Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zniszczenia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Background: This model presents a significant model for analyzing the effect of deteriorating items and promotional effort in fuzzy optimal instantaneous replenishment model for finite planning horizon. Accounting for holding cost per unit per unit time and ordering cost per order have traditionally been the case of modeling inventory systems in fuzzy environment. These imprecise parameters defined on a bounded interval on the axis of real numbers and the physical characteristics of stocked items dictate the nature of inventory policies implemented to manage and control in the production system. Methods: This model postulates the promotional effort cost to frame total inventory cost. Thus a modified fuzzy EOQ (FEOQ) model with promotional effort factor is introduced, it assumes that a percentage of the on-hand inventory is wasted due to deterioration and considered as an enhancement to EOQ model to determine the optimal promotional effort and the replenishment quantity so that the net profit is maximized. In theoretical analysis, the necessary and sufficient conditions of the existence and uniqueness of the optimal solutions are proved and further the concavity of the fuzzy net profit function is established. Computational algorithm using the software LINGO 13.0 version is developed to find the optimal solution. Results and conclusions: The results of the numerical analysis enable decision-makers to quantify the effect of promotion policy on optimizing the net profit for the retailer and wasting the percentage of on-hand inventory due to deterioration respectively. Finally, sensitivity analyses of the optimal solution with respect the major parameters are also carried out. Furthermore fuzzy decision making is shown to be superior then crisp decision making without promotional effort in terms of profit maximization.
PL
Wstęp: Tematem pracy jest model istotności służący do analizy efektów zniszczenia towarów oraz efektu promocyjnego w modelu rozmytym ciągłego uzupełniania w określonym horyzoncie czasu. Głównym parametrem tworzenia modelu zarządzania zapasem w rozmytym środowisku jest zazwyczaj koszt jednostkowy na jednostkę zamówienia w określonej jednostce czasu. Te nieprecyzyjne parametry, oparte o oś liczb rzeczywistych, tworzą otoczenie, w którym stosuje się system zarządzania zapasem. Metody: Model określa wpływ promocyjny na całkowity koszt zapasu. W tym celu został stworzony rozmyty model ekonomicznej wielkości zakupu uwzględniający efekt promocyjny oraz procentowe zniszczenie zapasu, tak, aby osiągnąć maksymalny zysk netto. W trakcie analizy teoretycznej, niezbędne i wystarczające warunki istnienia i unikalności rozwiązań optymalizacyjnych wykazały słuszność dalszych badań nad funkcją rozmytej zyskowności netto. W celu znalezienie optymalnego rozwiązania stworzono algorytm przy użyciu oprogramowania LINGO 13.0. Wyniki i wnioski: Wyniki analizy numerycznej umożliwiają oszacowanie efektu polityki promocyjnej na optymalizację zysku netto dla detalisty jak również poziomu zniszczeń towaru. Również zostały przeprowadzone analizy wrażliwości uwzględniające najważniejsze parametry, które wykazały celowość stosowania proponowanej metody dla maksymalizacji zysku przy uwzględnieniu efektu promocyjnego.
PL
W artykule przedstawiono sytuacje kryzysowe powstałe na skutek powodzi. Podano definicję powodzi i jej charakterystykę w rejonach górskich i nizinnych. W artykule kupiono się na powodzi, która miała miejsce w 1997 roku. Przedstawiono wybrane przykłady uszkodzonych konstrukcji mostowych, a także zniszczonych dróg. Opisano najważniejsze przyczyny zaistniałych zniszczeń, które zobrazowano odpowiednimi fotografiami. W opracowaniu podjęto także ważny temat funkcjonowania lokalnej ludności w czasie powodzi. Pokazano powstałe na skutek kataklizmu zakłócenia życia mieszkańców.
EN
The article presents the crisis situations resulting from the floods. Describes the definition of flood and its characteristics in mountainous regions and lowlands. The article focuses on the flooding that took place in 1997. Presents selected examples of damaged bridge structures, and damaged roads. Describes the main reason for the damage, which depicted the corresponding photographs. The study has also been an important subject of the functioning of the local population in a flood. Showing resulting from the disaster disruption of life.
3
Content available Pierwsza geozaprawa do monolitycznych napraw betonu
PL
18 kwietnia 2013 r. w hotelu Aspel przy ul. Bratysławskiej w Krakowie odbyło się kolejne spotkanie małopolskiego oddziału Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej. Tematem spotkania były pierwsze geozaprawy do monolitycznych napraw betonu, które zostały zaprezentowane przez przedstawicieli firmy Kerakoll Polska.
EN
On 18 April 2013 the Lesser Poland chapter of the Polish Society of Bridge Engineers held a meeting in Hotel Aspel at ul. Bratysławska in Krakow. The meeting focused on the first geo-mortars for monolithic concrete repairs, presented by the representatives of Kerakoll Poland.
4
Content available remote Damage evolution of dense nanopillars located on a two-dimensional square grid
EN
Stochastic approach is applied to study the mechanical damage accumulation occurring in an ensemble of elements located in the nodes of the supporting square lattice. The elements are treated as fibres in the framework of a Fibre Bundle Model and their strength thresholds are drawn from the Weibull probability distribution. Our example system is an array of densely packed nanopillars, which is subjected to increasing external load. After destruction of a pillar due to mechanical contact with its neighbours, the strength of the neighbouring pillars increases. We study avalanches of the damaged pillars, critical loads causing system breakdown and distribution of load increments which triggers the avalanche.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych na 74 osuwiskach z terenu Polski południowej, które powstały lub uaktywniły się po okresie intensywnych opadów w 2010 r. W większości spowodowały one znaczne straty w budynkach mieszkalnych i infrastrukturze. Bez podjęcia działań zaradczych mogą być źródłem poważnych problemów gospodarczych.
6
Content available remote Damage evolution on two-dimensional grids : comparison of load transfer rules
EN
The damage evolution occurring in a set of elements located in the nodes of the supporting two-dimensional grid is analysed within the stochastic approach. The element-strength-thresholds are drawn from a given probability distribution and the elements are treated as fibres within the Fibre Bundle Model. If an element fails, its load has to be transferred to the other intact elements. For different grid geometries we compare the evolution of the number of intact elements under the load with respect to three different load transfer rules: the global, the local and recently introduced so called Voronoi load transfer rule. Our example system is an array of nanopillars.
PL
Wywiad z dr. hab. inż. Zbigniewem Kledyńskim, prof. PW, kierownikiem Zakładu Budownictwa Wodnego i Hydrauliki Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej.
8
Content available remote Przedwczesne zniszczenia nawierzchni - problem polskiego drogownictwa?
PL
Remonty nawierzchni na drogach, zwłaszcza na drogach samorządowych, w dużej części są mało skuteczne. Wynika to z nieprzestrzegania przepisów technicznych, braku wyszkolonej kadry ale przede wszystkim z braku strategii opartej na badaniach diagnostycznych. Cienkie nakładki nie rozwiążą problemu słabej podbudowy, czy braku odwodnienia.
EN
Pavement repairs, in particular on local roads are, in large part, not effective. This comes from missing of technical regulations, lacking of educated personnel, but in particular, from lacking of strategy based on diagnostic measurements. Thin overlays do not solve the problem of weak base or bad drainage.
9
Content available remote Pożegnanie ojczyzny - mosty przez Dniestr w Zaleszczykach
PL
Zaleszczyki to polskie miasto przed II wojną światową najbardziej wysunięte na południowy wschód, przy granicy z Rumunią. Tam przez rzekę Dniestr zbudowane były dwa mosty stalowe, drogowy i kolejowy. Oba mosty zniszczone były podczas obu wojen i potem odbudowywane.
EN
Zaleszczyki was, before 2nd World War, the Polish town located in the fare south-east corner of Poland near border with Romania. There arc two steel bridges, one for railway and one for road. Both bridges were destroyed during both wars and later rebuild.
10
Content available remote "Kamienny księżyc" nad Naretwą w Mostarze (Bośnia-Hercegowina)
PL
Most łukowy w formie "kamiennego księżyca" wybudowano nad Naretwą w Mostarze w XVI wieku za panowania tureckiego. Most zniszczono podczas wojny w 1993 roku. Następnie most odbudowano jako prowizoryczny linowy, a ostatnio przywrócono go do pierwotnego kształtu z pomocą finansową UNESCO.
EN
Arc bridge in the form of 'stone moon' were constructed over Naretwa River in Mostar in 16th centaury during Turkish rule. The bridge were destroyed during war in 1993. Next it was reconstructed for temporary cable bridge and recently restored to original shape in assistance of UNESCO fund.
11
Content available remote Cmentarze wojenne twierdzy Przemyśl z lat 1915 - 1918
EN
The article is an attempt at a brief history of establishing two large military necropolies in the city of Przemyśl, which were originated during World War I (in the years 1915-1916). It contains descriptions of these spatial-architectonic compounds.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.