Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 19

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  interferencje
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Nadchodzące systemy piątej generacji wykorzystywać będą systemy wieloantenowe, w tym systemy bazujące na tzw. technologii massive-MIMO oraz elektronicznym sterowaniu wiązką. Technologie te pozwalają na praktyczna implementację przestrzennego zwielokrotnienia zasobów radiowych, co z kolei pozwoli na osiągnięcie większych wydajności i pojemności sieci radiowych. W artykule przedstawiono symulacyjną ocenę wpływu wielowiązkowego systemu antenowego na poziom zakłóceń w kanale abonenckim pochodzących od sąsiednich wiązek tego systemu.
EN
Emerging fifth generation systems will use multiantenna systems, including based on massive-MIMO and beamforming technologies. These technologies allow for the practical implementation of spatial multiplexing of radio resources, which in turn will allow achieving higher efficiency and capacity of networks. This paper presents a simulation evaluation of the influence of a multi-beam antenna system on the interference level in a subscriber channel coming from neighboring beams of this system.
PL
W artykule przedstawiono rozwiązania zastosowane w systemie LTE, które umożliwiają poszerzenie zasobów radiowych o częstotliwości pozyskane z pasm nielicencjonowanych. Opisano typowe techniki mające zapewnić systemom LTE i WiFi jednoczesny i sprawiedliwy dostęp do kanału radiowego w nielicencjonowanym paśmie. Przedstawiono wyniki badań wydajności stacji bazowej LTE-U oraz rezultaty testów wybranych metod, umożliwiających współistnienie systemu LTE z sieciami WiFi.
EN
The paper presents solutions applied to the LTE system, which allow expanding radio resources being used on the frequencies of unlicensed spectrum. It describes common techniques to ensure simultaneous and fair access to the radio channel in the unlicensed band for LTE and WiFi systems. The paper includes the results of performance tests for LTE-U and the verification of mechanisms enabling coexistence of LTE-U with WiFi networks.
PL
W artykule przedstawiono istotne przesłanki podjęcia badań w zakresie możliwości zakłócania odbiorników pracujących w sieci GSM-R przez sygnały stacji bazowych operatorów sieci publicznych w Polsce. W poszczególnych rozdziałach opisano skalę zjawiska interferencji na przykładzie doświadczeń innych krajów UE, typy zakłóceń oraz kryteria stanowiące podstawę do identyfikacji miejsc potencjalnych zakłóceń. Wyszczególniono przypadki sprzyjające powstawaniu określonych rodzajów zakłóceń. W podsumowaniu i wnioskach przedstawiono prewencyjne zalecenia innych krajów w zakresie eliminacji zakłóceń sieci GSM-R oraz działań, które mogą być zastosowane w polskich warunkach.
EN
The article presents the essential premises for undertaking research in the evaluation of the possibility of GSMR receivers interference with the base stations of the public networks’ operators in Poland. The following sections deal with the scale of interference problem based on the experiences of other EU countries, types of interference influencing GSM-R receivers and the criteria underlying the identification of potential interference. In the second part of the article cases conducive to the appearance of certain types of interference are specified. In the final part of the article recommended preventive measures used by other countries to eliminate interference of GSM-R network with public networks and the activities that can be used in Polish conditions are presented.
PL
Przedstawiono analizę, której celem było zaplanowanie właściwego rozmieszczenia anten na pojeździe opancerzonym, wyposażonym w radiostacje VHF, UHF, radary rozpoznania pola walki i zintegrowane sieci sensorów. Obiektem, rozważań byt wielosensorowy system rozpoznania i dozorowania (WSRiD) Zbudowano go na bazie KTO ROSOMAK i wyposażono w sensory zintegrowane bezprzewodowo. Został on wyposażony w radar rozpoznania pola walki, system miniBSP i wynośny system samoosłony. Aby zagwarantować kompatybilną pracę urządzeń, wykonano analizę źródeł zakłóceń oraz określono częstotliwości i moc sygnałów harmonicznych pokrywających się z pasmami pracy innych urządzeń wchodzących w skład systemu. Biorąc pod uwagę ustaloną lokalizację anteny radiostacji VHF oraz wstępnie wybrane lokalizacje anten sensorów, określono rozkład natężenia pola elektromagnetycznego. Umożliwiło to oszacowanie poziomu pogorszenia czułości urządzeń odbiorczych sensorów. W rezultacie określono docelowe lokalizacje anten, dobrano pasma pracy urządzeń nadawczo-odbiorczych sensorów oraz określono warunki stosowania łączności radiowej z wykorzystaniem radiostacji VHF.
EN
In the paper the analysis of compatibility of radio equipment mounted on an armored vehicle was presented. The aim of these analysis was to find out the proper spatial arrangement of antennas to avoid or to minimize possible interferences. The complexity of the issue relays on the fact, that the vehicle is equipped with several systems that use VHF and UHF frequency bands. Besides radio transceivers there are surveillance sensors that can use up to 10 various frequency ranges. To find out how to guarantee compatible work of these systems the analysis of sources of interferences and also power of harmonic frequencies were made. Preliminary measurements and simulations suggested, that VHF transceiver with 50 W output power has the major impact on the other systems. Taking into account fixed localization of its antenna, the deterioration of sensitivity of sensors' receivers as a function of possible deployment of their antennas were determined.
PL
Od lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku w technice pomiarowej związanej z technologią ochrony przeciwkorozyjnej konstrukcji metalowych w miastach rozpoczęto w Polsce stosowanie tzw. techniki korelacyjnej. Polega ona na badaniu jednocześnie dwóch wzajemnie oddziaływających sygnałów odwzorowujących przyczynę i skutek zagrożenia korozyjnego konstrukcji podziemnych. Przedstawienie tej zależności w postaci widma korelacyjnego okazała się niezwykle wygodnym narzędziem do szybkiej i jednoznacznej interpretacji wyników zarówno przy ocenie zagrożeń, jak również i skuteczności działania środków zaradczych. Znalazła ona zastosowanie przede wszystkim do analizy oddziaływania prądów błądzących, głównie w aglomeracjach miejskich. Niestety, pomimo bardzo szerokiego i długiego już okresu stosowania tej techniki – nie jest ona w żaden sposób znormalizowana. W artykule przypomniano zasady techniki korelacyjnej i reguły jej stosowania, będące wynikiem wieloletnich doświadczeń, które kwalifikują się do znormalizowania.
EN
The so called correlation technique is being applied in Poland from the eighties of the last century. It is connected with anticorrosion protection technology of metal structures in municipal areas. It is based on simultaneously investigating two mutually interacting signals representing the cause and effect of a corrosion hazard to underground structures. Representation of this dependency in the form of a correlation spectrum has been found to be an extremely convenient tool for rapid and unequivocal interpretation of results during assessment of hazards, as well as the effectiveness of remedial measures. Primarily it found application for analysis of stray current interaction, mainly in municipal agglomerations. Unfortunately, in spite of a wide and already long application period of this technique – it has not been standardised in any way. In the article correlation technique principles and application rules have been reminded, being the result of many years experience, qualifying the method for standardisation.
PL
Wyniki badań laboratoryjnych są niezbędne do podejmowania decyzji medycznych, a ich wiarygodność to jeden z kluczowych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo pacjenta. Zatem stosowanie zasad dobrej praktyki laboratoryjnej musi być nadrzędnym celem każdej osoby wykonującej oznaczenia diagnostyczne.
EN
Laboratory results are necessary for medical diagnostic decisions and their reliability is one of keys elements influencing patient safety. Thus, good laboratory practice should be the priority for everyone doing laboratory measurements.
PL
Hemoliza jest najczęstszym i najbardziej znanym czynnikiem przedanalitycznym wpływającym na wyniki oznaczeń wykonywanych w laboratoriach analitycznych. Hemoliza egzogenna może być wynikiem niewłaściwego pobrania, transportu lub postępowania z próbką. Fałszywie zawyżony lub zaniżony wynik oznaczenia z powodu interferencji pochodzącej od hemolizy zwiększa ryzyko błędnej diagnozy pacjenta.
EN
Hemolysis is the most frequent and well-known preanalitycal factor influencing the results of many laboratory tests. Exogenous hemolysis results from inappropriate blood sample collection and transportation as well as from wrong handling of the specimens. Falsely elevated or falsely decreased results of the laboratory measurement due to hemolysis increase the risk of an incorrect diagnosis of the patient.
PL
Omówiono zastosowanie spektrometrii emisyjnej plazm bezelektrodowych w analizie składu pierwiastkowego różnorodnych materiałów, w analizie oscylacyjno-rotacyjnej cząsteczek oraz do wyznaczania parametrów fizykochemicznych plazmy. W pierwiastkowej analizie spektrochemicznej wykorzystano plazmę indukcyjnie sprzężoną (ICP). Badania obejmowały testowanie różnych metod wprowadzania próbek do plazmy, analizę efektów matrycowych i interferencji spektralnych w powiązaniu z diagnostyką spektroskopową wyładowania oraz opracowanie nowych, przyjaznych środowisku metod przygotowania próbek do analiz wielopierwiastkowych. Określono efektywność różnych procedur mineralizacji próbek oraz zaproponowano alternatywne nowe procedury przeprowadzenia analitu do roztworu oparte na ekstrakcji wspomaganej energią mikrofalową lub ultradźwiękową. Przedstawiono możliwość izolowania analitów od matrycy, wzbogacania analitów, obniżenia granic wykrywalności, redukcji efektów matrycowych oraz uproszczenia procedury kalibracyjnej dzięki wykorzystaniu ekstrakcji w punkcie zmętnienia. Określono wpływ różnych matryc na parametry charakteryzujące plazmę, takie jak temperatura, gęstość elektronowa, stopień jonizacji oraz zależność efektów matrycowych od parametrów fizycznych stosowanych linii analitycznych. Przedstawiono wykorzystanie bezelektrodowej plazmy chemiluminescencyjnej w badaniach struktury widm cząsteczek dwuatomowych i wyznaczaniu ich podstawowych stałych molekularnych oraz rolę i zastosowanie w analizie pierwiastkowej i diagnostyce plazmy. Stosując głównie metodę wysokorozdzielczej spektrometrii fourierowskiej, analizowano widma GeBr, PbH, PbD, Pb2 i PbLi wzbudzone w niskociśnieniowym wyładowaniu mikrofalowym oraz w reakcji chemiluminescencji połączonej z wyładowaniem mikrofalowym. Wyznaczono po raz pierwszy stałe molekularne wzbudzonych stanów elektronowych tych cząsteczek. Zaproponowano wykorzystanie widm ciężkich molekuł, takich jak Bi2 i BiN do określenia równowagi termodynamicznej w układach emitujących promieniowanie.
EN
The study demonstrates application of emission spectrometry of electrodeless plasma in analysis of elemental composition of various materials and in vibrational-rotational analysis of diatomic molecules as well as in determination of physical plasma parameters. Inductively coupled argon plasma was utilized for elemental spectrochemical analysis. Various methods of introduction of samples into the plasma, matrix effects and spectral interferences were studied in relation with physical parameters of the analytical lines and plasma characteristics. New, environmen- tal friendly methods of sample preparation for multi-elemental spectrochemical analysis have been devel- oped and verified. Various sample digestion methods were compared in terms of their effectiveness and altemative pro- cedures based on microwave or ultrasound assisted extraction have been proposed and validated. Possibil- ities of analyte isolation from complex matrix and its enrichment as well as lowering of detection limits and simplification of the calibration step were achieved by the cloud point extraction. Effects of various matrices on linę intensities and plasma parameters such as electron number density, excitation and ioniza- tion temperatures have been presented and discussed. lnvestigation of structure and determination of spectroscopic constants of diatomic molecules as well as their role and application in elemental analysis and plasma diagnostics were presented. Spectra of GeBr, PbH, PbD, Pb2 and PbLi were excited in plasma generated by microwave or chemiluminescence combined with microwave discharges. The analyses were mainly performed by the high resolution Fourier transform spectrometry. Rotational and vibrational analyses of new electronic transitions were carried out and molecular spectroscopic constants of excited electronic States have been determined for the first time. Spectra of heavy molecules such as Bi2 or BiN were proposed for plasma diagnostics and estimation of thermodynamic eąuilibrium in objects emitting radiation.
PL
Omówiono stosowane w praktyce metody badania interferencji wywoływanych przez prądy błądzące na rurociągach podziemnych. Zaprezentowano przykładowe wyniki pomiarów wraz z analizą zagrożenia korozją elektrolityczną, które wykonano podczas diagnostyki stalowej dystrybucyjnej sieci gazowej eksploatowanej przez Mazowiecką Spółkę Gazownictwa sp. z o.o.
EN
The methods used in practice for the study of interferences caused by stray currents on underground pipelines are discussed. Exemplary test results and analysis of electrolytic corrosion hazard, that was performed during diagnosis of steel gas distribution networks operated by the MSG Gas Company Ltd., was presented.
PL
Standardy WiFi zyskują na znaczeniu i popularności. Nowo opracowywany standard 802.11ac pozwoli na uzyskanie przepustowości na poziomie Gbit/s. Czy takie przepustowości są realne i jakie warunki muszą być spełnione, aby je uzyskać? W ocenie autorów obecne rozwiązania stosowane w standardach 802.11, chociaż w teorii pozwalają na osiąganie wysokich przepustowości, to nie udaje się osiągnąć takich parametrów w praktyce. Jedną z głównych przyczyn są interferencje wewnętrzne systemów opartych na standardzie 802.11.
EN
WiFi standards are more important and popular presently. New 802.11 ac standard will offer the Gbit/s throughput. Is such a throughput real and what conditions should be fulfilled to realize it? The present 802.11 standard offers quite a high level throughput, but in the real network it is difficult to obtain such parameters. The main reason is the level of internal interferences of systems based on 802.11 standards.
12
Content available Power supply and signal filtering for 24-hour ECG
EN
The goal of this research is to present signals filtering for the high resolution Hotter monitoring system. The first part of this paper concentrates on working of human heart and description of architecture of biopotentials recorder. This part also includes proper amplification and filtration of interferences of bioelectric signals. The second part of this research presents practical realization of Holter monitoring system. Special attention is put on proper selection of components of the recorder and joining them into optimal structure.
PL
W artykule omówiono model stochastyczny pozwalający wyznaczyć poziom interferencji w bezprzewodowych sieciach typu ad-hoc oraz przedstawiono koncepcję modelu uwzględniającego mobilność węzłów sieci. Zaproponowany model zweryfikowano poprzez badania symulacyjne z wykorzystaniem środowiska Matlab/Simulink.
EN
This paper presents a statistical model which enables us to calculate a level of interference in wireless ad-hoc networks and a new model taking mobility of the nodes into consideration. The new model was verified through simulation using Matlab/Simulink tool.
EN
A new suboptimal non-linear algorithm for state estimation in the presence of interferences is presented. The algorithm was designed with use of the non-linear filtering theory and the Gaussian approximation method. The simulations results in different environment conditions have revealed its high efficiency.
PL
W artykule zaproponowano suboptymalny nieliniowy algorytm estymacji stanu w warunkach zakłóceń. Prezentowana metoda opiera się na teorii filtracji nieliniowej oraz wykorzystuje metodę aproksymacji Gaussowskiej.
PL
W referacie przedstawiono wyniki obliczeń poziomu interferencji w bezprzewodowych sieciach typu ad-hoc o przyjętej strukturze i funkcjonujących w oparciu o wybrane standardy organizacji IEEE oraz ETSI. Zaprezentowano również wyniki symulacji wymiany danych celem porównania w określonych warunkach propagacyjnych najnowszych rodzajów struktur sygnałowych (FHSS, DSSS, OFDM), które zostały zastosowane w standardach pakietowych sieci bezprzewodowych.
EN
In this report there were discussed a results of interference level calculations in wireless ad-hoc networks with assumption architecture working based on selected IEEE and ETSI standards. There were presented a results of data exchange simulations in order to compare in specific propagation conditions modern signal structure's (FHSS, DSSS, OFDM) which were implemented in standards of wireless packet networks.
PL
Zaprezentowano niektóre z wyników badań przeprowadzonych i uzyskanych w ramach przygotowanej przez autora rozprawy doktorskiej, dotyczącej współistnienia systemów łączności radiowej krótkiego zasięgu współużytkujących nielicencjonowane pasmo ISM 2,4 GHz. Przedstawiono model interferencyjny pozwalający na ocenę efektywności transmisji w standardzie IEEE 802.11b w obecności interferencji Bluetooth oraz koncepcję mechanizmu dopasowywania parametrów transmisji w standardzie IEEE 802.11b do zmieniających się warunków w kanale radiowym.
EN
In the article main results of the prepared Ph. D. thesis are presented. The main subject of the work were interoperability mechanisms for improve coexistence between Bluetooth and IEEE 802.11b. In the work interference model for IEEE 802.11b throughput analysis in presence of Bluetooth interference was prepared and complex mechanism for frame length and bit rate adaptation was proposed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.