Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  magnesy wiązane
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The quality requirements for materials dedicated to medical applications mainly refer to their the impact on the body’s tissues and body fluids. From a technical point of view, this mainly concerns to the corrosive characteristics of materials in media with different aggressiveness. The potential use of Nd-Fe-B bonded composites in restorative medicine is associated with the elimination of a toxic epoxy resin from the composite. The commercial mixtures containing commercial acrylic material polymerizing at different temperatures have been used to consolidate high-coercive Nd-(Fe,Co)-B powders. In this paper, the results of corrosion tests for Nd-(Fe,Co)-B/polymer composites with two types of acrylics polymers have been presented. The electrochemical tests have been carried out in various solutions (sulphate solution acidified to pH = 4 and 6, Ringer solution, phosphate solution acidified to pH = 3 also with the addition of 0.1 M Cl-) to present the spectrum of corrosive media impact on the material. It has been found that the use of low temperature polymer as a binder is more beneficial both in terms of corrosion resistance as well as for technical and economic reasons.
PL
Wymagania jakościowe dla materiałów przeznaczonych do zastosowań medycznych głównie odnoszą się do ich wpływu na tkanki miękkie i płyny ustrojowe. Z technicznego punktu widzenia dotyczy to przede wszystkim korozyjnych właściwości materiałów w mediach o różnej agresywności. Zastosowanie w medycynie naprawczej kompozytów Nd-Fe-B wiązanych polimerem pozwala wyeliminować toksyczną żywicę epoksydową. Dlatego też do konsolidacji proszków Nd-(Fe,Co)-B o wysokiej koercji zastosowano komercyjne mieszanki zawierające PMMA polimeryzujące w różnych temperaturach. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań korozyjnych dla kompozytów Nd-(Fe,Co)-B/biopolimer z dwoma rodzajami polimerów akrylowych. Aby przedstawić wpływ mediów korozyjnych na materiał przeprowadzono testy elektrochemiczne w różnych roztworach (roztwór siarczanowy zakwaszony do pH = 4 i 6, roztwór Ringera roztwór fosforanowy zakwaszony do pH = 3, również z dodatkiem 0,1 M Cl-). Stwierdzono, że zastosowanie polimeru sieciującego w niskich temperaturach, jako środka wiążącego jest bardziej korzystne zarówno pod względem odporności na korozję, jak i ze względów technicznych i ekonomicznych.
EN
In this paper the effect of the Nd-(Fe,Co)-B powder particles consolidation process with difrent types of organic resin on the corrosion resistance of the bonded magnets in the aggressive environments was presented. The tests were carried out on the magnetic material based on Nd12Co5Fe77B6 powder consolidated with two types of resin (termo-setting epoxy resin and chemicalsetting biopolymer). Impact of the used consolidation process was rated on the basis of polarization curves recorded in: sulphate enviroment (pH = 3), phosphate enviroment (pH = 3), as well as in phosphate environment with chloride ions (Cl-) and Ringer solution (pH = 6) assigned during electrochemical measurements of polarization resistance. It has been found that the consolidation of powder particles with biopolimer has a beneficial effect on the corrosion resistance of the final magnetic material.
PL
W artykule przedstawiono wpływ procesu konsolidacji cząstek proszku Nd-(Fe,Co)-B różnymi typami żywic organicznych na odporność korozyjną wiązanych magnesów w środowiskach agresywnych. Do badań posłużono się wiązanymi materiałami magnetycznymi na bazie proszku Nd12Co5Fe77B6 wiązanych dwoma rodzajami spoiwa (termoutwardzalna żywica epoksydowa i chemoutwardzalny biopolimer).Wpływ procesu konsolidacji żywicami organicznymi oceniono na podstawie badań elektrochemicznych w środowisku: siarczanowym (pH = 3), fosforanowym (pH = 3), w fosforanowym z dodatkiem jonów chlorkowych (Cl-) oraz w roztworze Ringera (pH = 6). Stwierdzono, że proces konsolidacji proszku biopolimerem korzystnie wpływa na odporność korozyjną finalnego materiału magnetycznego.
EN
The article presents the results of surface topography measurements of the Nd‒Fe‒B type bonded magnetic material before and after the corrosion test in aggressive environments. The roughness of composite materials is closely related to the technological process. The increase in values of surface roughness parameters weakens the corrosion resistance by development of the actual surface and increases the contact surface with corrosive media. The results are a contribution to further work on the selection of appropriate technological parameters ‒ among others enlargement of the bio-polymer content which contributes to the homogenisation of powder composition and thus has a beneficial effect on the resistance of material to an aggressive environment in a long-term use.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań topografii powierzchni wiązanego materiału magnetycznego Nd‒Fe‒B przed i po teście korozyjnym w agresywnym środowisku. Chropowatość materiałów kompozytowych tego typu jest ściśle związana z procesem technologicznym. Większa chropowatość powierzchni osłabia odporność korozyjną wskutek zwiększenia rzeczywistej powierzchni styku korodującego elementu z medium korozyjnym. Wyniki są przyczynkiem do dalszych prac nad doborem odpowiednich parametrów technologicznych. M.in. zwiększenie zawartości spoiwa biopolimerowego przyczyniłoby się do zwiększenia homogenizacji kompozycji proszkowej, a tym samym do zwiększenia odporności materiału na działanie agresywnego środowiska przy dłuższej eksploatacji.
EN
In this paper the detailed evaluation of the bonded magnetic materials surface has been presented. Bonded magnets based on Nd-(Fe,Co)-B powder after biencapsulation with coating (phosphate/epoxy resin, Ni-P/epoxy resin). As a reference material, the bonded magnets based on powder encapsulated with epoxy resin was applied. The aim of this study was to analyze the surface of bonded magnetic materials based on Nd-(Fe,Co)-B subjected to different biencapsulation methods. In the work the measurements of roughness (2D) evaluated with contact profilometer (Taylor Hobson) as well as the surface analysis with SEM Phenom microscope (Labsoft) were performed. It was found that the used biencapsulation methods (especially phosphate/epoxy resin coating) have a positive impact on the surface of the bonded magnetic materials.
PL
W niniejszej pracy dokonano szczegółowej oceny powierzchni wiązanych materiałów magnetycznych Nd-(Fe,Co)-B wytworzonych z proszków po procesie bienkapsulacji powłokami ochronnymi (fosforan/żywica epoksydowa oraz Ni-P/żywica epoksydowa). Jako odnośnik zastosowano materiał po enkapsulacji żywicą epoksydową. Celem niniejszej pracy było dokonanie analizy warstwy wierzchniej wiązanych materiałów magnetycznych na bazie Nd-(Fe,Co)-B poddanych różnym procesom bienkapsulacji. W pracy dokonano pomiaru chropowatości (2D) z użyciem profilometru stykowego (Taylor Hobson) oraz analizę powierzchni na mikroskopie SEM Phenom firmy Labsoft. Stwierdzono, że zastosowane metody bienkapsulacji (zwłaszcza powłoka fosforan/żywica epoksydowa) mają korzystny wpływ na stan powierzchni wiązanych materiałów magnetycznych.
5
EN
The article presents the results of physical properties investigation of bonded permanent magnets — so-called dielectromagnets. These permanent magnets Nd-Fe-B were made by bonding a hard magnetic powder with a binding agent. For purposes of this research several hard magnetic powders were selected. Hard magnetic powders were obtained from melt-spun ribbon of Nd-Fe-B alloy. The physical properties of sintered magnets from groups such as: ferrite, Nd-Fe-B and Sm-Co were also measured.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości fizycznych wiązanych magnesów trwałych tzw. dielektromagnesów. Dielektromagnesy Nd-Fe-B wytwarzano poprzez spojenie proszku magnetycznie twardego za pomocą substancji spajającej. Proszek magnetycznie twardy otrzymywano z taśmy powstającej z szybko chłodzonego stopu Nd-Fe-B. Przeprowadzono również badania właściwości fizycznych spiekanych magnesów trwałych takich jak: magnesy ferrytowe, samarowo kobaltowe Sm-Co oraz magnesy neodymowe Nd-Fe-B.
EN
In this paper the investigation under the effect of Nd-(Fe,Co)-B powder biencapsulation with Cu/epoxy resin coating on the bonded magnets corrosion behavior in acidified (pH = 1 and 3) sulphate solutions was carried out. The subject of this study was bonded magnetic material based on Nd12Fe77Co5B6 powder. The Authors have presented proposition of the preliminary chemical treatment of powder particles by etching their surface in oxalic acid solution and covering with protective bilayer. It has been found that the using of complex method of oxides removing and powder particles biencapsulation with Cu/epoxy resin coating before consolidation beneficially affect on the corrosion properties of magnetic composite.
PL
Przeprowadzano badania nad wpływem bienkapsulacji cząstek proszku Nd-(Fe,Co)-B, powłoką typu Cu/żywica epoksydowa na korozyjne zachowanie magnesów wiązanych w zakwaszonych (pH = 1 i 3) środowiskach siarczanowych. Przedmiotem badań były wiązane materiały magnetyczne na bazie proszku Nd12Co5Fe77B6. Autorzy przedstawili propozycję wstępnej obróbki chemicznej cząstek proszku, poprzez wytrawienie ich powierzchni w roztworze kwasu szczawiowego oraz pokrycie podwójną warstwą ochronną. Zauważono, że zastosowanie kompleksowej metody usuwania tlenków i bienkapsulacji cząstek proszku powłokami Cu/żywica epoksydowa korzystnie wpływa na odporność korozyjną kompozytu magnetycznego.
EN
In this paper the effect of the Nd-(Fe,Co)-B powder particles biencapsulation process with double protective coatings (Ni-P/epoxy resin and phosphate/ epoxy resin) on the corrosion resistance of the magnets bonded in the phosphate environment was presented. The test material were composite magnets prepared from Nd-(Fe,Co)-B powder, which surface was preliminary coated with Ni-P layer during 5, 15 and 30 minutes of Ni(II) modyfication solution bath and with phosphate protective coating resulting from the powder exposure in aqueous phosphate solution acidified to pH = 3 and 7. Impact of the used biencapsulation process was rated on the basis of polarization curves recorded in phosphate environment (pH = 3) and assigned during electrochemical measurment polarization resistance. It is shown that the biencapsulation before the consolidation process has its beneficial effect on corrosion characteristics of the final magnet in passivating environment.
PL
W artykule przedstawiono wpływ procesu bienkapsulacji cząstek proszku Nd-(Fe,Co)-B, podwójnymi powłokami ochronnymi (powłokami Ni-P/żywica epoksydowa oraz fosforan/żywica epoksydowa) na odporność korozyjną magnesów wiązanych w środowisku fosforanowym. Do badań posłużono się wiązanymi materiałami magnetycznymi na bazie proszku Nd12Co5Fe77B6, którego powierzchnia została pokryta powłoką Ni-P/ żywica epoksydowa (w czasie 5, 15 i 30-minutowej kąpieli w modyfikującym roztworze soli Ni(II)), oraz powłoką ochronną fosforan/żywica epoksydowa w roztworze fosforanowym (pH = 3 i 7). Wpływ procesu bienkapsulacji oceniono na podstawie badań elektrochemicznych w środowisku fosforanowym (pH = 3). Stwierdzono się, że zastosowanie metody bienkapsulacji przed procesem konsolidacji proszku ma korzystny wpływ na odporność korozyjną finalnego materiału magnetycznego.
8
Content available remote Gradient bonded Nd-Fe-B magnets
EN
The concept of fabricating disc magnets for application in stepper motors has been presented. The disc magnets are composed of two elements, magnetized in the opposite direction, having a gradient structure. Such a structure produces a effect similar to the one in multi-pole magnetizing, which is difficult to implement, especially for small size magnets. The magnets were processed using Nd-Fe-B powder bonded by an epoxy resin. As a novelty in this concept, one can regard the application of centrifugal casting, directing the magnetic particles to the region of the active part of the magnet i.e. the part interacting with the magnetic core. In the applied solution, an elongated part having axial symmetry and a cross-section equal to that of the thus designed magnet. It was shown that by the application of resin of a carefully chosen viscosity, one can obtain various distributions of powder particles along the radius of the magnet. A more favorable structure of the composite magnet for this particular application was achieved using low viscosity resin, which enabled movement of the entire powder towards the active part and provided a 43% filling ratio. The studies showed that the flake-shaped powder used in the experiment, shows a tendency to form a morphological texture, i.e. the flakes tend to locate themselves perpendicular to the radius of the cast magnet. This method of fabricating disc magnets for stepper motors provides substantial savings, resulting from using a smaller proportion of Nd-Fe-B powder while maintaining a high filling ratio in the active part of the magnet.
PL
Przedstawiono koncepcję wytwarzania magnesów tarczowych do silników krokowych jako magnesów złożonych z dwóch, namagnesowanych przeciwnie, elementów o gradiencie struktury. Badana konstrukcja zapewnia taki efekt, jak magnesowanie wielobiegunowe, które jest trudne do przeprowadzenie, zwłaszcza dla magnesów o małych wymiarach. Otrzymano magnesy z proszku Nd-Fe-B wiązanego chemoutwardzalną żywicą epoksydową. Nowatorskim pomysłem było zastosowanie odlewania odśrodkowego, aby cząstki proszku znajdowały się jedynie w obszarze czynnym magnesu, tzn. w części współpracującej z magnetowodem. W zastosowanym procesie uzyskiwano podłużną, osiowosymetryczną kształtkę o takim przekroju, jak założony kształt magnesu. Magnesy otrzymywano, tnąc kształtkę prostopadle do jej osi. Wykazano, że dzięki zastosowaniu żywicy o odpowiednio dobranej gęstości można uzyskać różne rozmieszczenie cząstek proszku wzdłuż promienia magnesu. Korzystniejszą strukturę materiału, do opisanego zastosowania, uzyskano, stosując żywicę o małej lepkości. Pozwoliło to na przemieszczenie całego proszku magnetycznie twardego do części czynnej magnesu i uzyskanie współczynnika wypełnienia 43%. Z przeprowadzonych badań wynika również, że użyty proszek płatkowy posiada tendencję do tworzenia tekstury morfologicznej, tzn. płatki proszku dążą do ułożenia prostopadłego do promienia odlewanego magnesu. Opisana metoda wytwarzania tarczowych magnesów do silników krokowych pozwala na znaczące oszczędności, wynikające z mniejszego średniego udziału proszku Nd-Fe-B, przy zachowaniu wysokiego współczynnika wypełnienia w części czynnej magnesu.
9
Content available remote Research of magnetic properties of hybrid composite elements
EN
Hybrid elements are one of the new solutions offered by powder metallurgy. Elements consisting of powders with different magnetic properties make the question of how measure the magnetic properties of hybrid elements composed of layers of material magnetically hard and magnetically soft and dielectromagnets made from a mixture of these same powders. Hybrid elements were made of magnetically hard Nd-Fe-B melt-spun ribbon powder and soft magnetic iron powder.
PL
Hybrydowe elementy są jednym z nowych rozwiązań jakie oferuje metalurgia proszków. Elementy hybrydowe składają się przynajmniej z dwóch obszarów wykonanych z materiałów o innych właściwościach magnetycznych, wykonanych w jednym procesie technologicznym. Takie elementy pozwolą na redukcje kosztów i czasu produkcji silników elektrycznych. Zagadnieniem poruszanym w referacie jest badanie właściwości magnetycznych magnesów hybrydowych złożonych z warstwy magnetycznie twardej proszku Nd-Fe-B oraz warstwy kompozytu żelaza.
PL
Przeprowadzono badania nad wpływem bienkapsulacji cząstek proszku Nd(Fe,Co)B powłokami NiP/żywica epoksydowa na zachowanie korozyjne uzyskiwanych w ten sposób magnesów wiązanych w środowisku płynów ustrojowych/ fizjologicznych. Materiałem do badań były magnesy kompozytowe wykonane z proszku Nd(Fe,Co)B, którego powierzchnia została pokryta warstwą Ni-P w czasie 5, 15 i 30-minutowej kąpieli w modyfikującym roztworze soli Ni(II). Dla oceny odporności korozyjnej materiału wiązanego wykonano potencjokinetyczne krzywe polaryzacji w środowisku sztucznej śliny i roztworze Ringera. Badania korozyjne wykazały, że zastosowanie bienkapsulacji przed procesem spajania ma korzystny wpływ na charakterystyki korozyjne materiału finalnego.
EN
Investigations under the effect of the powder particles biencapsulation with NiP/epoxy resin coating on corrosion characteristics of the final bonded magnetic material have been carried out. As corrosion environments the physiological body fluids have been applied. The test material were composite magnets prepared from Nd(Fe,Co)B powder, which surface was coated with NiP layer during 5, 15 and 30 minutes of Ni(II) modyfication solution bath. To evaluate corrosion behaviour of the bonded material the Potentiokinetic polarization curves in artificial saliva and Ringer solution have been compared. It is shown that the biencapsulation before the consolidation process has its beneficial effect on corrosion behaviour of the final magnet.
PL
We współczesnej technice istnieje duże zainteresowanie mikrourządzeniami elektromagnetycznymi (mikrosilniki, mikroaktuatory), w których źródłem pola magnetycznego są miniaturowe magnesy. Dobór materiału na magnesy o takiej wielkości (z przedziału 100÷1000 ?m) jest uwarunkowany w pierwszej kolejności technologią pozwalającą na uzyskanie elementów o takich rozmiarach. W przypadku magnesów typu metal ziem rzadkich-metal przejściowy (RE-M) jest możliwe odlewanie mikromagnesów metodami zapewniającymi szybkie chłodzenie lub wytwarzanie magnesów wiązanych tworzywem sztucznym, np. przez wykrawanie z folii otrzymywanych metodą type-casting. W materiałach przeznaczonych do odlewania jest konieczna modyfikacja składu chemicznego i stosowanie dodatków stopowych zwiększających zdolność zeszklenia. Konsekwencją tego jest zmniejszenie remanencji materiału. Materiał magnetycznie twardy musi być zatem optymalizowany w zależności od wymiarów magnesu. Mniejsze wartości remanencji są również charakterystyczne dla magnesów wiązanych, gdzie część objętości stanowi niemagnetyczne spoiwo. Problemem jest również zapewnienie odpowiednio małej, z punktu widzenia technologii, wielkości cząstek proszku magnetycznie twardego, bez pogorszenia właściwości magnetycznych, co obserwuje się w wyniku mielenia. Na podstawie przedstawionych wyników można stwierdzić, że właściwości magnetyczne mikromagnesów są ściśle związane z ich rozmiarem.
EN
The interest in micro electromechanical systems (micromotors, microactuators) is rapidly growing in contemporary science and technology. Such systems require the application of micromagnets. The selection of materials for magnets, having dimensions in the range of 100÷1000 ?m, is preconditioned, in the first place, by the technology which enables the fabrication of small size elements. In the case of rare earth-transition metal magnets (RE-M), one can consider either casting, by rapid solidification, or tape casting, followed by the cutting-out of small magnets. In the case of rapid solidification, an appropriate composition modification by applying additional elements which improve the glass-forming ability, is necessary, nevertheless, deterioration of the remanence is a consequence of this modification. The permanent magnet material composition must be optimized in the light of the element dimension. Lower remanence is also a characteristic feature of bonded magnets, where part of the material is occupied by a nonmagnetic binder. An important factor is also the fabrication of a small particles powder which enabling the materials processing, without deterioration of the magnetic parameters which usually results from the extensive milling process. On the basis of the results achieved in this study, one can conclude that the magnetic properties of micromagnets are strictly size dependent.
PL
Zbadano możliwość zastosowania metody szybkiego chłodzenia ciekłego stopu do wytwarzania proszku o składach Alnico 5 i Alnico 8 pod kątem ich zastosowania w magnesach wiązanych tworzywem sztucznym. Po szybkim chłodzeniu otrzymane taśmy miały strukturę krystaliczną (rys. 1). Stwierdzono, że właściwości magnetyczne taśm nie zależą od szybkości chłodzenia. Mikrostruktura taśmy ze stopu Alnico 5 miała charakter komorkówy, czy- li jedna z faz otaczała cząstki drugiej fazy, tworząc ciągłe obwódki (rys. 2). Dla Alnico 8 zaobserwowano, typowe dla tego typu stopów, obszary tworzące strukturę modulowaną w postaci szachownicy dwóch, ułożonych naprzemiennie faz: o większym namagnesowaniu i mniejszym namagnesowaniu (rys. 3). Średnie wartości parametrów magnetycznych dla taśm Alnico 5 i Alnico 8 wynoszą odpowiednio: JHc = 36 kA/m, Jr = 1,05 T, (BH)max = 24 kJ/m3 oraz JHc = 64 kA/m, Jr = 0,76 T, (BH)max = 18 kJ/m3 (tab. 1, 2). Ze sproszkowanej taśmy wytworzono magnesy wiązane. Rozpatrując uzyskane parametry wydaje się zatem, że stop typu Alnico 5, ze względu na wysoką remanencję, szczególnie dobrze spełnia wymagania stawiane materiałom magnetycznym na magnesy wiązane. Wytworzony magnes wiązany wykazał parametry: BHc = 32 kA/m, Jr = 0,67 T, (BH)max = 6,7 kJ/m3 (tab. 3).
EN
Possibility of application of the melt spinning method for the processing of powders from Alnico 5 and Alnico 8 alloys, for their potential application for polymer bonded magnets, was studied. After melt spinning the obtained ribbons were crystalline (Fig. 1). It was found that the magnetic properties did not depend on the quenching rate. Microstructure of the Alnico 5 ribbon exhibited a cell morphology, i.e. one phase formed a layer within the boundaries of the second phase (Fig. 2). For the Alnico 8 a characteristic, modulated microstructure in a form of a chess-board, consisting of two phases - strong and weak magnetic ones, was observed (Fig. 3). The mean magnetic properties for the ribbons studied were for the Alnico 5 and Alnico 8: JHc = 36 kA/m, Jr = 1.05 T, (BH)max = 24 kJ/m3 and JHc = 64 kA/m, Jr = 0.76 T, (BH)max = 18 kJ/m3, respectively (Tab. 1, Tab. 2). Bonded magnets were prepared from the powdered ribbons. The results obtained show that the Alnico 5 powder, due to its high remanence, is especially suitable for the bonded magnets. The bonded magnet exhibited the following parameters: BHc = 32 kA/m, Jr = 0.67 T, (BH)max = 6.7 kJ/m3 (Tab. 3).
PL
Temperatura jest jednym z podstawowych czynników, które powodują zmiany właściwości fizycznych magnesów trwałych. Zmiany właściwości magnetycznych magnesów trwałych pod wpływem temperatury opisują współczynniki temperaturowe remanencji i koercji. Wartości te pozwalają przewidzieć zmiany właściwości magnetycznych magnesów trwałych w temperaturach wyższych od temperatury pokojowej. Wraz z rozszerzeniem się obszaru zastosowań magnesów trwałych zmienia się też zakres temperatur, w których one pracują. Coraz częściej są to temperatury ujemne, przykładem tego są np. rozruszniki samochodowe. Zmiana właściwości magnetycznych magnesów trwałych zależy głównie od rodzaju zastosowanego materiału magnetycznego, natomiast zmiana właściwości mechanicznych zależy głównie od rodzaju zastosowanego tworzywa spajającego. W artykule przedstawiono wpływ temperatur ujemnych na właściwości magnetyczne i mechaniczne dielektromagnesów Nd-Fe-B.
EN
Temperature is one of the basic factors affecting physical properties of permanent magnets. Changes in magnetic properties of permanent magnets due to temperature are described with temperature coefficients of remanence and coercive force. Values of temperature coefficients of remanence and coercive force allow prediction of changes in magnetic properties of permanent magnets at temperatures higher than room temperature. Expansion of permanent magnets application area is accompanied with changes in their working temperature range. More and more common are sub-zero temperatures, as is the case of car starter motors. Change in magnetic properties of permanent magnets depends mostly on type of magnetic material used, whereas change in mechanical properties depends mostly on binding agent used. Preliminary investigations evidenced improvement of mechanical properties in sub-zero temperatures. The paper discusses effects of sub-zero temperatures to magnetic and mechanical properties of Nd-Fe-B dielectromagnets.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.