Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 141

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wzorcowanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono praktyczne wskazówki dotyczące doboru okresu między wzorcowaniami przyrządów pomiarowych. Pokazano zarówno wpływ samego przyrządu, jak i czynników zewnętrznych, przedstawiono metody pozwalające na adaptacyjny dobór okresów między wzorcowaniami. Przedstawione rozważania teoretyczne zostały zilustrowane przykładami dla przyrządów do pomiaru temperatury, wilgotności i ciśnienia.
EN
This article presents practical guidelines for the selection of the calibration interval of measuring instruments. The influence of the device itself as well as external factors was shown, methods allowing for adaptive selection of calibration interval were presented. The presented theoretical remarks ware illustrated with examples for temperature, humidity and pressure measure instruments.
PL
W artykule przedstawiono ogólne informacje na temat wzorcowanych w Laboratorium Elektryczności Okręgowego Urzędu Miar w Bydgoszczy rodzajów przyrządów pomiarowych stosowanych do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych, zapewniających bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych. Opisano stosowane do wzorcowania tych przyrządów pomiarowych metody wzorcowania oraz wyposażenie pomiarowe. Przedstawiono również, zgodne z aktualnym zakresem akredytacji, możliwości pomiarowe laboratorium w tym obszarze.
EN
The article describes general information regarding types of measuring instruments, being calibrated in the Electricity Laboratory of the Regional Office of Measures in Bydgoszcz, used for verification, measuring or monitoring protective measures electrical safety in low voltage power grids. The article presents the calibration methods and measurement equipment used for calibration of these protective measures. Laboratory measuring capabilities, consistent with current scope of accreditation, are also presented.
PL
W artykule przedstawiono ogólne informacje na temat wzorcowania przetworników ciśnienia w Laboratorium Interdyscyplinarnym Okręgowego Urzędu Miar w Szczecinie. Opisano metody stosowane do wzorcowania tych przyrządów pomiarowych oraz wyposażenie pomiarowe. Przedstawiono również możliwości pomiarowe laboratorium w tym obszarze, zgodne z aktualnym zakresem akredytacji.
EN
The article presents general information on calibration of pressure transducers in the Interdisciplinary Laboratory of the Regional Office of Measures in Szczecin. The calibration methods and measuring equipment used to calibrate these measuring instruments are described. The measurement possibilities of the laboratory in this area were also presented in line with the current scope of accreditation.
4
Content available remote Precyzyjny układ pomiarowy do wzorcowania termometrów radiacyjnych
PL
W artykule opisane zostały podstawy teoretyczne, konstrukcja i weryfikacja laboratoryjna prototypowego stanowiska umożliwiającego wzorcowanie termometrów radiacyjnych z dokładnością lepszą niż 0,5°C. Stanowisko zostało zaprojektowane i zbudowane w oparciu o ideę przyrządu wirtualnego. W zaprojektowanym przyrządzie cyfrowe przetwarzanie danych pomiarowych realizowane jest z wykorzystaniem platformy sprzętowej Arduino. Pozwoliło to na wzorcowanie termometrów radiacyjnych o dowolnym współczynniku emisyjności. Po zweryfikowaniu właściwości metrologicznych stanowiska określono składowe budżetu niepewności, opracowano również metodykę w zakresie wzorcowania pirometrów i kamer termowizyjnych w zakresie pomiarowym od -20°C do +80°C, czyli pozwalającą na wiarygodne przeniesienie spójności pomiarowej w zakresie najczęściej wykorzystywanym przez instalatorów.
EN
This article presents the theoretical foundations, construction and laboratory verification of a prototype test stand for calibration of radiation thermometers with an accuracy better than 0.5°C. The stand was designed and built based on the idea of a virtual instrument. In the designed prototype, the digital processing of measurement data is carried out using a platform with an Arduino hardwear. This enabled calibration of radiation thermometers with any emissivity factor. After verifying the metrological properties of the test stand, the components of the uncertainty budget were determined, and a methodology for calibrating of radiation thermometers and thermal imaging cameras with the measurement range from -20°C to +80°C (in the range most often used by installers) was developed.
PL
W artykule przedstawiono praktyczne wskazówki dotyczące wzorcowania pirometrów i kamer termowizyjnych. Uwagi poprzedzone zostały krótkim wstępem teoretycznym dotyczącym podstaw działania termometrów radiacyjnych oraz podstawowymi informacjami o przyrządach pomiarowych do zdalnego pomiaru temperatury.
EN
This article presents practical guidelines for calibrating of pyrometers and infrared cameras. Remarks were preceded by short theoretical introduction regarding the basics of radiation thermometers and basic information about measuring instruments for remote temperature measurement.
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę termometrów szklanych cieczowych. Przyrządy te pomimo swojej wielowiekowej historii i stosunkowo prostej konstrukcji pod względem dokładności i stabilności pomiarów nie odbiegają od platynowych czujników termorezystancyjnych. Natomiast zalety, takie jak na przykład brak konieczności zasilania elektrycznego sprawiają, że niejednokrotnie są one najlepszym lub jedynym możliwym rozwiązaniem (na przykład pomiar temperatury otoczenia w atmosferze wybuchowej lub pomiar temperatury cieczy łatwopalnych). Warunkiem otrzymywania prawidłowych wyników pomiarów jest posiadanie wiedzy na temat zasady działania termometrów szklanych cieczowych oraz właściwego sposobu korzystania z tych przyrządów. W artykule opisano budowę i zasadę działania tych przyrządów. Wskazano różnice konstrukcyjne w poszczególnych typach termometrów. Określono czym należy się kierować przy doborze odpowiedniego termometru do danego zastosowania. W szczególności zwrócono uwagę na aspekty mające istotny wpływ na precyzję pomiarów, takie jak: typ termometru, głębokość zanurzenia nominalnego, rodzaj zastosowanej cieczy oraz klasę dokładności i wielkość działki elementarnej. Omówiono również metodykę prawidłowego wykonywania pomiarów. Zwrócono uwagę na takie aspekty i problemy, jak: poprawna pozycja pracy i głębokość zanurzenia termometru, błąd paralaksy, zjawisko ospałości i histerezy, występowanie menisków i prawidłowy odczyt wskazania. Zaakcentowano konieczność wykonywania dokładnych oględzin termometru przed każdym użyciem. Czynność ta ma zapobiec ryzyku uzyskania nieprawidłowych odczytów, gdyż często pozornie niewielki defekt czy uszkodzenie przyrządu może mieć bardzo istotny wpływ na wynik pomiaru wykonany za pomocą tych przyrządów. Omówiono sposób wykonywania oględzin, oraz przedstawiono fotografie obrazujące typowe dla tych przyrządów uszkodzenia. W treści artykułu omówiony został również prawidłowy sposób magazynowania, transportu oraz nadzoru nad tymi przyrządami. Podano zalecany dla tych przyrządów czasookres wzorcowań i sprawdzeń okresowych.
EN
The article presents the characteristics of liquid glass thermometers. These instruments, despite their centuries-old history and relatively simple design in terms of accuracy and stability of measurements, do not differ from platinum resistance thermometers. On the other hand, advantages such as the lack of the need for electric power supply often make them the best or only possible solution (for example, the measurement of the ambient temperature in an explosive atmosphere or temperature measurement of flammable liquids). The condition, however, to obtain the correct measurement results is to have knowledge about the principle of operation of liquid glass thermometers, and the correct way of using these instruments. The article describes the construction and operation of these devices. Design differences in particular types of thermometers are indicated. It indicates what should be followed when choosing the right thermometer for a given application. In particular, attention was paid to aspects having a significant impact on the precision of measurements, such as the type of thermometer, the depth of nominal draft, the type of liquid used, and the class of accuracy and size of the elementary plot. Of course, the methodology of correct measurements was also discussed. Attention was paid to aspects and problems such as the correct position of work and immersion depth of the thermometer, parallax error, phenomenon of lethargy and hysteresis, occurrence of meniscus, and correct reading of the indication. The need to perform an accurate visual inspection of the thermometer before each use was indicated. This step is to prevent the risk of incorrect readings, because often a seemingly small defect or damage to the device can have a very significant effect on the measurement result made using these instruments. The method of inspection are discussed, and photographs showing typical damage to these devices are presented. The article also discusses the correct method of storage, transport and supervision of these devices. The time of calibration and periodic checking recommended for these instruments is provided.
PL
W artykule przedstawiono ogólne informacje na temat wzorcowanych w Laboratorium Elektryczności Okręgowego Urzędu Miar w Bydgoszczy rodzajów przyrządów pomiarowych stosowanych do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych, zapewniających bezpieczeństwo elektryczne w nisko-napięciowych sieciach elektroenergetycznych. Opisano stosowane do wzorcowania tych przyrządów pomiarowych metody wzorcowania oraz wyposażenie pomiarowe. Przedstawiono również, zgodne z aktualnym zakresem akredytacji, możliwości pomiarowe laboratorium w tym obszarze.
EN
The article describes general information regarding types of measuring instruments, being calibrated in the Electricity Laboratory of the Regional Office of Measures in Bydgoszcz, used for verification, measuring or monitoring protective measures electrical safety in low voltage power grids. The article presents the calibration methods and measurement equipment used for calibration of these protective measures. Laboratory measuring capabilities, consistent with current scope of accreditation, are also presented.
PL
W referacie przedstawiono metodę weryfikacji wpływu wyników porównań wewnątrzlaboratoryjnych na CMC laboratorium wzorcującego, opartą na analizie wariancji wyników eksperymentu, zrealizowanego jako doświadczenie dwuczynnikowe przy założeniu, że czynnikiem zmiennym jest operator wykonujący wzorcowanie oraz czas upływający między kolejnymi cyklami porównań.
EN
Paper presents the method of verifying the impact of the within laboratory comparisons results on the CMC of calibration laboratory, based on the variance analysis of as a two factor experiment results, assuming that the influencing factors are the operator performing the calibration and the time between consecutive comparisons.
PL
Niewykonanie wzorcowania może negatywnie wpłynąć na dokładność pomiaru. Zbyt częste wzorcowanie powoduje wzrost kosztów, nie przynosząc żadnych korzyści. Podpowiadamy – jak ocenić, kiedy i dlaczego przepływomierz wymaga wzorcowania.
PL
Symulatory ucha są używane do wzorcowania i regulacji urządzeń audiometrycznych. Ich parametry akustyczne mogą z czasem ulec zmianie, wpływając na wyniki badań i ocenę słuchu, dlatego symulatory ucha powinny być okresowo wzorcowane. Podczas wzorcowania wyznaczane są dwa parametry akustyczne: poziom skuteczności ciśnieniowej oraz poziom akustycznej impedancji przeniesienia układu symulatora ucha. Wymagania dla tego drugiego parametru zostały określone w PN-EN 60318-1:2010. W artykule sprawdzono, jak zmiana poziomu akustycznej impedancji przeniesienia symulatora ucha wpływa na zmiany poziomu ciśnienia akustycznego wytwarzanego w symulatorze ucha przez słuchawkę audiometryczną. Zaprezentowano także wyniki pomiarów parametrów akustycznych symulatorów ucha używanych w Polsce. Przedstawiono wyniki pomiarów poziomu skuteczności i poziomu akustycznej impedancji przeniesienia, a także ocenę badanych symulatorów ucha w zakresie ich przydatności do kalibracji sprzętu audiometrycznego.
EN
Ear simulators are used for traceable calibration and testing of audiometric equipment. They should be periodically calibrated because their parameters can change over time affecting the results of audiometric equipment calibration and, consequently, the results of hearing tests and assessment. During calibration two acoustic parameters are determined: the overall pressure sensitivity level of the ear simulator system and acoustical impedance of the ear simulator, which is additionally assessed in terms of compatibility with IEC 60318 12009. The sensitivity level is used for assuring traceability of measurements while acoustical impedance provides information on the condition of a given ear simulator mere are two objectives of this paper. The first is to show how a change in acoustical impedance influences the response of the ear simulator system to a signal from an audiometric earphone. The other is to present the results of a measurement study on acoustic parameters of ear simulators in use in Poland. The article presents the results of measurements of the sensitivity level and acoustical impedance of ear simulators, and the assessment of simulators in the term of their suitability for calibration of audiometric equipment.
PL
W artykule zaprezentowano procedury stosowane przy weryfikacji metrologicznej wybranych urządzeń pomiarowych pracujących we współrzędnościowej technice pomiarowej. Są to systemy stosowane powszechnie w inżynierii odwrotnej do digitalizacji kształtów odtwarzanych elementów. Krótko omówiono wymagania i uwarunkowania inżynierii odwrotnej dotyczące procesu pomiarowego. Przedstawiono zasady weryfikacji i reweryfikacji współrzędnościowych maszyn pomiarowych, jako najstarszych przedstawicieli współrzędnościowej techniki pomiarowej. Pokazano działania, jakie należy podjąć przy wzorcowaniu skanerów optycznych i laserowych, które są coraz szerzej stosowane w przemyśle i nauce. Omówiono podstawowe błędy wyznaczane przy wzorcowaniu i wzorce, jakie się wykorzystuje w procedurach badawczych.
EN
In the paper procedures used for verification and reverification of measurement devices working in coordinate measuring technique were presented. These systems are commonly used in reverse engineering for digitization of shapes of reconstructed elements. Requirements and conditions of reverse engineering from measurement process point of view were briefly discussed. Rules of verification and reverification of coordinate measuring machines as the oldest device representing coordinate measuring technique were shown. Actions that need to be taken while calibrating optical and laser scanners, that are more and more widely used in industry and science were presented. Basic errors elaborated during calibration and standards used in testing procedures were described.
PL
W artykule przedstawiono problem wzorcowania i nadzoru wyposażenia pomiarowego wykorzystywanego w kolejnictwie. Rozważania rozpoczęto od przedstawienia korzyści związanych ze wzorcowaniem przyrządów pomiarowych, zwłaszcza ze wzorcowaniem wykonywanym przez akredytowane laboratoria. Zwrócono uwagę na znaczenie, dla zapewnienia bezpieczeństwa transportu kolejowego, zachowania spójności pomiarowej oraz posiadania wiedzy o błędach przyrządów pomiarowych. Dokonano analizy czynników, które spowodowały, że obecnie w Polsce brakuje laboratoriów mogących wykonywać akredytowane wzorcowania specjalistycznych przyrządów pomiarowych. Artykuł uzupełniają doświadczenia Laboratorium Metrologii Instytutu Kolejnictwa, które w 2017 roku uzyskało akredytację na wykonywanie pomiarów rezystancji AC podkładów z systemami przytwierdzeń oraz wzorcowanie analogowych suwmiarek do pomiaru profilu zużycia kół, przyrządów do pomiaru wysokości osi zderzaka od główki szyny, a także przyrządów do pomiaru średnicy okręgu tocznego, ze stykiem dwupunktowym.
EN
Th e paper presents issues associated with the calibration and supervision of railway specifi c measuring instruments. It starts with considerations regarding the benefi ts associated with the measuring instruments calibration, especially regarding calibration performed by accredited laboratories. Attention is paid to the importance of maintaining traceability and keeping knowledge about measuring instruments’ errors in the context of railway transport safety. It analyses why the number of metrological laboratories off ering accredited calibration of railway specifi c instruments in Poland is insuffi cient. Th e paper makes use of the experience of the Railway Institute Metrological Laboratory. In particular, it uses experience gained in 2017 during the accreditation of AC resistance measurements, which are utilized for accredited measurements of the resistance of slippers with fastening systems, wheel wear profi le measurements with analogue callipers, buff er centre line height over rails running surface measurements and wheel tread diameter measurements based on two contact-points.
PL
W artykule przedstawiono metodę wzorcowania stanowisk z kontrolnymi zbiornikami dzwonowymi, opartą na zastosowaniu dysz Venturiego o przepływie krytycznym, jako wzorców pośredniczących. Zaproponowana metoda pozwala na wzorcowanie dawek pomiarowych o objętości od ok. 5 dm3, z niepewnością mniejszą niż 0,2 %.
PL
Analizatory wydechu, przyrządy do pomiaru stężenia masowego alkoholu (etanolu) w powietrzu wydychanym, są wzorcowane w Polsce za pomocą wilgotnych wzorców gazowych wytwarzanych in situ w symulatorze wydechu z wodnych roztworów wzorcowych etanolu. W artykule przedyskutowano wpływ rozwiązań konstrukcyjnych stanowisk pomiarowych do badania analizatorów wydechu na niepewność stężenia wytwarzanego wzorca. Przedstawiono szczegółową analizę potencjalnych źródeł niepewności i przykładowe budżety niepewności, dla wartości stężenia masowego etanolu w wilgotnym wzorcu gazowym oraz dla wyznaczonej wartości błędu wskazań analizatora.
EN
Breath analyzers are instruments for determination of alcohol (ethanol) mass concentration in exhaled air. These instruments are calibrated in Poland by means of wet gas standards produced in situ from aqueous standard solutions in breath simulators. The article discusses the influence of design of test benches for testing of breath analyzers on the uncertainty of the concentration of the produced gas standard. A detailed analysis of potential sources of uncertainty and an exemplary uncertainty budgets of mass ethanol concentration in a wet gas standard as well as that of the determined instrument error are presented.
16
PL
W ramach prac badawczo-rozwojowych, w Samodzielnym Laboratorium Elektryczności i Magnetyzmu Głównego Urzędu Miar zaprojektowano, opracowano i wykonano czterozaciskowy kondensator wzorcowy o wartości 10 nF, z dielektrykiem ceramicznym. Kondensator został umieszczony w termostacie z wbudowanym elektronicznym układem sterowania, który zapewnia bardzo precyzyjne utrzymywanie określonej temperatury. Układ sterowania może być zasilany ze stacjonarnego źródła zasilania lub z dodatkowego akumulatora. Opracowany wzorzec charakteryzuje się bardzo dobrą stabilnością wartości pojemności elektrycznej dla danej częstotliwości oraz małą wartością stratności. Wzorzec ten jest niezbędnym elementem dla transferu jednostki miary pojemności elektrycznej z kwantowego efektu Halla.
EN
In Electricity and Magnetism Laboratory of the Central Office of Measures, a four-terminal reference capacitor 10 nF (with a ceramic dielectric) was designed, developed and made. The capacitor has been placed in a thermostat with a built-in electronic control system which can be powered from a stationary power source or from an additional battery. The developed standard is characterized by a very good stability of the capacitance value for a given frequency and a low loss value tan δ. This capacitor is a necessary element for the transfer of the unit of capacitance from the quantum Hall effect.
17
PL
Wydział Metrologii Elektrycznej, Fizykochemii, Akustyki, Drgań i Promieniowania Optycznego Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku posiada stanowisko do wzorcowania pirometrów radiacyjnych wyposażone w kalibratory typu 4180 i 4181 produkcji Fluke. Laboratorium OUM wykonuje wzorcowania tych przyrządów i przygotowuje się do akredytacji w PCA w zakresie pomiarowym od -15 °C do 500 °C. W artykule przedstawiono spostrzeżenia dotyczące czynników najbardziej wpływających na pomiar.
EN
Regional Office of Measures in Gdańsk Electric Metrology Physics-Chemistry, Acoustics, Vibration and Optical Radiation Division has a calibration stationwith calibrators type 4180 and 4181 manufactured by Fluke. The Laboratory is already performing calibrations and measurements of devices and also the laboratory is preparing for PCA accreditation in range from -15 °C to 500 °C. In the article, the remarks on the factors that most affect the radiation pyrometers measurement are presented.
PL
W Laboratorium Fotometrycznym Obwodowego Urzędu Miar w Białymstoku rocznie dokonuje się kilkuset wzorcowań mierników natężenia oświetlenia (luksomierzy). Dążąc do podania użytkownikowi jak najszerszej informacji o pomiarze, oprócz ustalenia różnicy pomiędzy wartością wzorca jednostki miary, a wskazaniem przyrządu wzorcowanego, określa się również niepewność dokonanego pomiaru. W pracy zaprezentowano analizę szacowania niepewności pomiaru natężenia oświetlenia przy zastosowaniu metody propagacji niepewności (analityczna) oraz metody propagacji rozkładów (Monte Carlo). Dodatkowo porównano wyniki uzyskane obiema metodami sprawdzając, czy metoda Monte Carlo generuje wiarygodne wyniki i może być stosowana w pracach laboratoriów wzorcujących.
EN
The Photometric Laboratory in Local Office of Measures in Bialystok calibrates luxmeters. To calcuate a uncertainty of measurement of illuminance the Monte Carlo method and uncertainty propagation law method are used. This paper presents calibration process of a luxmeters and describes inputs values which affect on measurement uncertainty. Shown how to use both methods, and how to create uncertainty budget. Uncertainty of measurement calculated by Monte Carlo method was made in Microsoft Excel software. Comparison of the results of both methods shows that they are similar. Difference between results of measurement uncertainty is 2,2 %. The results show that Monte Carlo Method can be effectively used in calibration laboratories.
PL
W artykule przedstawiono stosowane obecnie zasady badania i wzorcowania gazomierzy przy ciśnieniu roboczym. Poprawne wzorcowanie gazomierza jest kluczem do zapewnienia właściwej dokładności pomiaru. Omówiono zasady badania i weryfikacji gazomierzy w zależności od ciśnienia roboczego według norm europejskich EN 12480, EN 12261 oraz zaleceń OIML. Przybliżono również zagadnienie wzorcowania gazomierzy przy użyciu alternatywnych gazów – jako medium roboczego w instalacjach wysokociśnieniowych. Przedstawiono ogólny zarys stanowiska pomiarowego z zamkniętą pętlą wraz z opisem podstawowych elementów stanowiska.
EN
The article presents the rules currently applicable, for testing and calibration of gas meters at operating pressure. The proper calibration of gas meters is key to ensuring accuracy of the reading. The principles of testing and verification of meters, depending on the pressure according to European standards EN 12480, EN 12261 and OIML requirements are presented. Also the issue of the calibration of gas meters using alternative gases as the working medium in high-pressure closed-loops is presented. The overview of a measuring stand with a closed-loop and description of its basic elements are presented.
PL
W artykule omówiono praktyczne sposoby wzorcowania zbiorników pomiarowych do cieczy, posadowionych na stałe, w kształcie cylindra stojącego, metodą wewnętrznego elektrooptycznego pomiaru odległości, za pomocą tachimetru.
EN
The article discusses practical methods of calibrating vertical cylindrical measuring tanks by the internal electro-optical distance-ranging method with a tachymeter.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.