Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 21

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  food preservation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Niekonwencjonalne, a tym samym innowacyjne metody utrwalania żywności są świetną alternatywą dla metod klasycznych, którym przypisuje się negatywne skutki w postaci obniżania wartości odżywczej żywności. Pozytywny efekt technologiczny oraz bezpieczeństwo zdrowotne produktów utrwalonych tymi metodami wpłynęło na ich społeczną akceptację.
2
Content available remote Nowe technologie utrwalania żywności – badania modelowe
PL
Pulsacyjne pole elektromagnetyczne (PEF) o wysokim natężeniu jest stosunkowo nową, nietermiczną technologią konserwacji żywności. Opiera się ona na wykorzystaniu pól elektrycznych do eliminowania patogenów i kontrolowania mikroorganizmów powodujących psucie się żywności. Podstawową zaletą tej technologii jest zdolność do przedłużania okresu trwałości produktów spożywczych bez wykorzystania ciepła. Dzięki temu możliwe jest zachowanie odpowiedniej jakości oraz wartości odżywczych i smakowych. W artykule przedstawiono technologię PEF, możliwości jej zastosowania oraz badania modelowe.
EN
High intensity pulsed electromagnetic field (PEF) is a relatively new, non-thermal food preservation technology. It is based on the use of electric fields to eliminate pathogens and control food spoilage microorganisms. The main advantage of this technology is the ability to extend the shelf life of food products without using heat. Thanks to this, it is possible to preserve the right quality as well as nutritional and taste values. The article presents PEF technology, the possibilities of its application and model research.
PL
Ozon (O3) to gaz naturalnie występujący w przyrodzie, który powstaje w stratosferze na wysokości ok. 30 km w wyniku działania promieni ultrafioletowych na tlen. Do wytworzenia ozonu potrzebna jest duża energia, która rozbija tlen cząsteczkowy (O2) na dwa wolne rodniki tlenowe (O-), szybko reagujące z dostępnym tlenem, tworząc O3. Do przemysłowego wytwarzania ozonu w sektorze spożywczym wykorzystuje się wyładowania koronowe i dielektryczne barierowe. W przemyśle spożywczym ozon znajduje zastosowanie w dezynfekcji:linii produkcyjnych, opakowań przed ich napełnianiem, utrwalaniu żywności, uzdatnianiu wody do butelkowania i picia oraz oczyszczaniu ścieków. Oporność mikroorganizmów na antybiotyki powinna zachęcić producentów do zainteresowania się tym środkiem dezynfekującym. Innym możliwym zastosowaniem ozonu jest dezaktywacja pozostałości pestycydów i mykotoksyn w żywności. Ozon, jak wszystkie substancje chemiczne, ma zalety i wady, a jego stosowanie wymaga właściwego doboru parametrów procesu i zbadania ich wpływu na jakość poszczególnych produktów żywnościowych. Ozonowanie to ekologiczna technika utrwalania żywności, a ponadto jest to proces ekonomiczny.
EN
Ozone (O3) is a gas naturally occurring in nature, which is formed in the stratosphere at a height of about 30 km as a result of the action of ultraviolet rays on oxygen. A large energy is needed to produce ozone, which breaks down molecular oxygen (O2) into two free oxygen radicals (O-), quickly reacting with available oxygen to form O3. For industrial production of ozone, corona and dielectric discharges are used. In the food industry, ozone is used for production lines and containers before filling disinfection, food preservation, water treatment for bottling and drinking, and wastewater treatment. The resistance of microorganisms to antibiotics should encourage manufacturers to be interested in this disinfectant. Another possible application of ozone is neutralization of pesticide residues and mycotoxins in food. Ozone, like all chemical substances, has advantages and disadvantages, and its use requires proper selection of process parameters and examination of their impact on the quality of individual food products. Ozonation is an ecological technique for preserving food, and it is also an economic process.
PL
Skuteczność i efekty wynikające z zastosowania HPP do produkcji żywności zostały dobrze przebadane na każdym etapie procesu produkcyjnego, wykazując istotne korzyści, które nie wyczerpują wszystkich oczekiwań producentów i konsumentów żywności. Wymagane są dalsze badania stosowania metody HPP do utrwalania żywności. Dotychczasowe wyniki badań potwierdzają niszczące działanie wysokich ciśnień na drobnoustroje. Jest ono tym skuteczniejsze, im wyższe jest ciśnienie, jednakże niektóre mikroorganizmy przeżywają nawet przy ciśnieniu 1200 MPa, natomiast zbyt niskie ciśnienie może powodować wzrost tempa namnażania drobnoustrojów. Praca ma na celu przedstawienie dotychczasowych efektów badań oraz wady i zalety stosowania tej metody do przedłużania trwałości wybranych produktów spożywczych.
EN
The effectiveness and effects of using HPP for food production have been well investigated and passed many tests at every stage of the production process, showing many important benefits that do not exhaust all expectations of food producers and consumers. Further research on the use of the HPP method for food preservation is required. The results so far have confirmed the destructive effects of high pressures on microorganisms. It is the more effective the higher the pressure were applied, however some microorganisms are resistant even at the pressure reaching 1200 MPa, while too low pressure can increase the rate of multiplication of microorganisms. The work aims to present the current research results and the advantages and disadvantages of using this method to extend the shelf life of selected food products.
PL
Opakowania aktywne i inteligentne są nowatorskim przykładem rozwiązań w opakowalnictwie żywności. Technologia opakowań aktywnych została opracowana w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na rynku produktów spożywczych, w którym zastosowanie inteligentnego opakowania pozwala na zachowanie optymalnej jakości przez dłuższy czas przechowywania. Wprowadzenie opakowań aktywnych/inteligentnych pozwoliło na wydłużenie przydatności do spożycia produktów, zachowanie ich lepszej jakości oraz przeciwdziałanie marnowaniu żywności. W artykule scharakteryzowano opakowania aktywne oraz inteligentne stosowanie w przemyśle spożywczym.
EN
Active and intelligent packaging are an example of innovative solutions in packaging food. Active packaging technology has been developed in response to growing demand for food market, where the use of intelligent packaging allows you to maintain optimum quality for a long storage time. The introduction of active packaging/intelligent allowed to extend the shelf life of products, to better preserve the quality and prevent wasting food. The article describes the active and intelligent packaging application in the food industry.
PL
Oznaczono zawartości polifenoli z grupy pochodnych kwasu benzoesowego i cynamonowego w wybranych suszonych owocach z rodziny różowatych (Rosaceae) oraz w owocach aronii (Aronia melanocarpa). Metodą GC/MS określono zmiany zawartości polifenoli w tych owocach. Stwierdzono, że w suszonych owocach aronii zawartość wytypowanych pochodnych kwasu cynamonowego, z wyjątkiem kwasu cynamonowego, była mniejsza niż 1 mg/100 g suszu i mniejsza niż w suszu pozostałych owoców. W pozostałych suszonych owocach zawartość kwasu m-toluilowego, cynamonowego, kawowego oraz 2,4-dihydroksybenzoesowego była większa niż 4 mg/100 g suszu. Krótkotrwały proces mrożenia owoców aronii nie miał wpływu na ilość zawartych w nich polifenoli, niezależnie od stopnia dojrzałości tych owoców. Stwierdzono, że gwałtowny proces suszenia znacząco zmniejszał zawartość polifenoli w owocach aronii.
EN
Some dried fruits from Rosaceae family plants and fresh Aronia melanocarpa fruits were studied for contents of benzoic and cinnamic acid derivatives by gas chromatog./mass spectroscopy. In the dried chokeberry fruits, the contents of the acid derivatives except for cinnamic acid were lower than 1 mg/100 g of dried fruits. In other fruits, contents of the acids were higher than 4 mg/100 g of dried fruits. The short-period freezing of the fruits had no impact on chokeberry polyphenol content. The fast drying resulted in a significant decrease in polyphenol content.
PL
W światowym przemyśle spożywczym Pulsacyjne Pola Elektryczne (PEF) stają się jedną z najpopularniejszych metod konserwacji płynnych produktów spożywczych. Efektywność stosowania PEF (tj. inaktywacja drobnoustrojów) jest wyższa jeżeli produkty, w ramach tzw. „teorii płotkowej”, poddaje się również oddziaływaniom innych metod takich jak: impulsy światła wysokiej intensywności (HILP), promieniowanie UV, mikrofiltracja membranowa, „średnia temperatura” lub dodatek głównie naturalnych substancji. W naszej pracy przedstawiliśmy przykłady takich „płotkowych metod” z wykorzystaniem PEF w odniesieniu do soku jabłkowego, mleka, płynnej masy jajowej oraz innych płynnych produktów.
EN
Pulsed Electric Fields (PEF) become one of the most popular unconventional preservation method in the world food industry. Efficiency of PEF treatment (i.e. inactivation of microorganism) is higher when liquid food is treated also by other methods like high intensity light pulses (HILP), ultraviolet (UV), membrane microfiltration, mild temperature treatment or addition of mainly natural substances (in the framework of so called “hurdle theory”). Examples of such “hurdle methods” combined with PEF on apple juice, milk, liquid whole egg (LWE) and other liquid food products were presented in our paper.
PL
Skoncentrowane pole mikrofalowe (CMF) jest jedną z niekonwencjonalnych metod utrwalania żywności. W pracy scharakteryzowano urządzenie, w którym można metodą CMF utrwalać płynne produkty spożywcze. W części eksperymentalnej przetestowano skuteczność oddziaływania CMF w odniesieniu do bakterii Escherichia coli, którymi zaszczepiono masę jajową i białko jaja kurzego. W wielowariantowym eksperymencie stwierdzono skuteczność metody CMF w odniesieniu do inaktywacji E. coli, co czyni metodę atrakcyjną w ramach „teorii płotkowej”.
EN
Concentrated Microwave Field is one of the unconventional food preservation method. Our CMF equipment was characterized in the work. During the practical experiment we found that CMF had preservation effect on Escherichia coli placed in Liquid Whole Eggs and in the liquid albumen. Results of our experiment confirmed the effectiveness of CMF for liquid food as a part of more complex treatment in the context of hurdle theory.
PL
Zastosowanie technik opartych na promieniowaniu jonizującym w utrwalaniu produktów spożywczych sięga swoją historią lat trzydziestych ubiegłego stulecia. Pomimo wysokiej skuteczności oraz bezpieczeństwa wykorzystanie omawianych metod budzi wśród konsumentów wątpliwości, wywołane na ogół brakiem wiedzy w tej kwestii. Radiacja żywności jest o wiele bardziej bezpiecznym sposobem utrwalania, aniżeli konwencjonalne techniki oparte m.in. na syntetycznych substancjach przedłużających trwałość. W artykule omówiono radiacyjne metody utrwalania żywności, zagadnienia legislacyjne oraz ich aspekt zdrowotny i żywieniowy.
EN
The use of techniques based on ionizing radiation in food products consolidating its history dates back to the thirties of the last century. Despite the high efficacy and safety, the use of these methods raises doubts among consumers, generally caused by a lack of knowledge on this issue. Food radiation is much more secure way of fixation, rather than conventional techniques based on synthetic substances that increase the sustainability. The article discusses the radiation method of food preservation, legislative issues and their health and nutritional aspects.
PL
Do produkcji żywności coraz częściej wykorzystywane są tzw. metody kombinowane, w których stosuje się m.in. biokonserwanty. Bakteriocyny są liczną grupą związków produkowanych przez bakterie Gram-dodatnie i Gram-ujemne. Związki te które posiadają zdolność inaktywacji lub hamowania rozwoju innych drobnoustrojów, w tym niektórych niebezpiecznych dla człowieka patogenów, np. Listeria monocytogenes. W artykule scharakteryzowano bakteriocyny, które można wykorzystać jako naturalne konserwanty żywności. Przedstawiono klasyfikację bakteriocyn wraz z krótkim omówieniem poszczególnych klas, a także ich zastosowanie w przemyśle spożywczym.
EN
Manufacturers are increasingly using the hurdle technology in food production. Biopreservatives are used in these methods. Bacteriocins are a large group of compounds produced by Gram-positive and Gram-negative bacteria, which have the ability to inactivate or inhibit the growth of other microorganisms, including certain hazardous to human pathogens such as Listeria monocytogenes. This paper describes bacteriocins in the aspect their use as natural food preservatives. The classification of bacteriocins with a short overview of each classes was presented. Their application in the food industry has been characterized.
PL
Pulsacyjne pola elektryczne (PEF) są jedną z niekonwencjonalnych metod utrwalania zazwyczaj płynnych produktów spożywczych, takich jak soki, mleko czy masa jajowa. Głównym czynnikiem wpływającym na inaktywację drobnoustrojów jest oddziaływanie polem elektrycznym, o wartości natężenia 10-80 kV/cm, czego skutkiem jest elektroporacja błony komórkowej drobnoustrojów, prowadząca do śmierci komórki i zwiększenia trwałości produktu spożywczego. Metoda PEF jest szczególnie skuteczna razem z innymi metodami w ramach” teorii płotkowej”.
EN
Pulsed Electric Fields (PEF) are one of the unconventional preservation method of mainly liquid food products like juices, milk or whole eggs. The main inactivation factor of microorganisms is treatment of PEF in range of 10-80 kV/cm what results in electroporation of microorganism’s cell and its death, what leads to longer “shell life” of food products. PEF method is especially useful with another methods in the framework of so called “hurdle theory”.
12
PL
W artykule przedstawiano zagadnienia dotyczące wpływu napromieniowania na wartość odżywczą oraz bezpieczeństwo mikrobiologiczne utrwalonego produktu żywnościowego.
EN
The second part of the paper referring to food irradiation elaborates on influence of radiation on nutritious value as well as the microbiological safety of the preserved food products.
14
PL
W artykule dokonano charakterystyki metody utrwalania żywności technologią radiacyjną. Przedstawiano zagadnienia dotyczące wpływu napromieniowania na wartość odżywczą oraz bezpieczeństwo mikrobiologiczne utrwalonego produktu żywnościowego. Ponadto dokonano analizy porównawczej omawianej metody z tzw. konwencjonalnymi metodami konserwacji żywności.
EN
This work gives detailed characteristic of the novel method of food preservation - the food irradiation. The issues referring to influence of radiation on nutritious value as well as the microbiological safety of the preserved food product are discussed. Moreover, the food irradiation is compared with the conventional methods of food preservation.
PL
Bakteriocyny to heterogeniczna grupa antybakteryjnych peptydów i białek różniących się między sobą zakresem aktywności, sposobem działania, genetycznym pochodzeniem, masą cząsteczkową oraz właściwościami biochemicznymi. Rybosomalnie syntetyzowane bakteriocyny są produkowane przez bakterie w celu wyeliminowania lub zahamowania rozwoju innych bakterii. Najlepiej poznana bakteriocyna - nizyna - jest naturalym środkiem antybakteryjnym szeroko stosowanym w konserwacji żywności. Arykuł przedstawia krótki przegląd właściwości fizycznych i biochemicznych bakteriocyn, zakres ich aktywności, a także przykłady ich zastosowań.
EN
Bacteriocins are a heterogenous group of antibacterial peptides and proteins that vary in spectrum of activity, mode of action, genetic origin, molecular weigh and biochemical properties. Ribosomally synthesized bacteriocins are produced by bacteria to kill or inhibit the growth of other bacteria. The most well known bacteriocin - nisin - is a natural antibacterial agent widely used in food preservation. This article gives an overview of bacteriocin physical and biochemical properties, the spectrum of their activity, the scopes of their action and their action and their potentials in food preservation or other applications.
EN
Flavonoids (derivatives of 2-phenylo-y-benzopyrone) are a large group of biologically active plant products. As a common component of daily nutrition, flavonoids can modulate many biological processes. Therapeutic properties of flavonoids have been well known for many years. Originally, the object of interest was medicinal plants. The papers by Szent-Gyorgy in the thirties of the 20-th century aroused interest in flavonoids. Szent-Gyorgy revealed that a lemon compound belonging to flavonoids - hesperidin has a synergic effect with Vitamin C and prevents scurvy. Quercetin (3,5,7,3',4'-pentahydroxyflavone) and morin (3,5,7,2',4'-pentahydroxyflavone), Fig. 1, are the most widespread flavonoids. Due to their properties these compounds find application in therapy as viral antigens, bactericide and antitumor agents. Owing to a convenient position of oxygen in the 5C-OH and 4C=O as well as 3C-OH and 4C=O groups, morin and quercetin form chelate complexes with ions of p-, d- and f-electron metals. Some researchers think, that biological activity of flavonoids is connected with their complexation capacity. Therapeutic action can show both the molecule and its metabolite. The application of quercetin and morin is restricted due to their insolubility in water. Their sulfonic derivatives are well soluble in water and show biological activity as their mother compounds. Therefore, the latter can be more useful for therapy purposes.
PL
Celem przeprowadzonych badań była próba doboru dla technologii gwałtownego schładzania (cook-chill) optymalnego rodzaju i stopnia obróbki cieplnej żywności, na przykładzie pyz ziemniaczanych z wypełnieniem serowym. Obróbka termiczna pyz przed gwałtownym schłodzeniem, prowadzona była: w urządzeniu do gotowania w parze (steamer), w piecu konwekcyjno-parowym lub „w wodzie” przy wykorzystaniu elektrycznego trzonu kuchennego. W celu zbadania wpływu stopnia obróbki cieplnej na jakość gotowych potraw, badany produkt został poddany całkowitej (gotowość konsumpcyjna) lub częściowej (potrawa niedogotowana) obróbce termicznej. Badania obejmowały ocenę sensoryczną i instrumentalną pyz z wypełnieniem serowym bezpośrednio po obróbce termicznej w dniu produkcji, a także przez pięć kolejnych dni przechowywania w kontrolowanych warunkach chłodniczych, po przeprowadzonej restytucji.
EN
Presented study made an attempt to select the optimum kind and range of heat processing to rapid cooling (cook-chill) technology of the food on an example of potato noodles with cheese filling. Thermal processing of such potato noodles before rapid chilling was conducted in three ways: in a steamer, in convection-type steam furnace and „in a steamer, in the water” on electric cooker base. To investigate the effect of heat treatment degree on the quality of ready dishes, the product has been exposed to complete (ready-to-serve) or partial (half-cooked dish) thermal treatment. The tests including sensory and instrumental assessment of the potato noodles with cheese filling were conducted directly after thermal processing on day of storage under controlled cooking conditions, after restitution.
PL
Jakość owoców i warzyw świeżych i przetworzonych charakteryzują takie parametry jak: skład chemiczny (zawartość witamin, substancji odżywczych), struktura, aktywność biologiczna, tekstura, wyróżniki sensoryczne (smakowitość, jędrność, barwa, zapach, wygląd), trwałość i możliwość odtwarzania. Podczas suszenia otrzymuje się jakościowo nowy produkt, ktorego najważniejszą cechą jest trwałość. Trwałość rozumiana jako wydłużenie okresu przydatności do spożycia nie oznacza jednak, że jakość produktu pozostaje niezmienna. W suszonym materiale następują głównie zmiany barwy i aromatu. Zmiany te można oczywiście w pewnym stopniu ograniczyć, stosując odpowiednią obróbkę wstępną, optymalne parametry suszenia, odpowiednie opakowanie lub modyfikując atmosferę, w której produkt jest przechowywany.
EN
Quality of fresh and processed fruits and vegetables is characterized by parameters such as: chemical constitution (vitamins and nutritional substances), biological activity, structure, texture, sensory attributes (taste, firmness, color, aroma, appearance) shelf-life and reconstitution possibility. During drying new quality product is obtained with the most important feature - storage stability. This property is understood as an extended shelf-life, but it does not mean that quality of the product stays invariable. The changes refer mainly to color and aroma, which can be limited by using suitable pretreatment, optimal drying parameters, packaging and storage under special conditions.
PL
Wśród nowoczesnych sposobów utrwalania żywności, których głównym celem jest ograniczenie rozwoju bądź eliminacja drobnoustrojów, coraz większym powodzeniem cieszy się metoda wysokociśnieniowa określana w skrócie jako UHP (Ultra High Pressure). W ostatnich latach prowadzone są intensywne badania nad praktycznym zastosowaniem wysokich ciśnień w celu poprawy jakości i trwałości przetworów rybnych, mięsnych, mlecznych, owocowych i warzywnych. W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania wysokich ciśnień w przemyśle mięsnym oraz ich wpływ na jakość gotowych produktów.
EN
Ultra high pressure processing (UHP) in one of new very promising technologies for the preservation of meat products (the inactivation or reducing the number of microorganisms). Nowadays this technology is getting more and more popular. In the last years many experiments were carried out considering the UHP industrial application (e.g. in the meat, fish, dairy and juice sector). The aim of all the studies was to improve the quality of the product. In this paper the results of the studies on the effect of UHP on quality of meat products and the possible applications of that technology in meat industry were reviewed.
20
Content available remote Trendy rozwojowe w technice utrwalania żywności
PL
Dążenie do zachowania naturalnych cech produktów żywnościowych przy równoczesnym przedłużaniu ich trwałości sprawia, że następuje szybki rozwój technik i procesów. W pracy przedstawiono przegląd nowych metod stosowanych w technice utrwalania żywności, takich, jak: obróbka w warunkach wysokiego ciśnienia, w pulsujących polach elektrycznym i magnetycznym, obróbka światłem laserowym, mikronizacja.
EN
Tendency to preserve natural properties of food products and the same time to prolong their shelf - life caused the fast development of new emerging technologies. A review of the newest methods used in a food preservation, e.g. high pressure processing, pulsed electric and magnetic field and pulsed - light treatment in that paper is presented.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.