Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 27

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kamera CCD
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The article presents the use of fast cameras and image processing and analysis methods to determine the velocity of pneumatic transport of bulk material. The presented solution is dedicated to the analysis of dense flow in the form of slugs moving in a horizontal section of the pipeline. The developed image-processing algorithm is based on the estimation of the bulk solid material level in the pipeline in particular moments of the process. The acquisition of an image containing the area of two separate sections of the pipeline allows to determine the shift-time of material between two pre-defined pipeline regions. The obtained results indicate the proper action of the developed system.
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie szybkich kamer oraz metod przetwarzania i analizy obrazów do wyznaczenia prędkości transportu pneumatycznego materiału sypkiego. Przedstawione rozwiązanie dedykowane jest analizie zmian prędkości przepływu gęstego w formie korków przemieszczających się w poziomym odcinku rurociągu. Opracowany algorytmy przetwarzania obrazów opiera się na wyznaczeniu poziomu wypełnienia rurociągu materiałem sypkim w poszczególnych chwilach trwania procesu. Akwizycja obrazu zawierającego obszar dwóch oddzielnych sekcji rurociągu pozwoliła na określenie czasu przejścia materiału między oboma, pre-definiowanymi, obszarami rurociągu. Uzyskane wyniki wskazują na poprawne działanie opracowanego systemu.
EN
A novel technique for imaging of a small animal with application of time-gated intensified CCD camera was proposed. The time-resolved method based on emission of picosecond light pulses and detection of the light penetrating in tissues was applied. In this technique, the fluorescence photons, excited in the dye circulating in the tissue, that diffusely penetrate in the optically turbid medium are detected. The data acquired during measurements carried out on a rat was analyzed in order to estimate fluorescence life time which depends strongly on the environment in which the dye is distributed. In the life time estimation a special emphasis was put on compensation of influence of the instrumental response function of the setup on the measured quantity. The proposed optical system was validated in series of phantom experiments, in which estimates of fluorescence lifetime of inclusions containing indocyanine green (ICG) were obtained. ICG is a dye revealing florescence properties in near-infrared wavelength region. Images of the estimate of fluorescence lifetime of the ICG accumulated in tissues of a rat were successfully acquired around six circular spots of illumination of the diameter of 6mm. Larger lifetime values were observed in lung/heart region of the animal. Aspect of sampling rate of the fluorescence lifetime images optimization was finally discussed.
3
Content available remote Model detekcji promieniowania w układzie dioda LED – przetwornik CCD
PL
W niniejszej pracy przedstawiono pomiarowy model detekcji promieniowania emitowanego przez diody elektroluminescencyjne za pomocą kamery CCD. Omówiono w niej założenia i cele modelowania oraz budowę stanowiska pomiarowego. Zaprezentowano również wyniki eksperymentalnej weryfikacji proponowanego modelu oraz ocenę niepewności przeprowadzonych pomiarów.
EN
In this work the measuring model of detection of radiation emitted by electroluminescence diodes with a CCD camera was presented. The modeling assumptions and goals, as well as a structure of measuring stand were described. The results of experimental verification of the proposed model and evaluation of measurement uncertainty were given.
EN
The correctness of the geodetic service of an engineering object not seldom requires designing, alignment or renewing of geodetic situational control points. Building robots often cause that fixed situational control points are partly or completely inaccessible. For setting the position of these control points, there is worked out the methodology using the optoelectronic method. The prepared set of tools realizes the method’s assumptions and enables to determine the sides and control points based on the set of laser planes. In this article there is presented the innovative set of geodetic equipment for fixing horizontal control points. The presented set has been experimentally tested under laboratory conditions taking its functionality, operation range and applied accuracy into account. The measurement accuracy of the set of tools, resulting from identification of the energetic centres of laser planes’ edges, visualizing the sides of geodetic control networks, is within the range of ±0.02mm - ±0.05mm. There were also discussed exemplary versions of shapes and structures of horizontal geodetic control networks (regular and irregular), which are possible to be fixed with the use of the constructed set of tools.
5
Content available remote Quality control station design for glassware
EN
The paper presents a concept for the construction of an inspecting-sorting automatic machine for pharmaceutical vials. Results of testing quality parameters of vials on a test stand are discussed in the main part of the article. The possibility of analyzing all possible quality parameters of vials in the CCD measurement system was pointed out. Moreover, a scheme of the flow of vials through inspection points used during testing was presented as well as a mathematical analysis was made of selected design issues of the inspecting - sorting machine that allows inspection of the whole area of a pharmaceutical vial. The results of the research were applied to the construction of transport elements of an inspecting - sorting machine for products designated for the pharmaceutical, medical and glass products industry.
EN
The paper addresses the possibilities of applying the cam_gate system to product quality control. Particular attention is paid to the concept of the test stand simulating the operation of the product quality control automatic machine with the use of the CCD camera. Dimensional parameters of rollers were measured by means of a micrometer screw and the CCD camera at the simulation stand in the cam_gate system and the results of measurements were compared. The paper presents the cost system structure of an enterprises and factors affecting the selection of inspecting-sorting automatic machines in the aspect of the prescribed quality parameters which condition the optimal selection.
PL
W pracach geodezyjnych dotyczących wyznaczenia prostoliniowości obiektów wydłużonych często stosowana jest metoda stałej prostej, która wymaga ustawienia instrumentu nad zadanym punktem. Do realizacji tego zadania można wykorzystać prawidłowo zrektyfikowany pionownik laserowy. W przypadku każdego instrumentu parametrem charakterystycznym jest minimalna długość celowej, która ogranicza usytuowanie punktów pomiarowych. W warunkach panujących na obiektach inżynierskich często nie ma możliwości odsunięcia instrumentu od badanego obiektu. Wówczas początkowe punkty pomiarowe mogą być zmierzone dopiero po ustawieniu instrumentu na końcowym punkcie stałej prostej. W przedstawionej w referacie metodzie pomiaru położenia punktów względem określonej stałej prostej zastosowano wiązkę światła laserowego emitowanego przez pionownik laserowy tachimetru Leica TC407. W celu użycia wiązki laserowej pionownika do pomiaru metodą stałej prostej punktów zlokalizowanych w odległości od zera do kilkunastu metrów od stanowiska instrumentu zastosowano dodatkowe oprzyrządowanie: lustro kolimacyjne, przetwornik CCD z przystawką i komputer. W referacie autorzy prezentują koncepcję metody oraz wyniki wstępnych prac testowych zrealizowanych na laboratoryjnej bazie długościowej. Prace badawcze wykazały, że w przypadku odległości punktów pomiarowych: l, 2, 4, 8 i 12 m od instrumentu uzyskano odpowiednio następujące odchylenia standardowe: od +-0,03 do +-0,08 mm.
EN
In surveying work the designation of straightness of elongated objects is done by method of constant straight, which requires an instrument setup over a given point. For the implementation of this task, you can use a plummet properly rectified. The minimum length to the target is a characteristic parameter of each instrument. This value limits location of the measurement points. In the conditions prevailing on the engineering objects it is often not possible to offset the instrument from the test object. At that time the first measurement points can be measured only after setting the instrument at the final point of constant straight. The method presented in this paper to measure the position of points relative to a specific fixed straight uses a light beam emitted by a laser plummet from a Leica TC407 total station. To use laser the beam of the plummet to measure points located at distances from zero to several meters from the position of the instrument by constant straight method additional instrumentation was applied. The additional equipment includes: collimating mirror, CCD adapter and computer. Preliminary research showed that for distances of 1, 2, 4, 8 and 12 m measuring points on the instrument were obtained respectively from 0.03 to 0.08 mm.
8
Content available remote Computer system for processing of microscopic images
EN
A computer system for acquisition and processing of microscopic images has been presented in this paper. The main element of the presented system is a CCD camera coupled to the two kinds of microscopes: stereoscopic or metallographic and connected to a PC computer by USB.Acquisition and preparation of images for the qualitative and quantitative analysis is the primary objective of the system. The author's software allows for the realization of different types of the context and non-context operations for detection and identification of the selected fragment of images. The implemented algorithms have been oriented for the metallographic analysis.
PL
W procesie wytwarzania oraz kontroli elementów maszyn w czasie eksploatacji istotnym jest zachowanie warunków geometrycznych ujętych w projektach technicznych oraz w normach. Od właściwego usytuowania w przestrzeni podzespołów maszyn zależy jakość finalnego produktu. W przypadku znacznych gabarytów maszyn stosowanie metod warsztatowych ma ograniczony zakres, natomiast wykorzystanie znanych z literatury i praktyki zaawansowanych systemów pomiarowych nie zawsze jest uzasadnione ekonomicznie. Współcześnie elementy techniki optoelektronicznej, przy ogólnej dostępności, umożliwiają budowę aparatury wspomagającej precyzyjne pomiary geodezyjne i warsztatowe maszyn. W pracy przedstawiono wyniki pomiarów prostoliniowości w płaszczyźnie pionowej i poziomej prowadnic tokarki z zastosowaniem techniki optoelektronicznej. Do prac pomiarowych użyto prototypowego przyrządu, tworzącego zestaw pomiarowy umożliwiający opracowanie wyników i przedstawienie ich w postaci zestawień tabelarycznych i wykresów. W skład zestawu pomiarowego wchodzą: laser emitujący wiązkę laserową o barwie czerwonej, odbiornik pomiarowy z kamerą CCD oraz przenośny komputer. Otrzymane podczas badań eksperymentalnych wyniki potwierdziły możliwość uzyskania wysokich dokładności pomiarów. Średnie błędy pomiarów kształtowały się na poziomie setnych części milimetra (š0,017 mm). Zaprezentowana metoda i aparatura pomiarowa mogą być stosowane z powodzeniem przy długości celowych od wartości bliskiej 0 m do wartości kilkunastu metrów.
EN
The article presents the problem of geodetic investigation of a lathe using equipment with a CCD camera. Measurements of the lathe's geometry (deviation from linearity the move of apron carriage) were performed at 14 positions in 3 cycles. Studies were made by two independent methods: using a precise geometric leveling method and laser method with CCD camera. To carry out the work the following were used: Ni007 leveling, glass leveling staff, laser diode and a CCD camera, which was connected via a USB cable to the computer. CCD camera images were recorded on computer disk. The location of the laser spots registered on an image were designated using the author's program written in MATLAB. Averaged results are listed in the tables. The graphs illustrate the obtained measurement errors and the values of deviations. Our results were compared with the distribution of acceptable deviations in vertical sections, which are given in the norms.
EN
In this article a research to assess the applicability of CCD cameras in a stereoscopic system for determining the position of the vessel in the coastal zone has been presented. As a basic criteria for this assessment was adopted for determining the accuracy of the positionn coordinates of the vessel dimensioned of the root mean square error value. Construction of stereoscopic system measuring the distance from the vessel, method of determining distances to navigation aids identified in the images recorded two cameras and brief analysis of measurement errors in vision system have been presented in the first part of the article. A scientific experiment that involving the computation of the accuracy diagram (root mean square error distribution) position of the vessel assigned to the stereoscopic system of the gulf of Gdansk have been presented in the second part of the article. In the description that characterized methods of determining the accuracy diagrams of the items referred to two or more measurements of the distance trom the ship to the selected navigation aids. The results of the experimented was carried out in the accuracy diagrams for the positions detemined stereoscopic system against the Gulf of Gdansk navigation aids system. In the final section an analysis of the results obtained in the experment, taking into account the International Maritime Organization positioning accuracy requirements of the vessel in coastal Shipping and generalized conclusions have been presented.
11
Content available remote Wpływ temperatury na odpowiedź kamery CCD
PL
Niniejsza praca dotyczy pomiarow temperaturowych wykonanych przy u.yciu kamery CCD. Pomiary przeprowadzono w komorze klimatycznej w zakresie temperatur od -5 do 45 oC dla ro.nych warto.ci parametrow pomiarowych, ze szczegolnym uwzgl.dnieniem czasu ekspozycji kamery. Celem bada. by.o okre.lenie wp.ywu temperatury na zale.no.ci zachodz.ce mi.dzy sygna.em pochodz.cym z badanego obiektu a odpowiedzi. kamery CCD na ten sygna.. Jako obiekt badany wykorzystano diod. elektroluminescencyjn. LED emituj.c. .wiat.o bia.e. W pracy zaprezentowano przyk.adowy uk.ad pomiarowy oraz przedstawiono wybrane wyniki i wnioski wynikaj.ce z serii pomiarow zrealizowanych przy ro.nych warto.ciach parametrow pomiarowych kamery CCD.
EN
This work concerns the temperature measurements made with the use of a CCD camera. Measurements were carried out in a climatic chamber at the temperature range extending from -5 to 45 °C for different values of measurement parameters. In particular, the camera exposure time was taken into consideration. A purpose of this study was to determine the influence of temperature on the relationships occurring between the signal coming from the tested object and the response of the CCD camera to this signal. The LED emitting white light was used as the object to be tested. In the paper an example of the measurement system has been presented. Some selected results obtained during the series of measurements carried out at different values of measuring parameters of the CCD camera and related conclusions are described.
12
Content available remote Luminance distribution in an office during daytime
EN
Outdoor daylight is continually changing during a day, penetrates through windows into interiors and results in permanent variations of the indoor lighting. Today daylighting in the buildings is evaluated in respect to CIE overcast sky conditions and under these conditions neither the daylight changes nor window orientations are considered. Therefore in real buildings in two same rooms with different orientations the daylight conditions can occur differences in dependence on the sky luminance pattern. To use better the interior daylight it is helpful to know the indoor luminance changes and distributions. The luminances of walls and the ceiling in a typical office at the Institute of Construction and Architecture SAS were measured by the CCD image method and their changes during a random day were evaluated and compared with simulation results.
PL
Światło dzienne, które nieustannie zmienia się w ciągu dnia, dociera przez okna do pomieszczeń, powodując zmienne warunki oświetleniowe w pomieszczeniach. Obecnie, oświetlenie dzienne wnętrz budynków jest oceniane w oparciu o model nieboskłonu całkowicie pokrytego CIE, a w takich warunkach nie zmieniają się zewnętrzne warunki oświetleniowe, a też nie jest uwzględniona orientacja okien. Dlatego w rzeczywistych budynkach, w dwóch jednakowych wnętrzach z różną orientacją okien, światło dzienne wytworzy różne warunki oświetleniowe w zależności od rozkładu luminancji nieboskłonu. W celu lepszego wykorzystania dziennego oświetlenia wnętrza konieczna jest znajomość zmian rozkładu luminancji we wnętrzu. W Instytucie Budownictwa i Architektury Słowackiej Akademii Nauk wykonano pomiary luminancji ścian i sufitu typowego pomieszczenia biurowego wykorzystując kamerę CCD. Zmieniające się rozkłady luminancji dla wybranego dnia zostały ocenione i porównane z wynikami symulacyjnymi.
EN
The article presents the current state of tram’s front lighting. Qualitative analysis has been conducted of presently used light beams of low beam lights with the use of image analyzer of CCD camera for luminance measurement. A method of luminance measurement on photometric screen has been described. Comparative results have been presented of luminance measurement in measurement points and areas on the borderline of light and shade, and on the glare line of a tram driver coming from the opposite direction.
PL
Czynnikiem wpływającym na bezpieczeństwo poruszania się pojazdu szynowego jest jakość i stan oświetlenia głównego tramwaju. Odpowiednio ukształtowana wiązka świetlna warunkuje właściwą widzialność z miejsca motorniczego i ułatwia właściwą ocenę sytuacji drogowych związanych z zachowaniem się innych uczestników ruchu drogowego. W artykule zaprezentowany został obecny stan oświetlenia przedniego tramwajów. Przebadano projektory i reflektory wraz ze źródłami światła eksploatowanymi obecnie w pojazdach tramwajowych. Opisano aktualne wymagania fotometryczne oraz stan prawny dotyczący eksploatacji oświetlenia w tramwajach. Dokonana została jakościowa analiza wykorzystywanych obecnie wiązek świetlnych świateł mijania z zastosowaniem analizatora obrazu kamery CCD do pomiaru luminancji. Opisano metodę pomiaru luminancji na ekranie fotometrycznym. Zaprezentowano wyniki porównawcze pomiarów luminancji w punktach i strefach pomiarowych, na granicy światła i cienia.
PL
W artykule przedstawiono możliwości zastosowania kamer CCD, powszechnie intalowanych w systemach monitoringu obiektów, do ciągłej obserwacji organów roboczych maszyn rolniczych podczas ich pracy. Zaproponowano też rozwiązanie detektora zmian obrazu telewizyjnego z wykorzystaniem mikrokontrolera. Detektor zmian obrazu ma wywoływać alarm w sytuacji gdy nastąpi skokowa zmiana w obserwowanym obiekcie.
EN
The article presents possibilities to use the CCD cameras commonly installed in object monitoring systems for continuous observation of agricultural machinery working units during their operation. Moreover, it proposes the concept of detector showing changes in displayed television picture using a microcontroller. Detector of picture changes is designed to trigger off alarm in case if step change occurs in an observed object.
PL
W pracy przedstawiono stanowisko pomiarowe z kamerą CCD do obserwacji i akwizycji obrazów. Do sterowania kamerą zastosowano program opracowany w środowisku LabVIEW. W programie uwzględniono m.in. możliwość zmiany wartości takich parametrów jak czas integracji, tryb pracy wideo kamery CCD oraz funkcję zewnętrznego wyzwalania pomiaru. Wykonany program wykorzystano do rejestracji sygnałów emitowanych przez diody LED. Wybrane wyniki zostały zaprezentowane w pracy.
EN
In this work the measuring stand with a CCD camera used to images monitoring and acquisition is presented. A program based on LabVIEW environment was applied to control the CCD camera. In this program, among others, possibility of changing such parameters as shutter, video mode and external trigger was taken into consideration. Executed program has been used to register the signals emitted by LEDs. Some selected results are shown in the paper.
PL
W pracy przedstawiono wybrane wyniki detekcji zjawisk luminescencyjnych zachodzących w matrycy diod LED. Zwrócono uwagę na wpływ, jaki zastosowane w układzie elementy wywierają na dokładność odwzorowania oraz uwypuklono problemy metrologiczne wynikające zarówno z technicznych parametrów tych elementów, jak i charakteru badanych zjawisk. W szczególności wzięto pod uwagę ograniczenia czasowe rejestracji luminescencji.
EN
In the paper the selected results referred to the use of a CCD camera to detect the luminescence effects obtained from a multi-LED matrix are presented. Influence of system elements on the process imaging accuracy were noted as well as metrological problems in measurements luminescence effects resulting from technical parameters and the specificity of studied effects were emphasized. Especially, the time limitations in recording the luminescence effects are considered.
PL
Rozprawa stanowi podsumowanie prowadzonych przez autora prac dotyczących technik przetwarzania i analizy obrazów. Zagadnienia referowane w rozprawie obejmują zarówno opracowanie, jak i praktyczne zastosowanie metod analizy informacji wizyjnej z obrazów reprezentujących statyczne obiekty, jak również dynamiczne procesy technologiczne. Rozpatrywane obrazy są dostarczane przez różnego rodzaju urządzenia, takie jak kamery wideo oraz elektryczne tomografy procesowe. W rozprawie wykazano, że opracowane modele oraz metody analizy obrazów mogą być skutecznie stosowane do wyznaczania wybra- nych parametrów zarówno pojedyn- czych obiektów, jak i procesów przemysłowych. W części pracy dotyczącej analizy pojedynczych obrazów zaproponowa- no model reprezentacji obrazu nazwany szkieletem drzewa komponentów. Wykazano, że jest on niezmienny względem przesunięcia i obrotu obiektów obrazu, odporny na zakłócenia i może być skutecznie stosowany do celów kontekstowego wyszukiwania obrazów. Część pracy jest poświęcona zastosowaniom metod odkrywania struktur w obrazach z kamery wideo do monitorowania przebiegu procesów przemysłowych, między innymi oceny stopnia homogeniczności mieszaniny materiałów oraz do wykrywania defektów tekstury. W szystkie proponowane metody zastosowane w automatycznych systemach kontroli wizyjnej, mają tę zaletę, że nie zakłócają w jakikolwiek sposób samego procesu technologicznego. Ponadto rozwinięto istniejące i zaproponowano nowe metody analizy obrazów uzyskiwanych z tomografów przemysłowych. Zaproponowano metody wyznaczania prędkości przepływów mieszanin wielofazowych gaz-cząstki ciała stałego w systemie transportu pneumatycznego. Zaproponowana koncepcja kanałów wirtualnych zwiększa natomiast dokładność pomiaru przepływu masy i może być stosowana do monitorowa- nia zjawisk zachodzących wewnątrz instalacji. Koncepcja ta pozwala na wydobywanie informacji dotyczących struktur przepływu i jego dynamiki. Zaproponowano również metodę oceny procesu mieszania podczas przepływu pneumatycznego. Pokazano, że taka analiza może zostać użyta do monitorowania oraz diagnostyki istniejących systemów transportu pneumatycznego. Zaproponowane metody analizy obrazów tomograficznych mogą być pomocne w opracowaniu bardziej precyzyjnych mierników przepływów oraz umożliwiają zbudowanie wydajnych systemów transportu pneumatycznego.
EN
The present dissertation makes up the conclusion of works performed by the author, conceming image processing and analysis techniques. The problems reported in the dissertation include both the development and the practical use of the methods of the analysis of visual information from images representing static objects and dynamic technological processes. The considered images are captured by the various types of devices, such as video cameras and process tomographic systems. It is shown that proposed models and image analysis approaches can be effectively applied in the practice for extraction of chosen parameters from both single objects and industrial processes. The model of image representation named main stem of the component tree, was proposed in the work part conceming an analysis of single images. It was shown that it is invariant to shift and rotation of the image objects, resistant to the noise, and it can be effectively applied for purpose of the content-based image retrieval. The part of the work describes the applications of the structure extraction from images captured by video camera for monitoring of industrial processes particularly the evaluation of the homogeneity of the mixture of materials and texture defect detection. AlI proposed methods are applied in the automatic visual inspection systems and do not disturb the technological process in any way. Moreover, current methods were developed and the novel methods for analysis of the tomographic images captured by industrial tomographs were proposed. The methods to measure the velocity of the multiphase flows, such as solids/gas flows were proposed, whereas the proposed concept of virtual channels increases accuracy of the mass flow rate measurement. It can be applied to monitoring phenomena inside the installation. This concept enables obtaining information regarding the flow structures and its dynamics. The methodfor evaluation of the mixing process during the pneumatic flow was also proposed. It was shown that such analysis might be used for monitoring and diagnosing current systems of pneumatic conveying. The proposed methods of tomographic images analysis can be helpful in elaborating more accurate flowmeters and making possible design of the effective pneumatic conveying systems.
EN
A set of measuring system with use of laser technique and CCD converter connected to the computer presented in the study, carries out remote and automatic observation of deflection of carrier of rafter framing. Test measurements of simulated shifts of the prototype of photo-detection CCD receiver allowed initial definition of accuracy of the measurements of the situation of energetic middle of laser beam. From numerous measurements for the distance of 14 ma and vertical shifts within 35 mm, the maximal error equaled 0,04 mm and for 28 m it was 0,09 mm. Fluctuation effect of the situation of energetic middle of laser beam registered by measuring receiver in 10 seconds was also researched. Quickly changing variations of beam situation consisted in the range of 22,45 to 22,71 mm. Dispersion of vertical situation of laser spot did not exceed 0,26 mm. Registration and averaging of geometric middle of laser spot can be made with unrestricted time step.
PL
Zaprezentowane zostały dwie metody profilowania wiązki diody laserowej. Metoda goniometryczna pozwala na dokładny pomiar rozkładów kątowych w dwóch ortogonalnych płaszczyznach. Metoda komplementarna bazuje na wykorzystaniu kamery CCD i umożliwia szybkie pomiary rozkładów intensywności diody laserowej w polu dalekim.
EN
Two measurement methods for high-power diode laser's beam profiling have been developed. Goniometric method enables accurate divergence and far-field profile determination. Complementary, CCD camera-based method provides immediate, two-dimensional information about the diode laser intensity distribution in the far-field.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.