Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  individualisation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Wśród wymagań stawianych środkom ochrony osobistej, w tym odzieży ochronnej, istotne jest prawidłowe dopasowanie odzieży do sylwetki indywidualnego użytkownika. Odzież taka nie może być ani za luźna, ani za ciasna, gdyż w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia, może ona stanowić dodatkowy element ryzyka. Prawidłowa konstrukcja i dopasowanie, szczególnie istotne jest w przypadku odzieży ochronnej przeznaczonej dla strażaków, ratowników górniczych i chemicznych, zabezpieczającej przed łukiem elektrycznym, wielofunkcyjnej dla osób pracujących przy produkcji metalowych wyrobów gotowych, szklanych czy ceramicznych. Możliwości generowania wirtualnych modeli – awatarów, symulujących sylwetki docelowych użytkowników, jakie daje technika skanowania 3D i techniki wspomagania komputerowego CAD (Computer Aided Design) z powodzeniem wykorzystywane są w procesie projektowania odzieży, zarówno w zakresie konstrukcji, prawidłowego dopasowania, jak i doboru materiałów włókienniczych. Celem publikacji jest popularyzacja wiedzy na temat indywidualizacji konstrukcji zaawansowanej odzieży ochronnej. Ma to istotny wpływ na polepszanie warunków bezpieczeństwa i komfortu pracy, a także estetyki wyrobu, co przełoży się na wyższą ocenę społeczną dbałości pracodawcy o pracownika w jego środowisku pracy.
EN
Requirements for personal protective equipment include the appropriate fitment of protective clothing to the individual user’s silhouette. Such clothing must not be too loose or too tight, because in situations of health and life risks, it can be an additional element of risk. The correct construction and fit are particularly important in the clothing protecting against electric arcs and dedicated for fire-fighters or for mine and chemical rescue teams, as well as in the multifunctional clothing for personnel working on the production of finished products of metals, glass or ceramics. The possibilities of generating the virtual models - avatars, that simulate silhouettes of target users, provided by the 3D scanning and CAD (Computer Aided Design) technologies, are successfully applied in the process of designing the clothing, both in the area of construction and proper fit as well as at the selection of textile materials. The aim of the publication is to promote knowledge concerning customization of advanced protective clothing construction. It improves the safety conditions and work comfort, as well as the design of the product. In effect, employers` care for workers` needs will be more appreciated.
PL
Artykuł stanowi opis kontynuowanych prac przeprowadzonych w ramach 2. Etapu projektu pt.: "Indywidualizacja konstrukcji zaawansowanej odzieży ochronnej dla osób pracujących w środowisku o wysokim stopniu zagrożenia zdrowia i życia" realizowanego w ramach Programu Wieloletniego.Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy" -IV Etap. Prace l. Etapu projektu zaprezentowano w artykule opublikowanym w 2018 roku [1]. Przedmiotem publikacji jest przedstawienie procesu weryfikacji założeń opracowanych w ramach zrealizowanego Etapu 1. ww. projektu, zweryfikowane w Etapie 2. projektu, w zakresie wykonania zindywiaualizowanych ubrań wytworzonych w warunkach przemysłowych. Wykonano 12 ubrań specjalnych dostosowanych do indywidualnych wymiarów sylwetek funkcjonariuszy Straży Pożarnej uzyskanych w procesie skanowania 3D oraz 12 ubrań specjalnych dostosowanych do wyłonionych podgrup rozmiarowych po procesie skanowania 3D z tej samej zidentyfikowanej grupy 12 funkcjonariuszy Straży Pożarnej. Analiza wymiarów sylwetek i porównanie wykonanych na ich podstawie indywidualnych ubrań z ubraniami dla wytypowanych podgrup rozmiarowych, pozwoli na ocenę działań podjętych podczas badań użytkowych prowadzonych w warunkach rzeczywistych, a przewidzianych do realizacji w Etapie 3 projektu. Indywidualizacja konstrukcji ubrań ochronnych wpłynie poprzez lepsze dopasowanie rozmiarowe do sylwetki użytkownika w sposób istotny na komfort użytkowania, ergonomię ubrania i bezpieczeństwo użytkownika.
EN
This articie is a description of the continuation of works carried out under the 2nd stage of the project entitled: "Individualisation of the design of advanced protective clothing for personnel working in the environment of high rate of threats to the health and life" performed under the Multiannual Programme "Improving safety and conditions of working" - Stage IV. The work of the Phase 1 of the project was presented in the paper published in 2018 [1]. The subject of this publication is presenting the process of verification of assumptions developed within Phase 1 of the project, verified in Phase 2, in terms of the scope of making personalised clothing produced under industrial conditions. 12 special suits were made, tailored to the body dimensions of the individual Fire Service officers, as obtained with the 3D scanning process as well as 12 special suits, adapted to the sizes subgroups, as selected after the 3D scanning process from the same identified group of 12 officers. The analysis of the silhouettes dimensions and comparing the individual clothes made on that basis with the clothes for selected size subgroups will allow to evaluate the actions taken during the proctical tests performed under real conditions, and planned for performing at the Phase 3 of the project. Personalisation of the design of protective suits by a better size fit to the user's silhouette will affect remarkably the comfort of use, the ergonomics of clothing and the user's safety.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.