Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  glass-ceramic
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Purpose: A new high thermal stability single layer glass–ceramic coating system designing for applied on various grade of steel alloy has been developed in this work. Design/methodology/approach: The thermal shock resistance, thermal conductivity and thermal expansion of the coating system were evaluated by using suitable standard tests. Some crystalline agents (Lithium oxide Li2O, Titanium oxide TiO2, Zircon ZrSiO4 and Feldspar CaO∙Al2O3∙2SiO2) were add at constant ratio 6% to coating system to evaluate their effects on the resultant coatings. Findings: The results indicate the suitability of these coatings for protection of metal substrate. Also the results show that the properties of resultant coating were hardly affected by composition and concentration of crystalline agent. Research limitations/implications: Coating with lithium oxide has the lowest thermal expansion, which means the highest thermal shock resistance. While, values of thermal conductivity were too close for all types of coating. Originality/value: Generally, the resultant coating properties have been enhanced in all cases; this is associated with the introduce the crystalline agent which lead to the formation of a complex network of crystalline phases.
PL
Rozwój przemysłu materiałów budowlanych wymaga nowych materiałów o coraz lepszych właściwościach użytkowych, a przy tym przyjaznych środowisku naturalnemu i możliwie nie droższych od tradycyjnych. Oznacza to konieczność opracowania technologii otrzymywania nowych materiałów o podwyższonych właściwościach przy wykorzystaniu możliwie tanich i dostępnych surowców, w tym materiałów odpadowych. Perlit jest jednym z surowców, na bazie którego możliwe jest uzyskanie nowych materiałów dla budownictwa, poszerzających możliwości jego wykorzystania poza obecne zastosowania w formie ekspandowanej. Ponadto, podczas procesu ekspandacji powstaje znaczna ilość pyłu o uziarnieniu poniżej 0,1 mm, który stanowi uciążliwy odpad generujący koszty składowania. Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych – Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie podjął prace badawcze nad opracowaniem nowych materiałów o charakterze lekkich kruszyw szklano-krystalicznych na bazie drobnych frakcji perlitu surowego i odpadu perlitu ekspandowanego oraz odpadowego szlamu fosforanowego.
EN
The requirements for new materials with improved functional properties, environmental friendly and, if possible, not more expensive than the materials traditionally used in building materials technologies are connected with the continuous development of building technologies. That means the necessity to use the commonly available and relatively cheap raw materials as well as waste and less conventional components for obtaining novel materials for the use in building industry. Perlite is the promising raw material with potential to be used for producing new building materials apart from its traditional applications in the thermally expanded form. Additionally, as a secondary product of the perlite expansion process, the fraction of expanded perlite with very small grain size of < 0.1 mm is produced as a waste material. The Institute of Ceramics and Building Materials – Division of Glass Building Materials has undertaken research work on production technology of light weight glass-ceramic aggregates for the use in building industry. The technology uses superfine-grained raw perlite and waste fraction of the expanded perlite or waste phosphate sludge.
3
Content available Red photonic glasses and confined structures
EN
We present some recent results obtained by our team in rare earth doped photonic glasses and confined structures, in order to give some highlights regarding the state of art in glass photonics. To evidence the unique properties of transparent glass ceramics we compare spectroscopic and structural properties between the parent glass and the glass ceramics. Starting from planar waveguides we move to spherical microresonators, a very interesting class of photonic confined structures. We also conclude the short review with some remarks about the perspective for glass photonics.
4
Content available remote Materiały szkło-ceramiczne z wykorzystaniem stłuczki kineskopowej
PL
W pracy przedstawiono badania dotyczące wpływu surowców odpadowych na charakter przemian fazowych zachodzących w trakcie ogrzewania szkieł zawierających stłuczkę kineskopową calsiglass, calumite oraz spodumen. Rodzaj przemian fazowych zachodzących w trakcie ogrzewania szkieł określono przy pomocy metody DTA. Celem wytworzenia materiałów typu szkło-ceramika, szkła poddano obróbce termicznej w temperaturze krystalizacji. Rodzaj powstałych faz krystalicznych określono przy pomocy metod XRD i SEM. Na podstawie przeprowadzonych badań ustalono wpływ składu chemicznego surowców odpadowych na przemiany fizykochemiczne zachodzące w trakcie ogrzewania szkieł, jak również zoptymalizowano proces topienia. Zbadano wpływ ilości poszczególnych surowców na właściwości fizykochemiczne szkło-ceramiki otrzymanej na drodze kierowanej krystalizacji szkła.
EN
The paper presents the results of a study focused on the influence of recycling materials on the nature of phase transformations, that take place during thermal treatment of glasses containing CRT cullet, calsiglass, calumite and spodumen. The type of the phase transformation was determined by DTA. To produce materials such as glass-ceramics, the basic glasses had been heat-treated at temperatures of maximum of crystallization peaks. The type of crystalline phases was determined by XRD and SEM. The obtained results enabled to establish the impact of chemical compositions of the waste materials on physicochemical changes occurring during the glass thermal treatment, and also to improve the melting process. Moreover, the effects of the amount of recycling materials on physicochemical properties of glass-ceramics obtained by glass directed crystallization were established.
5
Content available remote Materiały szkło-ceramiczne dla zastosowań stomatologicznych
PL
Ważnym problemem w stomatologii estetycznej jest wytworzenie materiałów o zbliżonym do naturalnego zęba wyglądzie i odpowiednio wysokiej wytrzymałości mechanicznej. Materiały takie wykorzystuje się do rekonstrukcji koron zębowych zarówno w formie pojedynczych jednostek, jak i układów złożonych (mosty protetyczne). Aktualnie do tego typu rekonstrukcji stosuje się w warunkach klinicznych szkło-ceramikę z układu podstawowego Li2O-SiO2 (IPS e. max CAD), w przypadku której podstawową fazę krystaliczną, w ilości do 70% , stanowi dwukrzemian litu Li2Si2O5. Materiał rekonstrukcyjny IPS e. max CAD ma barwę naturalnych zębów, jest przeświecalny i charakteryzuje się wytrzymałością na zginanie 360-400 MPa. Celem badań było wytworzenie przeświecalnej szkło-ceramiki opartej również na krystalizacji dwukrzemianu litu, ale charakteryzującej się podwyższoną wytrzymałością mechaniczną w stosunku do komercyjnie dostępnych materiałów; takie tworzywa o wysokich parametrach mechanicznych są bardzo przydatne do wytwarzania stałych protez w formie mostów złożonych z dwóch i więcej jednostek. Badania ukierunkowano na modyfikację składu chemicznego szkła wyjściowego w taki sposób, aby otrzymane tworzywo szkło-krystaliczne zawierało podobnie jak IPS e. max CAD dwukrzemian litu jako podstawową fazę krystaliczną, przy jednoczesnej poprawie właściwości mechanicznych, termicznych i chemicznych pozostałej w tworzywie fazy szklistej. W tym celu do szkieł podstawowych wprowadzono więcej, w stosunku do IPS e. max CAD, takich składników jak CaO, Al2O3 i ZrO2. W przypadku tworzyw szkło-krystalicznych wzbogaconych w CaO lub Al2O3 nie zaobserwowano istotnych zmian własności w porównaniu z IPS e. max CAD; natomiast wyraźną poprawę parametrów wytrzymałościowych uzyskano w przypadku tworzyw wzbogaconych w ZrO2 (wytrzymałość na zginanie około 470 MPa). Ponadto tworzywo wzbogacone w ZrO2 charakteryzowało się bardzo dobrą mikrostrukturą i wymaganą dla tego typu zastosowań przeświecalnością.
EN
An important issue in the dentistry is to produce materials both similar to natural tooth appearance and having high mechanical properties. Presently commercially available materials are used for reconstruction of tooth crowns, both as individual units and complex systems (bridges restorations). For this type of reconstruction the material of glass-ceramic system Li2O-SiO2 base is used, where Li2Si2O5( lithium disilicate) in an amount of up to 70% is the primary crystalline phase. IPS e. max CAD is currently in use as the material for such reconstructions. It has the color of natural teeth: it is translucent and its bending strength is 360-400 MPa. The aim of our research is to produce translucent glass-ceramic also based on the crystallization of Li2Si2O5 but with improved mechanical strength when compared to commercially available materials. Such materials with high mechanical properties are very useful for the preparation of permanent implants in the form of bridges consisting of two and more units. Our research was directed to modify the chemical composition of patent glass in such a way that the new material would also contain Li2Si2O5 (lithium disilicate) as the primary crystalline phase, but in the same time improving the mechanical, thermal and chemical properties of the remaining glassy phase in the material. For this purpose, the dopes such as CaO, Al2O3 and ZrO2 were introduced to the chemical composition in amounts bigger than for IPS e. max CAD. In the case of glass-crystalline materials enriched in CaO or Al2O3 there was no significant change of properties compared with IPS e. max CAD, while a marked improvement in the strength parameters was obtained for ZrO2-rich materials (flexural strength about 470 MPa). In addition, the material enriched in ZrO2 was characterized with a very good microstructure and translucency required for this type of application.
EN
The crystallisation characteristics of glasses based on the Li2O–CaO–SiO2-Al2O3(LCSA) system containing TiO2, ZrO2 has been investigated by differential thermal analysis (DTA), X-ray diffraction analysis (XRD), and scanning electron microscopy (SEM). The partial replacement of Li2O, CaO and SiO2 by TiO2, ZrO2 in the studied glass-ceramics led to the development of different crystalline phase assemblages, including lithium calcium silicates, wollastonite, a-eucryptite and a-spodumene using various heat-treatment processes. The rod-like growth morphology was observed by SEM for glass free of TiO2. In this glass, ZrO2 reduced mobility of boundary at sintering temperature, 1000°C and relatively density was 77%. The most sinterability observed in sample containing TiO2 and free of ZrO2 at sintering temperature, 1000°C and relatively density was 84%.
7
Content available remote Thermal Transformation of Combustion Wastes from Coal-Fired Boilers
EN
The results of the lab-scale investigations concerning vitrification process of the fly ashes formed during the coal combustion in the boiler are presented in the paper. The fly ashes used at the laboratory studies were collected from thermal power plants fired by lignite and bituminous coal, respectively. The tests were carried out in the fixed bed reactor applying electrical method of the vitrification. The properties of the ash glasses obtained after the vitrification by means of their leachability and durability were examined and discussed. The minerals crystallisation in the vitrification glass was investigated using the XRD method. The effect of the heat treatment on the glass and glass-ceramic durability performing the hardness measurement was examined, as well. The results revealed high effectiveness of the vitrification method. The glasses from coal fly ashes had amorphous texture and were characterized by high physical durability as well as very low leachability caused by successful immobilization of the heavy metals into the glass structure.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych nad możliwością wykorzystania procesu witryfikacji do zeszklenia popiołów lotnych pochodzących ze spalania węgla w kotłach pyłowych. Do badań użyto popioły lotne z polskich elektrowni pochodzące ze spalania węgli kamiennych i brunatnych. Badania doświadczalne przeprowadzono w reaktorze typu złoże stałe stosując elektryczną metodę witryfikacji. Przedstawiono i omówiono wyniki badań wymywalności i twardości uzyskanych szkieł w procesie witryfikacji. Zbadano także strukturę krystaliczną otrzymanych witryfikatów metoda XRD. Wykonano również badania wpływu dodatkowego wygrzewania witryfikatów na poprawe ich własności mechanicznych. Otrzymane wyniki pokazały, że witryfikacja jest skuteczną metodą umożliwiającą modyfikację właściwości lotnych popiołów. Wykazano, że powstałe z popiołów lotnych szkła posiadają amorficzna strukturę i charakteryzują się wysoką twardością oraz niską wymywalnością metali ciężkich, które zostały wbudowane w sieć krystaliczną szkła.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.