Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 29

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  powłoka tlenkowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Utlenianie anodowe metali lekkich. Cz. 2
PL
W pierwszej części artykułu przedstawiono informacje dotyczące procesu utleniania anodowego dekoracyjno-ochronnego oraz twardego aluminium i stopów aluminium. W niniejszym artykule skupiono się na magnezie.
2
Content available remote Utlenianie anodowe metali lekkich. Cz. 1.
PL
W artykule przedstawione zostały metody wytwarzania anodowych powłok tlenkowych na wyrobach metalowych wykonanych z metali lekkich, takich jak aluminium oraz magnez.
EN
Oxide ZrO2-CaO plasma-sprayed coatings were remelted using the modified gas tungsten arc welding (GTAW) method. The original two-burner set, generating a free independent arc, was used in the treatment. The samples were subjected to structural examination using light and scanning electron microscopes, and energy-dispersive X-ray microanalysis (EDX). A substantial heterogeneity of the plasma-sprayed coatings was found, observable with a laminar structure, significant porosity, and step change in the concentration of the elements. Significant changes in the structure were found after the remelting treatment. Both microscopic and EDX investigations showed that the treatment leads to a reduction in the heterogeneity of the chemical composition of the coating material and to a loss of structural characteristics typical for plasma-sprayed coatings.
4
Content available remote Wady anodowych powłok tlenkowych na stopach aluminium. Cz. 2
PL
W części pierwszej artykułu przedstawiono wady anodowych powłok tlenkowych będące efektem nierównomiernej grubości powłoki oraz niewłaściwie przeprowadzonej operacji uszczelniania. W kolejnej części omówione zostaną wady powstałe w wyniku procesów odlewniczych, przeróbki plastycznej oraz mechanicznej obróbki powierzchniowej.
5
Content available remote Wady anodowych powłok tlenkowych na stopach aluminium. Cz. 1
PL
W części pierwszej artykułu przedstawiono wady anodowych powłok tlenkowych będących efektem nierównomiernej grubości powłoki oraz niewłaściwie przeprowadzonej operacji uszczelniania. W kolejnej części omówione zostaną wady powstałe w wyniku procesów odlewniczych, przeróbki plastycznej oraz mechanicznej obróbki powierzchniowej.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienie stosowalności powłok ochronnych występujących w motoryzacji z uwzględnieniem ich podstawowych celów i zadań.
EN
The article presents the issue of the applicability of protective coatings used in automobiles, including their basic purposes and tasks.
8
Content available remote Nanostrukturalne powłoki na szkle otrzymywane metodą pirolizy
PL
W artykule omówiono podstawy procesu powlekania szkła na gorąco metodą pirolizy i przedstawiono wyniki wykorzystania tej metody do opracowania przemysłowej technologii otrzymywania cienkich warstw o charakterze nanostrukturalnym z tlenków odpowiednich metali na wyrobach ze szkła opakowaniowego, bezpośrednio w linii ich formowania. W opracowanej technologii w charakterze medium powłokotwórczego zastosowano drobno zdyspergowane roztwory soli kompleksowych w postaci acetyloacetonianów metali jako prekursorów powłok z tlenków metali. Pirolityczny rozkład tych związków następuje w kontakcie z gorącą powierzchnią szkła, dzięki czemu występuje związanie powłoki z podłożem w sposób trwały w wyniku wytworzenia wiązań chemicznych pomiędzy powierzchnią szkła i warstwą powłoki. Uzyskane w ten sposób powłoki są odporne na działanie czynników atmosferycznych i podwyższają odporność powierzchni wyrobów na zarysowanie dzięki zmniejszaniu tarcia. Powłoki z tlenków metali pozwalają nadać wyrobom szklanym właściwości przeciwsłoneczne, a także barwę i walory dekoracyjne oraz dodatkowo przyczynić się do zwiększenia odporności ich powierzchni.
EN
The bases of the hot coating process of glass involving pyrolysis are described in the paper, and the results of the usage of this method for the development of industrial technology of manufacturing of nanostructured thin oxide coatings on glass package products directly in the glass formation line are shown. Fine dispersions of coordination complexes in the form of metal acetylacetones were used as precursors of metal oxide coatings in the developed technology. The pyrolytic decomposition of those compounds appears on a hot glass surface giving a durable joint between the coating and the glass substrate as a result of chemical bonding within the interface. The manufactured coatings were resistant to the action of atmospheric agents, and they improved the scratch resistance of products due to decreased friction. The metal oxide coatings allows glass products to obtain anti-solar properties, desired colour, decorative attributes, and increased chemical and mechanical surface resistance.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań tribologicznych, stereometrycznych oraz morfologii powierzchni materiałów ceramicznych takich jak węglik wolframu WC, azotek krzemu Si3N4, tlenku cyrkonu ZrO2 oraz tlenek glinu Al2O3 we współpracy z powłoką tlenku glinu. Celem badań było określenie przydatności wybranych materiałów do współpracy z anodową powłoką tlenkową w niesmarowanych węzłach tarcia. Artykuł stanowi kontynuację zagadnienia dotyczącego współpracy APT z tworzywami sztucznymi i metalami. Powłoki tlenkowe zostały wytworzone na stopie aluminium EN AW-5251 metodą elektrochemiczną w elektrolicie trójskładnikowym. Testy tribologiczne zostały przeprowadzone na testerze T-01 dla skojarzenia kulka-tarcza. Badania prowadzono w warunkach tarcia technicznie suchego dla ruchu obrotowego. Pozostałe parametry badań przyjęto zgodnie z wytycznymi programu VAMAS. Wyniki badań wykazały, że wybrane materiały zachowują się w różny sposób podczas współpracy tribologicznej z powłoką tlenkową. Materiały ceramiczne różniły się znacząco między sobą intensywnością zużywania i pozostałymi charakterystykami tribologicznymi. Wykazano, że tlenek cyrkonu nie nadaje się do współpracy z anodową powłoką twardą w warunkach tarcia technicznie suchego. W przypadku pozostałych badanych materiałów uzyskano mniejsze intensywności zużywania powłoki tlenkowej.
EN
In this article, there are shown the results of tribological, stereometric and surface morphology tests carried out with ceramic materials: WC, Si3N4, ZrO2 and Al2O3 used for cooperation with aluminium oxide coating. The aim of the study was to determine the usefulness of these materials for cooperation with anodic oxide coating under dry friction conditions. This paper is a continuation of the research on the cooperation of APT with plastics. Oxide coatings were formed on EN AW-5251 aluminium alloy by the electrochemical method in the ternary electrolyte system. Tribological tests were carried out by using a T-01 tester with the ball-on-disc friction system and under dry friction conditions, and for rotational motion. Other test parameters were accepted in according to guidelines of the VAMAS program. Test results established that the selected materials have behaved in various manners during tribological cooperation with oxide coating. Ceramic materials were very different each other in the frictional wear intensity and other tribological characteristics. It was revealed that ZrO2 material is not suitable for cooperation with anodic hard coating under dry friction conditions. For other materials, the smaller friction wear intensities were obtained.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań tribologicznych, stereometrycznych oraz morfologii powierzchni materiałów konstrukcyjnych stalowych AISI: 304, 316, 52100 oraz ceramicznych: węglik wolframu WC, azotek krzemu Si3N4 we współpracy z powłoką tlenku aluminium. Celem badań było określenie przydatności wybranych materiałów do współpracy z anodową powłoką tlenkową w niesmarowanych węzłach tarcia. Artykuł stanowi kontynuację zagadnienia dotyczącego współpracy powłok tlenkowych z tworzywami sztucznymi. Powłoki tlenkowe zostały wytworzone na stopie aluminium EN AW-5251 metodą elektrochemiczną w elektrolicie trójskładnikowym. Testy tribologiczne zostały przeprowadzone na testerze T-01 dla skojarzenia kulka-tarcza. Badania prowadzono w warunkach tarcia technicznie suchego dla ruch obrotowego. Pozostałe parametry badań przyjęto zgodnie z zaleceniami programu VAMAS dla badania powłoki TiN. Wyniki badań wykazały, że wybrane materiały zachowują się w różny sposób podczas współpracy tribologicznej z powłoką tlenkową. Materiały stalowe różniły się znacząco między sobą intensywnością zużywania oraz wartością współczynnika tarcia. Wykazano, że stale nierdzewne nie nadają się do współpracy z anodową powłoką twardą w warunkach tarcia technicznie suchego. Dla pozostałych badanych materiałów uzyskano mniejsze intensywności zużywania w odniesieniu do stali nierdzewnych.
EN
This article presents the results of tribological tests, stereometric tests, and surface morphology tests carried out with steel structural materials prepared according to ANSI: 304, 316, 52100 and ceramic structural materials like WC (tungsten carbide) and SI3N4 (silicon nitride) used for co-operation with aluminum oxide coating. The aim of the study was to determine the usefulness of selected materials for co-operation with anodic oxide coating under dry friction conditions. This paper is a continuation of a research on the co-operation of APT with plastics. The oxide coating was formed on EN AW-5251 aluminum alloy by the electrochemical method in a ternary electrolyte system. Tribological tests were carried out using the T-01 tester with a ball-on-disc friction system and under dry friction conditions and for rotational motion. Other test parameters were accepted in accordance to guidelines of the VAMAS program. Test results established that the selected materials behaved in various manners during tribological cooperation with oxide coating. Steel materials varied greatly in frictional wear intensity and other tribological characteristics. The research also revealed that stainless steels are not suitable materials for cooperation with anodic hard coating under dry friction conditions. For other materials, smaller friction wear intensities were obtained.
PL
W pracy przedstawiono ocenę przydatności modyfikowania dwusiarczkiem molibdenu anodowych powłok tlenkowych na stopach aluminium w celu poprawy właściwości tribologicznych powłok Al2O3. Powłoki tlenkowe wytwarzano metodą anodowania twardego na stopie aluminium EN AW-5251 w elektrolicie wieloskładnikowym modyfikowanym dwusiarczkiem molibdenu w postaci proszku o ziarnach poniżej 20 mikrometrów, stosując różne stężenia MoS2 w elektrolicie (0 do 80 g/l). Badania tribologiczne anodowych powłok tlenkowych modyfikowanych MoS2 prowadzono w niesmarowanym skojarzeniu ślizgowym z tworzywem polimerowym PEEK/BG na stanowisku badawczym T-17, w ruchu posuwisto-zwrotnym, w warunkach symulujących współpracę tłok–uszczelnienie siłowników pneumatycznych bezsmarowych. Uzyskane wyniki badań wskazują na istotne obniżenie współczynnika tarcia skojarzenia ślizgowego tworzywo PEEK/BG–anodowa powłoka tlenkowa oraz obniżenie zużycia polimerowego tribopartnera w wyniku zastosowania modyfikacji powłoki tlenkowej poprzez MoS2, w szczególności przy zastosowaniu 60 g/l proszku dwusiarczku w elektrolicie. Efektem modyfikacji powłok Al2O3 dwusiarczkiem molibdenu jest również znaczne skrócenie czasu docierania badanego skojarzenia.
EN
The paper presents an estimation of the usefulness modification of anodic oxide coatings (AHC) on aluminium alloys with molybdenum disulfide (MoS2) for the improvement of the tribological properties of Al2O3 coatings. Anodic oxide coatings were produced through hard anodising on the EN AW-5251 aluminium alloy in a multi-component electrolyte modified with molybdenum disulfide powder with a grain size below 20 micrometers (concentration of MoS2 powder in electrolyte: 0–80 g/l). Tribological tests of modified AHC were conducted in a surface-surface couple in reciprocating motion at the T-17 research stand simulating the conditions of piston/sealing contact of lubricant-free pneumatic servo-motors. The obtained results indicate a significant reduction of the friction coefficient of a sliding couple consisting of a polymer (PEEK/BG material) and an anodic oxide coating, as well as a reduction of wear of the polymer tribopartner as a result of the modification of the oxide coating with MoS2 (especially in the presence 60 g/l of MoS2 powder in electrolyte). The effect of the modification of anodic oxide coatings with molybdenum disulfide is also a significant reduction of the time of wearing-in of the tested couple.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie zmian właściwości tribologicznych skojarzenia: warstwa Al2O3/WS2–materiał polimerowy PEEK/BG, pod wpływem zastosowania różnych temperatur i wartości prądów podczas procesu otrzymywania warstw. Materiał badań stanowiła warstwa tlenku aluminium otrzymana metodą anodowania twardego w elektrolicie z 30 g domieszką WS2 na 1 l elektrolitu, w temperaturze 293, 298 i 303 K oraz przy gęstości prądu 2, 3 i 4 A/dm2. Jako partnera tribologicznego wybrano liniowy polimer aromatyczny PEEK/BG stosowany jako uszczelnienia w bezsmarowych układach kinematycznych. Analizowane właściwości tribologiczne obejmują wyniki badań intensywności zużywania materiału polimerowego PEEK/BG oraz pomiar współczynnika tarcia prezentowanego węzła tribologicznego. Badania przeprowadzono na testerze T17 w ruchu posuwisto-zwrotnym, w warunkach tarcia technicznie suchego. Przedstawione wyniki badań tribologicznych uzupełnione zostały analizą pomiarów stereometrycznych, wykonanych przed i po teście tribologicznym.
EN
The paper describes the tribological behaviours of a sliding pair of Al2O3/WS2 layers – PEEK/BG material. The analysis of the results consists in determining the friction coefficient for the pair, stereometric measurements taken before and after tribological test, and also the intensity of PEEK/BG wear. The aim of this article is to determinate the influence of temperature and electric anodic current density used during hard anoding treatment in SFS electrolyte. The result obtained allow one to select a very best terms of technological treatment in order to get Al2O3/WS2 oxide layers that can be used in kinematic sliding pairs.
PL
W artykule przedstawiono tribologiczne i stereometryczne właściwości powłok tlenku aluminium modyfikowanych węglem. Powłoki zostały wytworzone na stopie aluminium EN-AW-5251 technologią dwustopniową. Osnowę powłok kompozytowych stanowiła warstwa tlenkowa wytworzona metodą anodowania twardego, która następnie została poddana modyfikacji w procesie napylania próżniowego. Powłoki badano w skojarzeniu z tworzywami PEEK/BG oraz T5W. Testy tribologiczne przeprowadzono na testerze T-17 dla ruchu posuwisto-zwrotnego w warunkach tarcia technicznie suchego.
EN
The article presents the tribological and stereometric properties of aluminium oxide layers modified by carbon. The coatings were produced on EN-AW-5251 aluminium alloy substrate using a two-stage technology. The matrix composite coating made the oxide layer produced via hard anodising method, which was then modified with the vacuum deposition method. Coatings were investigated in connection with PEEK/BG and T5W materials. Tribological tests were carried out on T-17 tester in reciprocating motion under lubricant-free sliding condition.
PL
Omówiono procesy wytwarzania powłok zabezpieczajqcych powierzchnie profili aluminiowych przeznaczonych do budownictwa. Przedstawiono metody badań i oceny tych zabezpieczeń.
EN
This paper discusses the producing processes of anticorrosion protection on aluminium profiles for architectural applications. The testing methods and assessment of these anticorrosion protection were presented.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań nad metodą wytwarzania powłok Al2O3 metodą aerozol-żel. Metoda ta jest modyfikacją klasycznego procesu zol-żel i polega na ultradźwiękowym generowaniu mgły aerozolu i osadzaniu go na wybranym podłożu. Zaletą takiej modyfikacji jest możliwość osadzania powłok tlenkowych na podłożach o skomplikowanej lub porowatej powierzchni. Powłoki Al2O3 osadzane metodą aerozol-żel były następnie obrabiane cieplnie temperaturze 300÷700°C. Przeprowadzono badania morfologii powierzchni, budowy chemicznej i strukturalnej oraz twardości i adhezji wytworzonych powłok. Stwierdzono, że po wygrzewaniu w 300°C powłoka wykazuje amorficzną strukturę pseudobohemitu, natomiast po wygrzewaniu w temperaturze 500°C i 700°C otrzymano powłoki y-Al2O3.
EN
An aerosol-gel technique has been used for film deposition in this work. This process is the modification of the sol-gel method in which ultrasonically generated aerosol is used for formation of liquid films. The aerosol-gel method enables the deposition of films on substrates with complex or porous surface In this work the alumina aerosol-gel deposited films were thermally treated at the temperature of 300÷700°C. The study of surface morphology, chemical and crystalline structure as well as hardness and adhesion of films were carried out. The dependence of deposition and condensation conditions on morphology and structure of the films have been studied. It was found that after annealing at 300°C film revealed amorphous psuedobohemit structure while after annealing at 500°C and 700°C y-Al2O3 films were obtained.
PL
W pracy przedstawiono zagadnienie modyfikacji trwałości eksploatacyjnej bezsmarowych węzłów tarcia tworzywo PEEK/BG - powłoka tlenkowa na aluminium poprzez zastosowanie anodowania impulsowego stopu aluminium EN-AW-AlMg2. Anodowanie prowadzono stosując prostokątne przebiegi prądu o zmiennej częstotliwości (3,3÷100 Hz) oraz zmiennym wypełnieniu impulsu (60÷100%). W efekcie uzyskano znaczne obniżenie zużycia tworzywa polimerowego PEEK/BG współpracującego ślizgowo, bezsmarowo z anodowymi powłokami tlenkowymi w ruchu posuwisto-zwrotnym, w warunkach odpowiadających pracy siłowników pneumatycznych. Zmniejszenie zużycia polimeru wynikało w znacznej mierze z korzystnej zmiany struktury geometrycznej powierzchni uzyskanej przez zastosowanie anodowania impulsowego.
EN
The paper presents the problem of improving the operational durability of lubricant-free friction couples consisting of the PEEK/BG material and an oxide coating deposited on aluminium, by applying pulsed anodizing of the aluminium alloy EN-AW-AlMg2. The anodizing process was conducted using a rectangular current waveform of variable frequency (3.3÷100 Hz) and a variable duty cycle of the pulse (60÷100%). As a result, a significant reduction of wear was obtained for the polymer material, PEEK/BG, involved in a sliding, lubricant-free interaction with anodic hard coatings in a reciprocating motion, under conditions corresponding to the work of pneumatic servo-motors. The decrease in polymer wear was, in large measure, a result of an advantageous change in the geometrical surface structure achieved by applying pulsed anodizing.
PL
Praca poświęcona jest badaniom zużycia tribologicznego warstw Al2O3 modyfikowanych dwusiarczkiem wolframu w skojarzeniu z tworzywem PEEK/BG. Wyniki badań tribologicznych obejmują pomiary oporów ruchu (określenie współczynnika tarcia ww. węzła), przeprowadzone na maszynie badawczej T-17. W pracy przedstawiono również analizę pomiarów stereometrycznych, wykonanych przed i po teście tribologicznym. W ramach badań tribologicznych w pracy przedstawiono również wyniki zużycia tworzywa PEEK/BG przeprowadzone metodą wagową. Otrzymane wyniki potwierdzają możliwość polepszenia właściwości tribologicznych skojarzenia ślizgowego Al2O3 – PEEK/BG poprzez wprowadzenie proszku WS2 do elektrolitu.
EN
In this article, the authors pay attention to the tribological behaviours of Al2O3 layers modified by tungsten disulfide powder. Oxide layers of Al2O3/WS2 were obtained by using hard anoding treatment in multicomponent electrolyte of sulphuric acid, oxalic acid and phthalic acid with 10, 20 and 30 g/l WS2 addition. PEEG/BG material was the tribological partner for the Al2O3/WS2 ceramics layer in reciprocating motion, under lubricant free friction conditions. Measurements were made with a T17 tribological tester. The results of the friction coefficient for the sliding couple and wear intensity of the PEEK/BG material are presented. The geometrical structures of the layers of Al2O3/WS2 surface before and after tribological interaction were measured using a Talysurf 3D Taylor Hobson profilograph. The obtained results indicate the following: - There is a possibility to improve the tribological properties of Al2O3 layers through the WS2 powder addition to the electrolyte. - Decreasing of the roughness of the counter-specimen after tribological interaction is the result of applied sliding film and also the amount WS2 powder that was put to the electrolyte.
PL
W pracy przedstawiono właściwości tribologiczne warstw typu duplex otrzymywanych na stopie aluminium EN AW-5251 metodą anodowania twardego aluminium w elektrolicie wieloskładnikowym oraz poddanych procesowi uszczelnienia w kwasie bursztynowym. Badania tribologiczne prowadzono w skojarzeniu z tworzywem PEEK/BG w ruchu posuwisto-zwrotnym na stanowisku badawczym T-17, symulującym warunki współpracy cylinder–uszczelnienie siłowników pneumatycznych bezsmarowych. Uzyskane wyniki wykazują na obniżenie (do 35%) współczynnika tarcia skojarzenia ślizgowego polimer (tworzywo PEEK/BG)–warstwa tlenkowa oraz znaczne obniżenie zużycia polimerowego tribopartnera (do 65%), w wyniku zastosowania modyfikacji warstwy tlenkowej poprzez jej uszczelnianie w kwasie bursztynowym w temperaturze 368 K przez 20 minut. Opisane badania wskazują, iż przedstawiona modyfikacja warstw tlenkowych w postaci uszczelniania, może podnieść trwałość eksploatacyjną bezsmarowych maszyn roboczych.
EN
The paper presents the tribological properties of duplex coatings obtained on aluminium alloy EN AW-5251 via hard anodising of aluminium in a multi-component electrolyte and subjected to sealing in succinic acid. Tribological tests were conducted in a couple with a PEEK/BG material in a reciprocating motion at a test stand, T-17, simulating the conditions of cylinder/sealing contact of lubricant-free pneumatic servo-motors. The obtained results show a reduction (to 35%) of the friction coefficient of a sliding couple consisting of a polymer (PEEK/BG material) and an oxide coating, as well as a significant reduction of wear of the polymer tribopartner (to 65%), as a result of the modification of the oxide coating by sealing it for 20 minutes in succinic acid at a temperature of 368 K. The presented research shows that the modifying of oxide coatings via sealing may enhance the operational durability of lubricant-free machines.
PL
W pracy przedstawiono właściwości tribologiczne anodowych powłok tlenkowych otrzymywanych na stopie aluminium EN AW-5251 metodą anodowania impulsowego w elektrolicie wieloskładnikowym w obecności dwusiarczku molibdenu (MoS2
EN
The paper presents the tribological properties of anodic oxide coatings obtained on the EN AW-5251 aluminium alloy via a pulsed anodizing method in multi-component electrolyte in the presence of molybdenum disulfide (MoS2
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.