Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
In this paper, a manufacturing method for composite materials that absorb electromagnetic waves in the form of blends of EMCCO-201 with SBS (styrene-butadiene-styrene copolymer, trade name Kraton) is shown and the absorption characteristics of the prepared samples are discussed. The materials were manufactured on the basis of extrusion technology. The absorption characteristics of the tested materials were measured as a function of the testing signal angles of incidence. The samples were 300 × 300 mm, made of aluminum alloy sheet and covered with either absorption elements that were spheroids of diameters 1–2 mm and 3–4 mm made of 50 vol. % of EMCCO-201 with SBS (styrenebutadienestyrene) copolymer or pyramids with a 25 × 25 mm base and height of 50 mm made of epoxy resin covered by spraying with a layer of EMCCO-201 material without SBS copolymer. Absorption measurements were carried out in the frequency range from 3.0 to 11.0 GHz. The largest absorption of 5.5–6.0 dB at the frequency range of 7.0–10.0 GHz was obtained for samples with the epoxy resin pyramids of a square base 25 × 25 mm and height of 50 mm covered with a layer of EMCCO-201 material. The samples with the spheroids showed smaller absorption between 1–3 dB at the same frequency range.
PL
Przedstawiono metodę wytwarzania kompozytów absorbujących fale elektromagnetyczne w postaci mieszanek materiału absorbującego typu EMCCO-201 z kopolimerem SBS (styren-butadien-syren, nazwa handlowa Kraton). Materiały kompozytowe otrzymywano metodą wytłaczania. Charakterystykę absorpcji badanych materiałów wyznaczano przy użyciu próbek blachy o wymiarach 300 × 300 mm ze stopu aluminium, pokrytej elementami absorbującymi w postaci sferoidów wykonanych z kompozytu kopolimeru SBS zawierającego 50% obj. EMCCO-201, o średnicach 1–2 mm oraz 3–4mm, a także w postaci ostrosłupów charakteryzujących się podstawą o wymiarach 25 × 25 mm i wysokością 50 mm wykonanych z żywicy epoksydowej, pokrytych warstwą materiału EMCCO-201 bez kopolimeru SBS. Pomiary absorpcji fal elektromagnetycznych przeprowadzono w zakresie częstotliwości od 3.0 do 11.0 GHz. Największą absorbcją 5–6 dB w zakresie 7.0–10.0 GHz charakteryzowały się próbki z elementami tłumiącymi w kształcie ostrosłupów o podstawie kwadratowej 25 × 25 mm i wysokości 50 mm wykonanymi z żywicy epoksydowej i pokrytymi materiałem EMCCO-201. Próbki z elementami tłumiącymi w formie sferoidów charakteryzowały się małą absorbcją o wielkości 1–3 dB w analogicznym zakresie częstotliwości.
PL
Głównym celem artykułu jest przedstawienie opracowanego stanowiska do automatycznego pomiaru charakterystyk promieniowania anten w komorze bezodbiciowej. W ramach artykułu przedstawiono przegląd oraz analizy metod wykorzystywanych do pomiaru charakterystyk promieniowania anten. Przedstawiono założenia do wykonania stanowiska pomiarowego oraz scharakteryzowano aparaturę niezbędną do wykonania badań. W ramach artykułu opisano wybrane anteny pomocnicze służące do realizacji procesu walidacji stanowiska pomiarowego oraz środowisko, w którym wykonane zostały pomiary – komorę bezodbiciową. W artykule przedstawiono również aplikację, która służy do zarządzania procesem pomiarowym, poprzez sterowanie wykorzystywanymi urządzeniami zgodnie z przyjętą metodą pomiarową.
EN
The main purpose of the article is to present the developed stand for automatic measurement of radiation characteristics of antennas in an anechoic chamber. The article presents a review and analysis of methods used to measure the radiation patterns of antennas. The assumptions for the construction of the measuring station were presented and the equipment necessary to perform the tests was characterized. As part of the article, selected auxiliary antennas for the implementation of the measuring station validation process and the environment in which the measurements were made - an anechoic chamber were described. The article also presents an application that is used to manage the measuring process by controlling the devices used in accordance with the adopted measuring method.
PL
W artykule przedstawiono przegląd dokumentów standaryzacyjnych i metod pomiarowych dotyczących pomiaru skuteczności ekranowania SE. Omówiono opracowaną metodykę pomiarową do pomiaru skuteczności ekranowania bazującą na selektywnym odbiorniku pomiarowym oraz przestrajanym generatorze sygnałowym. Głównym celem artykułu jest przedstawienie wyników pomiarów skuteczności ekranowania wybranej komory bezodbiciowej zrealizowanych z wykorzystaniem opracowanego stanowiska pomiarowego do pomiaru skuteczności ekranowania. Pomiary przeprowadzono za pomocą selektywnego odbiornika pomiarowego oraz generatora sygnałowego. Metoda ta odznacza się dużym zakresem dynamiki oraz szerokim zakresie częstotliwości dzięki czemu pomiary wykonano w zakresie od 50 MHz do 15 GHz.
EN
The article presents an overview of standardization documents and measurement methods for the measurement of shielding effectiveness SE. The developed measurement methodology for measuring shielding effectiveness based on a selective measuring receiver and a tunable signal generator is discussed. The main purpose of the article is to present the results of measurements of the shielding effectiveness of the selected anechoic chamber carried out using the developed laboratory stand to measure the shielding effectiveness. The measurements were carried out using a selective measuring receiver and signal generator. This method has a large dynamic range and wide frequency range so that measurements are made in the range of from 50 MHz to 15 GHz.
PL
Artykuł dotyczy problemów związanych z wysokoenergetycznym środowiskiem elektromagnetycznym. W artykule scharakteryzowano impuls elektromagnetyczny wielkiej mocy oraz omówiono stanowisko do generowania takich impulsów i stanowisko do ich pomiarów. Główną uwagę poświęcono sondom pomiarowym D-dot do pomiaru impulsowego pola elektromagnetycznego. Ponadto w artykule przedstawiono metodę walidacji sondy pomiarowej Ddot z wykorzystaniem impulsów HPM.
EN
The article concerns the problems of high-energy electromagnetic environment. The article characterizes the high-power electromagnetic pulse and discusses the laboratory stand for generating and measurements such impulses. The main attention was devoted to the D-dot measuring probes for measuring the pulsed electromagnetic field. Moreover, the article presents the method of validation of the D-dot measuring probe with the use of HPM pulses.
PL
W artykule przedstawiono sposób wyznaczania cech dystynktywnych dla współczesnego sprzętu informatycznego znajdującego się na rynku Unii Europejskiej na podstawie emisji ujawniającej. W artykule opisano metodę identyfikowania interfejsów sprzętowych urządzeń informatycznych wykorzystującą promieniowaną emisję ujawniającą. Ponadto w artykule przedstawiono wyniki pomiarów dotyczących wykorzystania opracowanej metody do identyfikacji interfejsu USB 2.0.
EN
The article presents the method of determining the distinctive features for modern IT equipment located on the European Union market on the basis of the compromising emission. The article describes the method of identifying interfaces of hardware IT devices using the radiated compromising emission. In addition, the article presents the results of measurements regarding the use of the developed method for identifying the USB 2.0 interface.
PL
Artykuł dotyczy problemów związanych z kompatybilnością elektromagnetyczną oraz emisją ujawniającą czyli bezpieczeństwem informacji. W artykule skupiono się na interfejsie przesyłu danych Ethernet z wykorzystaniem złącza RJ45 (ang. Registered Jack – type 45) dla którego przedstawiono sygnały wymuszeń używanych podczas pomiarów emisji ujawniającej oraz omówiono wyniki pomiarów emisji ujawniającej pochodzącej od interfejsu Ethernet. Ponadto w artykule omówiono stanowisko po-miarowe do pomiaru emisji ujawniających wykorzystane w pomiarach.
EN
The article concerns the problems related to electromagnetic compatibility, and security that is the issue of compromising emission. The article focuses on the Ethernet data transfer interface using the RJ45 (Registered Jack - type 45) connector for which the extortion signals used during the emission measurements are presented and the results of the emission measurements from the Ethernet interface are discussed. In addition, the article discusses the laboratory stand to measure compromising emission used in measurements.
PL
W artykule omówiono trzy opracowane metody określania cech dystynktywnych dla interfejsów sprzętowych PC. Dzięki przedstawionym metodom możliwe jest określenie wzorcowych widm częstotliwościowych dla poszczególnych interfejsów sprzętowych PC, które mogą posłużyć do analizy możliwości ich identyfikacji w systemach współmiejscowych w oparciu o emisję promieniowaną. Ponadto w artykule przedstawiono wyniki analiz porównawczych omówionych metod określania cech dystynktywnych dla interfejsów sprzętowych i wskazano ich zalety oraz wady.
EN
The article discusses three developed methods for determining distinctive features for PC hardware interfaces. Using the presented methods it is possible to determine the standard frequency spectrum for individual PC hardware interfaces, which can be used to analyze their identification in co-location systems based on radiated emission. Moreover, the article presents the results of comparative analyzes of the discussed methods for determining distinctive features for hardware interfaces and their advantages and disadvantages.
PL
W artykule przedstawiono projekt anteny mikropaskowej, która charakteryzuje się pasmem pracy w zakresie 3,3 - 3,8 GHz, dzięki czemu możliwe jest wykorzystanie jej w systemie 5G. Cechuje ją mała waga, niewielkie rozmiary, prosta budowa oraz struktura planarna. Pozwala to na zastosowanie anteny w terminalach przenośnych i łatwą integrację z urządzeniami elektronicznymi. Uzyskana charakterystyka promieniowania umożliwia wykorzystanie anteny w telefonach komórkowych, bez narażenia użytkownika na bezpośrednie oddziaływanie promieniowania. Jest to duża zaleta anteny, która dla danego zakresu charakteryzuje się minimalnym promieniowaniem zarówno przed, jak i za siebie.
EN
The article presents a model of a microstrip antenna, which has a working band in the range of 3.3 - 3.8 GHz, so it can be used in the 5G system. It is characterized by low weight, small size, simple structure and planar structure. This allows the use of the antenna in portable terminals and easy integration with electronic devices. The radiation pattern obtained allows the antenna to be used in mobile phones without exposing the user to direct radiation. This is a big advantage of the antenna, which for a given range is characterized by minimal radiation both in front and behind.
PL
Artykuł dotyczy problemów związanych z techniką antenową a jego głównym celem jest opracowanie dwóch modeli anten mikropaskowych o optymalnie małych rozmiarach pracujących w systemach pracujących na częstotliwości 5,2 GHz (np. WLAN). W artykule przedstawiono dwa projekty opracowanych modeli anten mikropaskowych wraz z ich dokładnymi wymiarami. W artykule przedstawiono również wyniki symulacji i pomiarów wybranych parametrów elektrycznych i charakterystyk zaprojektowanych anten, które przeprowadzono w komorze bezodbiciowej.
EN
The article deals with problems related to antenna technology and its main goal is to develop two models of microstrip antennas with optimally small sizes working in systems operating at 5.2 GHz (e.g. WLAN). The article presents two designs of developed models of microstrip antennas with their exact dimensions. The article also presents the results of simulations and measurements of selected electrical parameters and characteristics of designed antennas, which were carried out in an anechoic chamber.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.