Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 22

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  spółka komunalna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Przepisy prawa samorządowego zawierają szereg ograniczeń związanych z pełnieniem funkcji w spółkach prawa handlowego z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, o których warto pamiętać na początku kolejnej kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego.
PL
Prezes jednoosobowego zarządu spółki z o.o. nie złoży już rezygnacji z pełnionej funkcji ze skutkiem natychmiastowym. Składając tę rezygnację, będzie bowiem musiał jednocześnie zwołać zgromadzenie wspólników, a rezygnacja wywrze skutek dopiero z dniem następującym po dniu, na który zwołano zgromadzenie.
EN
The provisions of the new salary cap act entered into force on 9 September 2016 (Ustawa z dnia 9 czerwca 2016). The new provisions apply to State Treasury Companies and some municipal companies. One of the basic assumptions of the act is the obligatory enforcement of management objectives in companies by the owners. The variable part of management salaries will depend on the degree of completion of individual objectives. In the first part, the article presents the results of studies of the texts of owner regulations concerning the method of formulating and the type of management objectives in municipal companies. The second part includes the author’s considerations concerning possible economic and social effects of the implementation of management objectives in companies. In the conclusions, the author attempts to answer a question whether objectives formulated in this manner can actually improve the quality of management of municipal companies?
4
Content available remote Wpływ celów zarządczych na zarządzanie spółkami komunalnymi
PL
Ustawa z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami wprowadziła zależność wynagrodzenia zmiennego członka zarządu spółki komunalnej od stopnia realizacji obligatoryjnie wyznaczanych przez organ właścicielski celów zarządczych. Celem artykułu jest, oprócz wskazania błędów i niedociągnięć jakie ustawodawca popełnił w treści ustawy, analiza potencjalnego wpływu celów na efektywność zarządzania spółkami komunalnymi w Polsce. Podstawowy wniosek z przeprowadzonej analizy jest krytyczny, bowiem o ile wprowadzanie tego typu zmian można uznać za właściwe dla zwiększania efektywności zarządzania, to przepisy prawa, które znalazły się w tej ustawie nie tylko nie likwidują istniejących problemów zarządzania spółkami komunalnymi, ale powodują pojawienie się nowych trudności i dylematów w zarządzaniu.
EN
The Act from 9 June 2016 concerning the rules of remuneration formation of persons managing certain companies, introduced, among others, dependence of the variable compensation for managing board member of a municipal company on the degree of implementation the management objectives set by the ownership. The aim of the article is, besides pointing out the errors and shortcomings that the legislator made in the act, to analyze their potential impact on the efficiency of management of municipal companies in Poland. The basic conclusion from the analysis is critical, since the introduction of such changes can be considered as appropriate solution for increasing management efficiency nevertheless the laws included in this act, not only, they do not eliminate existing problems of management of municipal companies but in fact, they cause the new difficulties and dilemmas in management.
PL
Przekazanie niekomercyjnej infrastruktury samorządowej do spółki komunalnej nie powinno stanowić problemu na tle prawa pomocy publicznej.
PL
Nowe przepisy mogą spowodować, że do kontroli spółki uprawnionych może być nawet kilkuset radnych różnych samorządów.
PL
Od kilku miesięcy ceny prądu na Towarowej Giełdzie Energii rosną – od ok. 160 zł do ponad 300 zł za MWh. Całą sytuacją przerażone są samorządy i spółki komunalne, które nie wiedzą, jak planować budżet na przyszły rok. Co jest przyczyną tak drastycznych zmian cen i jak złagodzić skutki rosnących kosztów energii elektrycznej?
PL
Czy członkowie zarządów i rad nadzorczych spółek komunalnych mają szanse na podwyżki w tym roku? Obowiązujące regulacje prawne to wykluczają, ale czy we wszystkich przypadkach?
PL
28 sierpnia 2018 r. weszła w życie Ustawa z 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Wejście w życie nowych regulacji nie pozostaje obojętne z punktu widzenia spółek komunalnych, stąd warto nieco dokładniej przyjrzeć się rzeczonej ustawie pod kontem pozycji tego rodzaju podmiotów na jej gruncie.
PL
Spółki komunalne, podobnie jak spółki z udziałem Skarbu Panstwa, charakteryzują się znaczną odrębnością prawną od spółek prawa handlowego, których reżim określa Kodeks spółek handlowych.
PL
Przedsiębiorstwa komunalne współpracują z wieloma podmiotami, w tym w szczególności z dostawcami dóbr lub usług oraz z odbiorcami (klientami). Nie zawsze to jednak wystarcza. Bywa, że poszukiwanie partnerów przenoszone jest o jeden szczebel wyżej - na poziom właścicielski.
PL
Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady realizacji, konstytucyjnie gwarantowanego, prawa dostępu do informacji publicznej jest, obowiązująca już od ponad 15 lat, Ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (DzU z 2016 r. poz. 1764).
13
Content available remote Wady zakupów używanego taboru w spółkach komunalnych
PL
W niniejszym artykule autor analizuje wady kupowania używanego taboru. Jak zaznacza, im starszy tabor jest eksploatowany, tym mniejszą ma wartość, zarówno odnotowaną w bilansie operatora, jak i w cenie na rynku wtórnym. Zakupy nowego taboru bez wsparcia funduszami pomocowymi UE są bardzo skromne (1-3 proc. stanu inwentarzowego rocznie) i nie gwarantują w perspektywie nadchodzących lat pomniejszenia średniego wieku stanu taboru. Autobusy w wieku około 10 lat na zagranicznym rynku wtórnym są 10-krotnie tańsze od taboru nowego. Społecznym argumentem zakupu używanych autobusów jest zapewnienie pracy dla pracowników zaplecza technicznego. Wśród głównych wad wymienia się między innymi fakt, że operator dysponujący nadmiernie zużytym taborem z powodów ekonomicznych nie zdoła przez następne lata doprowadzić do stanu inwentarzowego, w którym nie będzie się eksploatować pojazdów kilkunasto- lub kilkudziesięcioletnich.
EN
In this paper the author analyses the drawbacks of buying secondhand vehicles. As he emphasises, the older are the operated vehicles, the lower is their value both registered in the operator’s balance sheet as well as their price on the secondary market. Purchases of new vehicles without support of EU aid funds are very modest (1-3% of the inventory per year) and do not guarantee in the nearest years that an average vehicle age would be reduced. Buses of around 10 years of age on the foreign secondary market are 10 times cheaper than the new ones. A social argument to buy second-hand buses consists in ensuring the work for the technical maintenance staff. The main mentioned drawbacks include the fact that the operator having overly economically worn vehicles in the next years will not be capable to cope (to have an inventory situation, in which it will not be in a position to operate vehicles a dozen or so or a few dozen or so years old).
14
Content available remote Ułomności spółek komunalnych obsługujących komunikację publiczną
PL
Autor zauważa, że komunikację publiczną w gminach lub związkach gmin najczęściej obsługują spółki komunalne. Takie rozwiązanie ma niestety szereg wad. Brak wolnorynkowej konkurencji, wysokie koszty stałe i koszty zatrudnienia, nie zawsze kompetentna kadra kierownicza, opór wobec innowacji i zmian organizacyjnych – to tylko niektóre z nich. Co trzeba zrobić, aby zminimalizować te mankamenty?
EN
The author notices that the public transport system in municipalities or municipality unions is operated by municipal companies. Unfortunately, such solution has numerous flaws. The lack of free market competition, high fixed costs and labour costs, not always competent managerial staff, resistance to innovation and organizational changes - are only some of them. What should be done to minimise these drawbacks?
PL
Blisko 20 lat funkcjonowania materiału normatywnego określającego zasady i granice prowadzenia przez jednostki samorządu terytorialnego i podległe im podmioty działalności gospodarczej skłania nie tylko do refleksji nad jakością i efektywnością obowiązujących przepisów, ale wręcz do postawienia pytania, czy stanowią one instrument ułatwiający (bądź też utrudniający) „odpadowym” spółkom komunalnym konkurowanie z podmiotami komercyjnymi.
PL
Egzekucja opłaty śmieciowej jest trudna, zwłaszcza gdy nie prowadzi jej urząd skarbowy, lecz sam wójt, burmistrz lub prezydent miasta, który został „organem egzekucyjnym” (art. 6a, obowiązujący od 6 marca 2013 r., dodany przez art. 1 pkt 7 nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 25 stycznia 2013 r., DzU z 2013 r. poz. 228). Nic dziwnego, że wiele miast chciało się pozbyć tego niewdzięcznego obowiązku.
PL
Zadania związane z odebraniem i prawidłowym zagospodarowaniem odpadów komunalnych gmina wykonuje we współdziałaniu z innymi podmiotami, głównie mającymi status przedsiębiorców (włączając w to pojęcie spółki komunalne). A zatem i one ponoszą odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie nowego systemu. Chodzi tu głównie o odpowiedzialność administracyjną, związaną z niewypełnianiem oznaczonych obowiązków ustanowionych przepisami.
PL
Zgodnie z art. 164 ust. 1 i 3 Konstytucji RP, podstawową jednostką samorządu terytorialnego (JST) jest gmina, która wykonuje wszystkie jego zadania, niezastrzeżone dla innych JST. Z kolei Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (u.s.g.) w art. 6 ust. 1 stanowi, że do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Oznacza to przyznanie jej kompetencji do rozstrzygania wszystkich spraw publicznych o zasięgu terytorialnym danej jednostki.
PL
Ograniczenia w korzystaniu z długu przez samorządy, zarówno te zapisane w ustawie o finansach publicznych z 2009 r., jak i wynikające z zapowiedzianego przez Ministerstwo Finansów ograniczenia deficytu w kolejnych latach (od 4% dochodów budżetowych w 2012 r. do 1% w 2015 r.), skłaniają do szukania rozwiązań dotyczących finansowania infrastruktury przez spółki komunalne. Aby realizować inwestycje, jako osoby prawne mogą one korzystać z dostępnych na rynku form zadłużenia.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.