Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 38

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  active filters
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The article presents an investigation of the harmonic level and its possible reduction methods for one of the Michelin factory transformer substation. The substation electrical network consists of two transformers (1.6 MVA and 2.0 MVA) supplying a production line composed of several electrical equipment based on DC and AC motors. In order to investigate the harmonics level and its influence on the substation operation the measurements of the current and the load factor of the powered machines as well as the coefficients THDu, THDi, Du and Di have been performed using the 3-phase energy quality analyzer Fluke 435II and the network parameter recorder PEL103. Basing on the measurements data the four harmonics reduction methods (passive filters, active filters, 12-pulse rectifier and the Active Front End system) have been proposed and studied. For this purpose the substation electrical network has been modelled using Emerson Harmonics Estymator software. Furthermore, in order to choose the optimal solution the financial analysis of the potential investments has been performed.
EN
This paper deals with real-time (RT) simulators applied in power electronic applications and implemented in a real inverter. The process of preparing and starting up an active rectifier prototype (with an active filter function), using the real-time OPAL RT simulator is given. The control system of the converter and the results of simulation using the Matlab/Simulink suite are discussed.
3
Content available Badanie filtrów analogowych
PL
W pracy przedstawiono stanowisko do badania filtrów analogowych. Zaproponowano rozwiązanie software’owe wspomagające analizę uzyskiwanych wyników, a także pokazano wyniki charakterystyki sygnału dla wybranych ustawień zaprojektowanych wcześniej filtrów analogowych. Dokonano interpretacji uzyskanych wyników, a także przedstawiono wnioski wynikające z tej interpretacji.
EN
The paper presents a laboratory station for testing analog filters. A software solution, which is responsible for supporting the analysis of obtained results, was proposed. It is shown results of signal characteristics for selected settings of previously designed analog filters. The obtained results were interpreted and lead to conclusions.
PL
W artykule podano przepisy prawne określające wartość dopuszczalną wyższych harmonicznych w sieci. Opisano, jak należy korygować dobór podstawowych elementów sieci (transformatory, kable, linie, kompensatory mocy biernej) ze względu na obciążenie harmonicznymi. Przybliżono zasady doboru filtrów pasywnych, jak i aktywnych.
EN
The article presents the legal regulations defining the limit of high harmonic values in power network. It describes how to select correctly basic network elements (transformers, cables, lines, reactive power compensators) due to the load of harmonics. It sets out the types and principles for the selection of passive filters (the number of branches, rated power of capacitors). It discusses active filters predispositions depending on their topology. Basing on the subject literature, the article also discusses different control strategies of active filters.
PL
W artykule przedstawiono system sterowania oraz wybrane wyniki badań eksperymentalnych przekształtnika AC / DC składającego się z osiemnastopulsowego diodowego prostownika na bazie dławików sprzężonych i szeregowego energetycznego filtra aktywnego. Przebadano i porównano trzy konfiguracje przekształtnika o mocy 150kVA: (1) osiemnastopulsowy prostownik bez dodatkowych elementów, (2) prostownik z dodatkowym dławikiem sieciowym oraz (3) prostownik zintegrowany z szeregowym filtrem aktywnym. Zastosowana metoda sterowania filtrem aktywnym znacznie zmniejsza zniekształcenia harmoniczne oraz asymetrię prądów sieci, co jest szczególnie korzystne w przypadku niskich obciążeń i nieidealnego napięcia zasilającego.
EN
The paper presents the control system and selected results of experimental tests of the ac/dc power converter consisting of 18-pulse diode rectifier on the basis of coupled reactors and a serial active power filter. Three configurations of the 150kVA converter were tested experimentally and compared: 18-pulse diode rectifier with and without additional grid reactor and the rectifier integrated with the active power filter. The highest current harmonic distortion and asymmetry exists for individual operation of the rectifier. Connecting a supplementary grid reactor to a rectifier significantly reduces harmonic distortion and unbalance of the grid current, especially in the nominal load conditions. The 18-pulse diode rectifier integrated with S-APF outperforms other configurations in grid current balancing and harmonic suppression, which is particularly advantageous at low loads and non-ideal supply voltage. The integrated system has additional features like dc voltage regulation, low susceptibility to supply asymmetry and load changes.
EN
The main goals of this paper are an analysis and a simulation of selected basic structures of active EMI filters. The first part contains a presentation of selected structures of active filters, along with categorization by their properties in the field of detection and compensation of EMI noise and by the kind of feedback. Each structure's description is accompanied by an analytical discussion of their properties such as insertion loss (IL) and the impedance increase (ΔZ>sub>n). The second part contains results of simulations of the presented structures, with the aim being a comparison of their characteristics and determining proper operation conditions.
PL
Przedstawiono rozwiązania filtrów aktywnych stosowanych do kompensacji niesymetrycznych, nieliniowych odbiorników w systemie czteroprzewodowym wraz z wynikami symulacji wybranych konfiguracji.
EN
The paper presents active filters used for compensation of asymmetrical, nonlinear loads in four conductor system. Results of simulation of selected configurations are also presented.
PL
W artykule przeprowadzono analizę i ocenę podstawowych metod aktywnego tłumienia zaburzeń przewodzonych. W pierwszej części artykułu omówiono filtry pasywne oraz sposoby rozchodzenia się zaburzeń przewodzonych wspólnych CM i różnicowych DM. Następnie, przedstawione zostały układy aktywne, wraz z analitycznym omówieniem ich właściwości, takich jak: tłumienność wtrąceniowa IL i współczynnik zwiększenia impedancji ΔZn. Omówiono różne typy struktur filtrów, dzieląc je ze względu na sposób detekcji i kompensacji zaburzeń oraz rodzaju zastosowanego w nich sprzężenia. Dla każdej ze struktur przeprowadzono teoretyczną analizę właściwości, wraz ze wskazaniem warunków poprawnej pracy.
EN
The main goal of this paper is an analysis and evaluation of the basic structures of active EMI filters. In the introduction, limitations of passive filters are described and reasons for using active solutions are presented. The first chapter discusses the passive filters and methods of propagation of common-mode (CM) and differential-mode (DM) noise. Then, active systems are presented, together with an analytical discussion of their properties such as insertion loss (IL) and the impedance increase (ΔZn). This section also discusses the various types of filters, according to differences in the way they detect and compensate EMI noise. Each of the described structure was analyzed and it’s functionality has been presented.
PL
Przedstawiono podstawowe informacje na temat budowy i zasady działania filtrów aktywnych oraz ich wykorzystania do redukcji wyższych harmonicznych prądu w sieci elektrycznej.
EN
The paper presents basie information on structure and principles of operation of active filters and their application in reduction of higher harmonics of current in electric network.
PL
Przedstawiono ideę działania i zakres zastosowania filtrów aktywnych do kompensacji odkształceń prądu.
EN
The paper presents an idea of operation and range of application of active filters for compensation of current distortions.
11
Content available remote Comparison of applicability of power theories to switching compensator control
EN
Various methods are used to generate the control reference signals for power electronics based compensators. With increased flexibility requirements and non-ideal grid conditions, the applicability of reference signal generation methods for compensation applications should be evaluated. Targeted compensation requires an understanding of power components that are present to enable priority based decisions with respect to the compensation. This paper compares the applicability of several reference signal generation methods for power electronics based compensators from a power theory perspective.
PL
Wiele różnych metod stosuje się dla generowania sygnałów porównawczych, potrzebnych do sterowania kompensatorów energoelektronicznych. Wraz ze wzrostem wymagań odnośnie uniwersalności kompensatorów pracujących w warunkach zaburzeń sieciowych, przydatność różnych metod generowania sygnałów porównawczych do sterowania kompensatorów winna być przedmiotem oceny. Kompensacja dedykowana, oparta na ocenie hierarchii ważności calów kompensacji, wymaga zrozumienia zjawisk energetycznych i składowych mocy. Niniejszy artykuł porównuje przydatność szeregu metod generowania sygnałów porównawczych z perspektywy teorii mocy.
12
Content available remote Regulowany Multiplikator Pojemności w Technologii CMOS
PL
W pracy przedstawiono nowe rozwiązanie regulowanego multiplikatora pojemności w technologii CMOS 50nm. Prezentowany układ charakteryzuje się bardzo małą wartością napięcia zasilania (0,5V) i mocy rozpraszanej (22nW-213nW). Układ umożliwia multiplikację pojemności w zakresie 5-100 razy, przy zachowaniu odpowiednio dobrych parametrów układowych takich jak dynamika, prąd niezrównoważenia czy zakres częstotliwości pracy.
EN
A novel solution for capacitance multiplier in 50 nm CMOS is presented in the paper. The circuit is characterized by low supply voltage (0.5V), very low dissipation power (22nW-213nW). The capacitance multiplying factor can be varied in a wide range (5-100), while keeping good electrical parameters such as offset current, dynamic and frequency range.
13
Content available remote Obwód LCL dla równoległych kompensatorów aktywnych
PL
W referacie przedstawiono ideę zintegrowanego obwodu LCL, mającego zastosowanie w kompensatorach aktywnych dużej mocy kompensujących prąd zasilający, złożonych z kilku modułów pracujących równolegle. Podano metodę doboru parametrów obwodu LCL dla kompensatorów równoległych, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z predykcyjnym regulatorem prądu opartym na modelu obiektu. Przedstawiono wyniki badań teoretycznych oraz wybrane pomiary uzyskane dla jednego z wdrożonych systemów kompensacji dużej mocy.
EN
The paper presents a concept of unified LCL circuit for a high power, active shunt compensation system with power modules operating in parallel. The method of LCL circuit design for active shunt compensators is given, which takes into account operation with model based predictive current controller. The results of analysis, as well as the exemplary measurements of selected, industry applied high power shunt compensation system are given.
14
Content available remote Hardware Design of Image Channel Denoiser for FPGA Embedded Systems
EN
In this article an FPGA-based image channel denoiser using a 1D-standard-LMS algorithm is proposed. The designed core is written in VHDL93 language as basis of 1D-FIR adaptive filter. The proposed core is FPGA-brand-independent, hence can be ported on any brand to create a system-on-chip (SoC). Although using a pure-hardware implementation results in better performance, it is more complex than other structures such as digital signal processors and Hardware/Software co-designs. The results show improvements in area-resource utilization and convergence speed in the designed pure-hardware channel denoiser core.
PL
Zaproponowano metodę usuwania szumów w systemie FPGA bazującą na algorytmie LMS i 1D-SOI filtrze adapatacyjnym. Przedstawiono możliwości zastosowania metody a gotowym układzie zintegrowanym.
PL
W pracy przedstawiono rozwiązanie mikromocowego filtru bikwadratowego CMOS, pracującego w trybie prądowym. Struktura filtru oparta jest o nowy układ zwierciadła prądowego , wykorzystujący tranzystory sterowane z elektrody podłożowej. Dzięki temu uzyskano linearyzację charakterystyk filtru i bardzo małą wartość napięcia zasilania, równą 0,5V.
EN
A novel solution for a low-power current-mode biquad filter in CMOS technology is described in the paper. The circuit structure is based on a new current mirror realized with bulk-driven transistors. Thanks to this, linear circuit characteristics are obtained for supply voltages as low as 0,5V.
EN
The paper presents overview of high-order harmonics compensation methods applied for control of grid-connected converter. Two harmonic compensation methods are presented. One based on band-pass filers cooperating with Direct Power Control with Space Vector Modulation (DPC-SVM) is dedicated for renewable energy interface. Second method based on resonant controllers applied in Voltage Oriented Control (VOC) adds an active filtering function to PWM rectifier. Simulation and preliminary experimental results for these two methods are presented.
PL
Artykuł prezentuje wybrane metody kompensacji wyższych harmonicznych. Pierwszą bazującą na filtrach cyfrowych przedstawiono w aplikacji, w bezpośrednim sterowaniu mocy z modulacją wektorową (DPC-SVM) przekształtnikiem sieciowym. Drugą bazującą na regulatorach rezonansowych przedstawiono w sterowaniu napięciowo zorientowanym (VOC) jako funkcję aktywnej filtracji sterowanego prostownika sieciowego. Na zakończenie przedstawiono wstępne wyniki badań symulacyjnych i eksperymentalnych.
PL
Omówiono, w jaki sposób częstotliwości oddziaływają na sieć zasilającą oraz jakie są stosowane metody filtacji.
EN
The paper presents influence of higher harmonies on supply network and methods applied for filtering.
PL
Przedstawiono założenia konstrukcyjne i wyniki prób energetycznego filtra aktywnego o dużej stromości prądu kompensacji z trzypoziomowym falownikiem typu FLC.
EN
The paper presents design basis and results of tests of active filter lor power engineering with three level FLC inverter and high rate of rise of compensation current.
EN
There is some level of confusion upon goals of compensation in systems with nonsinusoidal voltages and currents (NV&C), especially considering that compensation with switched compensators is a recursive process. This recursive nature of compensation is often ignored in discussions on compensation. This paper presents results of studies on recursive compensation with a switching compen-sator, aimed at reducing the supply current to its active component, defined according to Fryze, according to CPC power Theory, and to its working component. The paper also shows that the instantaneous reactive power p-q theory-based algorithm for switching compensator control, does not provide, in the presence of the supply voltage harmonics and/or asymmetry, right control of such compensators.
PL
Cele kompensacji w obwodach z niesinusoidalnymi przebiegami prądu i napięcia nie są jednoznacznie zdefinowane i są ciągle przedmiotem dyskusji, szczególnie, że kompensacja jest procesem iteracyjnym. Ten iteracyjny charakter kompensacji jest często w dyskusjach nad kompensacją pomijany. Artykuł przedstawia wyniki badań nad iteracyjnym procesem kopensacji, którego celem jest minimalizacja prądu zasilania do prądu czynnego w sensie Fryzego i w sense Teorii CPC, a także wtedy, gdy tym celem kompensacji jest redukcja prądu zasilania do prądu roboczego. Artykuł pokazuje, że teoria chwilowej mocy biernej, p-q, w warunkach zasilania odbiornika napięciem odkształconym lub asymetrycznym, nie tworzy poprawnych podstaw dla generowania sygnałów sterujących kompensatora.
PL
Postęp w dziedzinie elektroniki i elektroenergetyki wpływa na wprowadzanie na rynek coraz większej liczby nieliniowych odbiorników energii. Są one przyczyną powstawania zniekształceń harmonicznych w prądzie zasilającym i odkształcenia napięcia zasilającego (harmoniczne napięcia). Przykładem najprostszych odbiorników nieliniowych są zasilacze impulsowe, falowniki oraz odbiorniki wykorzystujące wyładowania elektryczne w gazie, jak lampy wyładowcze czy spawarki łukowe
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.