Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 199

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  logistic
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
EN
Purpose: The aim of the research was to identify problems and develop a way to improve the communication process between partners in the logistics process. Design/methodology/approach: By analysing complaints and interviewing employees, the most important problems in the process were identified. Thanks to the 5 Whys analysis, the root causes of the problems were then identified. Understanding the sources of problems was used to design and implement an IT system supporting communication between suppliers and the manufacturer. Findings: The use of a quality management tool has identified the causes of the problems observed. Three basic sources have been distinguished: lack of dedicated platform to contact the carrier, lack of a knowledge base about the means of transport available at carriers and lack of integration of documentation with a given carrier in the IT system. By knowing the sources of the problems, it was possible to design an efficient and effective IT system. Research limitations/implications: Improvement of the process was possible thanks to the involvement of top management and awareness of the necessity of changes by interested parties. Practical implications: As a result of the analyses, a coherent design of the IT system was developed, whose implementation ensured that problems in the process were reduced, including sending errors and invoicing errors, as well as a shortening of the average processing time for a single order. Originality/value: The implication of quality management tools to improve the logistics process.
PL
Wydobycie węgla w głębinowej kopalni wymaga powiązanych technologicznie procesów i wykonywanych jednocześnie prac w rozległej sieci wyrobisk podziemnych, do których należy dostarczyć niezbędny materiał, części maszyn i urządzeń. Ze względu na trudne warunki górniczo-geologiczne potrzeby transportowe charakteryzują się dużą zmiennością. Sprawny system transportu jest kluczowy dla utrzymania nieprzerwanego procesu produkcji, natomiast właściwe zarządzanie realizacją zadań transportowych jest konieczne dla optymalnego funkcjonowania systemu transportu. W artykule opisano genezę zmienności potrzeb transportowych, w odniesieniu do otocznia naturalnego, jak i techno-logicznego. Na podstawie analizy pracy przykładowego układu transportu usystematyzowano potrzeby transportowe oraz określono jak kształtuje się ich poziom zmienności. Przeanalizowano metody zarządzania, wskazując na zarządzanie strategiczne jako działanie umożliwiające sterowanie procesami transportowymi z szerokiej perspektywy całościowego ujęcia zakładu produkcyjnego, uwzględniając wpływ otocznia. Przeanalizowano możliwość zwiększenia stopnia swobody wykonywania planu transportu na poszczególnych szczeblach decyzyjnych jako możliwość adaptacji do zmienności potrzeb transportowych. Wnioski z powyższych rozwiązań nakreśliły sposób zarządzania realizacją zadań transportowych w zmiennym środowisku kopalni podziemnej zapewniając optymalizację systemu transportu podziemnego.
EN
Coal extraction in hard coal mine require technologically connected processes and simultaneously performed tasks in wide network of underground pits, which include supply of necessary materials, machine parts and devices. Due to difficult mining and geological conditions, transport requirements are extremely variable. Efficient transport system is crucial for continuous production process, however appropriate management of transport tasks realization is necessary for optimal operation of transport system. Article presents origins of transport requirements variability in relation to natural and technological environment. On the basis of work analysis of exemplary transport system, transport requirements were structured and defined how transport system level of variability is formed. Management methods were analysed, pointing to strategic management as operation that allows to control transport processes from a broad perspective of comprehensive recognition of production plant, having regard to environment impact. Possibility of increasing margin of discretion of transport plan implementation at various decision levels as possibility of adaptation to transport requirements variability was examined. Conclusions of mentioned solutions delineated a way of management of transport task implementation in volatile underground mine environment. This ensured underground transport system optimization.
PL
W artykule przedstawiono cele i działania logistyki oraz sposób optymalizacji jej elementów jakimi są transport i spedycja. Ukazano zastosowanie synergii w przypadku kooperacji dwóch podmiotów będących częścią jednego przedsiębiorstwa Jako bazę wybrano jedną z wiodących firm działających na rynku Polskim i międzynarodowym. Przedstawiono trzy rodzaje działań synergicznych: synergię kosztów, ładunków oraz czasu. Nie są to całkiem odmienne typy, każdy z nich łączy się z dwoma pozostałymi. Wywierają na siebie wpływy, a w niektórych przypadkach nawet warunkują swoje istnienie. Wykazano, że połączenie tych trzech rodzajów może skutkować rozwiązaniami o wysokim poziomie optymalizacji procesów transportowych, przeładunkowych, sortowniczych czy wielu innych.
EN
The article presents the goals and the actions of logistics and how to optimize its elements i.e. transport and forwarding. The application of synergy for two cooperating subjects of the same company is shown. As the base one of the leading companies was chosen, present on Polish and international markets. Three synergic actions are presented: cost synergy, load and time synergy. They are not completely separate types; each one joins with the remaining two. They have the impact on one another and In some cases they even condition their existence. It was pointed that when these three kinds are joined this may result in high level of optimizing the processes like transportation, reloading, sorting and many others.
EN
In the article we assessed the in-plant transport on the soldering line. The assessment was based on three-month process observation, registration of non-conformities and a modified PFMEA analysis form. Among the 9 non-compliance groups, the so-called critical inconsistencies for which the reasons for their generation have been determined. Actions have been developed to eliminate the causes of non-compliance, aimed at improving the process and devices of in-house transport. The proposed solutions are implemented in the analyzed organization.
PL
Strategia PKP S.A. w perspektywie do 2023 r. wyznacza kierunki rozwoju PKP S.A. oraz Spółek Grupy PKP. Strategia bazuje na wiedzy i doświadczeniu ostatnich lat. Uwzględnia ona otocze nie regulacyjne i dynamicznie zmieniające się otoczenie rynkowe. Strategia przewiduje konkretne działania i narzędzia, które mają zapewnić długookresowy rozwój aktywności gospodarczej PKP S.A. i wspierać trwały jej rozwój. Duże znaczenie w strategii ma logistyka jako narzędzie dające możliwości przywrócenia należnego miejsca kolei w przepływach strumieni towarowych i osobowych o charakterze wewnętrznym i międzynarodowym. Strategia zwraca uwagę na konieczność usprawnienia systemu zarządzania Grupą PKP S.A. Realizacja założonych w Strategii zadań, w zakładanym horyzoncie czasowym, ma doprowadzić polską kolej do stanu, w którym zaistnieją warunki do korzystania przez społeczeństwo i gospodarkę w pełnym zakresie z walorów konkurencyjności tej gałęzi transportu.
EN
Implementing the PKP S.A. strategy shall ensure preparing the Polish railway transport for the upcoming challenges. Macroeconomic trends clearly indicate the necessity to develop multimodality of people and cargo transport. In terms of cargo logistics, Poland must use the great advantage of geographical location at the crossing of European corridors: East-West and North-South. Multimodality of passenger transport should be built through railway station investments, which lead to the improvement of availability and connection of different transport sectors. At the same time, considering the continuous globalization and consolidation processes in Europe as well as all over the world, a necessity of creating a potent and integrated railway infrastructure that would operate as a holding company.
6
Content available Logistic costs in company
EN
Logistic money present an important role in complete money of activity of enterprise. They come forward in every organizational cage of enterprises. The wide cut of presence of money also their correlation bothers their correct determination. In the article the review of literature is presented from an area money of logistic in an enterprise.
PL
Artykuł obejmuje zagadnienia związane z planowaniem transportu towarów w obszarach miejskich. Przedstawia narzędzia tworzące system SmileSys, ich podstawowe właściwości oraz funkcje które realizują. W pracy zaproponowano dodatkowe kryterium opisu dróg transportowych dla zwiększenia jakości realizowanych usług transportowych. Opisany system jest tworzony w postaci zintegrowanej platformy budowanej w ramach realizacji międzynarodowego projektu badawczego o akronimie „S-mile”.Do opisu jakości dróg transportowych zaproponowano wykorzystanie technologii ICT. Z jej uwzględnieniem opracowano rozwiązanie mobilne przeznaczone dla kierowców wspomagających ich pracę poprzez nawigowanie na trasie oraz organizację pracy zgodnie z harmonogramem wyznaczonym w platformie S-mileSys. Dodatkowo omówiono innowacyjne rozwiązanie oceny jakości dróg transportowych bazujące na analizie przyspieszeń liniowych rejestrowanych z wykorzystaniem urządzeń mobilnych. Celem artykułu jest przedstawienie idei stosowania inteligentnych rozwiązań planowania transportu towarów, jak również wdrożenia kryterium opisu jakości dróg transportowych. Zaproponowane w pracy rozwiązanie pozwala w optymalny sposób planować, organizować i zarządzać transportem towarów w obszarze miasta, a zastosowane rozwiązania ICT pozwalają efektywnie realizować prace dyspozytorów oraz kierowców firm transportowych. Tworzone w systemie S-mileSys kryteria optymalizacji umożliwiają planowanie tras uwzględniając aspekty społeczne, środowiskowe, infrastrukturalne, a także wymagania i zależności realizacji usług transportowych w oparciu o pojazdy elektryczne.
EN
The article covers issues related to the transport planning of goods in urban areas. Presents the tools of SmileSys, their basic features, and operating functions. The work proposes an additional criterion for the description of transport routes to increase the quality of transport services. The described system is being developed as an integrated platform built within the framework of the international project under S-mile acronym. ICT technology has been proposed to describe the quality of transport routes. The mobile solution has been developed for supporting work of drivers by navigating at route as well as organizing their work according to timetable determined at the S-mileSys platform. Additionally, an innovative solution for assessing the quality of transport roads based on the analysis of linear accelerations recorded using mobile devices was discussed. The aim of the paper is to present the idea of using smart transport planning solutions as well as to implement the criterion of quality description of transport routes. The solution offered in the project allows to optimally plan, organize and manage the transport of goods in the city area. The applied ICT solutions enable efficient execution of the work of dispatchers and drivers of transport companies. The S-mileSys optimization criteria allow for route planning taking into account the social, environmental, and infrastructural aspects, as well as the requirements and dependencies of transport services based on electrical vehicles.
PL
Transport, spedycja i logistyka (TSL) są uważane za jeden z kluczowych rynków usługowych polskiej gospodarki. Celem artykułu jest zaprezentowanie poziomu i dynamiki zmian w zatrudnieniu oraz wynagrodzeniach na tym rynku w latach 2004-2014. Dla jego realizacji przeprowadzono analizę literatury przedmiotu oraz badania typu desk research. Uzyskane wyniki wskazują na dynamiczne zmiany w liczbie pracujących, co związane jest ze zmianami liczby przedsiębiorstw na tym rynku, a także procesami wewnętrznej konsolidacji. Analiza poziomu przeciętnych wynagrodzeń w przedsiębiorstwach TSL wskazuje, że w badanym okresie były one niższe w stosunku do przeciętnych płac w sektorze przedsiębiorstw, a różnica pomiędzy tymi poziomami zwiększała się.
EN
Transport, Spedition and Logistics (TSL) are considered to be one of the main service markets of the Polish economy. The aim of the article is to present the level and dynamics of changes in employment and wages in this market from 2004 to 2014. The defined objective was realized through the analysis of literature and desk research. The results indicate dynamic changes in the number of employees, which is related to changes in the number of enterprises in this market, and the process of internal consolidation. The analysis of the level of average wages in TSL enterprises indicates that over the analysed period they were lower in comparison to the average wages in the corporate sector and the difference between those levels was increasing.
PL
W artykule przedstawiono analizę systemów sprzedaży internetowej z otwartym kodem źródłowym. Szczególną uwagę zwrócono na ilość i funkcjonalność udostępnianych modułów wspierających zadania logistyczne. Opracowanie zawiera ocenę popularności systemów sprzedaży internetowej oraz przegląd rozwiązań logistycznych w polskich sklepach internetowych. Główna część artykułu skupiona jest na wykorzystaniu metody eksploracji danych w ocenie liczby modułów logistycznych badanych systemów sprzedaży internetowej z otwartym źródłem.
EN
This article presents an analysis of open source e-commerce systems. Special attention in the article was paid to the number and functionality of the available modules to support the logistical tasks. The study contains an assessment popularity of e-commerce systems and an overview of logistics solutions in the Polish online stores. The main part of the article presents the use of data mining methods in the evaluation of the number of logistics modules in open source e-commerce systems.
10
PL
Magazyn jest jednym z elementów łańcucha logistycznego przedsiębiorstwa. Surowce wykorzystywane do produkcji, jak również wyroby gotowe oferowane przez przedsiębiorstwa powodują, że niezbędnym elementem w infrastrukturze przedsiębiorstw są magazyny. Są one dostosowywane w zależności od rodzaju przechowywanych materiałów oraz wyrobów gotowych, jak również profilu przedsiębiorstwa i branży, w której ono funkcjonuje. W artykule zaprezentowano proces magazynowania w wybranym przedsiębiorstwie branży metalowej. Przeprowadzona została analiza ABC/XYZ, która wskazała wyroby o najwyższej wartości dla przedsiębiorstwa pozwalająca na optymalne zaplanowanie rozmieszczenia tych towarów w magazynie.
EN
Warehouse is one of the elements of the logistics chain of the company. The raw materials used in the production as well as the finished goods offered by the companies make the warehouse an essential element in the infrastructure of the companies. They are customized according to the type of materials and finished products as well as the profile of the company and industry in which it operates. The article presents the process of storage in a selected metalworking company. An ABC / XYZ analysis was performed, which identified the highest value products for the company, allowing for optimal planning of the distribution of these goods in the warehouse.
PL
Artykuł porusza ogólną kwestię systemów, mierników oraz wskaźników logistycznych stosowanych w firmach transportowych. W pracy dokonano analizy porównawczej dwóch przykładowych firm transportowych pod względem stosowanych systemów i procesów logistycznych. W dalszej części pracy przedstawiono kierunki i tendencje rozwojowe procesów logistycznych w firmach transportowych.
EN
Paper discussed the general characteristics of systems and logistic indicators in transport companies. In the paper, a comparative analysis of two exemplary transport companies was conducted in terms of applied logistics systems and processes. The following section presents directions and trends in the logistics processes of transport companies.
EN
The article was considered issues of strategy of conducting a competitive transport business of Kazakhstan at the international level and the integration of the Railways of Kazakhstan in the global transportation and logistics space. The primary role in the transport and logistics concepts is given to rail transport.
PL
W artykule omówiono strategię prowadzenia międzynarodowej działalności transportowej Kazachstanu w oparciu o kolejowy system przewozowy. Rozwój tego systemu transportowego wraz systemem logistycznym jest jednym z priorytetów polityki gospodarczej Kazachstanu. Omówiono infrastrukturę transportu kolejowego oraz kierunki rozwoju sieci kolejowej.
PL
Ze względu na wszechobecne tendencje do minimalizacji kosztów, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokich standardów oraz efektów działania i chęci ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne, coraz większego znaczenia nabiera wdrażanie nowych, innowacyjnych technologii - w tym przypadku dronów. W niniejszym artykule przedstawiono możliwości wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych w sferze logistyki cywilnej oraz wojskowej, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii ochrony infrastruktury oraz transportu. Przedstawiony został również wojskowy punkt widzenia odnośnie ,,bezzałogowców’’, których wykorzystanie na współczesnym polu walki przyczynia się do minimalizacji ryzyka związanego z ewentualną utratą konwencjonalnego statku powietrznego oraz jego załogi, oferując jednocześnie niższe koszty implementacji oraz eksploatacji systemu.
EN
Due to the pervasive tendency to minimize costs while ensuring high standards and the effects, and willingness to reduce the negative impact on the environment the deployment of new, innovative technologies is becoming increasingly important - in this case, the drones. This article presents the possibilities of using unmanned aircraft in the sphere of logistics, civilian and military, with particular emphasis on the protection of infrastructure and transport. There has also been presented a military point of view regarding the drone', which use on the modern battlefield helps to minimize the risk associated with the possible loss of a conventional aircraft and its crew, while offering lower cost of implementation and operation of the system.
PL
Artykuł przedstawia rozważania nad problematyką inteligentnej specjalizacji. Koncepcja inteligentnej specjalizacji odgrywa kluczową rolę w nowej perspektywie finansowej UE (2014-2020), ale jest również strategią rozwoju, która ma zapewnić wzrost poziomu innowacyjności. W artykule starano się wskazać miejsce logistyki w krajowych i regionalnych inteligentnych specjalizacjach.
EN
This article presents reflections on the issue of smart specialization. The concept of smart specialization plays a key role in the new EU financial perspective (2014-2020) but it is also a development strategy, which ensure the growth of innovation. The article attempts to indicate the place of logistic in national and regional smart specialization.
15
Content available Kierunki rozwoju technologii logistycznych w Polsce
PL
Gospodarka światowa ciągle się rozwija, kreując nowe wyzwania. Dotyczy to szczególnie logistyki, której rola i znaczenie, a także zakres prowadzonych działań stale rosną. Logistyka musi sprostać coraz bardziej ekstremalnym wymaganiom dotyczącym czasu, kosztów, elastyczności i efektywności działań. Przedstawione w niniejszym artykule zagadnienia są przedmiotem rozważań i badań, jakie prowadzi Instytut logistyki i Magazynowania. Dotyczą one zmian i kierunków rozwoju logistyki. Zaprezentowane rozważania stanowią kanwę do szerszej dyskusji na ten temat, szczególnie w kontekście zmian, jakie czekają polską logistykę.
EN
The global economy continues to grow, creating new challenges. Therefore, present increasingly collides with future visions and, on this basis, new directions and concepts for the development of logistics are developed, and, at the same time, items which will be crucial are indicated. It is also worth noticing that logistics itself increasingly influences, directly and indirectly, the economy and the transformations ta king place in it and thus generates more challenges for itself. The issues presented in the article are the subject of reflection and research conducted by the Institute of Logistics and Worehousing on changes and directions of development of logistics. The reflection presented in the article provides the basis for a wider discussion on this topic, particularly in the context of changes that await our Polish logistics.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie założeń dotyczących stanu prawno-organizacyjnego gospodarowania zużytymi samochodowymi akumulatorami kwasowo-ołowiowymi, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu logistycznego oraz ekologicznego zagadnienia. Przedstawiono w jaki sposób tematyka wpisuje się w założenia polityki ekologicznej Unii Europejskiej oraz Polski, szczególnie zapisów dotyczącej gospodarki zamkniętej oraz państwa minimalizującego masęodpadównie poddawanych powtórnemu zagospodarowaniu. W części badawczej przedstawiono analizę przedsiębiorstw realizujących procesy odzysku surowców ze zużytych akumulatorów.
EN
The aim of this article is to present assumptions about the state of the legal and organizational management of disused automotive lead acidbatteries with a special focus on the logistical and ecological aspects of the issue. It shows how the topic fits into the foundation of the environmental policy of the European Union and the Poland, and particularly the provisions relating to a closed economy and the state minimizing the amount of waste that is not undergoing reuse. The research part presents the analysis of enterprises implementing processes for resource recovery from the disused batteries.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie problematyki związanej z niemieckim rynkiem fuzji i przejęć w branży logistycznej. W pierwszej części artykułu zostały zdefiniowane pojęcia fuzji i przejęć oraz zaprezentowane motywy, jakimi kierują się przedsiębiorstwa biorące udział w transakcji fuzji przejęć. W drugiej części artykułu została przeprowadzona analiza wielkości charakteryzujących niemieckie fuzje i przejęcia w branży logistycznej w latach 2004-2014, na podstawie danych statystycznych BVL (Bundesvereinigung Logistik).
EN
The aim of this article is to present the issues related to the German market mergers and acquisitions in the logistics industry. In the first part of the article we defined the concept of mergers and acquisitions and presented motives enterprises involved in mergers acquisitions. In the second part of the article it was carried out the analysis of parameters characterizing the German mergers and acquisitions in the logistics industry in the years 2004-2014, based on statistical data BVL (Bundesvereinigung Logistik).
EN
The process description languages are used in the business may be useful in the optimization of logistics processes too. The process description languages would be the obvious solution for process control, to handle the main sources of faults and to give a correct list of what to do during the logistics process. Related to this, firstly, the paper presents the main features of the frequent process description languages. The following section describes the currently most used process modelling languages, in the areas of production and construction logistics. In addition, the paper gives some examples of logistics simulation, as another very important field of logistics system modelling. The main edification of the paper, the logistics simulation supported by process description languages. The paper gives a comparison of a Petri net formal representation and a Simul8 model, through a construction logistics model, as the major contribution of the research.
PL
W artykule scharakteryzowano podstawy teoretyczne systemów logistycznych, uwarunkowania prawne budowlanego procesu inwestycyjnego oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w budownictwie. Następnie, wykorzystując doświadczenia pochodzące z praktyki budowlanej zaproponowano podejście systemowe do problematyki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w działaniach logistycznych budowlanego procesu inwestycyjnego.
EN
In article characterized theoretical bases of logistic systems, conditioning legal investment process in construction, safety and the protection of health. It then, the come from with practice experiences using were proposed system for logistic working in construction investment process.
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.