Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 31

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  obsługa techniczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Since the implementation of modern approaches in operation maintenance, drivers are expected to be integrated into the entire system of maintenance in order to take over the professional competencies of maintenance workers. For this purpose, an international study was conducted on a sample of 249 truck drivers, with the aim to determine how maintenance in transport companies affects the role of heavy truck drivers in fleet maintenance. Based on the developed SEM model, it was determined that building an efficient maintenance infrastructure in transport companies enables the active participation of truck drivers in the company’s maintenance system. Drivers are capable of repairing minor failures, but only if they are proactive, which will affect their preventive behaviour. This can greatly benefit transport companies, as the results show that the vehicles are utilised more efficiently and in a better technical condition. The results therefore represent an important guideline for improving maintenance in transport companies, developing new competencies of truck drivers and upgrading existing knowledge in the development of modern operation maintenance.
PL
Od czasu wdrożenia nowoczesnych metod obsługi technicznej, kierowcy powinni zostać zintegrowani z całym systemem obsługi technicznej, aby przejąć kompetencje zawodowe pracowników obsługi technicznej. W tym celu przeprowadzono międzynarodowe badanie na próbie 249 kierowców ciężarówek w celu ustalenia, w jaki sposób obsługa techniczna w firmach transportowych wpływa na rolę kierowców ciężarówek w utrzymaniu floty. Na podstawie opracowanego modelu równania strukturalnego (SEM) ustalono, że zbudowanie efektywnej infrastruktury serwisowej w firmach transportowych umożliwia aktywny udział kierowców ciężarówek w systemie obsługi technicznej firmy. Kierowcy są zdolne do naprawy drobnych usterek, ale tylko wtedy, gdy są proaktywni, co wpłynie na ich zachowanie zapobiegawcze. Może to być bardzo korzystne dla firm transportowych, ponieważ wyniki pokazują, że pojazdy są użytkowane bardziej wydajnie i w lepszym stanie technicznym. Wyniki stanowią zatem ważną wskazówkę dotyczącą poprawy obsługi technicznej w firmach transportowych poprzez rozwój nowych kompetencji kierowców ciężarówek i poszerzanie istniejącej wiedzy w zakresie rozwoju nowoczesnej obsługi technicznej.
EN
One of the most important tasks of military logistics is to ensure proper use and technical maintenance of armaments and military equipment. Providing maintenance support services on the modern battlefield, with its saturation with complex technical solutions, poses a significant challenge for the logistics system of the Armed Forces of the Republic of Poland. It is the duty of military logistics to adjust the potential of logistical sub-units as well as the organizational scheme and procedures of logistical support in accordance with changes occurring in the field. In times of peace, maintenance support services are focused on preventing equipment malfunctions. If a given piece of equipment becomes non-operational, their task consists in restoring it to full working order, taking into account all economic considerations. The vehicles should feature good traction characteristics in varied terrain and be adapted to operation in both cold and hot environments. The training of repair sub-unit staff remains an important element affecting the standard of maintenance support.
EN
Exploitation of means of transport is an important decision issue for transport companies that perform transport tasks. The means of transport during their operation lose their functional properties, which mean that they require technical service and repairs. The components of operating costs of means of transport are expenditures incurred for servicing and expenditures incurred for repairs. As the first cost component increases, the other will decrease and vice versa. We obtain the optimal economic effect of the means of transport when the sum of costs reaches the minimum value. The article presents the problems of optimization of the technical service system. This required identification of technical services and basic parameters characterizing the operation system. On this basis, a mathematical approach to the problem of modelling the maintenance system is presented, including the decision variables, constraints and the criterion function. The identification of the problem of modelling the technical service system is presented in the case study for modelling the technical service of means of transport – buses in the company providing passenger transport services in public transport.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienie bezpieczeństwa związanego z eksploatowanymi w Siłach Powietrznych RP samolotów wielozadaniowych F-16. Autorzy zwrócili uwagę na kwestię wykorzystywanego paliwa do systemu awaryjnego zasilania tych statków powietrznych. W tym miejscu podkreślono fakt, iż samoloty te wymagają specjalnego paliwa o oznaczaniu H-70, który jest wodnym roztworem toksycznej hydrazynę. Z tego też względu służby ratownicze polskich baz lotnictwa wojskowego, w których stacjonują F-16 musiały zostać odpowiednio dostosowane. Nie mniej zwrócono uwagę, że w przypadku wystąpienia konieczności awaryjnego lądowania tego statku powietrznego na innych lotniskach mogą pojawić się trudności związane z ewentualnym wyciekiem hydrazyny, czy jej neutralizacji z uwagi na brak wyspecjalizowanych zespołów HRT (ang. Hydrazine Response Team), będących częścią Grupy Ratownictwa Lotniskowego (ang. Aircraft rescue and firefighting).
EN
The article presents the safety issue bonded to the Polish Air Force F-16 multirole aircraft. The authors pointed out the issue of fuel used for emergency supply system of these aircrafts. The paper emphasized the fact that these aircrafts require special fuel with designation H-70, which is 70% aqueous solution of toxic hydrazine. For this reason, the rescue services of Polish Air Force bases where Polish F-16 are stationed had to be adjusted accordingly. Just as importantly authors noticed that in the event of an emergency landing of this aircraft at different airports can receive difficulties associated with the possible leakage of hydrazine, or its neutralization in the absence of specialized Hydrazine Response Team, which are part of the Rescue Group (Aircraft rescue and firefighting – ARFF).
PL
Artykuł dotyczy problematyki wspomagania procesu obsługi i diagnostyki obiektów technicznych. Przedstawiono w nim możliwość zastosowania nowoczesnych technologii ułatwiających i zwiększających bezpieczeństwo ich obsługi. Do realizacji tego celu zaproponowano mobilne urządzenie doradcze z zaimplementowanym systemem do samodzielnego tworzenia scenariuszy zdarzeń, wyposażonym w interfejs użytkownika oparty na technologii poszerzonej rzeczywistości. Przedstawiono budowę systemu oraz przykładowy sposób jego wykorzystania na przykładzie symulatora proceduralno-diagnostycznego przeciwlotniczego zestawu rakietowego w technologii wirtualnej z elementami technologii poszerzonej rzeczywistości.
EN
The paper discusses issues connected with aid that can be given during maintenance and diagnostics procedures performed on technical objects. The possibility of usage of modern technologies, that could help to make those procesures easier and safer, is presented in the paper. For this cause a mobile aiding (advisory) device is suggested (presented), with an implemented system of independent (autonomous) events scenarios creation tool, equipped with the user interface based on the Augmented Reality technology. The structure of such a system, as well as an example of its usage, is presented in the paper. The test was conducted on the procedure-diagnostic simulator of the surface-to-air missile system in Virtual Technology, with elements of Augmented Reality applied, developed by ITWL.
PL
W artykule sformułowano i rozwinięto teoretyczne podstawy oraz metodykę rozwiązywania problemów naukowo-technicznych dotyczących oceny eksploatacyjnej zasobów energetyki trakcyjnej na podstacjach. Udoskonalono metody prognozowania całkowitych zasobów, dzięki czemu stało się możliwe naukowe określenie możliwości przedłużenia okresu eksploatacji urządzeń elektrotrakcyjnych w podstacjach trakcyjnych. Na tej podstawie można planować zakres i okresy odnowy tych urządzeń w cyklu życia, a także zmniejszyć nakłady na eksploatację dzięki prowadzeniu procesu utrzymania na podstawie rzeczywistego stanu technicznego urządzeń. Parametr zasobów określa kompleksową, ilościową charakterystykę rzeczywistego stanu technicznego urządzeń. Opracowano model matematyczny zmniejszania się zasobów energetycznych w zależności od warunków eksploatacji. Przedstawiono obliczenia utraty zasobów transformatora przy różnych temperaturach pracy występujących w eksploatacji.
EN
The theoretical basis and methodological support solution of actual scientific and technical problems of the quality and efficiency of maintenance and repair is formed and further developed by providing an assessment the resource power electric of traction substations of railways in operation. Methods of forecasting of a residual resource are improved. They allow making scientifically based conclusions about the possible timing of the extension of operation of power electric of traction substations and thus providing a reasonable frequency and amount of recovery of wear throughout the life cycle, and reduce operating costs through the use of service based on the actual technical state. The parameter a technical resource is viewed as an integral quantitative characteristic of the actual state of the electrical equipment. The mathematical model for evaluating operation of electrical power resource, taking into account its operation modes is developed. Calculation of the expense of the resource transformer for different temperature operating conditions when exposed to operational factors is done.
EN
Efficient repair and maintenance infrastructure, which technically supervises machines and devices in production processes, has a significant impact on the improvement of efficiency of the machine and devices application in production processes. In a present situation, with the use of complex and in many cases expensive machines with high structural and quality parameters, users may significantly influence the increase of the degree of their use through optimization of time devoted to efficient repair and maintenance treatments. The fundamental objective of the paper was to analyse the time during which farm machines stay in repair shops during periodical service and maintenance in the aspect of their performance effectiveness. The index of organizational effectiveness designated for assessment of shops which carry out maintenance of machines was determined. The relation between the coefficient of technical use of a machine and the index of effectiveness of the maintenance and repair system organization in a repair shop were determined. A functional scheme of the machine operation system was presented. This scheme in a general aspect covers functional relations of main components of the service and maintenance system of shops in the aspect of quality assessment of their particular subsystems.
PL
Na poprawę efektywności wykorzystania maszyn i urządzeń w procesach produkcyjnych w dużej mierze ma wpływ sprawnie działające zaplecze obsługowo-naprawcze, sprawujące nad nimi nadzór techniczny. W obecnej sytuacji, dysponując skomplikowanymi i w wielu przypadkach kosztownymi maszynami o wysokich parametrach konstrukcyjno-jakościowych, użytkownicy mogą w istotny sposób wpływać na zwiększenie stopnia ich wykorzystania poprzez optymalizację czasów poświęconych na sprawne przeprowadzenie zabiegów obsługowo-naprawczych. Zasadniczym celem pracy była analiza czasu przebywania maszyn rolniczych w warsztatach podczas wykonywania obsług okresowych i napraw w aspekcie efektywności działania tychże warsztatów. Wyznaczono wskaźnik efektywności organizacyjnej przeznaczony do oceny warsztatów przeprowadzających obsługi techniczne maszyn. Określono zależność pomiędzy współczynnikiem wykorzystania technicznego maszyn i wskaźnikiem efektywności organizacji systemu obsługi i napraw w warsztacie. Przedstawiono schemat funkcjonalny systemu obsługiwania maszyn. Schemat ten w ujęciu ogólnym ujmuje powiązania funkcjonalne głównych elementów systemu obsługowo-naprawczego warsztatów w aspekcie oceny jakościowej poszczególnych ich podsystemów.
EN
Intensity and form of wear of tire′s tread depends on the technical state of assemblies of car suspension. The database according to the information of control of the height of the protector picture is forming. On its basis on the developed system of maintenance of tires setting of norms, prognostication and optimization of resource of tires is made, necessary repair influences of tires and assemblies of suspension are appointed.
UK
Интенсивность и форма износа протектора шин зависит от технического состояния функциональных узлов подвески автомобиля. По данным контроля высоты рисунка протектора формируется база данных. На ее основе по разработанной системе обслуживания шин производится нормирование, прогнозирование и оптимизация ресурса шин, назначаются необходимые ремонтные воздействия для шин и узлов подвески.
PL
W dniu 8 listopada 2006 r. w bazie lotniczej Poznań– Krzesiny wylądował pierwszy samolot F-16. Dzień ten wyznaczył nowy rozdział w historii polskiego lotnictwa wojskowego. Można sobie zadać pytanie, czy samolot ten jest lepszy od dotychczas eksploatowanych samolotów produkcji radzieckiej? Na pewno jest inny, wymaga innego podejścia i innej kultury technicznej. Personel techniczny i logistyczny musiał opanować zupełnie nowe procedury obsługowe by utrzymać w pełnej sprawności technicznej samoloty i całą infrastrukturę z tym związaną. Mniejszy problem z opanowaniem samolotu mieli piloci, którzy przeszli pełny cykl szkolenia w Stanach Zjednoczonych. Technicy musieli opanować wiele instrukcji, które dostępne były tylko w języku angielskim. Patrząc z perspektywy lat można uznać, że zadanie to wykonali wzorowo i nigdy nie doszło o poważnego incydentu z winy personelu technicznego, czy też logistycznego. Celem artykułu jest prezentacja wybranych procedur związanych obsługą techniczną samolotu F-16. Autorzy poruszyli tylko wybrane procedury jako, że cały proces obsługi technicznej i logistycznej jest dość złożony.
PL
W artykule zaprezentowano obszary poddane badaniom w procesie dystrybucji i obsługi technicznej pojazdów i maszyn. Przedstawiono model struktury badań rynkowych procesu dystrybucji i obsługi technicznej pojazdów i maszyn rolniczych, realizowanych przez autoryzowaną firmę dealerską. Scharakteryzowano program Akcja Serwisowa mający na celu wyrównanie struktury popytu na naprawę wyposażenia technicznego gospodarstw. Przedstawiono nowoczesny element zarządzania procesem dystrybucji w postaci Programu Lojalnościowego. Omówiono procedury wyboru ciągników i maszyn rolniczych, którymi dealerzy wspierają klientów, ze wskazaniem kryteriów rozpatrywanych na etapie analizy oferty rynkowej. Zaprezentowano problemy wynikające z rozkładu terytorialnego świadczonej obsługi technicznej.
EN
The article presents research areas in a distribution process and technical maintenance of vehicles and agricultural machines. A structure model of market research of a distribution process and technical maintenance of vehicles and agricultural machines was shown, carried out by a dealer authorised company. The 'Service Action' programme aiming at balancing the demand structure for mending the technical equipment of farms was characterised. A modern element of distribution process management in a form of the 'Loyalty Programme' was presented. Tractors and agricultural machines selection procedures supporting customers by the dealers and indicating criteria considered at the level of the market offer analysis were discussed. The article also presented problems resulting from a territorial schedule of the technical service.
PL
W pracy przedstawiono zagadnienia związane z planowaniem terminów obsług technicznych, na podstawie rejestrowanych wartości symptomów diagnostycznych. Zwrócono uwagę na konieczność uwzględnienia w wynikach pomiarów ich niepewności. Podany przykład dotyczy ustalenia terminów wymiany łożysk tocznych w wirówkach cukrowniczych, w oparciu o monitorowanie współczynnika szczytu - parametru wykorzystywanego w diagnostyce drganiowej. Opracowany algorytm decyzyjny umożliwia ustalenie terminu napraw wirówek z ograniczeniem ryzyka awarii. Jest to osiągnięte, dzięki odniesieniu wartości mierzonych do obszaru niepewności pomiarowych i identyfikacji wyników pomiarów, które można uznać za wiarygodne ale nieużyteczne z punku widzenia podejmowania decyzji
EN
The paper includes issues connected with planning of the technical services schedule on the basis of the registered values of the diagnostic symptoms. One paid attention to the necessity of taking into consideration in the results of their uncertainty. The presented example refers to determining of the schedule of rolling bearings replacement in sugar centrifuges on the basis of monitoring of the peak to average ratio - the parameter used in the vibration diagnostics. The determined decision-making algorithm enables to determine the deadline for the centrifuges repairs with the limited risk of a failure. It is accomplished by the reference of the measured values to measuring uncertainties range and identification of the measurement results, which can be considered as the reliable ones but useless from the point of view of decisions taking.
PL
W celu analizy realizacji przeglądów technicznych ciągników rolniczych, wykonano badania procesów ich utrzymywania, związanych z wymianami materiałów eksploatacyjnych - olejów i filtrów. Badania wykonano, wykorzystując kwestionariusz ankietowy, skierowany do zakładów zajmujących się serwisowaniem maszyn. Pytano o najczęściej występujące awarie, wynikające z zaniechania planowanej obsługi ciągników. Ponadto podjęto rozważania dotyczące zagadnienia związanego z zagospodarowaniem zużytych materiałów eksploatacyjnych, olejów i smarów oraz filtrów w zakładach serwisowych maszyn rolniczych. Dodatkowo przeprowadzono obliczenia, pozwalające wskazać wysokość kosztów oraz czas trwania serwisu technicznego wybranych ciągników rolniczych o mocy 100 KM w okresie jednego cyklu obsługowego.
EN
In order to analyse the realization of the technical service of tractors, research of technical service and replacement demand including oils and filters demand was carried out. Investigation was conducted with the use of a survey addressed to people working in machine services establishments. The survey includes questions about the most common breakdowns of tractors, resulting from the discontinuation of the planned service and about the most common effects of discontinuing maintenance of tractors. In addition, issue concerning the management of waste materials, oils, greases and filters was considered. Moreover, the calculations have been carried out, which allowed indication of the amount of the cost of maintenance service of the selected tractors with 100 KM power within one service cycle.
PL
Często spotykany w Polsce model połączenia służb technicznych odpowiedzialnych za proces produkcyjny, instalacje budynkowe i media ma coraz większą konkurencję. Jest nią outsourcing obsługi infrastruktury technicznej obiektu, który zyskuje na popularności.
PL
Przedstawiono zadania logistyki dystrybucji w obszarze obsługi klienta. Omówiono przeglądy przed sprzedażą (zerowe) pojazdów rolniczych, wykonywane przez punkty serwisowe. Badania przeprowadzono w dziale serwisu autoryzowanego dystrybutora pojazdów rolniczych. Cykl badań obejmował obsługę serwisową pojazdów rolniczych w latach 2003-2010. Wyniki badań opracowano metodą statystyczną z wykorzystaniem programu R (wersja 2.14.1), wyznaczając trend, wahania przypadkowe i wahania sezonowe. Rozkłady czasowe przeglądów przed sprzedażą pojazdów poddano analizie w aspekcie kalendarza zabiegów agrotechnicznych.
EN
Paper presents the distribution logistics tasks in the sphere of customer service. Pre-sale technical inspections (zero-inspections) of agricultural machines and vehicles, done by the service stations, were discussed. Observations were carried out at the Service Department of an authorized distributor of farm machines. Cycle of investigations included the technical service of agricultural vehicles and machines within the years 2003-2010. Obtained results were processed statistically with the use of R programme (2.14.1 version), determining the trend, accidental and seasonal fluctuations. Time-tables of the pre-sale inspections were analysed in aspect of agrotechnical procedure calendar.
PL
W pracy przedstawiono wyniki obliczeń statystycznych istotności wydajności produkcyjnej linii rozlewu piwa butelkowego, testowanej w okresie posezonowym, ograniczonej planowaną obsługą techniczną, pracami konserwacyjnymi, modernizacją i wyposażeniem.
EN
The results of statistical calculation of the efficiency significance of beer bottling installation in clearance periods were presented in this paper, in aspect of limits of the planned technical service, the consumer law, modernization and equipment.
PL
Celem opracowania jest przedstawienie złożoności problemu związanego z zaprojektowaniem technicznie i ekonomicznie uzasadnionych procedur dotyczących właściwego doboru optymalnego zestawu obsług technicznych maszyn i urządzeń rolniczych w procesie ich eksploatacji. Artykuł zawiera ogólne zasady projektowania procedur obsługowych i ustalania okresów międzyobsługowych maszyn i urządzeń rolniczych. Przedstawiono schemat obsług technicznych maszyn i urządzeń rolniczych funkcjonujący w systemie ich eksploatacji. Scharakteryzowano informacje niezbędne do sterowania strategią obsług technicznych, w tym informacje o uszkodzeniach maszyn oraz sposobie określenia skuteczności w doborze rodzajów i zakresów obsług technicznych. W artykule podjęto się próby oceny rzeczywistej skuteczności stosowania obsług technicznych "K" oraz tzw. współczynnika napraw "Kn" charakteryzującego czasu obsługi technicznej w całkowitym czasie eksploatacji maszyn i urządzeń.
EN
The purpose of this work is to present the complexity of the issue related to technical and economic design of justified procedures concerning proper selection of the maintenance service set of agricultural machines and devices in the process of their exploitation. The article covers the main principles of designing service procedures and determining inter-service periods of agricultural machines and devices. The scheme of maintenance service of agricultural machines and devices, which functions within the system of their exploitation was presented. Information indispensable for controlling the maintenance service strategy including information on damages to machines and the method of determining efficiency in the selection of kinds and scopes of maintenance service was described. The article attempts to evaluate real efficiency of using "K" maintenance service and the so-called coefficient of repairs "Kn" which characterizes the time of maintenance service in the total time of exploitation of machines and devices.
PL
Park maszynowy będący na wyposażeniu większości polskich gospodarstw jest w znacznym stopniu zużyty pod względem technicznym i ekonomicznym (przestarzałe konstrukcje). Zapewnienie odpowiedniego stanu technicznego jest istotnym wyzwaniem dla służb technicznych utrzymania i odnowy maszyn. Zrozumienie zachodzących procesów zużycia oraz znajomość zabiegów obsług technicznych wykonywanych przez użytkowników jest niezbędna dla zapewnienia odpowiedniego stanu technicznego oraz wczesnym zapobieganiu awariom maszyn. Opracowanie zawiera analizę i ocenę zidentyfikowanych rodzajów zużycia eksploatacyjnego maszyn i urządzeń użytkowanych w gospodarstwach objętych badaniami. Celem pracy jest ocena i analiza zaobserwowanych rodzajów zużycia eksploatacyjnego maszyn rolniczych. Badania prowadzono w sześćdziesięciu gospodarstwach rolniczych w formie wywiadu kierowanego na terenie gmin: Milówka oraz Czernichów w latach 2009-2010. Badaniami objęto maszyny i urządzenia rolnicze będące na wyposażeniu wytypowanych gospodarstw rolniczych.
EN
A machinery park in which most of the Polish farms is equipped is significantly worn in relation to technical and economic aspect (old structures). Ensuring a proper technical conditions is a crucial challenge for technical services responsible for maintenance and restoration of machines. Understanding the ongoing processes of wear and knowledge of technical services carried out by the users is necessary for ensuring a proper technical condition and for early prevention of machinery failures. The study includes analysis and evaluation of the identified types of exploitation wear of machines and devices used in the researched farms. The objective of the work is to evaluate and analyse the observed types of exploitation wear of agricultural machines. The research was carried out in sixty agricultural farms in the form of an interview carried out on the territory of the following districts: Milówka and Czernichów in 2009-2010. The research covered agricultural machinery and devices in which selected agricultural farms were equipped.
PL
Opracowanie zawiera analizę warunków użytkowania maszyn rolniczych będących na wyposażeniu indywidualnych gospodarstw rolniczych w wybranych gminach polski południowej (gminy: Czernichów, Dębica, Gdów, Milówka). Analizę użytkowania maszyn prowadzono w aspekcie zachodzących procesów ich zużycia eksploatacyjnego oraz podejmowanych w tym zakresie przez rolników, środkach i zabiegach przeciwdziałających zużyciu maszyn.
EN
The study contains an analysis of agricultural machinery usage conditions for machines operated by individual farms in selected boroughs in Southern Poland (boroughs: Czernichów, Dębica, Gdów, Milówka). Machinery use analysis was carried out in the aspect of their wear and tear processes and preventive measures and treatments taken in this regard by farmers.
PL
Ważnym parametrem opisującym funkcjonowanie procesu obsługi technicznej maszyn rolniczych jest koszt napraw. Podstawowym celem pracy była ekstrapolacja kosztów napraw w miarę starzenia się maszyn rolniczych. W pracy oszacowano wartość kosztów napraw maszyn rolniczych o różnym poziomie wykorzystania. Na podstawie uzyskanych wyników zaobserwowano wzrost kosztów napraw na skutek kumulacji przepracowanych godzin przez badane maszyny rolnicze.
EN
Repair cost is one of important parameters describing the functioning of the technical service process of agricultural machines. The main objective of the research project was to extrapolate repair costs against the aging process of agricultural machines. The paper estimates the value of repair costs of agricultural machines of different levels of utilisation. The obtained research results made it possible to notice an increase in the repair costs following the accumulation of working hours by the examined agricultural machines.
EN
This paper presents the method for the creation of an export knowledge base. Such a base can be widely use for supporting the process of complex technical object servicing. The first step for is servicing analysis of the object. During this analysis, it is necessary to perform the grouping and classification of the functional elements of the object. It is realised using the functional scheme of the object, which is also presented. Further, diagnostic information is combined with specialised knowledge of experts and becomes transformed into the set of servicing information. The participation of experts in the process of the preparation of an expert knowledge base is significant. The purpose here is to capture information that will be the basis for the design of a servicing system dedicated to the particular technical object. The methods proposed were verified with an appropriate example, where the set of specialised diagnostic information of the object was determined.
PL
W pracy zaprezentowano metodę tworzenia wiedzy ekspertowej, wspomagającej obsługiwanie złożonego obiektu technicznego. Zaprezentowano sposób realizacji opracowania obsługowego obiektu. W tym celu przedstawiono schemat złożonego obiektu technicznego wraz z jego elementami funkcjonalnymi, który stał się podstawą klasyfikowania-grupowania elementów. Opisano metodę przekształcania informacji diagnostycznej i wiedzy specjalistycznej do wymaganej postaci informacji obsługowej. Przedstawiono także znaczący udział eksperta w procesie zestawiania wiedzy ekspertowej. Celem działania ekspertowego jest uzyskanie informacji, która może być podstawą w projektowaniu systemów obsługiwania obiektów technicznych. Wyniki pracy poparto przykładem wyznaczania informacji specjalistycznej o obiekcie.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.