploatacji obiektu. Przedstawiono również uszkodzenia wypraw tynkarskich.
EN
The second part of the paper discusses the types of damage caused by poor performance and bad implementation and use. There is also a description of the impact of extraordinary loads which cannot be foreseen at the time of designing, erecting and using the structure. There is also a presentation of types of damage to plaster coatings.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań tynków opartych na ¬spoiwie akrylowym, silikatowym i silikonowym o uziarnieniu 1,0, 1,5, 2,0, 2,5 mm oraz tynku mozaikowego. Na podstawie uzyskanych wyników badań określono wpływ rodzaju spoiwa organicznego oraz uziarnienia zastosowanego kruszywa na takie parametry, jak przyczepność do podłoża, przenikanie pary wodnej oraz przepuszczalność pary wodnej.
EN
The article presents the test results of plasters based on acrylic, silicate and silicone binder with different grain size distribution of aggregates: 1.0; 1.5; 2.0; 2.5 mm, and of mosaic plaster. Based on the results achieved, the impact of different types of organic binders and particle size distribution of aggregates on the properties of plasters was determined, in terms of adhesive strength, water-vapour transmission and vapour barrier.
11
Content available remote Specyfika tynków ciepłochronnych
PL
W artykule omówiono właściwości i przeznaczenie tynków ciepłochronnych. Przedstawiono parametry przykładowej ściany otynkowanej tynkiem ciepłochronnym. Wytłumaczono mechanizmy zjawisk wilgotnościowych zachodzących w przegrodach. Zwrócono również uwagę na problemy i nieścisłości związane z nazewnictwem tynków stosowanym przez producentów.
EN
The article discusses the properties and use of thermally insulating plasters. There is a presentation of data for an example wall finished with thermally insulating plaster. Further, the mechanisms of moisture-related phenomena occurring in the building envelope are explained. In addition, certain problems and inconsistencies related to naming (identification) of plasters by manufacturers are pointed out.
12
PL
W artykule omówiono rodzaje tynków oraz stawiane im wymogi. Pokazano wybrane skutki oddziaływania wody na elewacje. Zasygnalizowano, czym warto kierować się podczas doboru takich systemów. Wymieniono także najważniejsze parametry wybranych tynków stosowanych do renowacji i ochrony zabytków.
EN
The article gives a discussion of types of plasters with the criteria applicable to them. Selected water effects on facades are presented as well. An indication is given of the criteria that should be followed while choosing these systems. In addition, key cha-racteristics of selected plasters used for historical assets renovation and protection are enumerated.
13
Content available remote Nowoczesne wyprawy tynkarskie w systemach ETICS
PL
W artykule omówiono rodzaje i właściwości tradycyjnych i nowoczesnych tynków cienkowarstwowych. Podano wymagania i dokumenty dotyczące tego typu rozwiązań. Przedstawiono także perspektywy rozwoju tych produktów na rynku materiałów budowlanych.
EN
The article discusses the types and properties of conventional and advanced thin-coat plasters. The requirements and documents applicable to such solutions are identified. Also, development perspectives are shown for these products in the construction materials market.
PL
W artykule przedstawiono indywidualne rozwiązania naprawy i remontu murów dwóch monumentalnych obiektów historycznych. Opisano sposób naprawy zniszczonych nieotynkowanych murów, polegający na ich pokryciu wzmacniającą powłoką ochronno-dekoracyjną, trwale połączoną z głębokimi warstwami muru oraz metodę renowacji otynkowanych murów z wykorzystaniem specjalnie zaprojektowanego kompozytu wykończeniowego.
EN
The individual solutions for repair and renovation of the masonry walls of two monumental historic buildings are presented. The repair method of the destroyed walls without plaster by means of the strengthening, protective and decorative coating, permanently connected to the deep layers of the wall, was discussed. The method of restoration of the masonry covered with plaster using specially designed finishing composite was described.
PL
Artykuł, należący do nowego cyklu tekstów "Porady praktyczne", zawiera przydatne informacje na temat montażu instalacji elektrycznych, stosowanych w tym celu materiałów i sposobów jej wykonywania.
EN
The article belongs to the new cycle of texts "Practical advice" includes useful information on how the wiring system is installed, what materials and methods are used.
16
Content available Współczesne powłoki tynkarskie
PL
Artykuł porusza problematykę związaną z powłokami tynkarskimi. Podjęto w nim próbę techniczno-kosztowego porównania dwóch, najczęściej stosowanych dzisiaj, rodzajów tynków: cementowo-wapiennego oraz gipsowego. Te dwa wybrane tynki poddano ocenie kosztowej, porównując materiały dostępne na polskim rynku. Do kalkulacji przyjęto powierzchnię robót równą 100 m2. Prezentowane zagadnienia zostały przedstawione z uwagi na znikomą ilość publikacji, które opisywałyby podjętą tematykę.
EN
This article addresses issues relating to plaster coatings. It makes a comparison, in technical and cost terms, of the two types of plaster most commonly used today: cement-lime plaster and gypsum plaster. These two selected types are evaluated on the basis of cost, comparing the materials available on the Polish market. The calculations assume a working surface area of 100 m2. These issues are presented here in view of the limited number of publications available on this subject.
PL
Występowanie mikroorganizmów na elewacjach jest związane z termomodernizacją obiektów i stosowaniem w systemach ociepleń polimerowych materiałów elewacyjnych. Aby wyeliminować korozję biologiczną, stosuje się materiały z dodatkami środków ochrony powłok przed glonami i pleśniami. W roku 2008 zostały wydane normy PN-EN 15457 i PN-EN 15458 pozwalające ocenić skuteczność działania tych środków. Badania według tych norm nie uwzględniają badań starzeniowych powłok, co w przypadku materiałów elewacyjnych może znacząco wpływać na ocenę odporności powłoki. W artykule porównano wyniki badań powłok malarskich i tynków poddawanych i nie poddawanych ługowaniu w wodzie.
EN
The appearance of microorganisms on the elevation is related to the thermal modernization of the construction works and with using polymeric elevation materials in these systems. To eliminate the biological corrosion, the materials with the addition of coat protection products against mould and fungi are used. In 2008 the PN-EN 15457 and PN-EN 15458 standards were emitted. They allow to estimate the effectiveness of those products. However, the tests carried out according to these standards are not taking into account the ageing tests of coats, what, in case of elevation materials may affect the reliable estimation of their resistance. Test results of paints and plasters submitted and not-submitted to leaching in water are compared in paper.
18
PL
W 1. części artykułu [1] została scharakteryzowana technologia produkcji materiałów ceramicznych, kruszyw, spoiw, zapraw, tynków, betonu, materiałów izolacyjnych, bitumicznych i innych pod kątem ich właściwości, które polepszają się po zastosowaniu do ich wytwarzania materiałów odpadowych. Podczas realizacji procesu produkcyjnego pojawia się jednak pytanie: czy nowo powstały materiał będzie dobrej jakości? Nie bez znaczenia są również koszty związane z jego otrzymywaniem.
19
PL
Dbałość o ochronę środowiska, a także poprawę jakości życia ludzi nakazu.je prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami, co sprowadza się przede wszystkim do odzysku surowców dzięki zastosowaniu recyklingu i unieszkodliwiania tych odpadów, których ponowne wykorzystanie nie jest możliwe. Działem gospodarki o największym potencjale wykorzystania odpadów jest sektor budownictwa i produkcji materiałów budowlanych. Szczególnie ważna wydaje się możliwość wykorzystania materiałów odpadowych w budownictwie przez ponowne zastosowanie przydatnych konstrukcyjnie elementów [reusing] lub zastosowanie surowcowe jako składników do produkcji nowych elementów budowlanych (recykling].
20
Content available remote Budowlane materiały wiążące w Indiach wczoraj i dziś
PL
Opisano starożytne technologie stosowane przez architektów w Indiach, nawet w tak dawnych czasach jak 3000-4000 a.C. Podano wiele szczegółów dotyczących tynków i zapraw, nie tylko obejmujących składniki główne, lecz także domieszki uszlachetniające. Głównymi składnikami tych materiałów były muł, wapno i gips. Dwa ostatnie były wypalane, a wszystkie rozdrabniane i starannie mieszane, głównie udeptując lub ręcznie. Stosowano także naturalne materiały organiczne jako domieszki, nadające zaprawom korzystne właściwości. Były to na przykład owoce i soki, pulpy owocowe, konopie, bawełna, liście, kwiaty Mahua i wiele innych. Wszystkie te materiały pozostawały w równowadze z naturą i stąd były one odporne na wpływy środowiska. Stanowi to główną przyczynę doskonałej trwałości i długowieczności starożytnych budowli, które nawet dzisiaj są w dobrym stanie.
EN
The ancient technologies applied by architects in India were presented, even for the period 3000 - 4000 BC. Many details, concerning the composition of these plasters and mortars are given, not only for the main components, but also for admixtures. The main components for these materials were mud, Iime and gypsum. The two last components were calcined and all were carefully ground and mixed, chiefly by legs and hands. Also many natural organic materials were used as admixtures, ensuring for mortars best properties. They were for example juice and fruits, fruit pulp, linser and cotton, leaves, Mahua flowers and many others. All these materials have natural balance thereby they are resistant to the environmental conditions. It is the main reason for the splendid durability of ancient monuments, which even today are in a good shape.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.