Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 18

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  stół obrotowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
In this paper, the design of the machine rotary table with a kinematic worm gearing is research. A threedimensional model of the rotary table assembly structure and the stress-strain state of the worm by the finite element method are researched. Optimization of the worm gearing design with a helicoidally worm as a multivariate problem of optimizing the total minimum length of contact lines in a worm engagement is presented. A feature of this article is the search for such a combination of worm gear input parameters that optimize the characteristics of contact lines by the criterion of minimum contact stresses. As a limiting factor for the criterion of contact length, the coefficient of oscillation within a certain average value obtained experimentally is taken. The nature of the extremal function of the contact length depending on the values of the variable’s derivative reflecting the influence of the number of worm threads and gear ratio is investigated. The effect of the shifting coefficient with the optimal search for the maximum contact length within the standard values of the worm diameter coefficient is shown. An algorithm and an analytical form for the development of a more advanced worm gearing with increased efficiency are proposed.
PL
Obecnie w przemyśle maszynowym spotykane są wielkogabarytowe stoły obrotowe. Takim typowym przykładem są tokarki karuzelowe w całym zakresie ich typów i wielkości. Oprócz tego stoły te stanowią, wyposażenie obrabiarek, np. wiertarko-frezarek.
EN
The engineering industry uses different rotary tables in practice. They are used as parts of vertical lathes, or as equipment for other machine tools. The diameters of these tables can reach the size of up to several dozen meters and the load capacity of up to several dozen tonnes. The main element transferring the table load during operation is a large size thrust bearing. Ball or spherical roller bearings are most often used in the construction of rotary tables. When transferring large loads between rolling elements and raceways, there are high point surface pressures. This creates local deformations which have a negative effect on the accuracy of the work pieces. A hydraulic thrust bearing made of two steel bearing rings does not have such a disadvantage. The stationary lower ring is attached to the lathe body and the steel upper ring is lined with plastic to the rotary table. The principle of operation of the hydraulic bearing is that between these two rings oil is fed under pressure during operation. This creates a very thin layer of oil between the rings, which transfers the load and lubricates at the same time. The oil is fed continuously during machine operation and circulates in a closed circuit. This solution is cheap, simple in construction and has a long service life.
3
Content available remote Analiza konstrukcji autonomicznego stołu obrotowego
PL
W artykule przedstawiono analizę konstrukcji autonomicznego stołu obrotowego przeznaczonego do współrzędnościowych maszyn pomiarowych. Oś obrotu stołu jest czwartą, sterowaną osią rozszerzającą możliwości klasycznej trzyosiowej maszyny pomiarowej w zakresie pomiaru przedmiotów o powtarzalnym zarysie na obwodzie: kół zębatych, frezów ślimakowych itp. Analizę wykonano w programie CAD/CAE Autodesk Inventor Professional 2018.
EN
The article presents an analysis of the construction of an autonomous rotary table dedicated to coordinate measuring machines. The axis of the table rotation is the fourth, controlled axis extending the capabilities of the classical three-axes measuring machine with the possibility of measuring objects with repetitive contours on the circumference: gears, hobs, etc. The analysis was performed using the CAD/CAE Autodesk Inventor Professional 2018 program.
PL
Robotyka usługowa, będąca od dłuższego czasu jednym z głównych kierunków zainteresowania robotyków na świecie, dąży do stworzenia robotów potrafiących współpracować z ludźmi bądź wyręczać ich w zadaniach poza fabrykami. W niemalże wszystkich tego typu zastosowaniach, jedną z kluczowych kwestii jest rozpoznawanie obiektów w otoczeniu robota. Dostępność pełnych, trójwymiarowych modeli tych przedmiotów znacząco poprawia jakość ich detekcji i rozpoznawania. Budowanie modeli obiektów jest dużo łatwiejsze przy zastosowaniu stolików obrotowych w celu akwizycji wielu widoków tego samego przedmiotu. W artykule przedstawiono projekt i budowę stanowiska do półautomatycznego zbierania wielu widoków obiektów.
EN
Service robotics which is now a hot topic worldwide, aims at creating robots able to cooperate with people or even do everyday tasks for them. One of the key issues in such applications is the object recognition task. Detection and recognition of such can be greatly improved, if full, three-dimensional models of objects are available. And those can be created in fast and robust way using rotators to capture multiple views of the same object. In this paper, design and construction of the smart rotator for semi-automatic acquisition of multiple object views is presented.
5
Content available remote Nowe rozwiązania napędu tarczy stołu obrotowego NC
PL
W artykule przedstawiono rożne sposoby napędu tarczy stołu obrotowego NC. Dotychczas znane rozwiązania przekładni zębatych, które znalazły zastosowanie do napędu tarczy stołu obrotowego, bazowały na przekładni ślimakowej lub na przekładni spiroidalnej w rożnych odmianach. Wspólnym problemem wymienionych przekładni napędzających tarcze stołu obrotowego jest mała sprawność (poniżej 50%). Ta mała sprawność przekładni wynika z konieczności projektowania przekładni zębatych jako samohamownych. Nowe proponowane rozwiązania przekładni napędzających tarcze stołu charakteryzują się sprawnością powyżej 50% przy zachowaniu ich samohamowności. Nowy sposob napędu stołu obrotowego polega na napędzie jego tarczy za pomocą przekładni hybrydowej składającej się z przekładni spiroidalnej i koła walcowego napędzającego uzębienie czołowe lub przekładni ślimakowej i koła walcowego napędzającego uzębienie czołowe. Kolejnym prezentowanym rozwiązaniem jest połączenie przekładni spiroidalnej i przekładni ślimakowej do napędu tarczy stołu, w której przekładnia ślimakowa projektowana jest jako niesamohamowna (sprawność powyżej 50%).
EN
The paper presents different methods of NC rotary table drive. Known solutions, which are used to drive NC rotary table disk are worm gear drive or different variants of spiroid gear drive. Common problem of this solutions is low efficiency (lower than 50%) which is caused by necessity to design them as self-locking. New proposed solution of gear drive which can be used to drive rotary table are characterized by efficiency higher than 50% while maintaining the self-locking. New way of driving NC rotary table is to use hybrid gears drive which contains spiroid gear drive and spur pinion with face-gear or worm gear drive and spur pinion with face-gear. Another solution to drive rotary table might be using spiroid gear and worm gear, where worm gear would be designed as not-self-locking gear.
PL
W pracy przedstawiono analizę błędów ustawienia stołu obrotowego na stole pionowego centrum frezarskiego CNC (czwarta oś) z wykorzystaniem sondy przedmiotowej. Przeprowadzone pomiary miały na celu szybkie sprawdzenie poprawności ustawienia stołu obrotowego, aby umożliwić poprawną obróbkę oraz obsługę obrabiarki przez mniej wykwalifikowany personel.
EN
The paper presents an error analysis of rotary table (4th axis) position on the Vertical CNC milling machine using the machine tool probe. The measurements were aimed to quick position test of the rotary table and warrants ability to proper machining and using the machine by less qualified personnel.
PL
Wykorzystanie silników momentowych do napędu osi obrotowych obrabiarek pozwala na eliminację przekładni z układów napędowych i jednocześnie wielu problemów z nimi związanych. Niestety, istnieją wątpliwości co do tego, jak kształtuje się sztywność tego typu napędów w warunkach zmiennych obciążeń. W artykule przedstawiono rezultaty rozważań teoretycznych i wstępnych badań praktycznych sztywności dynamicznej stołu obrotowego z napędem bezpośrednim. Symulacje przeprowadzano na podstawie modułu transmitancji widmowej przyjętego modelu w środowisku Matlab.
EN
The use of torque motor to drive the rotary axes of machine tools allows for the elimination of gear drive systems and also many of the problems associated with them. Unfortunately, there are doubts as to how to shape the rigidity of such drives in the conditions of variable loads. The article presents the results of theoretical and practical preliminary research dynamic stiffness rotary table with direct drive. Simulations were carried out on the basis of frequency response function of adopted model in Matlab.
PL
W artykule przedstawiono rezultaty rozważań teoretycznych dotyczących sztywności dynamicznej napędu stołu obrotowego z silnikiem momentowym. Wyznaczono zależność, pomiędzy wybranymi parametrami a wartością rozpatrywanej sztywności dynamicznej, jak również określono wytyczne do nastaw regulatorów badanego układu sterowania. W tym celu posłużono się środowiskiem Matlab W dalszej części artykułu opisano wyniki wstępnych badań przeprowadzonych na rzeczywistym obiekcie. Sztywność dynamiczną właściwą wyznaczano metodą testu impulsowego.
EN
This paper presents the results of consideration about dynamic stiffness of rotary table drive with torque motor. The dependence between dynamic stiffness and chosen parameters of drive had been determined and the guidelines about settings of drive controllers had been drawn up. To solve this problem the Matlab environment has been used. In the next part results of exploratory measurement of real object stiffness had been presented. The measurement consisted in impact test carried out.
9
Content available remote Program controlled air cushion rotary table with pneumatic stream drive
EN
Design of the rotary table which uses energy of compressed air to drive necessary movements is proposed in the article. This design increases reconfigurability, performance, and should facilitate to increase in durability due to absence of rigid kinematic connections and dry friction units. Turning angle and stop moment are determined by control program which algorithm is presented in the article. To maximize efficiency of the rotary table it was necessary to study laws of rise of the moving part of the table, its fixation and rotation. Some results of research on time of rise, fixation, rotation, and over all performance of the device are presented in the article.
10
Content available remote Badania symulacyjne stołu obrotowego z napędem bezpośrednim
PL
W artykule opisano model matematyczny stołu obrotowego sterowanego numerycznie napędzanego bezpośrednio momentowym silnikiem synchronicznym z magnesami trwałymi, a także wyniki wstępnych badań symulacyjnych w środowisku Matlab Simulink. Model, który poddano testom, jest oparty na sygnałach ciągłych. Wzięto w nim pod uwagę zarówno część elektryczną, jak i mechaniczną napędu. Uwzględniono strukturę układu regulacji, najważniejsze ograniczenia i zabezpieczenia jednostki napędowej. Zwrócono również uwagę na odpowiedni charakter oporów ruchu. W modelu uwzględniono tarcie oraz opór magnetyczny wytwarzany przez magnesy rotora silnika. Możliwości programu symulacyjnego pozwoliły na przetestowanie potencjalnego napędu w warunkach dowolnego obciążenia zarówno bezwładnościowego, jak i w postaci oddziaływania zmiennych sił zewnętrznych.
EN
The direct drives (torque motors) are recently used instead of the reducing gears applied in the rotary axes of the contemporary NC machine tools. Such solutions have many advantages but also disadvantages. One can find contradictory opinions about that drive's rigidity, especially the dynamic one. In this paper mathematic model of rotary table is described. The friction torque and other disruptions are included. Results of simulations are also presented.
11
Content available remote Nowe systemy pomiarowe do sprawdzania dokładności obrabiarek CNC
PL
W artykule przedstawiono nowe urządzenia i systemy pomiarowe do sprawdzania dokładności obrabiarek sterowanych numerycznie. Szczególną uwagę zwrócono na sprawdzenie dokładności obrotu osi głowic narzędziowych oraz obrotowych stołów obrabiarek pięcioosiowych.
EN
Discussed are new measuring systems and devices intended for verification of the numerically controlled machine tools for their operating accuracy. Particular attention is paid to rotary motion of the tool heads and turning tables in the five axle machine tools.
12
Content available remote Przekładnie zębate w stołach obrotowych sterowanych numerycznie
PL
W referacie opisano rodzaje napędów i przekładni mechanicznych stosowanych współcześnie w stołach obrotowych sterowanych numerycznie. Szczególną uwagę poświęcono płaskim przekładniom spiroidalnym. Omówiono metody obróbki kół dużych tych przekładni, opisano technologię oraz zamieszczono wyniki badań dokładności pozycjonowania przekładni naciętych różnymi metodami. W podsumowaniu przedstawiono kierunki rozwoju przekładni zębatych stosowanych w NC stołach obrotowych oraz zależność wpływu wielkości wskaźnika zazębienia na dokładność ich przełożenia.
EN
In the article the drives and gear types, contemporary applied in NC rotary tables are described, where the plane spiroid gears were of most important. The forming methods and technology as well as the positioning accuracy investigation of that kind of gear arę presented, too. In summary the development directions and dependency of the gear ratio according to the positioning accuracy is elaborated.
13
Content available remote Przekładnie planetarne kołnierzowe PLFE
PL
Oprócz klasycznych przekładni planetarnych z wałem napędowym umieszczonym centralnie w osi przedłużonej silnika firma Neugart produkuje przekładnie kołnierzowe, w których napęd przekazywany jest osią zakończoną kołnierzem. Mocowanie takiej przekładni za kryzę i sposób przekazania napędu ułatwiają budowę stołów obrotowych, robotów, mechanizmów wykonawczych czy innych urządzeń.
PL
W opracowaniu przedstawiono charakterystykę, budowę oraz parametry eksploatacyjne napędów bezpośrednich o ruchu obrotowym z uwzględnieniem podziału na zastosowania w elektrowrzecionach i napędach pozycjonujących obrabiarek. Na podstawie aktualnie produkowanych napędów bezpośrednich dokonano porównania ich charakterystyk mechanicznych z charakterystykami napędów konwencjonalnych z przekładniami mechanicznymi. Opisano struktury kinematyczne stołów obrotowych sterowanych numerycznie z napędem konwencjonalnym i bezpośrednim. Dokonano porównania urządzeń obrotowych pozycjonujących sterowanych numerycznie z napędem konwencjonalnym i bezpośrednim. Wyszczególniono najistotniejsze zalety przemawiające za stosowaniem napędów bezpośrednich w obrabiarkach. Zaprezentowano również nowe zastosowania napędów bezpośrednich.
EN
The thesis contains profile, structure and parameters of rotary direct drives. The division into spindle-and torquemotor was taken into consideration. The torque-speed characteristics of direct drive and drive with mechanical gear were compared. The kinematic systems of rotary tables with direct and conventional drive were described. There has been compared a structure of convencional turntable with complex drive with turntable driven by torquemotor. The thesis specifies the advantages of direct drives, which supports the applications in machine tools. The new applications of direct drive were presented.
PL
Przedstawiono podstawowe odmiany strukturalne stołów obrotowych pracujących w wersji numerycznej oraz możliwości ich poprawy w zakresie dokładności i dynamiki, wskazano nowe, dodatkowe obszary ich wykorzystania, jako: autonomiczne pozycjonery, urządzenia współpracujące z obrabiarkami konwencjonalnymi, urządzenia współpracujące ze sterowanymi osiami obrotowymi (wrzeciona).
EN
Basic structural forms of turntables operating under numerical control and possibilities of their correction as regards accuracy and dynamic. New, additional fields of their application, e.g. autonomous positioners, equipment co-operating with conventional machine tools, equipment co-operating with controlled rotational axles (spindles).
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań stołu obrotowego sterowanego numerycznie z pośrednim systemem pomiaru położenia kątowego w zakresie dokładności i powtarzalności pozycjo-nowania bez obciążenia (zgodnie z normą ISO 230/2) oraz w stanie obciążonym. Przedstawiono ; możliwości poprawy dokładności pozycjonowania w obszarze sterowania i budowy takich stołów.
EN
Investigations of positioning accuracy, positioning repeatability and hysteresis backlash of the NC rotary table with indirect position measuring system (loaded and unloaded), have been presented in the paper. Investigation results have been evaluated and designing recommendations as well as the further development directions have been pointed out.
18
Content available remote Badania dokładności i dynamiki stołu obrotowego napędzanego silnikiem skokowym
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań dokładności i powtarzalności pozycjonowania stołu obrotowego napędzanego silnikiem skokowym, zaprojektowanego, zbudowanego i przebadanego w Instytucie Technologii Mechanicznej Politechniki Poznańskiej we współpracy z JAFO S.A. Jarocin. Zamieszczono również wyniki badań dokładności i dynamiki pozycjonowania stołu ob-rotowego w zakresie małych przemieszczeń przy różnych częstotliwościach zasilania silnika sko-kowego. Dokonano analizy porównawczej stołów obrotowych napędzanych silnikami skokowymi i silnikami typu AC i określono obszar ich zastosowań w branży obrabiarkowej.
EN
Investigation results concerning the accuracy and positioning repeatability of the rotary table that is driven by step motor have been presented in the paper. The table itself has been designed and performed together with JAFO Ltd. Investigation results concerning the accuracy and posi-tioning dynamics of the rotary table in the rangę of smali displacements for various supplying frequency of the step motor, have been also presented. There has been performed the comparative analysis of the rotary tables that have been driven by the step motors and by the AC motors in-cluding the determination of their practical applications in machinę tool industry. Conclusions and further recommendations concerning the improving of accuracy and dynamie features of the rotary tables driven by step motors , have been also presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.