Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 51

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ocena bezpieczeństwa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono algorytm postępowania przy ocenie stanu technicznego istniejących konstrukcji budowlanych zalecany w normie ISO 13822-2010. Omówiono kolejne etapy postępowania i scharakteryzowano poszczególne działania ukierunkowane na rzetelną i kompleksową ocenę.
EN
The article presents an algorithm for assessing the technical condition of existing building constructions recommended in the norm ISO 13822-2010. It discusses subsequent stages of that undertaking and characterizes different actions aimed at reliable and comprehensive assessment.
EN
Railway traffic control and signaling systems are safety-related, and thus it is crucial to provide them with an appropriate level of safety. Technological development has led to an increase in the functionality and reliability of these systems, taking into account the high safety requirements. Therefore, the operations involving the design, construction, and maintenance of railway traffic control and signaling systems should include a safety analysis. The safety analysis of railway traffic and signaling systems assumes that a primary event may cause a series of intermediate events, which then may lead to a disaster causing significant material losses and fatalities. Due to the random nature of the occurrences of the adverse events (failures, human errors), the probabilistic methods are often used to estimate risk. One of the risk assessment methods is Fault Tree Analysis (FTA). The authors of the paper conducted a qualitative safety analysis of level crossing protection systems using the FTA method. The requirements for the level crossing protection system were described, which we then used to write out FTA diagrams. The specific technical and quality requirements for railway traffic control and signaling systems result from the need to ensure a high safety level. Risk assessmentis a required step in the evaluation of the safety and reliability of these systems. The authors of the paper applied the FTA method to the safety assessment of the level crossing protection system. The obtained results should be helpful in the process of design new railway traffic control and signaling systems.
PL
Systemy sterowania ruchem kolejowym są systemami związanymi zbezpieczeństwem, a tym samym bardzo ważnym aspektem jest dążenie do zapewnienia przez nie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Wraz z rozwojem technologicznym następował wzrost funkcjonalności i niezawodności tych systemów, przy uwzględnieniu wysokich wymagań w odniesieniu do bezpieczeństwa. Dlatego też, działania polegające na projektowaniu, konstruowaniu i utrzymaniu systemów sterowania ruchem kolejowym powinny uwzględniać analizę bezpieczeństwa. W takiej analizie zakłada się, że zdarzenie pierwotne może wywołać ciąg zdarzeń wtórnych, które następnie mogą doprowadzić do katastrofy, niosącej ze sobą duże straty materialne i śmierć ludzi. Ze względu na losowy charakter występowania zdarzeń niepożądanych (uszkodzenie, błąd ludzki), często przy szacowaniu ryzyka wykorzystujesię w opis probabilistyczny. Jedną z metod szacowania ryzyka jest metoda FTA (Fault Tree Analysis). Autorzy artykuły przy wykorzystaniu metody FTA przeprowadzili analizę jakościową bezpieczeństwa przejazdów kolejowych wyposażonych w systemy zabezpieczenia. Opisano wymagania dla systemu zabezpieczenia przejazdu, które następnie posłużyły do zbudowania drzew FTA. Specyficzne wymagania techniczne i jakościowe dla systemów sterowania ruchem kolejowym wynikają z konieczności zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa. W celu oceny bezpieczeństwa i niezawodności tych systemów, musimy podejmować działania w zakresie oceny ryzyka. Autorzy publikacji zastosowali metodę FTA do oceny bezpieczeństwa systemu zabezpieczenia przejazdu. Uzyskane wyniki mogą być pomocne w procesie konstruowania nowych systemów sterowania ruchem kolejowym.
EN
The paper presents the procedure of performing the safety assessment using the FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) method, according to the latest version of the PN-EN IEC 60812:2018 standard. The attention was paid to the application of the method for the assemblies and subassemblies of rail vehicles, for which it is increasingly used. The example used in the following paper refers to the fire protection system of a rail vehicle that meets the requirements of the PN-EN IEC 60812:2018 standard. Performing the risk assessment at the design stage of railway products is a part of the customer’s requirements and is a key factor in the certification and placing them in service.
PL
W artykule opisano procedurę postępowania podczas oceny ryzyka z zastosowaniem analizy przyczyn i skutków uszkodzeń FMEA, zgodnie z najnowszym wydaniem normy PN-EN IEC 60812:2018. W pracy zwrócono uwagę na zastosowanie analizy dla zespołów i podzespołów pojazdów szynowych, w przypadku których jest ona coraz częściej wykorzystywana. Przykład zastosowania metody FMEA przedstawiono dla systemu kontroli i ograniczenia rozprzestrzeniania się pożaru pojazdu szynowego, spełniającego wymagania normy PN-EN IEC 60812:2018. Wykonywanie oceny ryzyka na etapie projektowania podzespołów pojazdów kolejowych jest kluczowym czynnikiem w procesie certyfikacji i wprowadzenia do eksploatacji.
EN
The safety assessment of the Pacoima arch dam is investigated in this paper. A Load – Resistance (L-R) method was used to ensure that the dam is safe or if it is at risk of failure. The "probabilistic design system" ANSYS finite element software was used to calculate the probability of failure. The Monte Carlo (MC) method with 50,000 iterations utilized for simulation and the Latin Hypercube method were used for Sampling. Input random variables with normal distribution and coefficient of variation of 15% due to uncertainties were considered and the six random variables used are the concrete modulus of elasticity, Poisson's ratio of concrete, concrete mass, up-stream normal water level of the reservoir, and the allowable tensile and compressive strength of the concrete. Linear elastic behavior was assumed for the constitutive law of concrete material and if the stress exceeds the allowable stress of the concrete this is considered as a failure limit state. The maximum and minimum principal stresses were considered as the output parameter. Dam body safety was investigated only under self-weight and upstream hydrostatic pressure at the normal water level [...]
6
Content available remote Zagrożenia i awarie obiektów budowlanych w ostatnich latach
PL
W artykule przedstawiono zasady oceny bezpieczeństwa i trwałości konstrukcji żelbetowych, analizy zagrożeń, awarii i katastrof, jakie miały miejsce w 2016 r. na terenie Polski oraz przyczyny techniczne powstania tych zjawisk.
EN
The paper presents rules for assessing the safety and durability of the reinforcement concrete structures, damage analysis and failure that had place in the year 2016 in Poland and origin of these phenomena.
7
Content available remote Bezpieczeństwo użytkowania żelbetowych wież telekomunikacyjnych
PL
Tematem artykułu jest ocena bezpieczeństwa użytkowania żelbetowych wież telekomunikacyjnych wzniesionych w latach sześćdziesiątych XX wieku. Do analizy posłużyły wyniki badań okresowych sześciu obiektów, których zakres obejmował m.in. opis stanu istniejącego, ocenę wytrzymałości betonu trzonu wież, stanu zabezpieczeń antykorozyjnych, hydroizolacyjnych oraz elementów konstrukcji wsporczych anten, a także sprawdzające obliczenia statyczne. W podsumowaniu wskazano na przekroczenia stanów granicznych przydatności do użytkowania niektórych pomieszczeń wież.
EN
The paper deals with the safety of use of RC telecommunication towers erected in the sixties of 20-century. The analysis of the problem is based on the inspections of 6 objects that covered the survey of tower structure with nonbearing elements, the assessment of concrete strength, the anticorrosion protection and waterproofing as well as the condition of antenna carriers and static calculations. It was indicated in the conclusions that the limit states of usefulness for use were exceeded in the case of certain tower rooms.
PL
W normie ISO 31000 zaprezentowano 28 metodyk analizy i oceny ryzyka. Wszystkie w zależności od potrzeb można zastosować w branży wodociągowej. Celem pracy jest propozycja zastosowania metody Bow-Tie (Kokardy) do oceny i analizy bezpieczeństwa systemów zaopatrzenia w wodę. W pracy przedstawiono założenia nowej metodologii analizy bezpieczeństwa dla zidentyfikowanych zagrożeń i ich możliwych skutków. Przedstawiona w pracy metoda uwzględnia różne scenariusze sytuacji awaryjnych związanych z funkcjonowaniem systemów wodociągowych.
EN
In ISO 28000 norm 28 methodologies for risk analysis and assessment were presented. Depending on needs all can be used in the water supply industry. The aim of this paper is to propose the use of the Bow-Tie method to assess and analyze the safety of water supply systems. The paper presents the assumptions of a new safety analysis methodology for hazards identification and their possible effects. The method presented in the paper takes into account various scenarios of emergency situations related to the functioning of water supply systems.
PL
Składowanie nisko- i średnioaktywnych odpadów promieniotwórczych wymaga opracowania długoletniej koncepcji zapewniającej bezpieczeństwo środowiska. Narzędziem pozwalającym uwiarygodnić przyjęte koncepcje składowania jest kompleksowa ocena bezpieczeństwa opracowywana zarówno indywidualnie przez organizacje zajmujące się gospodarką odpadami promieniotwórczymi w poszczególnych krajach, jak również w ramach międzynarodowej współpracy np. pod auspicjami Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w Wiedniu (MAEA). Prace prowadzone w ramach międzynarodowych projektów finansowanych przez MAEA pozwoliły na opracowanie założeń metodycznych w zakresie oceny bezpieczeństwa dla składowisk odpadów promieniotwórczych. W niniejszym artykule zostaną przedstawione zagadnienie związane z oceną bezpieczeństwa obejmującą: charakterystykę systemu składowania oraz analizy bezpieczeństwa związane z oceną możliwości uwalniania i migracji izotopów promieniotwórczych do środowiska i pozwalającą na określenie poziomu narażenia na promieniowanie jonizujące.
EN
The storage of low and intermediate level radioactive waste requires the development of a long-term safety strategy ensuring environmental safety. The tool for building confidence for the concepts of waste disposal is a comprehensive safety study which is developed individually by the organizations involved in radioactive waste management as well as within the framework of international cooperation e.g. under the auspices of the International Atomic Energy Agency in Vienna (IAEA). International cooperation within the framework of projects financed by the IAEA has allowed for the development of safety assessment methodologies for radioactive waste disposal facilities. In this article, the issues regarding the safety study including disposal system characteristics and safety assessments of the potential radionuclide release and its migration in the geosphere to identify the level of exposure to ionizing radiation will be presented.
PL
W pracy przedstawiono problemy wynikające z możliwości wykorzystania tłuszczów odpadowych do zwiększenia produkcji biogazu w procesie współfermentacji z osadami ściekowymi. Dlatego też przedstawiono i opisano schemat proponowanej linii technologicznej, określono występujące zagrożenia oraz dokonano oceny ryzyka zawodowego dla obsługi pracującej w otoczeniu obiektów proponowanego układu przetwarzania biomasy na terenie oczyszczalni ścieków.
EN
The paper presents problems resulting from the possibility of using waste fat to increase the production of biogas in the process co-fermentation sewage sludge. Therefore, we are shown and described diagram of the proposed line, identified common threat and risk assessment of training for staff working in the environment of the objects of the proposed conversion of biomass in the sewage treatment plant.
11
Content available remote Celowość badania wieszaków ścian trójwarstwowych docieplanych budynków
PL
Wymagania dotyczące oszczędności energii na ogrzewanie powodują konieczność dodatkowego docieplenia ścian budynków. W budynkach wielkopłytowych ze ścianami trójwarstwowymi dodatkowe obciążenia dociepleniem przenoszą łączniki ścian. Stan techniczny takich łączników (wieszaków) jest niezadowalający, dlatego też niezbędne jest stosowanie dodatkowych kotew, bez konieczności wykonywania pełnej oceny bezpieczeństwa ścian.
EN
The introduced requirement for energy savings on heating cause the need for additional insulation of walls of buildings. In case of buildings with three layered walls the additional loads by thermal insulation are transfered by the anchors of the walls. The technical condition of the anchors of the walls (the suspension rods) is unsatisfactory. Hence, it is necessary to use additional fixings (anchors), without having to perform a full evaluation of the safety of the walls.
12
EN
A safe apparel design and production (SADP) model was proposed as a system to guide the development of safe apparel. An objective analysis of user needs and examination of safe nutrients used in apparel design uncovered through related technical regulations/standards induction and recall case analysis led to the development of apparel safety needs criteria. The criteria were then translated into apparel safety attributes and used in the development of the SADP model. A theoretical evaluation model remained to be developed for apparel safety purposes using multi-part disassembly. It is hierarchically structured in accordance with apparel safety attributes, and demonstrates how the apparel design safety criteria was used by a design team or an industry worker. By the introduction of the apparel design safety evaluation model, a further shift to pro-action and to the prevention of losses will be made possible. The research also demonstrates the application of the SADP model to a textile product design problem.
PL
Zaproponowano kilka modeli bezpiecznego projektowania i produkcji odzieży jako systemu pozyskiwania odzieży bezpiecznej. Przeprowadzono obiektywną analizę potrzeb użytkownika, jak również stosowanych w projektowaniu i produkcji części składowych wyposażenia i odzieży. Doprowadziło to do opracowania kryteriów bezpieczeństwa projektowania i użytkowania.
PL
Konstrukcje i elementy konstrukcji należy zaprojektować, zrealizować i utrzymywać w taki sposób, aby w zamierzonym (przewidzianym w projekcie) okresie użytkowania (np. w przypadku budynków mieszkalnych jest to 50 lat), z należytym poziomem niezawodności i bez nadmiernych kosztów, przejmowały wszystkie oddziaływania i wpływy, które mogą wystąpić podczas wykonania (budowy) oraz użytkowania.
EN
Structures and structural elements should be designed, executed and maintained in such a way that over the intended (as provided in the design) period of use (e.g. 50 years in case of residential buildings) they are able to withstand any and all actions, impact and influence which may occur during execution (construction) and use, with a due level of reliability and without excessive costs.
PL
W artykule przedstawiono analizę błędów eksploatacyjnych powodujących wystąpienie stanu zagrożenia, awarii lub katastrofy budowlanej. Podano przykłady oceny stanu technicznego wadliwie monitorowanych obiektów. Zaprezentowano wdrożone koncepcje robót wzmacniających. Sformułowano zalecenia w zakresie monitorowania obiektów użytkowanych po wzmocnieniu lub rekonstrukcji.
EN
The article scutinizes the analysis of exploitation mistakes that lead to hazardous situations, failures and building catastrophes. Moreover, examples of assessment of technical conditions of improperly monitored buildings, as well as reinforcement concepts, are presented. Guidelines and recommendations regarding monitoring of technical condition of exploited buildings subjected to reinforcement or reconstruction were formulated.
15
Content available remote Usprawnienie oceny nośności elementów stalowych w warunkach pożaru
PL
W artykule omówiono usprawnienia analiz termicznych i obliczeń nośności konstrukcji stalowych w warunkach pożaru. Przedstawiono oceny nagrzewanie się elementów stalowych i ich ognioodporności metodą nośności wg PN-EN 1993-1-2 oraz uproszczone sposoby oszacowania nośności na wyboczenie prętów stalowych, z pominięciem obliczeń iteracyjnych.
EN
Paper contains the improvement of efficiency of thermal analysis and calculation ofthe fire resistance of structures. The assessrnent of warming up and fire resistance of steel mernbers according to PN-EN 1993-1-2 was presented. The simplified methods of buckling resistance assessment of steel members neglecting the iteraction procedure of calculations were given.
16
Content available remote Interaktywna modułowa platforma oceny zagrożenia pożarowego budynków
PL
W artykule przedstawiono podstawowe funkcjonalności interaktywnej modułowej platformy oceny zagrożenia pożarowego budynków i omówiono kilka wybranych podopcji opcji „Wiedza prawna i techniczna”, dwie podopcje „Poradnik” i „Baza danych” opcji „Wiedza inżynierska” oraz opcje „Definicje”, „Inne materiały”, „Raporty” i „Forum”. Każdą z nich zilustrowano widokiem przykładowego okna lub okien.
EN
Basic functions of interactive modular platformfor assessment of fire hazard in the buildings are presented in this paper. Several sub-options of option „Legal and technical knowledge”, two sub-options „Handbook” and „Database” of option „Engineering knowledge” and options „Definitions”, „Other documents”, „Reports” and „Forum” are described. Operation each of themare illustrated by the view of adequate window or windows.
PL
Identyfikacja wartości brzegowych i cech, które opisują bezpieczeństwa działania systemu jest kluczowym problemem dla oceny bezpieczeństwa działania systemu. W artykule, przedstawiono model oceny bezpieczeństwa dowolnego systemu transportowego. Przedstawiony model stanowi nowatorskie podejście do oceny systemów transportowych z punktu widzenia kryterium jego bezpieczeństwa. W modelu tym zakłada się cztery stany bezpieczności systemu. Pierwszy stan intencjonalny, który odzwierciedla sytuację bez wypadków i kolizji drogowych oraz poszkodowanych w tych wypadkach. Drugi stan to stan akceptowalny, w stanie tym występują kolizje drogowe, czyli na skutek zaistniałych zdarzeń nie ma ofiar są tylko straty materialne. Stan graniczny to stan w którym doszło do wypadku drogowego lecz na jego skutek wystąpiły tylko osoby ranne, ostatni z rozpatrywanych stanów to stan krytyczny w którym zaistniały wypadki drogowe i zginęła co najmniej jedna osoba. W pracy wyznaczono prawdopodobieństwa dla zbudowanego łańcucha Markowa.
EN
Identification of the limit values and characteristics that describe the security of the system is a key concern for the safety assessment of the system. The article presents a model safety evaluation of any transport system. The model is an innovative approach to the evaluation of transport systems from the point of view of its safety. In this model assumes four states system safety. The first intentional state, which reflects the situation without road accidents and collisions and victims in these cases. The second condition is a condition acceptable, in this state there are road collisions, or as a result of events occurring no people injured, only material losses. Limit state is a condition in which the accident occurred on the road but its effect occurred person injured, the last of the concerned states is a critical state in which accidents occurred and killed at least one person. In the study, the probability of the constructed Markov chain.
PL
Niejednokrotnie w systemach klimatyzacyjnych i chłodniczych mamy sytuacje, w których strony oceniają instalacje i zastosowane w nich urządzenia, jako wykonane poprawnie, działające sprawnie lub też wręcz przeciwnie – instalacje niedomagające lub mające urządzenia nieodpowiednie, a często nawet awaryjne.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.