Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  vibration isolation system
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Transport is accompanied by broadly understood inherently dynamic impact on the environment causing mechanical vibrations of foundations, ground and engineering structures. Striving to minimize their harmful effects is a necessity, and led to the development of both new construction transport equipment with limited energy emissions and complex vibroacoustic vibration isolation systems which preclude the spread of vibrations in the environment. Destroyed surface on many journeys threatens liquidity and safety of traffic. One of the most critical locations are a railway crossings. The results of simulations of dynamic interactions of two types of construction of rail road crossings are presented. On this basis, one can determine the effectiveness of the used vibration isolation system.
2
Content available remote Metoda oceny wielokryterialnej konstrukcji siedzisk pojazdów
PL
Zastosowanie odpowiedniej konstrukcji siedziska pojazdu jest ważne zarówno z punktu widzenia komfortu jazdy, bezpieczeństwa jak i ochrony zdrowia operatora pojazdu. W artykule zaprezentowano metodę oceny wielokryterialnej konstrukcji siedzisk pojazdów. Pozwala ona na optymalny wybór siedziska i ścisłe dostosowanie do konstrukcji pojazdu oraz wymagań i oczekiwań użytkownika. Proponowane narzędzie umożliwia zarówno kompleksową ocenę jak i analizę z uwzględnieniem tylko wybranych kryteriów czy też określonych warunków eksploatacyjnych. Przedstawiono zarówno algorytm metody jak i przykład zastosowania praktycznego z uwzględnieniem głównego priorytetowego kryterium, a mianowicie redukcji drgań niekorzystnie oddziaływujących na operatora pojazdu.
EN
Using an appropriate vehicle seat structure is important both in terms of comfort, safety and health protection to the vehicle operator. This paper presents a method for multi-criteria evaluation of vehicle seat structure. It allows for the optimal choice of seat and closely align to the vehicle structure and the requirements and expectations of the user. The proposed tool provides both a comprehensive assessment of how and analysis, taking into account only the selected criteria or specific operating conditions. Presents both the algorithm and the method of practical application examples including the main priority criterion, namely the vibration reduction which adversely affect the vehicle operator.
3
Content available remote Analysis of Vibration Transmission in Vibration Isolation Systems of Impact Tools
EN
The paper presents an analysis of transmission of vibration from an impact tool to the operator. The multiplicity of excess of the vibration acceptable level on the handle was 7.78, and the maximum permissible working time did not exceed 3.7 min, which required the use of a vibration isolation system. A damper structure was worked out with the use of the mathematical model of the tool under analysis. Results of the measurement of vibration before and after the vibration isolation was presented as a spectral analysis. The experimental verification has shown substantial effectiveness of the proposed vibration isolator structure that reduced the multiplicity of excess of the vibration acceptable level to the value of 0.87, and an extension of the maximum permissible working time up to 627 min. The gain was a reduction in the transmission of vibration to the operator's hand-arm system without lowering of the effectivess of the soil compacting process.
EN
The modelling enables analysis of various design solutions even in the design phase, and makes it possible to study the influence of specific design parameters on the performance of the machine designed. Mathematical models representing the dynamics of the hand-arm system, together with models of impact tools, enable simulation analyses and determination of the construction features of the tool. This paper discusses the harmful influence of vibration on human operators and the danger of the Vibration Syndrome. It also presents a description of a soil compacting tool constructed at the Chair of Machine Design Fundamentals at the Poznań University of Technology, as well as single and multi-mass mathematical models of dynamic properties of the vibration isolator, including models of the operator's hand and the soil compacted. Additionally, the paper discusses the results of simulation analyses of the selection of specific parameters of vibration isolation systems for pneumatic tools. The mathematical models enable the design of vibration isolators of high dampening efficiency for the vibration transmitted into the human body, without loss of technological efficiency of the actual technological operation.
5
Content available remote Design Problems of Vibration Isolation Systems of Impact Tools
EN
This work presents a methodical approach to design problems in designing vibration isolation systems of impact tools. Experiments and analysis of impulses acting on the tool body enabled to develop a two-stage vibration isolation system effectively limiting the level of vibration transmitted to the operator's hand - arm system.
PL
W referacie przedstawiono uproszczony model typu MBS (Mutti Body System) układu zwodzenia wysięgnika głównego koparki kołowej wraz z układem zwodzenia kabiny operatora. Na drodze obliczeń modelowych sprawdzono wpływ zastosowania dodatkowych elementów sprężystych w układzie wibroizolacji kabiny na własności dynamiczne wysięgnika głównego.
EN
The study presents a simplified mode! (type Multi Body System) of line (rope) system of main boom of wheel excavator together with line (rope) system of operator's cabin. The effect of the use of the additional elastic elements in vibration isolation system of operator's cabin on main boom dynamie properties was verified in the numerical way.
8
Content available remote Analysis of wave effects in complex vibration isolation systems.
EN
The problem of transmitting vibration with audible frequencies by steel springs, constituting the vibration simulation system was considered in this papaer. The analytical relationsships allowing determining the value of the transmissibility for the springs resonance frequencies responsible for the transmissibility of high frequency vibrations have been derived and checked by means of FEM Method. Also the occurrence of the increasing stresses in the springs in the areas between the resonances have been shown. The typica system, i.e. the serial system with rubber cushion, has been analyzed, reducing the transmission of high frequency vibrations by the spring. It has been shown that the tramsission is reduced not as a result of differences in the wave impedance of the boundary of both media but due to the increased dispersion of energy in the rubber, and the analytical relationships allowing the ecaluation of the effectiveness of this method have been derived.
PL
W pracy rozpatrzono zagadnienie przenoszenia drgań o częstotliwościach słyszalnych przez sprężyny stalowe stanowiące układ wibroizolacji. Wyprowadzono i zweryfikowano za pomocą MES zależności analityczne pozwalające na określenie wartości współczynnika przenoszenia dla częstości rezonansowych sprężyn, które odpowiadają za przewodzenia drgań wysokoczęstotliwościowych. Wskazano na występowanie narastających naprężeń również w obszarach pomiędzy rezonansami. Przeanalizowano typowy układ redukujący przenoszenie drgań wysokoczęstotliwościowych przez sprężynę tzn. układ szeregowy z podkładką gumową. Wykazano, że redukcja przenoszenia nie zachodzi na skutek różnic w impedancji falowej obu środowisk lecz na skutek zwiększonego rozproszenia energii w gumie i wyprowadzono zalezności analityczne pozwalające na ocenę skuteczności tego sposobu.
9
Content available remote O możliwości zzwiększenia skuteczności izolacji drgań
PL
W pracy pokazano typowe histerezy charakterystyki wibroizolatorów i układu wibroizolacji. Omówiono układy, które cechuje mała wysokość pętli histerezy.
EN
In the paper are presented typical hysteresis loops of the isolators and isolation systems.
PL
W pracy przedstawiono dyskretny model dynamiczny układu wibroizolacji maszyna-operator w ruchu przerywanym. Na podstawie dyskretnego drgającego modelu zbudowano graf biegunowy, który był podstawą do przeprowadzenia dalszej analizy badań uwzględniając różne rodzaje wymuszeń. Zamieszczono wyniki badań numerycznych, w których uwzględniono wpływ współczynników sztywności i tłumienia.
EN
In work composition one represented discreet model of dynamic arrangement vibroinsulator system machine-operator in intermittent movement. On base discreet vacillating model one built graph polar, which was base to removals {execution} further analysises of researches taking into account different kinds of extortions. One placed results of numerical researches, in of which one took into account influence of coefficients of stiffness and suppressions.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.