Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 19

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  usługi turystyczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Wśród wielu czynników determinujących zachowania i potrzeby konsumentów wymienia się wiek oraz płeć. Poznanie preferencji konsumentów z uwzględnieniem powyższych kryteriów wydaje się być istotnym zadaniem przedsiębiorstw, które mają na uwadze różnorodność demograficzną swoich klientów. Szczególne znaczenie przypisuje się kryterium, jakim jest wiek, gdyż udział starszych podróżnych w transporcie lotniczym szybko rośnie. Dane Banku Światowego wskazują, że w ciągu najbliższych pięciu lat linie lotnicze będą obsługiwać coraz większą liczbę osób starszych. W latach 2016-2021 na świecie będzie o 2% mniej osób w wieku od 20 do 24 lat. Istotnej zmianie uległa także pozycja kobiet w społeczeństwie. Są one lepiej wykształcone, a wraz z lepszym wykształceniem rosną ich aspiracje zawodowe, na które bardzo często wpływa tzw. ideologia równouprawnienia. Celem badania jest pokazanie, w jakim stopniu płeć oraz wiek decyduje o ocenie jakości usług realizowanych na pokładach samolotów. Badaniom poddano 500 pasażerów PLL LOT, w tym: 236 kobiet i 264 mężczyzn. Struktura wiekowa odnosi się natomiast do podziału badanych pasażerów na dwie grupy: do 45 roku życia i od 46 roku. Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankietowy, natomiast do analizy danych wykorzystano test Manna-Whitneya. Stwierdzono, że w badanej grupie respondentów to mężczyźni (kryterium płci) i osoby do 45 roku życia (kryterium wieku) znacznie gorzej oceniają jakość usług realizowanych na pokładach samolotów. Uzyskane dane niewątpliwie poszerzają wiedzę w zakresie zarówno preferencji, jak i oceny jakości usług świadczonych na pokładach samolotów.
EN
Age and gender are listed among many factors determining the behavior and needs of consumers. Understanding consumer preferences, with the above criteria in mind, seems to be an important task for enterprises which take into account the demographic diversity of their customers. Of particular importance are age criteria, as the share of older air travellers is growing rapidly. World Bank data show that airlines will be serving an increasing number of older people over the next five years. Between 2016 and 2021, there will be 2% fewer people between the ages of 20 and 24 in the world. The position of women in society has also significantly changed, as they are better educated and with their better education, their professional aspirations increase, which are very often influenced by the so-called ideology of equality. The aim of the research is to show to what extent gender and age determine the quality assessment of services provided on board aircraft. The research involved 500 passengers of LOT Polish Airlines, including 236 women and 264 men. While the age structure refers to the division of the surveyed passengers into two groups: under the age of 45 and over the age of 46. The research tool was a questionnaire prepared in two language versions: Polish and English. The Mann-Whitney test was used for data analysis. It was found that in the surveyed group of respondents it was the men (gender criterion) and people under the age of 45 (age criterion) who assessed the quality of services performed on board aircraft much worse. The obtained data undoubtedly broaden knowledge in terms of both preferences and the quality assessment of services provided on board aircraft.
PL
Artykuł dotyczy aktualnego problemu, który można określić, jako poszukiwanie ekonomiczno-społecznych determinant umożliwiających zwiększenie ruchu turystycznego i jego efektywności na badanym obszarze. Problematyka dotyczy Zamościa, w którym zagadnienia dotyczące efektywnego zarządzania turystyką należą do priorytetowych. Celem opracowania jest zweryfikowanie i przybliżenie odbiorcy najcenniejszych walorów turystycznych tego regionu, jak i wskazanie najważniejszych uwarunkowań i źródeł determinujących lokalny rozwój turystyki oraz ekonomiczne i społeczne efekty związane z tym procesem. Ocenę oparto na aktualnych badaniach empirycznych, co zwiększa stopień przydatności opracowania do rozwiązania istotnych problemów z zakresu turystyki w mieście umieszczonym na Liście Dziedzictwa Światowego UNESCO.
EN
The article deals with the current problem, which can be defined as the search for economic and social determinants that allow increasing tourist traffic and its effective in the studied area. Issues related to Zamość, in which the issues of effective tourism management are among the priority ones. The aim of the study is to verify and familiarize the recipient with the most valuable tourist values of this region, as well as to indicate the most important conditions and sources determining local tourism development as well as economic and social effects associated with this process. The assessment was based on current empirical research, which increases the usefulness of the study to solve significant problems in the field of tourism in the city placed on the UNESCO World Heritage List.
PL
W artykule podjęto próbę zidentyfikowania potencjału wybranych elementów polskiego rynku usług turystycznych i rekreacyjnych w warunkach usytuowania Polski pomiędzy dwoma regionami o wysokim potencjale gospodarczym tj. Europą Zachodnią i krajami WNP. Ułatwia to możliwość poznania wysokiej klasy walorów turystycznych kraju, co jest okolicznością aktywizującą rozwój rynku turystycznego i możliwości skorzystania z będących na wysokim poziomie usług rekreacyjnych. W artykule omówiono wzrost znaczenia polskiego rynku turystycznego w wymiarze międzynarodowym oraz konieczność systematycznej poprawy jakości bazy noclegowo-gastronomicznej, infrastruktury rekreacyjnej i leczniczej, a także rosnące znaczenie unikatowych regionów o wyjątkowych walorach zdrowotnych, poznawczych i wypoczynkowych oraz pozostawionych w naturalnym stanie środowisk przyrody. Wykazano także źródła poprawy jakości i organizacji obsługi klienta oraz podaży wielu atrakcyjnych pod względem formy i ceny produktów turystycznych, rekreacyjnych i zdrowotnych. Dodatkowo oceniono także działalność aktywizującą konsumpcję turystyczną oraz zwiększającą jej zyskowność w wymiarze całego sektora.
EN
This article attempts to identify the potential of selected elements of the Polish market for tourist and recreational services in the context of Poland's position between two regions with high economic potential, ie Western Europe and CIS countries. This facilitates the possibility of getting to know the high quality of tourist attractions of the country, which is a circumstance stimulating the development of the tourist market and the possibility of using high-level recreational services. The article discusses the growing significance of the Polish tourist market in the international dimension and the need to systematically improve the quality of accommodation and catering facilities, recreational and medical infrastructure, as well as the growing importance of unique regions with exceptional health, cognitive and recreational values and natural environments. It has also been shown to improve the quality and source of customer service organization and supply of many attractive in terms of price and product forms of tourism, recreation and health. In addition, activities aimed at stimulating tourist consumption and increasing its profitability in the whole sector were also assessed.
4
Content available Ocena jakości usług hotelarskich
PL
Niniejszy artykuł przedstawia wielokryterialny model oceny usług hotelowych ze względu na jakość oferowanych usług z uwzględnieniem ważności poszczególnych kryteriów. Przyjęte zmienne są zmiennymi rozmytymi ze względu na możliwość uwzględnienia niepewności co do wartości ocen. Model ten umożliwia określenie tych hoteli, które spełniają w najwyższym stopniu oczekiwania klienta.
EN
This paper presents a multi-criteria assessment model hotel services because of the quality of services, taking into account the validity of individual criteria. Adopted variables are fuzzy because of the possibility to take into account the uncertainty as to the value assessments. This model enables identification of those hotels that meet the highest degree of customer expectations.
PL
W artykule poddano weryfikacji dwie tezy: 1. Wprowadzenie nowego masowego produktu turystycznego na pograniczu polsko-litewsko-białoruskim spowoduje istotny wzrost zainteresowania tym regionem na świecie i wzrost liczby turystów na analizowanym obszarze; 2. Turystyka może stanowić jedną z istotnych dźwigni rozwojowych pogranicza polsko-litewsko-białoruskiego, a przede wszystkim może mieć największy udział w tworzeniu nowych miejsc pracy jeszcze w bieżącym okresie planistycznym. Celem artykułu jest wskazanie jednej z możliwości rozwoju inteligentnego produktu turystycznego na pograniczu polsko-litewsko-białoruskim, skierowanego do twórczych pracowników umysłowych. Zakres artykułu obejmuje wskazanie wybranych aspektów tworzenia inteligentnego produktu turystycznego: ogólnych, neurobiologicznych i organizacyjnych. Artykuł może być pomocny przy opracowywaniu koncepcji i programu wdrożeniowego nowego produktu.
EN
The paper presents both the external and internal conditionings of introducing a new tourist product targeted at creative white-collar workers. It has been proposed that this product ought to be called an intelligent specialization of tourism, in which services would be organized on the basis of knowledge from the domains of neurosciences, psychology, tourism and management sciences. Among the external conditionings, attention has been drawn to such megatrends as globalization, development of service sector as well as the development of knowledge-based economy. This group of conditionings include also the concept of sustainable development, the strategy of intelligent development and the strategy of forming green economy. Among the internal conditionings the following were pointed: mental tiredness, creative tension, stress regulation and sleep, participation in sport activities, as well as in both cultural and dance events. More emphasis has been laid upon the nature-related conditions of forming a tourism product for creative white-collar workers.
PL
Wyzwaniem dla funkcjonowania i rozwoju współczesnych rynków turystycznych jest implementowanie zasad zarządzania zintegrowanego w sferę usług turystycznych. W tym podejściu do sektora usług turystycznych istotną rolę odgrywają działania związane z tworzeniem koncepcji zintegrowanego produktu turystycznego. Zintegrowany produkt turystyczny to kompleksowa oferta turystyczna danego obszaru np.: regionu, miasta itp., w tworzeniu której uczestniczą podmioty gospodarki turystycznej, instytucje społeczne i instytucje publiczne. Celem rozważań jest przedstawienie, zagadnień związanych z kształtowaniem zintegrowanego zarządzania usługami turystycznymi, w tym w szczególności tworzenia koncepcji zintegrowanego produktu turystycznego. Rozważania teoretyczne poparto prezentacją wyników badań ankietowych, które przeprowadzono w 2013 roku na wybranej losowo grupie mieszkańców Radomia i okolic. Badania te dotyczyły oceny postrzegania sektora usług turystycznych jako szansy dla kreowania przedsiębiorczości i rozwoju Radomia, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii zarządzania usługami turystycznymi. Stanowią one etap wspólnych działań władz Radomia i Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu zmierzających do opracowania koncepcji zintegrowanego produktu turystycznego Radomia.
EN
The challenge for the functioning and development of modern tourism markets is to implement an integrated management principles in the sphere of tourism . In this approach to the sector of tourism services play a significant role activities related to the creation of the concept of integrated tourism product. The integrated tourist product is a comprehensive tourist offer of the region such as : region, city , etc., which are involved in the creation of entities tourist economy , social institutions and public institutions. The aim is to present considerations, issues related to the evolution of the integrated management of tourist services, including in particular the creation of the concept of integrated tourism product. Theoretical considerations supported the presentation of the results of surveys that were conducted in 2013 on a randomly selected group of residents of Radom and surrounding areas. These studies focused on the assessment of perception of the sector of tourism as an opportunity for creating entrepreneurship and the development of Radom , with particular emphasis on the management of tourist services . They are the stage of joint efforts of the authorities and Radom University of Technology and Humanities in Radom towards the development of the concept of integrated tourism product Radom.
PL
O atrakcyjności turystycznej obszarów turystycznych decyduje kilka podstawowych czynników. Obok walorów turystycznych, wymienia się dostępność komunikacyjną obszaru, stan środowiska naturalnego, a także zaplecze usług turystycznych i paraturystycznych. W Polsce w ostatnich latach, w tym również za sprawą dostępności do funduszy Unii Europejskiej, zrealizowano liczne inwestycje infrastrukturalne w zakresie turystyki i hotelarstwa, co znacznie podniosło jakość i standard świadczonych usług. W pracy zaprezentowana została analiza porównawcza wyników badań ankietowych autorki przeprowadzonych w 1997 roku oraz w 2012 roku wśród turystów wypoczywających w strefie nadmorskiej Wybrzeża Gdańskiego na temat ich opinii odnośnie zaplecza usług turystycznych i paraturystycznych. Celem artykułu jest wskazanie różnic, jakie ujawniły się w okresie 15 lat w ocenach postawionych przez turystów odnośnie zaplecza usług turystycznych i paraturystycznych. W pracy wykorzystano wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez autorkę i zastosowano metody analizy statystycznej, analizy porównawczej, a także wykonano badania literaturowe.
EN
Some basic factors determine the tourist attractiveness of tourist destinations. Next to the tourist attractions there are also mentioned the communication accessibility and the state of natural environment, but also tourist and supra-tourist infrastructure. In recent years, numerous infrastructure investments in tourism and hospitality, thanks to European Union funds, have been carried out in Poland, which greatly raised the quality and standard of services provided. In the hereby article, the comparative analysis of results of the authors’ survey, carried out in 1997 and 2012 among tourists visiting the Gdansk Coast, have been presented. Tourists were asked for their opinions about tourist and supra-tourist infrastructure. The purpose of the article is to indicate the differences observed in the tourists’ evaluations in the period of 15 years. In the article the results of survey conducted by the author have been used and there were applied methods of statistical analysis, comparative analysis, but also the literature research was done.
8
Content available Chatbots for customer service on hotels’ websites
EN
In this article we present an analysis of implementations of a chatbot - a program which simulates an intelligent conversation with webpage visitors, dedicated to hotels and guesthouses (hotel chatbot, in short: HC). We obtained unique data from five various webpages exhibiting various configurations, containing a total of 17413 user statements in 4165 conversations. HC informative function was confirmed for more than 56% of the conversations. Moreover, 63% of users prefer to interact with HC if it suggests at least one clickable option to choose as an alternative to typing. The results indicate that the implementation of speech synthesis increases the percentage of users who decide to start a conversation with the HC and it may have a positive impact on the percentage of users that book rooms online.
9
Content available remote Aktualne trendy rozwoju turystyki lotniczej
PL
Analiza procesu rozwoju konsumpcji turystycznej wykazuje, że jego dynamika jest w znacznym stopniu zależna od dostępności komunikacyjnej, a podróże lotnicze stają się coraz powszechniejszym i atrakcyjniejszym sposobem przemieszczania. Autorzy zaprezentowali ewolucję procesu rozwoju turystyki z wykorzystaniem zróżnicowanych form transportu, dokonując analizy rozwoju światowego rynku turystycznego z wykorzystaniem różnych środków transportu. Przedstawiono rolę portów lotniczych jako istotnych stymulatorów rozwoju regionalnego. W końcowej części artykułu zaprezentowano trendy i kryteria wyboru formy usług turystycznych oraz metody i źródła możliwości obniżki kosztów podróży turystycznych.
EN
Analysis of the tourism development process shows that its growth is largely dependent on the availability of transport. The air travel is becoming an increasingly widespread and attractive way totravel. The authors present the evolution of tourism development by identifying [alternative: by looking at different forms of transport and analysing developments in the global tourism market. The role of airports as major promoters of regional development is also included. The final part of the article presents the trends and the main criteria in choosing the tourism services and the methods andsources of cost reduction opportunities.
PL
W artykule skoncentrowano się na jednym z obszarów marketingu, a mianowicie na koncepcji marketingu mix. Zwrócono uwagę na konieczność opracowania optymalnej strategii marketingu mix w zakresie usług turystycznych. W dalszej części opracowania przedstawiono instrumenty wchodzące w skład kompozycji marketingowej obejmującej także personel. W końcowej części artykułu zamieszczono wnioski.
EN
The article focuses on one of the areas of marketing, namely the concept of marketing mix. Attention was drawn to the need to develop on optimal strategy in the marketing mix of tourism services. In the further part of this work the instruments of the marketing composition, including also personnel are presented. The final part of the article covers conclusions.
PL
Opracowanie zawiera treści odnoszące się do promocji usług turystycznych. Wyjaśniono znaczenie i istotę promocji jako czwartego instrumentu w kompozycji marketingu mix. Przedstawiono elementy składające się na promocję mix usług turystycznych. Przybliżono znaczenie reklamy, marketingu bezpośredniego, promocji sprzedaży, public relations oraz sprzedazy osobistej. W końcowej części artykułu zostały zmieszczone wnioski.
EN
The study includes contents relating to the promotion of tourism services. It explains the meaning and essence of promotion as a fourth instrument in the composition of the marketing mix. Presents the elements of the promotion mix of tourism services. Brings closer the importance of advertising, direct marketing, sales promotion, public relations and personal selling. The final part of the article presents conclusions.
EN
This article was written in order to provide an overview of the significance of e-Service quality management; this subject was approached because today's products and services are radically shifted to digital form and delivered through the Internet. The author chose to make a customization on tourism domain because travel industry has been significantly revolutionized by Information communication technologies in the last decade. Given the importance and boost of the Internet in services' and companies' internationalization, this article aimed at identifying the conceptual issues concerning service quality management -in services provided via the Internet- and at emphasizing the importance of e-Service quality in costumer's life. In the first part of the paper work were mentioned general aspects regarding e-Services and quality management; the author also tried to determine the factors which have the biggest impact on this area; the second part of the work paper contains issues regarding quality of e-Services in tourism sector, while the third part of the article intends to draw your attention over some aspects regarding eTourism and the importance of quality management in services provided via the Internet in tourism domain.
PL
Ten artykuł został napisany w celu zapewnienia przeglądu znaczenia zarządzania jakością e-Service, temat ten został podjęty ponieważ, dzisiejsze produkty i usługi przeszły radykalną zmianę do postaci cyfrowej i dostarczane są za pośrednictwem Internetu. Autor zdecydował się wprowadzić dostosowanie w domenie turystyki, ponieważ branża ta została zrewolucjonizowana w technologiach informacyjnych i komunikacyjnych w ostatniej dekadzie. Biorąc pod uwagę znaczenie i zwiększenie umiędzynarodowienia Internetu w usługach i firmach, artykuł ten ma na celu identyfikację zagadnień koncepcyjnych dotyczących zarządzania jakością usług świadczonych za pośrednictwem internetu oraz podkreślanie znaczenia jakości e-usług w życiu klienta. W pierwszej części artykułu zostały wymienione ogólne aspekty dotyczące e-usług oraz zarządzania jakością, autor próbował również zidentyfikować czynniki, które miały największy wpływ na ten obszar, druga część referatu zawiera zagadnienia dotyczące jakości e-usług w sektorze turystycznym, a trzecia część ma na celu zwrócić uwagę na niektóre aspekty dotyczące e-turystyki i znaczenia zarządzania jakością usług świadczonych przez Internet w domenie turystyki.
PL
Turystyczny kanał dystrybucyjny wzmacnia rolę promocji produktu turystycznego. W artykule zaprezentowano problematykę skuteczności promocji wykorzystując badania pierwotne. Celem badań była ocena skuteczności komunikacji marketingowej (promocja) w przedsiębiorstwach turystycznych organizatorów podróży i ich agentów. W badaniach wykorzystano środki w postaci ankiet, wywiadów, obserwacji.
EN
Tourism channel distribution reinforce promotion role for a tourism product. The article presents some of the problem efficiency of promotion on basis research on the field. The aim of the research was to assess the effectiveness of marketing communication in tourist companies -tour operators and their agents. Data for the research was obtained by means of survey, questionnaires, interview and observation.
14
PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie roli i udziału sektora publicznego, a w szczególności aparatu administracyjnego, w kształtowaniu jakości przestrzeni turystycznej, a także jego wpływ na wszystkie fazy produkcji, sprzedaży i konsumpcji produktu turystycznego. Zmiany w strukturze organizacyjnej turystyki, harmonizacja prawa polskiego z prawem Unii Europejskiej, działania w zakresie rozwoju i poprawy konkurencyjności krajowego produktu turystycznego, to tylko niektóre z omówionych aspektów polityki administracji publicznej, w zakresie kształtowania jakości usług turystycznych.
EN
The subject of the article is presentation of the role and participation of public administration sector in creation of tourist requirements quality. Among other functions administration units realize the following group of tasks: -aimed at enhancing legal system, -standardization and authorization of tourist base, -system of tax relieves and investment discounts, -providing of national tourist information system, -creation and realization of "Strategy of Development Domestic Tourist Product in 2001-2006 period". Structural changes in modern organizational and technological base in the field of tourism, as well as unification of Polish law with European Union law, are one of several issues considering the state and mechanisms of tourist development, which come out from evaluations of territorial local governments' representatives, tourist economy and tourism management institution.
15
Content available remote Jakość usług turystycznych
PL
Przemysł turystyczny, podobnie jak inne działy gospodarki, poddany jest procesom rynkowym. Funkcjonują w nim tak samo mechanizmy konkurencji, proces "zabiegania" o klienta. Dodatkowo turystyka jako stosunkowo młoda dziedzina gospodarki, ale jednocześnie bardzo dynamicznie rozwijająca się, musi "wypracować" swoją pozycję w potrzebach i portfelu konsumenta. Dlatego rozpoznanie jego potrzeb turystycznych oraz satysfakcji z ich zaspokojenia jest bardzo istotne. Jednym z elementów zaspokojenia tych potrzeb jest dostarczenie właściwego produktu o odpowiedniej jakości. W artykule przedstawiono wyniki badania sondażowego wybranych grup studentów, badania, którego celem było poznanie rozumienia przez nich pojęcia "jakość w turystyce". Percepcja tego pojęcia przez wybraną grupę jest szczególnie cenna poznawczo, ponieważ członkowie tej grupy występują zarówno jako odbiorcy usług turystycznych, jak i w przyszłości jako ich twórcy. Opinie tych studentów mogą służyć do kształtowania jakości w procesie wytwórczym i edukacyjnym, przygotowującym kadrę zarządzającą podmiotami turystycznymi.
EN
The tourist industry depends on market processes, just as the other branches of economy. As the other branches there function mechanisms of rivarly, and a process of "taking care" a customer. Additionaly the tourism must work out as position in customer's wants and wallet. As a relatively young branch of a market and also very dynamic in development, accordingly the recognition of customers' tourism needs and their satisfaction with it is very essential. One of the elements of the reccognition the needs satisfaction is to deliver an appropiate product and also the product must be of proper quality. In the article are presented the results of sample research which were bared on the selected students' grups. The purpose of this research was to recognise the understunding of the concept "the quality in the tourism" by them. The perception of this concept is especially valuable because the memebers of this group appear both as recipients of tourism service and their creator in the future. Their opinion may serve to form the quality both in the process of production and in education to prepare personnel which will able to manage tourist companies.
17
Content available remote Prawna ochrona konsumenta usług turystycznych w Unii Europejskiej
PL
Polityka ochrony konsumentów w Unii Europejskiej zmierza do zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego i ekonomicznego konsumentów oraz do wyrównania standardów ich ochrony w ramach Jednolitego Rynku Europejskiego. Wiele aktów prawa wspólnotowego, chociaż nie były one tworzone specjalnie na potrzeby realizacji celów turystyki, ma duży wpływ na rozwój turystyki. Ustawodawstwo wspólnotowe w zakresie ochrony prawnej konsumentów usług turystycznych wpływa na podnoszenie jakości usług turystycznych oraz na zwiększenie strumienia zagranicznej turystyki przyjazdowej, co z kolei determinuje rozwój turystyki w konkretnym kraju.
EN
Consumer's policy in European Union aims at guarantee of a salubrious and economic protection of the consumers and standardization of their protection in the common market. Among many law acts relating to the consumer's protection there are the regulations which also concern to protection of the touristic services' consumers. They have a huge influence on a tourism development and improvement in a quality of the touristic products.
18
Content available remote Zagospodarowanie turystyczne Augustowa : możliwości i bariery
PL
Artykuł dotyczy problemów związanych z zarządzaniem turystyką i planowaniem przestrzennym. W części pierwszej dokonano prezentacji walorów turystycznych Augustowa. Analizie poddana została baza turystyczna oraz stan zaplecza gastronomicznego miasta. W drugiej części ukazany został plan zagospodarowania przestrzennego Augustowa. Ostatnia część wskazuje na możliwości oraz bariery związane z zagospodarowaniem turytucznym Augustowa.
EN
This article conserns tourism economy problems and town and country planning. In the first part touristic advantages of Augustów are presented. An analysis of touristic base and condition of the catering business in the city are made. In the second part town and country planning of Augustów is shown. In the last part chances and barriers in touristic development of Augustów are presented.
19
Content available remote Marketing usług turystycznych - niektóre problemy
PL
Artykuł obejmuje niektóre problemy marketingu usług turystycznych i składa się z czterech rozdziałów, zatytułowanych : pojęcia i rodzaje marketingu, polityka kształtowania usług turystycznych, dystrybucja usług turystycznych, system promocji usług i regionów turystycznych. Akcent jest położony na promowanie obszarów turystycznych, umiejętności menedżerskich kadry, techniki marketingu, ale przede wszystkim na funkcje ceny w relacjach popytu i podaży usług turystycznych. Cena obok produktu jest kluczowym narzędziem marketingowego oddziaływania firmy na rynek. Dystrybucja usług turystycznych odbywa się za pośrednictwem kanałów i obejmuje relacje między producentem a turystą czyli konsumentem.
EN
The article presents the problems of the marketing of tourist services and consists of four chapters entitled : definitions and kinds of marketing, the policy of forming tourist services, the distribution of touring services, the system of promoting services and regions. The author raises the following questions : promotion of tourist regions and the role of prices in supply and demand relations in tourist services, as it is the main instrument with which a firm influence a market. He also pays attention to the distribution of the tourist services, which includes the producer - consumer relations.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.