Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 57

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  machinery
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Powerstone ma ugruntowaną pozycję na rynku, a łączną sprzedaż wynosi 1500 nowych maszyn i zakładów stacjonarnych. Uczestniczy w każdym etapie realizacji zadania, począwszy od wykonania projektu, poprzez wybór odpowiednich urządzeń, a skończywszy na budowie i uruchomieniu maszyn.
EN
One of the areas of activity of the KOMAG Institute of Mining Technology is related to broadly understood ensuring of technical safety. This activity is carried out by the Division of Attestation Tests, Certifying Body, which by carrying out numerous processes of certification, conformity assessments, issuing opinions and expert opinions, contributes to maintaining and increasing the level of technical safety associated with the use of products, mainly machinery and equipment. This article reviews the activities of the Certifying Body, its competences and authorizations and presents how such activities influence technical safety.
PL
Jednym z obszarów działalności Instytutu Techniki Górniczej KOMAG jest działalność związana z szeroko rozumianym zapewnieniem bezpieczeństwa technicznego. Działalność tę w Instytucie realizuje Zakład Badań Atestacyjnych Jednostka Certyfikująca, który prowadząc liczne procesy certyfikacji, oceny zgodności, wydawania opinii i ekspertyz przyczynia się do utrzymania i podnoszenia poziomu bezpieczeństwa technicznego związanego ze stosowaniem wyrobów, głównie maszyn i urządzeń. W niniejszym artykule dokonano przeglądu działalności jednostki certyfikującej, posiadanych kompetencji i uprawnień oraz omówiono w jaki sposób taka działalność kształtuje bezpieczeństwo techniczne. (Bezpieczeństwo techniczne maszyn i urządzeń w aspekcie działań Zakładu Badań Atestacyjnych Jednostka Certyfikująca KOMAG)
PL
Każda jednostka organizacyjna odpowiedzialna za wykonywanie prac związanych z utrzymaniem czystości w miastach i gminach powinna wywiązywać się ze swoich obowiązków sprawnie i efektownie. Aby uzyskać oczekiwany efekt, sięgają one po urządzenia, które nie tylko ułatwiają prace porządkowe, ale dają gwarancję zadowalających rezultatów. W artykule opisano podstawowe urządzenia niezbędne do utrzymania czystości. Należy pamiętać, że przy użytkowaniu przedstawionych urządzeń trzeba zawsze i bezwzględnie pamiętać o zasadach BHP. Pracownicy je obsługujący muszą być zaznajomieni z instrukcją obsługi. Należy także zadbać o właściwy strój ochronny pracowników.
EN
Selected issues related to machine safety in terms of electrical engineering have been discussed in the paper. The author has focused on the relationship between machine directive and low voltage directive, since it proves somewhat difficult to interpret. This is due to the fact that basic requirements for machinery cover all safety issues (including electrical ones), while electrical devices and equipment during design, manufacture and marketing are subjected to low voltage directive (if they are designed for use within certain L V. limits).
PL
W pracy omówiono wybrane zagadnienia związane z bezpieczeństwem maszyn pod względem elektrycznym. Skoncentrowano się na zagadnieniu relacji pomiędzy dyrektywami maszynową i niskonapięciową, która stanowi w wielu przypadkach pewną trudność interpretacyjną. Wynika to z faktu, iż wymagania zasadnicze dla maszyn obejmują całokształt zagadnień bezpieczeństwa (w tym elektryczne), natomiast sprzęt i urządzenia elektryczne w fazie projektowania, produkcji i wprowadzania do obrotu podlegają wymaganiom dyrektywy LVD (o ile są przeznczone do pracy w określonych granicach napięć niskich).
PL
W pracy omówiono wybrane zagadnienia związane z bezpieczeństwem maszyn pod względem elektrycznym. Skoncentrowano się na zagadnieniu relacji pomiędzy dyrektywami maszynową i niskonapięciową, która stanowi w wielu przypadkach pewną trudność interpretacyjną. Wynika to z faktu, iż wymagania zasadnicze dla maszyn obejmują całokształt zagadnień bezpieczeństwa (w tym elektryczne), natomiast sprzęt i urządzenia elektryczne w fazie projektowania, produkcji i wprowadzania do obrotu podlegają wymaganiom dyrektywy LVD (o ile są przeznczone do pracy w określonych granicach napięć niskich).
EN
Selected issues related to machine safety in terms of electrical engineering have been discussed in the paper. The author has focused on the relationship between machine directive and low voltage directive, since it proves somewhat difficult to interpret. This is due to the fact that basic requirements for machinery cover all safety issues (including electrical ones), while electrical devices and equipment during design, manufacture and marketing are subjected to low voltage directive (if they are designed for use within certain L V. limits).
EN
In the paper, the problem and importance of maintaining an appropriate level of quality in relation to labor protection in the light of EU and national legal standards have been presented. Maintenance of machines and, consequently, stability in the field of process quality is identified on the basis of specific management requirements according the machinery safety in food industry, also with respect to the sphere of their construction, production, distribution, and in particular exploitation. The food industry on global markets is characterized by a large variety of consumers. Therefore, both needs and requirements can have a very wide range, also with regard to quality criteria, care for the natural environment, development of technologies as well as new products introduction. Trends defining dynamics and competition in the food industry include a large number of factors, that require effective management, e.g.: quality ingredients of foodstuffs, preparation of products, maximum product safety as a measure of quality, application of modern production technologies (fast filling and packaging installations). Care for the safety of machinery and equipment used in industry and food processing is a guarantee of manufacturing products of the highest nutritional quality for consumers. With regard to ensuring the safety and quality of food products, in the paper the general principles in risk assessment and the technical measures to improve the safety of machines during their use have been presented.
PL
Kontynuując temat seminarium firmy Voith Paper, o którym pisaliśmy w PP 6 i 7 [6, 9], w tym artykule skoncentrujemy się na treściach związanych z ideą "Papermaking 4.0". Celem tej inicjatywy jest cyfryzacja i wykorzystanie potencjału nowej technologii w przemyśle papierniczym. Firma Voith oferuje szczególne rozwiązania w łączności sieciowej procesów i komunikacji pomiędzy maszynami, przyczyniające się do zwiększenia efektywności, produktywności i jakości papieru w całym procesie produkcyjnym. Tego tematu dotyczyły dwa referaty Klausa Steinharta.
PL
W pracy omówiono zasady prawidłowego z punktu widzenia nowej dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej (2014/30/UE) wykorzystania kabli elektrycznych w projektowaniu szaf sterowniczych i okablowania obiektowego maszyn produkcyjnych i ich zespołów. W rozważaniach wykorzystano głównie normy zharmonizowane EN 61439-1 i EN 61439-2, jako najskuteczniejszy w praktyce środek do spełnienia wymagań bezpieczeństwa produktu zarówno pod względem dyrektywy niskiego napięcia, jak i kompatybilności elektromagnetycznej. Prezentowane podejście pozwala spełnić wymagania instalacji przemysłowych bez ponoszenia kosztów specjalistycznych badań, dzięki spełnieniu warunków proponowanych przez pierwotnych producentów systemów rozdzielczych i sterowniczych. W pracy przedstawiono kluczowe, obecnie dla spełnienia wymagań prawnych, znaczenie wiedzy technicznej w powyższym zakresie na temat produktów, której często nie posiadają importerzy i dystrybutorzy.
EN
Principles talked over in the work correct from the point sight of the new Directive of Electromagnetic Compatibility (2014/30/EU) using of electric cables in the projecting control wardrobes and wiring object-oriented productive machinery and assemblies of the productive machinery. The standards were used in considerations mainly on the base of the harmonized standards EN 61439-1 and EN 61439-2, as the most effective in the practice centre to the fulfilment of the requirements of the safety of the product bothunder in relation to the Directive the Low Voltage, how and electromagnetic compatibility. The presented approach lets function as the requirements of the installation of the industrial meringues of bearing the costs of specialist audits, thanks to the fulfilment of the conditions of proposed by prime manufacturers distributive and control systems. The key was introduced in the work for the fulfilment of legal requirements at present the meaning of technical knowledge in the above mentioned range onthe subject of the products which importers and distributors do not possess often.
PL
W artykule przedstawiono sprzęt wykorzystywany do utrzymywania dróg w okresie wiosennym, a więc wtedy, kiedy nawierzchnie drogowe wymagają szczególnie intensywnego nakładu prac. Autor opisał najbardziej charakterystyczne maszyny wykorzystywane w drogownictwie do prac w okresie wiosennym, podając ich zastosowanie, cechy konstrukcyjne oraz zasadę działania. Artykuł kończy krótka konkluzja, w której autor zwraca uwagę na przepisy BHP wymagane podczas prowadzenia prac z wykorzystaniem opisanych maszyn drogowych.
EN
The article presents equipment used for spring road maintenance, i.e. in a period when roads require particularly intensive workload. The author has described the most characteristic machines used for road maintenance during the spring season, giving their application, design features and the principle of operation. The summary is a short conclusion which draws attention to health and safety regulations required to be applied during the operation of the described road machines.
EN
Selected issues of component importance analysis for complex technical systems have been presented in this paper. A generic example of a complex technical system and selected statistics of operating losses have been described. A description and diagrams of both qualitative and quantitative importance analysis have also been included. The most significant problems facing complex technical system modelling have been pointed out. A multi-criteria system component importance analysis and the basic criteria for a system component quality evaluation have also been introduced. Some factors influencing the importance of the technical system’s components have also been described. Finally, the necessity of further developing importance analysis methods for machinery operation has been highlighted.
11
Content available remote FINDER. Bezpieczeństwo maszyn i urządzeń
PL
W związku z zastąpieniem normy PN-EN 50205 przez PN-EN 61810 powinniśmy na nowo przyjrzeć się tematowi bezpieczeństwa. Zarówno w Internecie, jak i w wielu opracowaniach producentów wciąż możemy znaleźć odniesienia do regulacji ze starszej normy. Jednak należy zwrócić uwagę, że nowa została opublikowana już pod koniec 2015 roku. W związku z tym warto sprawdzić, czy aparatura stosowana w naszych układach spełnia najnowsze wymogi i z powodzeniem możemy we właściwy sposób ochraniać pracowników, osoby postronne, środowisko i otoczenie.
EN
The variety of possible construction solutions of machinery and technological equipment and research related to these solutions require knowledge of materials engineering, mechanics, strength of materials, electronics and mechatronics, the basics of machine construction and machine technology. It is impossible to cover such an extensive range of required information in just one publication. Therefore, the authors of this article concentrated only on selected examples of research, construction solutions, and technological recommendations that have found application in industrial environments. Topics presented in the article include the following: - A research and design solution of a specialized drill for making holes in the diameter range of 4 to mm to a depth of 1600 mm; - Shaping elements by precision machining; - A research workstation for precision machining of microelements with the use of unconventional technologies - laser machining and Electrical Discharge Machining (EDM); and, The influence of machining conditions on the state of residual stresses in the surface layer of the workpiece. The choice of the above examples shows how wide is the area of problems which can be presented in the journal “Journal of Machine Construction and Maintenance”.
PL
Różnorodność rozwiązań konstrukcyjnych urządzeń i wyposażenia technicznego oraz prowadzonych badań w zakresie tych rozwiązań wymaga wiedzy z obszaru inżynierii materiałowej, mechaniki, wytrzymałości materiałów, elektroniki i mechatroniki, podstaw budowy maszyn oraz technologii maszyn. Nie jest możliwe, aby w jednej publikacji objąć tak szeroki zakres merytoryczny, dlatego też, autorzy artykułu skoncentrowali się na wybranych przykładach badań, rozwiązań konstrukcyjnych oraz zaleceniach technologicznych, które realizowano w warunkach przemysłowych. Zaprezentowana w artykule tematyka obejmuje: Badania oraz rozwiązania projektowe specjalizowanego wiertła do wiercenia otworów o średnicy od f4 do φ32 mm do głębokości 160 mm; Kształtowanie elementów w procesie obróbki precyzyjnej; Stanowisko badawcze do obróbki precyzyjnej mikroelementów z wykorzystaniem niekonwencjonalnych technologii - obróbki laserowej i obróbki elektroerozyjnej (EDM); Wpływ warunków obróbki skrawaniem na naprężenia własne w warstwie wierzchniej próbki. Wybór powyższych przykładów pokazuje obszerność problematyki, która może być zaprezentowana w czasopiśmie “Journal of Machine Construction and Maintenance”.
EN
The paper presents the application of simulation-based component importance measures for complex technical systems. A stern tube sealing system was installed on a sea vessel as an example of a complex technical system (CTS). Selected statistics of ship operation losses were generated as well as the following measures: the failure criticality index, the downing event criticality index, and the downtime criticality index. A need for further development of the importance analysis methods for machinery operation is exposed and the factors influencing the importance of the technical system components are presented.
PL
Artykuł przedstawia zastosowanie analizy ważności elementów opartej na symulacji w odniesieniu do złożonych systemów technicznych. Jako przykład złożonego systemu technicznego wykorzystano uszczelnienie pochwy wału śrubowego statku morskiego. Wyznaczono wybrane miary statystyczne związane z wyłączeniem statku z użytkowania oraz następujące miary: wskaźnik krytyczności liczby uszkodzeń, wskaźnik krytyczności liczby wyłączeń z użytkowania oraz wskaźnik krytyczności czasu wyłączenia z użytkowania. Przedstawiono potrzeby dalszego rozwoju metod analizy ważności w zastosowaniu dla maszyn i urządzeń. Wskazano czynniki oddziałujące na ważność elementów systemu technicznego.
PL
Tereny i obiekty poprzemysłowe poddawane są dziś wielokierunkowej rewitalizacji. Reprezentują one wartości kulturowe danego miejsca, więc docenia i eksponuje się je coraz bardziej. Jednym z przejawów nostalgii za poprzemysłowym dziedzictwem jest Ferropolis – miasto-muzeum opuszczonych maszyn, stworzone w miejscu dawnej kopalni odkrywkowej Golpa-Nord w Niemczech.
PL
Efektywność procesów budowlanych jest w dużej mierze uzależniona od wydajności pracy zespołów maszyn i urządzeń. Dlatego decyzja w sprawie wyboru odpowiedniego parku maszyn, sposobu jego pozyskania i właściwej eksploatacji powinna być dobrze przemyślana.
EN
The efficiency of construction processes is largely dependent on the performance of assemblies of machines and equipment. Therefore, the decision on choosing the right machinery, the method of its acquisition and proper operation should be well thought out.
PL
Obecnie większość procesów na placu budowy to procesy zmechanizowane, przez co zwiększyła się wydajność robót i polepszyła ich jakość, skrócił się czas realizacji, niemal wyeliminowano ciężką pracę fizyczną człowieka. W budownictwie liniowym, charakteryzującym się zmiennością frontu robót i związaną z tym możliwością ich równoczesnego wykonywania, znajdują zastosowanie maszyny o dużej wydajności przy małym zakresie czynności przewidzianym do ich obsługi.
EN
Apart from the machinery for the production and laying of bituminous products there is also auxiliary equipment in use, including demolition hammers, compactors and rammers, concrete and asphalt saws, small rollers, power generators, or sweepers. Proper selection of machinery and equipment is primarily related to the determination of key work operations.
PL
Fabryka Liebherr w austriackiej miejscowości Nenzing jest oddziałem firmy produkującym szeroką gamę specjalnych maszyn do głębokiego fundamentowania. Wśród nich są wiertnice obrotowe, palownice oraz maszyny łączące cechy palownic i wiertnic. Poza powyższymi Liebherr-Werk Nenzing GmbH oferuje również szeroki wybór uniwersalnych koparek linowych, a także żurawi o możliwościach udźwigu do 300 t.
EN
The Liebherr factory in the Austrian town of Nenzing is a division of the company which manufactures a wide range of special machinery for deep foundation. They include rotary drilling rigs, piling machines and machines that combine the features of both. Apart from the above, Liebherr-Werk Nenzing GmbH also offers a wide range of universal dragline excavators, as well as cranes with lifting capacity up to 300 t.
EN
The aim of this work was to characterize the productivity of conducting organic production in farms oriented to milk production. The aim of this work was achieved by determining the productivity of some factors of production, i.e. land, labor and machinery. The scope of this work covered farms associated in a producer group from the Podkarpackie province. The analysis of the obtained results showed that the mean area of the studied farms was 37.37 ha UAA, and the average livestock density was 0.81 LU·ha-1 AL. The granted subsidies (which differentiated the obtained index of land productivity at a level of 2.58 thous. PLN·ha-1 AL) were a very important element from the point of view of production profitability.
PL
Celem pracy było scharakteryzowanie efektywności prowadzenia ekologicznej produkcji w gospodarstwach ukierunkowanych na produkcję mleka. Aby zrealizować cel pracy określono produktywność wybranych czynników produkcji, tj. ziemi, pracy, oraz parku maszynowego. Zakresem pracy objęto gospodarstwa zrzeszone w grupie producenckiej z woj. podkarpackiego. W efekcie przeprowadzonej analizy uzyskanych wyników stwierdzono, że średnia powierzchnia badanych gospodarstw wyniosła 37,37 ha UR, a średnia obsada inwentarza żywego 0,81 DJP·ha-1 UR. Istotnym elementem z punktu widzenia opłacalności produkcji były pozyskane dopłaty, które różnicowały uzyskany wskaźnik produktywności ziemi na poziomie 2,58 tys.zł·ha-1 UR.
PL
W artykule przedstawiono problem awaryjności środków technicznych zastosowanych zarówno w procesie wydobywczym, jak i przy zbrojeniu ścian. Efektywność wyrobiska ścianowego, a także prac związanych ze zbrojeniem ścian zależy bezpośrednio od prawidłowo dobranych maszyn i urządzeń kompleksu ścianowego. Aby zapewnić większą efektywność oraz wydajność, należy znaleźć przyczyny najczęściej występujących w tym procesie awarii i skutecznie im przeciwdziałać. Celem tych działań będzie zwiększenie dyspozycyjności produkcyjnej maszyn i urządzeń biorących udział w procesie wydobywczym. Zbrojenie ścian – pojęcie związane z uruchomieniem ścianowego wyrobiska eksploatacyjnego – jest jednym z ważniejszych elementów procesu eksploatacji pokładów węgla kamiennego. Polega ono na wprowadzeniu do przyszłej ściany eksploatacyjnej wszystkich niezbędnych maszyn i urządzeń, aby proces eksploatacji mógł się odbywać w sposób efektywny. Na zwiększenie dyspozycyjności produkcyjnej istotny wpływ mają stan techniczny środków technicznych stosowanych tak w procesie wydobywczym, jak i przy zbrojeniu ścian, oraz ich odpowiedni dobór. To zapewni nam w dużym stopniu bezawaryjny i bezprzestojowy postęp tych prac.
EN
The article presents the issue of the failure frequency of technical measures applied in mining, as well as in the reinforcement of walls. The efficiency of longwall excavation and operations related to the reinforcement of walls is directly dependent on properly selected machines. To ensure improved efficiency and performance, it is necessary to find the cause of the most common failures and effectively counteract them. These actions will aim to increase the production availability of machines and equipment involved in the process of mining. The reinforcement of walls – the concept associated with the launch of longwall excavation exploitation – is one of the most important elements of the process of coal seams exploitation. It involves the introduction of all necessary machines and equipment to would-be operating walls in order to carried out the operation process in an effective manner. The increase of the production availability is significantly affected by the condition of technical measures used in the process of mining, as well as in the reinforcement of walls, and their appropriate selection. This will provide us with a high reliability and uninterrupted progress of these works.
PL
Pod koniec lutego 2016 r. na terenie największej obecnie budowy w Polsce - elektrowni Opole - złamał sie wysięgnik dźwigu. Zginęło dwóch pracowników. Czy przedsiębiorcę przestrzegającego wszystkich przepisów można obarczyć winą za wypadek, do którego teoretycznie nie miało prawa w ogóle dojść?
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.